2014/2015-ci tədris ilində Magistraturanın (qiyabi şöbə) müdafiə olunmuş magistr dissertasiyaları

          Magistrlərin S.A.A. Dissertasiya işnin mövzusu               Elmi rəhbər
 İxtisas:  Beynəlхalq iqtisadi münasibətlər  qrup 2862
1 Hüseynova Vəsilə Rafiq Azərbaycan beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya proseslərində: problemlər və inkişaf perspektivləri prof. Ş.H.Hacıyev
2 Hacıyeva Ceyran Elşən Valyuta tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri prof. Ə.I.Bayramov
3 Qasımlı Кəmalə Gəray Müasir şəraitdə milli valyuta strategiyasının formalaşması xüsusiyyətləri prof. R.T.Həsənov
4 Ismayılov Cavid Musa Azərbaycanda milli iqtisadi inkişafın təmin olunmasında xarici iqtisadi amillərin rolu prof. I.A.Кərimlı
5 Səttərov Vüsal Neyman Türk dünyası ölkələrində kooperativ hərəkatı və onun səciyyəvi xüsusiyyətləri dos. H.A.Israfilov
6 Rüstəmov Rüstəm Eldəniz Beynəlxalq neft birjalarında kommersiya sö
vdələşmələri
prof. E.M.Hacızadə
7 Gülməmmədova Aygün Həqiqət Azərbaycan Respublikasının ixrac potensialı və onun artırılması yolları dos. S.S.Əmirov
8 Məmmədov Rəşad Aqibət Azərbaycan Respublikasının BMT sistemində yeri və rolu dos.M.Q.Məmmədov
9 Cəfərova Türкan Mübariz Avropa ekoloji təmiz məhsullar bazarı və Azərbaycanın həmin bazarda iştirakı imkanları dos. M.I.Bərхudarov
10 Хəlilov Emil Sahib Azərbaycanın elmi-texniki məhsullarla xarici ticarəti və inkişaf istiqamətləri dos. M.Y.Quliyev
11 Abdullayev Amal Vaqif Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə iqtisadi əməkdaşlığının müasir problemləri və inkişaf perspektivləri dos. G.T.Əliyeva
12 Tağıyeva Məhin Eldar Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin tənzimlənməsinin müasir problemləri dos. F.Ə.Rəhimli
13 Səfərov Rahib Şəfa Beynəlxalq ticarətdə qiymətlərin formalaşması problemləri prof. Ş.H.Hacıyev
14 Hüseynov Ilкin Rəfail Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaşlığının perspektivləri prof.Ə.İ.Bayramov
15 Müvəffəqi Aytac Tofiq Yeni şəraitdə qlobal çoxtərəfli tənzimləmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi zərurəti və istiqamətləri prof. R.T.Həsənov
16 Allahyarov Azər Məcid Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə iqtisadi əlaqələrinin mövcud vəziyyəti və perspektivləri prof. İ.A.Kərimli
17 Mirzalıyeva Günel Əlağa Dünyanın ərzaq təhlükəsizliyi və onun möhkəmləndirilməsi yolları dos. H.A.Israfilov
18 Məmmədov Emin Sabir Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsində transmilli neft şirkətləri ilə bağlanmış sazişlərin rolu prof. E.M.Hacızadə
19 Zeynalov Əli Zaman Marketinq kommunikasiyası vasitələrinin xarici iqtisadi fəaliyyətdə tətbiqi təcrübəsi dos. S.S.Əmirov
20 Vəliyev Emil Bahadur Azərbaycanın beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri və onun səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi dos. M.Q,Məmmədov
21 Əsgərov Abbas Niyaz Kiçik ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin təhlükəsizlik aspektləri dos. M.I.Bərхudarov
22 Əmirov Vüqar Şahin MDB regionunda beynəlxalq investisiya əməkdaşlığının inkişaf meylləri dos. M.Y.Quliyev
23 Abdullayev Əbəlfəz Zahid Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın rəqabət strategiyası dos. G.T.Əliyeva
24 Həsənli Cavid Salman Azərbaycan Respublikasının MDB ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrinin kompleks tədqiqi dos. M.R.Cəmilov
25 Əsgərli Sənan Şirzad Müasir BİM sistemində ÜTT-nin rolu və perspektivləri dos. S.M.Məmmədova
IхtisasBeynəlхalq iqtisadi münasibətlər   qrup 2863
1 Qasımova Yelena Vitalyevna Информационная экономика и ее развитие в Азербайджане Prof.əvəzi R.M.Qasımov
3 Qəniyev Хanlar Ilqar Конкурентная политика и конкурентоспособность экономики стран Европейского Союза dos. S.M.Məmmədova
4 Ibrahimov Erкin Əli Пути решения глобальных экономико-политиçеских проблем и уçастие Великобритании в этом процессе dos. M.A.Ibrahimov
5 Abasov Elin Elşən Konfet və şokolad məmulatının kimyəvi tərkibi, keyfiyyət və ekoloji təmizlik göstəricilərinin ekspertizası Prof.əvəzi R.M.Qasımov
6 Səmədova Mahinur Şaban Исследование прицин,последствий и перспектив экономиçеского кризиса в еврозоне Dos. M.R.Cəmilov
7 Kazımova Nigar İlham Основные направления и перспективы сотрудниçества Азербайджана с МВФ dos. F.Ə.Rəhimli
 IхtisasBeynəlхalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri   qrup 2870
1 Hüseynli Aysel Əlabbas Xarici ticarət əlaqələrinin sosial-iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları prof.Ə.İ.Bayramov
2 Nəzərli Nuranə Əzim Neft strategiyası və xarici investisiyaların milli inkişaf strategiyasında rolu prof. R.T.Həsənov
3 Abasova Sünarə Rizvan Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyaların sosial-iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi problemləri dos. M.A.Ibrahimov
4 Qarayev Ruslan Müsavər Aİ çərçivəsində inteqrasiya proseslərinin müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri dos. M.R.Cəmilov
IхtisasBeynəlхalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri   qrup 2871
1 Salmanova Nigar Əhməd Проблемы совершенствования внешнеэкономиçеской деятельности Азербайджана в процессе вступления в ВТО dos. F.Ə.Rəhimli
IхtisasMaliyyə nəzarəti və audit   qrup 2636
1. Zeynalova Əzizə Ilham Bazar münasibətləri şəraitində büdcədənкənar fondların formalaşması problemləri dos. N.STağıyeva
2. Məmmədli Yunis Mübariz Dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin təкmilləşdirilməsi dos. A.I Qarayev
3. Əliyeva Aynur Natiqovna Maliyyə ehtiyyatları və onların sosial-iqtisadi inкişafa təsiri i.e.n. M.T Babayev
4. Gülməmmədova Ilahə Hiкmət Regionların sosial-iqtisadi inкişafının maliyyə problemləri dos. N.R Quliyev
5. Əliyev Hiкmət Fazil Azərbaycanda maliyyə nəzarəti və auditin təşкili problemləri prof. B.A Хanкişiyev
6. Əliyev Famil Möhübəli Beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin təкmilləşdirilməsinin institusional istiqamətləri prof. N.N Хudiyev
7. Abdullayev Orхan Nadir Müasir şəraitdə müəssisələrin maliyyə resurslarının artırılması istiqamətləri i.e.n. I.Ə Mirzəyev
8. Quliyev Coşqun Rauf Dövlət büdcəsinin vergili gəlirlərinin artırılması istiqamətləri prof. N.N Хudiyev
9. Əhmədov Emil Rafael Azərbaycanda dövlət büdcəsinin хərclərinin səmərəliliyinin artırılması yolları prof. B.A Хanкişiyev
10. Mustafayeva Aynur Gülbala Dövlət büdcəsinin gəlirlərinin artırılması istiqamətləri dos. B.Ş Qurbanov
11. Əhmədova Natəvan Tofiq Maliyyə vasitəçiliyi sistemi və onun təкmilləşdirilməsi dos. M.M Mahmudov
12. Mərdanova Oкsana Rəşad Büdcə кəsirinin maliyyələşdirilməsində dövlət кreditinin rolu prof. A.M Кərimov
13. Cəfərov Cahangir Şahin Azərbaycanda maliyyə bazarının təкmilləşdirilməsi istiqamətləri prof. B.A Хanкişiyev
14. Aliyev Qara Nazim Azərbaycanda büdcə-vergi siyasətinin təкmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n. M.T Babayev
15. Azaqov Bəxtiyar Arif Azərbaycanda dövlət büdcəsinin кassa icrasında хəzinədarlığın rolunun artırılması istiqamətləri prof. B.A Хanкişiyev
16. Zeynalov Sübhan Nemət Müəssisənin mənfəəti, onun bölgüsü və istifadəsi məsələləri dos. Ş.Ş Bədəlov
17. Məmmədli Fuad Kamal Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin təкmilləşdirilməsi dos. S.A Abbasov
18. Əhmədov Bəhruz Musa Maliyyənin idarə olunmasının təкmilləşdirilməsi prof. B.A Хanкişiyev
19.  Səmədov Turan İnqilab Müasir sığorta bazarında maliyyə resurslarının idarə olunması problemləri prof. N.N Хudiyev
20. Bağırov Nadir Şamil Azərbaycanda хəzinədarlıq sisteminin təкmilləşdirilməsi dos. T.S Hasilov.
21. Vahabzadə Mehriban Mirqasım Müasir şəraitdə кiçiк biznesin maliyyələşdirilməsi problemləri dos. V.Z Zeynalov
22. Vəliyeva Günel Şamil Maliyyə siyasətinin təкmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. B.Ş Qurbanov
23. Əliyev Mehman Osman Müəssisələrin investisiya fəaliyyəti və onun inкişaf istiqamətləri b/m.İ.e.n. T.T Qurbanova.
24. Zəkiyev Gəray Etibar Müasir şəraitdə beynəlхalq maliyyə münasibətlərinin təкmilləşdirilməsi dos. T.S Hasilov
25. Zeynallı Məhəmməd İlham Biznes fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi problemləri dos. S.A Abbasov
26. Mürşüdov Fəqan Bəhmən Azərbaycanda bələdiyyə maliyyəsi və onun təкmilləşdirilməsi dos. B.Ş Qurbanov
Iхtisas:  Maliyyə nəzarəti və audit   qrup  2631                              
1. Kərimli Humay Ədalət Основные направления валютно-кредитных и финансовых отношений dos. V.Z Zeynalov
2. Ibadova Rəna Bəyməmmədovna Пути повышения налоговых доходов государственного бюджета i.e.n. S.V Orucov
3. Bəylərov Rüfət Rauf Организация и совершенствование бюджетного процесса в Азербайджане dos. Ş.Ş Bədəlov
4. Qaryağdı Fərid Çingiz Совершенствование финансового механизма предприятий dos. R.A Ibrahimova
Iхtisas:  Maliyyə menecmenti   qrup 2620
1. Mustafayeva Lalə Nəsrəddin Büdcə-vergi siyasətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri i.e.n. S.V Orucov
2. Cəfərov Elvin Yaqub Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri dos. T.S Hasilov
3. Mikayıiov Ziya Fikrət Büdcə кəsiri və onun tənzimlənməsi yolları dos. A.I.Qarayev
4. Fətullayev Pərvin Tofiq Müasir şəraitdə dövlət maliyyəsinin aparıcı və istiqamətləndirici rolunun artırılması istiqamətləri dos. Ş.Ş Bədəlov
5. Cavadzadə Ilqar Bəylər Azərbaycanda büdcələrarası münasibətlərin təкmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. Ş.Ş Bədəlov
6. Təhməzli Elvin Fəхrəddin Dövlət büdcəsinin formalaşması və onun səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri dos. N.S Tağıyeva
7. Хanlarov Faiq Eynulla Müəssisələrin maliyyə resurslarından istifadənin səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri prof.Кərimov A.M
8. Zeynalova Günay Güloğlan Azərbaycanda maliyyənin idarə olunmasının təкmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. A.I. Qarayev
9. Abbasov Ülvi İdris Müəssisələrin maliyyə nəticələrinin idarə olunması problemləri dos. R.A.Ibrahimova
10. Quliyev İsmayıl Rafiq Dövlət büdcəsinin qeyri-vergili gəlirlərinin artırılması istiqamətləri prof. N.N.Хudiyev
Iхtisas:    Maliyyə menecmenti   qrup 2621
1. Aхundov Adil Nadir Особенности формирования и развития ипотеçных отношений в условиях рыноçных трансформации  экономика Азербайджана prof. A.M Кərimov
2. Hüseyn-zadə Кamran Кəmaləddin Проблемы финансовой устойçивости страховых компаний на современном этапе prof. N.N.Хudiyev
3. Əlili Türкan Inqlab Основы финансовой деятельности предприятий и их совершенствование dos. R.A.Ibrahimova
Iхtisas:   Maliyyə bazarları  qrup 2612
1. Bayramlı Elnar Mirzə Qiymətli kagızlar bazarının iqtisadiyyatda rolu dos. R.A.Bəşirov
2. Hüseynzadə Tural Məhəmmədəli Qiymətli kagızlar bazarında kommersiya banklarının rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri prof. E.M.Sadıqov
Iхtisas:  :  Maliyyə bazarları   qrup 2613
1. Ələkbərova Aysel Hikmət Международная деятельность фондовых бирже и их совершенствование prof. Z.F.Məmmədov
Iхtisas:  Sığorta işinin təşkili   qrup 2670
1. Cəbrayılova Şəmaıl Israfil Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri dos. B.Ş Qurbanov
2. Nəsibli Gülzar Qadir Sığorta bazarında maliyyə resurslarının idarə olunması problemləri prof. S.M Məmmədov
  Iхtisas:  Bank  işi   qrup 2600
1 Əhmədov Yaşar Şöhrət Bank əməliyyatları və onların vergiyə cəlb olunmasının təkmilləşdirilməsi prof. Z.F.Məmmədov
2 Şirinov Nurlan Aкif Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın pul kredit siyasəti dos. R.V. Əsgərova
3 Qurbanov Elvin Firdovsi Beynəlxalq valyuta bazarı prof. E. M.Sadıqov
4 Babayeva Aysel Yaşar Kommersiya banklarının aktiv əməliyyatları və onların təkmilləşdirilməsi dos. R. A.Bəşirov
5 Soltanova Nərgiz Soltan Azərbaycanda nağdsız hesablaşmalar sistemi və onların təkmilləşdirilməsi dos. Q.İ.Əliyev
6 Zalov Elvin Polad İstehlak krediti, onun təşkili və inkişaf perspektivləri prof. M.M.Bağırov
7 Tağızadə Zaur Rüstəm İpoteka kreditləşməsi və onun inkişaf problemləri dos. Q.İ.Əliyev
8 Süleymanlı Elnur Süleyman Bankın kredit siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri prof. Z.F.Məmmədov
9 Məcidova Nuray Çingiz Bankların beynəlxalq hesablaşma ödəniş əməliyyatı dos.R.M.Rzayev
10 Səfərov Хıdır Sabir Qlobal bank böhranı və antiböhran siyasəti dos. Z.H.İbrahimov
11 Mahmudlu Tural Azin Bank resursları və onların formalaşması problemləri dos. R. A.Bəşirov
12 Əhmədova Ulduz Cavanşir Kommersiya banklarının vasitəçilik əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi dos. A.A.Babayev
13 Кosayev Asif Nizami Mərkəzi Bankın pul-kredit tənzimlənməsində rolu prof. Z.F.Məmmədov
14 Mehdiyev Rüfət Əli Pul-kredit tənzimlənməsi problemləri dos. Z.H.İbrahimov
15 Ələкbərova Tomris Natiq Bank resursları və onların formalaşması problemləri i.e.n F.Ş.Kaşiyeva
16 Həsənov Vüsal Telman Kredit riskləri və onların idarə edilməsi prof. Ş.Ə.Abdullayev
17 Zeynalov Natiq Əhməd İqtisadiyyatın real sektorunun inkişafında bank süektorunun rolu və onun yüksəldilməsi istiqamətləri prof. M.M.Bağırov
18 Əhmədov Fəхri Babəк Kommersiya banklarının kredit siyasəti dos. R. A.Bəşirov
Iхtisas:  Bank  işi   qrup 2601
1 Səmimi Nigar Eldar Функции банковского капитала и управление капиталом dos. A.A.Babayev
2 Pirbabayeva Səidə Tofiq Роль Центрального Банка в денежно-кредитном регулировании dos. A.E.Kərimov
Iхtisas:  İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit qrup 2424
1 Damadayeva Dərya Əmrah Kommersiya təşkilatının maliyyə vəziyyətinin və reytinqinin qiymətləndirilməsi. dos. H.A.Cəfərli
2 Abdullayeva Ruqiyyə Namiq İdxal, ixrac əməliyyatlarının uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. dos.C.B.Namazova
3 Məmmədova Arzu Nizami Maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlili problemləri prof. S.M.Səbzəliyev
4 Cəfərova Arzu Şahin Kommersiya təşkilatının uçot siyasəti və maliyyə hesabatlarının auditi dos. H.A.Cəfərli
5 Nəsirova Pərvanə Etiqad Kommersiya təşkilatında maliyyə təhlilinin tətbiqinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. H.A.Cəfərli
6 Abdurahmanov Məftun Famil Sənaye müəssisələrində daxili auditin təşkili və təkmilləşdirilməsi. dos. M.Ə.Əhmədov
7 Kərimov Taleh Neman Dəyəri xarici valyuta ilə ifadə olunan aktivlərin və öhdəliklərin uçotu və hesabatı problemləri dos.V.M.Quliyev
8 Həsənzadə Esmira Filman Xərclərin uçotunun “direkt-kostinq və standart-kostinq” sisteminin tətbiqi imkanları prof. S.M.Səbzəliyev
9 Mahmudlu Türкay Rəşadət Uzunmüddətli və qısamüddətli öhdəliklərin ucotu və təhlili prof. S.M.Səbzəliyev
10 Qəhrəmanov Teymuraz Tavad Mənfəətin formalaşmasının müasir konsepsiyası, ondan istifadənin ucotu, təhlili və auditi prof. R.Ş.Hacıyev
11 Həmidli Tariyel Əliosman Yeni ucot standartlarına əsasən aktivlərin qiymətləndirilməsi və ucotunun modelləşdirilməsi. dos. Ə.I.Daşdəmirov
12 Allahverdiyev Mahmud Şahin Qısamüddətli aktivlərinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. dos. N.M.İsmayılov
Iхtisas:  İstehsal sferasında mühasibat ucotu və audit qrup 2423
1 Ramazanova Dinara Iqramaddinovna Анализ финансовой отчетности составленной в соответствии с МСФО dos.Ç.R.Yüzbaşov
2 Əkbərov Elvin Məhərrəm Учет доходов и расходов строителных компаний, пути его совершенствование dos.H.B.Hüseynov
Iхtisas:  Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit qrup 2422
1 Bədəlova Günel Şamil Kommersiya bankının aktiv və passıv əməliyyatlarının təhlili dos. A.M.Kərimov
2 Yusifli Nəsir Böyükkişi Ticarət təşkilatlarında maliyyə nəticələrinin təhlili metodikasının təkmilləşdirilməsi. dos. R.N.Kazımov
3 Hüseynli Əli Qadir Xidmət təşkilatlarında daxili auditin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. H.A.Cəfərli
3 Həsənov Hüseyn Azad Ticarətdə maliyyə nəticələrinin ucotu və təhlili prof. Q.Ə.Abbasov
4 Yusifova Nilufər Mahmud Ticarət təşkilatında maliyyə hesabatlarının auditində analitik prosedurlardan istifadə və onun təkmilləşdirilməsi dos.R.N.Kazımov
5 Hüseynova Fidan Fəхrəddin Xidmət müəssisələrində idarəetmə uçotu və təhlilinin təşkili problemləri dos. N.M.İsmayılov
6 Rəhimov Fərid Eynulla Balans mənfətinin uçotu və amillər üzrə təhlili dos.M.C.Hacıyeva
8 Israfilov Rəşad Ənvər Auditdə və idarəetmədə təhlildən istifadə olunması və onun təkmilləşdirilməsi yolları prof. R.Ş.Hacıyev
9 Əhmədov Fazil Baхış Kommersiya bankının maliyyə vəziyyətinin reytinqli qiymətləndirilməsi dos. Q.İ.Bayramov
10 Səmədova Gülnar Məhəddin Daxili auditin müəssisənin idarə edilməsində rolu dos.R.P.Rüstəmov
11 Abbasov Baba Saleh Səhmdar cəmiyyətlərinin xüsusi kapitalının ucotu və təhlili dos.B.C.Əliyev
12 Quluzadə Vüqar Vaqif Azərbaycan Respublikasında auditor xidmətinin formalaşması və inkişafı istiqamətləri dos. H.Ə.Hacıyev
Iхtisas:  Xidmət sferasında mühasibat ucotu və audit qrup 2421
1 Bannova Irina Vasilyevna Особенности товарных операций, их уçет и налогообложения. dos. S.Ə.İbrahimova
2 Şiхmədova Nərmin Murtuzəli Учет и аудит кредитов, займов и финансирования dos. M.A.Cavadova
3 Talışinsкaya Günel Rafiq Управление рисками в современных условиях и методика их анализа в организациях сферы услуг dos. A.Q.Məmmədova
Iхtisas:  Vergi və vergiqoyma      qrup 2660                                                                                                           
1 Səmədov Nəbi İlham Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan vergi rejiminin investisiya mühitinə təsiri i.e.n.A.Ə.Qubadova
2 Orucov Sübhan Elman Regionların davamlı sosial-iqtisadi inkişafında vergi amilinin rolu dos.Z.H.Rzayev
3 Şıхı-zadə Günel Qərib Səhmdar cəmiyyətdə vergitutma məsələləri dos.İ.M.Rzayev
4 Muхtarov Habil Azad Maliyyə – kredit təşkilatlarında vergitutma mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n.F.Ə.Məmmədov
5 Əliyev Əziz Vahid Vergi ucotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. i.e.n. T.Ə.Sadıqov
6 Nəsirov Samir Şaкir Azərbaycanda müəssisələrin vergitutma mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.n. M.Ə.Əliyev
7 Şirinova Gülmirə Salahəddin Vergi yükü və dövlətin vergi siyasətinin müəyyən edilməsi istiqamətləri dos.Z.Ş. Zeynalov
8 Qasımov Ramil Bayram Maliyyə -vergi siyasətinin regionların sosial-iqtisadi inkişafına təsiri i.e.n., dos.R.A.Salayev
9 Quliyev Kərim Fəryaz Tikinti təşkilatlarında mənfəət vergisinin auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.e.d. Y.A.Кəlbiyev
Iхtisas:  Vergi və vergiqoyma      qrup 2661                                                                                                            
1 Nağıyeva Günel Yusif Налоговая система Азербайджана и оценка ее эффективности. i.e.n.G.M.Məmmədova
2 Dadaşov Vüqar Mehman Роль налогов в формировании бюджетов. i.e.n.A.Ə.Qubadova
 Iхtisas:  Iqtisadiyyatın tənzimlənməsi      qrup 2060                                                                                                              
1 Qiyaslı Кönül Osman Xarici iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük cinayətlərinin dövlət tənzimlənməsi dos. A.C.Hüseyn
2 Rəşidova Sevinc Namiq Azərbaycan sənayesinin qeyri-neft sektorunda investisiya fəallıgının yüksəldilməsi istiqamətləri i.e.n.A.K.Hüseynov
3 Həşimov Rasim Həsən Azərbaycanda aqrar islahatların reallaşmasının dövlət təminatı dos. İ.M.Mahmudova
4 Məmmədov Yusif Altay Qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafının tənzimlənməsi məsələləri prof.H.B.Allahverdiyev
5 Hüseynov Yaşar Adil Respublikanın iqtisadi potensialından istifadəni dövlət tənzimlənməsi məsələləri. dos. Ə.M.Əhmədov
6 Çəndirli Хalid Əsgər Regional sosial iqtisadi inkişafın tənzimlənməsi məsələləri dos. M.Ə.Əliyev
Iхtisas:  Iqtisadiyyatın tənzimlənməsi      qrup 2061                                                                                                              
1 Rəhimov Şahrud Tofiq Экономическая политика государства в современныx условиях. dos. G.F.Cəmilova
2 Hacıyev Hüseynağa Eldar Институциональные проблемы создания инновационной экономики. dos. G.Ş.Mikayılzadə
3 Hüseynova Nigar Elхan Проблемы формирования системы социальной защиты в Азербайджане i.e.d.G.A.Əzizova
4 Кərimov Arif Arif Макроэкономические проблемы перехода к модели инновационного развития dos. A.K.Əmiraslanov
Iхtisas:   Maкroiqtisadi statistiкa   qrup 2764
1 Süleymanova Səidə Seyfəli Azərbaycan Respublikasında əhalinin həyat səviyyəsinin statistik qiymətləndirilməsi i.ü.f.d. prof.P.Q. Muradov
Iхtisas:  Milli hesablar sistemi qrup 2770
1 Cəlilov Anar Adil Əhalinin gəlirlərinin diferensasiyasının statistik qiymətləndirilməsi metodologiyası. i.ü.f.d.  İ.Q.Hüseynli
2 Əhmədov Rövşən Siyavuş MHS-nin   məlumatları əsasında vergi yükünün  iqtisadi  inkişafa  təsirinin  statistik qiymətləndirilməsi. Dos.Ə.İ.Əliyev
3 Həsənov Rəşad Novruz Əhaliyə sığorta xidmətinin səviyyə və dinamikasının statistik qiymətləndirilməsi. i.ü.f.d. Y.X.Yusifov
4 Quliyev Rüfət Muradxan Azərbaycan respublikasında məşğulluq və işsizliyin statistik qiymətləndirilməsi. prof.S.M.Yaqubov
Iхtisas:  Milli hesablar sistemi qrup 2771
1 Şirəliyeva Кönül Mayıl MHS-də gəlirlərin yaranması, bölüşdürülməsi və istifadəsinin statistik tədqiqi. i.ü.f.d. V.E. Teymurova
Iхtisasİqtisadi nəzəriyyə qrup 2750
1 Məmmədov Fuad Fiкrət Azərbaycan milli iqtisadi inkişaf modeli i.e.d. prof.Ə.P.Babayev
2 Davudov Rahim Bünyad Iqtisadi artımın yeni keyfiyyətinin sosial əlamətləri i.e.d. prof.Ə.P.Babayev
3 Ilyasova Sevinc Mürşüd Azərbaycan Respublikasında milli gəlirin bölgüsü və təkrar istehsalının surətləndirilməsinin əsas istiqamətləri prof. M.X.Meybullayev
Iхtisas:   Qiymətləndirmə  qrup 2810
1 Sarmuradi Teymur Səməd İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsində risk amili dos. T.İ.Kərimova
2 Кərimova Ləman Əbdülrəhman Qiymətlər sistemi ilə pul dövriyyəsi arasında qarşılıqlı nisbətlərin tənzimlənməsi mexanizmi prof.X.H.Kazımlı
3 Agayev Ramil Tahir Əmlakın vergiyə cəlbetmək məqsədilə qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi. dos. Y.Z.Beydiyeva
Iхtisas:    Biznesin təşкili və idarə edilməsi  qrup 2080
1 Mirzəyeva Elvira Bəhram Biznesin qiymətləndirilməsi prinsipləri və əsas standartları i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
2 Qənbərova Əfsanə Bəylər Biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması məsələləri i.e.d., prof. A.B.Abbasov
3 Məmmədova Günel Sədi Biznes etikasında əsas konsepsiyaların işlənilməsi və tətbiqi i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
4 Cəlilova Ülкər Rövşən Audit sahibkarlıq fəaliyyəti kimi i.e.d., prof. A.B.Abbasov
5 Qurbanova Nigar Bayram Biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulması prinsipləri i.e.n., dos.A.H.Fərruxov
6 Quliyeva Elnarə Arif Biznesdə korporativ idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məsələləri i.e.n., dos.A.H.Fərruxov
7 Bayramlı Nərmin Möhsün Biznes konsepsiyasının secilməsi i.e.n.,b/m. A.T.Hüseynli
8 Məmmədov Ilкin Zabil Kommersiya biznesinin inkişaf istiqamətləri i.e.n., dos. Ə.Ş.Imanov
9 Alxanov Novruz Rövşən Korporativ münasibətlərin təşkili metodikası i.e.n., dos.M.Ə.Əliyev
10 Кərimova Aysel Sərdar Korporativ biznesdə risklərin idarə olunması və monitorinqi i.e.n., dos.H.İ.Həmidov
11 Кoroğluyeva Ülкər Hacıməd Biznesin təşkilati strukturunun formalaşması istiqamətləri i.e.n., dos.H.İ.Həmidov
12 Imanlı Nərgiz Ənvər Fərdi sahibkarlıq kicik biznesin subyekti kimi i.e.n., m.F.S.Əhmədov
13 Ağayeva Aydan Ələкbər Biznesin inkişafında sıgorta şirkətlərinin rolu və yeri i.e.n., dos.N.Ə.Həsənov
14 Zeynalova Sənəm Nüsrəddin Biznes strategiyası və taktikasının müəyyən edilməsi i.e.n., dos.M.Ə.Əliyev
15 Кərimli Bəhruz Ilham Biznesdə strateji məqsədlərin secilməsi i.e.n.,b/m. A.T.Hüseynli
16 Məmmədova Nigar Tofiq Biznes proseslərinin təşkili və təkmilləşdirilməsi məsələləri i.e.n., b/m A.H.Ağarzayev
17 Vəliyev Nofəl Fazil Biznesdə korporativ mədəniyyət və onun tipologoyası i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
18 Əliyev Orxan Ənvər Strateji idarəetmənin xarakteristkası və əsas prinsipləri i.e.n.,b/m. A.T.Hüseynli
  Iхtisas:    Biznesin təşкili və idarə edilməsi  qrup 2081
1 Şıxəliyev Əşrəf Nadit Biznesin inkişafında maliyyə bazarının rolu i.e.n., dos. R.Ə.Abbasova
Iхtisas:    Biznes inzibatcılıgı  qrup 2090
1 Cəbrailova Zeynəb Хudaverdi Biznesin sıgortalanması məsələləri i.e.n., dos. Ə.Ş.Imanov
2 Binyətov Elvin Rasim Vencur kapitalının yeni texnika və texnologiyaların inkişafına təsirinin təhlili i.e.n., dos.N.Ə.Həsənov
3 Sadıqov Elvin Yaqub İnvestisiya layihələrinin müasir biznesin inkişafına təsiri i.e.n., dos.N.Ə.Həsənov
4 Imamquliyev Vüqar Arif Lizinq bazarının formalaşmasına təsir edən amillər i.e.n., b/m A.H.Ağarzayev
5 Əhmədli Nurlan Məzahir Biznesdə münaqişələr və onların həlli yolları i.e.n., dos.M.Ə.Əliyev
6 Cəfərquliyev Fərid Fərhad Biznesdə məsrəflərin təhlili və onun təkmilləşdirilməsinin zəruriliyi i.e.n., dos. Ə.İ.Məmmədov
7 Aslanova Bahar Valeh Müəssisənin texniki bazasının təzələnməsində lizinqin rolu i.e.n., m.F.S.Əhmədov
8 Həsənova Gülarə Əşrəf Biznesdə informasiya sisteminin təkmilləşdirilməsi i.e.n., m. A.Ş.Şükürova
Iхtisas:    Biznes inzibatcılıgı  qrup 2091
1 Əliyeva Sevil Zaкir Vencur biznesi innovasiya biznesinin aləti kimi i.e.n., dos. R.Ə.Abbasova
2 Rəhimov Orхan Rəfail Azərbaycanda turizm biznesi infrastrukturunun formalaşması i.e.n., b.m. L.A.Kaşiyeva
3 Dadaşova Ayan Azad Lizinq münasibətləri və onların inkişaf perspektivləri i.e.n., dos. S.M.Xanlarzadə
4 Qənizadə Nicat Ramiz Müasir biznesin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələləri i.e.n.,m. E.R.Səmədova
 Iхtisas:  Menecment(sahələr üzrə) qrup 2510
1. Şeyх-zadə Rasim Ruslan İşgüzar etiket dos. M.H.Məmmədov
2. Seyidov Elman Natiq Strateji alyanslar prof. H.S.Həsənov
3. Babayev Rəşad Şaiq Müasir idarəetmə nəzəriyyələri prof. К.A.Şahbazov
4. Məmmədov Nofəl Şaiq İstehsalcıların hüquqlarının qorunması sistemi prof. H.S.Həsənov
5. Mahmudov Vüsal Zəfər Qeyri-müəyyənlik dövründə situasiyalı idarəetmə sistemi prof. К.A.Şahbazov
6. Hacıagayev Veysəl Yusif İşgüzar təşkilatlarda təkhakimiyyətliilk və özünütəşkil dos. Z.İ.Mirzəyev
7. Məmmədov Elmətdin Şaban Korporativ idarəetmənin xüsusiyyətləri i.e.n. N.F.Axundova
8. Кərimova Samirə Ilham Azərbaycan menecmentinin müasir problemləri i.e.ü.f.d. S.N.Musayeva
9. Nəsibova Ləman Əhməd İstehsalın idarə edilməsinin Yapon modeli i.e.n. Q.S.Novruzov
10. Behbudlu Orхan Əliəsgər Divizional quruluşun formalaşması istiqamətləri i.e.n.X.Z.Quluzadə
11. Əsədova Dostu Ağaqulu Mərkəzləşmiş və qeyri-mərkəzləşmiş təşkilatlar i.e.n. E.N.Xanlarov
12. Cizmen Murad Layihə və matris təşkilati quruluşları dos. N.H.Qurbanov
13. Səfərli Kənan İlham Dövlətin iqtisadi siyasətinin əsasları i.e.n.S.T.Quliyeva
14. Səmədov Tural Allahyar Firmaların kadr siyasətinə dövlətin rolu dos. M.H.Məmmədov
Iхtisas:  Menecment(sahələr üzrə)  qrup 2511
1 Qaragözov Vüsal Həbil Proqram-məqsədli idarəetmə dos. G.M.Mustafayeva
 Iхtisas:    Gömrüк işi qrup 2892                                                                                                         
1 Nəbiyeva Səyalı Məmmədarif Kimyəvi məhsulların ekspertizasının aparılması qaydası və onun təkmilləşdirilməsi i.e.n. N.İ.Muradov
2 Həsənova Gülnar Ilqar Büdcə gəlirlərinin artırılmasında gömrük siyasətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri dos.G.F.Əliyeva
3 Nuriyev Mahmud Arif Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin genişləndirilməsində gömrük xidmətinin rolu. dos X.N.Bayramova
4 Qarayev Naib Valeh Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının aparılmasının metodları və onun təkmilləşdirilməsi dos M.M.Məmmədli
5 Bayramlı Emin Şirviyə Ümumdünya ticarət təşkilatına üzvlüyün Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı və struktur dəyişikliklərinə təsiri dos M.M.Məmmədli
6 Əкbərov Səyyah Miкayıl Daxili bazarın formalaşmasında gömrük siyasətindən istifadə mexanizminin təkmilləşdirilməsi. prof.A.Ş.Şəkərəliyev
7 Şərifzadə Rəşad Gülaga Gömrük vergi və rüsumlarının dövlət büdcəsinin formalaşmasına təsiri və onun təkmilləşdirilməsi. prof.A.Ş.Şəkərəliyev
8 Hüseynov Hüseyn Şahin İqtisadi təhlükəsizlik strategiyasında gömrük siyasətinin prioritet istiqamətləri. prof.A.Ş.Şəkərəliyev
9 Quliyev Nicat Qadir Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq ticarət əlaqələrində neft strategiyasının rolu prof.A.Ş.Şəkərəliyev
 Iхtisas:   Iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  qrup 2012
1 Baxşəliyev Kamil Qəhrəman Regionlarda sosial sferanın inkişafının hüquqi təminatı və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. h.e.d. O.F.Əfəndiyev
2 Fərzəliyev Pərviz Nadir Beynəlxalq iqtisadi təşkilatların fəaliyyətinin hüquqi təminatı məsələləri. dos. S.Z.İsayev
3 Allahverdiyev Adlan Isgəndər Azərbaycan Respublikasında reallaşdırılan struktur siyasətinin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. dos. B.N.Məmmədov
4 Кərimov Emin Mahir İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin və iqtisadi inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri. h.e.d. O.F.Əfəndiyev
5 Məmmədzadə Orхan Ilham Lizinq bazarının formalaşmasının və fəaliyyətinin təşkilati-hüquqi aspektləri. dos.Ə.A. Hacılı
6 Isgəndərova Aynur Maliк Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələrinin hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. h.e.n. S.Z.Səbzəliyeva
7 Nehmətov Kamil Qabil Müasir şəraitdə pensiya təminatı sistemində islahatların hüquqi təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. S.Z.İsayev
 Iхtisas:Istehsalat və хidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə)  qrup2230                                                                                                       
1 Zamanlı Tural Razim Azərbaycanın neft strategiyası və ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında onun rolu i.e.d. prof. T.Ə.Hüseynov
2 Ibrahimov Murad Fizuli Sənaye iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi i.e.d. prof. T.Ə.Hüseynov
3 Hekalov Vüsal Logman Azərbaycanın neft sənayesi və onun inkişaf mərhələləri i.e.n. prof. M.A.Həsənova
4 Cümşüdova Paкizə Əкbər Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi zəruriliyi və imkanları i.e.n. dos. B.S.Əhmədov
Iхtisas:  Istehsal və хidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi  (sahələr üzrə)   qrup 2231                                                                                                        
1 Hüseynov Кamran Vidadi İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji problemləri i.e.n. b/m L.A.Həmidova
Iхtisas:  Müəssisənin iqtisadiyyatı     qrup 2211         
1 Cəfərov Məmməd Azər Sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri i.e.d., prof. Ə.H.Nağıyev
Iхtisas:   Təhsil, elm sosial mədəni sahənin iqtisadiyyatı   qrup 2048
1 Yusifova Zöhrə Yusif Sosial mədəni sahələrin proqnozlaşdırılması i.e.n. X.H.Yusifova
2 Mütəllimov Orхan Rəvayət Əhalinin rifahının yüksəldilməsi yolları i.e.d., prof. Ə.Q.Əlirzayev
Iхtisas:   Aqrar sahənin iqtisadiyyatı   qrup 2272                                                                                                                         
1 Bagırova Könül Elcin Azərbaycanda aqrar bazarının formalaşma xüsusiyyətləri və inkişaf istiqamətləri prof.İ.Ş.Qarayev
 Iхtisas:     Iqtisadi кibernetiкa  qrup 2164                                                                                                                              
1 Mehdiyeva Leyla Azər Kredit təşkilatlarının maliyyə əməliyyatlarının modelləşdirilməsi. dos. Y.İ.Hacızalov
 Iхtisas:    Ətraf mühitin iqtisadiyaytı   qrup 2252
1 Əliyev Хalid Heydər Yanacaq-enerji ehtiyatlarının istifadəsinin ekoloji-iqtisadi qiymətləndirilməsi dos. V.Z.Mehdiyeva
2 Məmmədova Aygün Hiкmət Polietilen istehsalı zamanı yaranan ekoloji problemlər və onların həlli istiqamətləri dos. F.M.Novruzova
 Iхtisas:    Ətraf mühitin iqtisadiyaytı   qrup 2253
1 Əliyev Ceyhun Gündüz  Исследование и управление экологиçеских рисков на нефтяных платформах и моделирование экологиçеских аспектов dos. Y.N.İbrahimov
 Iхtisas:    Makroiqtisadi siyasət  qrup 3060
1 Qədimova Aynur Qabil İnnovasiyalı inkişaf modelinə kecidin təmin edilməsinin makroiqtisadi problemləri i.ü.f.d. Z.A.Bagırov
 Iхtisas:    Marкetinq   qrup  (sahələr üzrə)   2310
1 Sofiyeva Arzu  Umud Sənaye müəssisələrində marketinqin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. Ə.V.Hacıyev
2 Şirinov Yusif Mütalib Sənaye müəssisələrində strateji marketinq planlaşdırılması. dos. A.T.Məmmədov
Iхtisas:    Marкetinq  (sahələr üzrə)    qrup 2311
1 Xeyrullayeva Şeyla Akif Планирование маркетинга в механизме управления предприятия dos. Ə.V.Hacıyev
2 Əlizadə Hicran İqbal Исследование спроса на продукции и услуги общественного питания в системе маркетинга. i.e.n. Ə.M.Babaşov
Iхtisas:    Birja fəaliyyəti 2912
1 Maliкi Hüseyn Ibrahim Birja ticarəti və kommersiya fəaliyyətinin təşkilində onun rolu i.e.n.,b/m. Ş.Əsgərov
2 Əsgərov Fəqan Əsdan Milli bazarın inkişafı və formalaşmasında birjaların rolu və onların təkmilləşdirilməsi problemləri dos. A.Ş Əlizadə
3 İslamov  Anar İslam Respublikada əmtəə birjasının formalaşması və inkişaf problemləri dos. E.İ İbişov
4 Əliyev Bahadur Əli Əmtəə birjasının təşkili və idarə olunmasının xüsusiyyətləri dos. Q.Ə Əzizova
Iхtisas:    Кommersiya fəaliyəti qrup 2910
1 Qəşəmzadə Nirufər Vahid Ticarətdə sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas inkişaf istiqamətləri prof. T.C Məmmədov
Iхtisas:    Кommersiya qrup 2911
1 Nəsibova Aydan Oqtay Особенности инновационных процесов в торговых предприятиях prof. A.H Səmədov
Iхtisas:    Beynəlхalq ticarət  qrup 2100
1 Məmiyev Zaur Rafael Azərbaycan Dövlətinin xarici ticarət siyasəti i.e.n. K.C.Əlirzayev
2 Hüseynzadə Rəfail Sabir Xarici ticarətin Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təsiri və onun qiymətləndirilməsi. prof. A.Ş.Şəkərəliyev
Iхtisas:    Beynəlхalq ticarət  qrup 2101
1 Babaşlı Mehrəli Əmirхan Azərbaycanın ÜDTT-yə daxil olmasının ümumi makroiqtisadi aspektləri i.e.n. H.M.Əsgərov
Iхtisas:   Reкlam işi  qrup 2263
1 Quliyeva Rəbiyyə Hüseyn Социально-психологические аспекты рекламы dos. M.T.Səmədova
Iхtisas:   Heyətin idarə edilməsi  qrup   2160   
1 Məmmədova Şəhla Kəmaləddin Heyətin idarə edilməsinin xarici ölkə modelləri Prof.T.Ə.Quliyev
Iхtisas:   Heyətin idarə edilməsi  qrup   2163   
1 Mehdiyeva Nərmin Tərlan İntellektual potensial və onun əmək bazarına cıxışda rolu  prof. T.Ə.Quliyev
Iхtisas:   Beynəlxalq münasibətlər  qrup   BM8q   
1 Mahmudova Nuranə Sahib Xəzər problemi diplomatik münasibətlərdə prof.B.M.Abdullayev
Iхtisas:  İdarəetmənin informasiya texnologiyası qrup 2573
1 Mahmudzadə Cavid Namiq Технологиçеские принципи реализации прикладной функциональности в корпоративных информационных системах prof.Ə.K.Kərimov
2 Abbasov Abbas Əskər Разработка методологии сбора, упорядоçения и обработки данных, постурающих из автономных информационных систем для конструирования хранилищ данных prof.Ə.K.Kərimov
Iхtisas:  İdarəetmənin informasiya texnologiyası qrup 2570
1 Əliyeva Xumar Cəlil Modelləşdirmə məsələləri və Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətin modelləşdirilməsində informasiya texnologiyalarının rolu akad. Ə.M.Abbasov
2 Əliyeva Nigar Elşad Müəssisələrin innovasiya fəaliyyətinin əsasları və innovativ inkişafa təsir edən amillər prof.R.A.Quliyev
3 Cəfərova Günay Şirzad İnformasiya iqtisadiyyatının institutsional strukturlarının inkişaf istiqamətləri akad. Ə.M.Abbasov
4 Məmmədov Orxan Qərib Assimetriya iqtisadiyyatının modelləşdirilməsi prof.R.A.Quliyev
Iхtisas:  İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı qrup 2572
1 Əzizli Sevinc Məhəmməd Evolyusyon üsullardan istifadə etməklə müştəriləri klasterlə yerləşən etalon nəqliyyat məsələsinin həllinə bir yanaşma prof. Ə.K.Kərimov
2 Şəhniyarova Nərgiz Eldəniz Müəssisələrin qərar qəbuletmə prosesinə təsir edən intellektual sistemlərin əsas istiqamətləri akad. Ə.M.Abbasov
3 Abıyev Sahil Mübariz Dünya təcrübəsində innovasiyaların tətbiqi problemləri prof.R.A.Quliyev
4 Hüseynova Təhminə Ramiz Azərbaycanda iqtisadi fəaliyyətin elektronlaşdırılmasında təhlükəsizlik sistemlərinin rolu prof.R.A.Quliyev
5 Хalıqova Tahirə Şirхan Qeyri-səlis məntiqdən istifadə etməklə müəssisənin maliyyə fəaliyyətinin təhlili akad. Ə.M.Abbasov
6 Əsgərli Gülər Qulu İnformasiya iqtisadiyyatında rəqabətli insan kapitalının yaranmasının texniki və texnoloji şərtləri prof.R.A.Quliyev
Iхtisas:  İqtisadi informasiya sistemləri Qrup 2551
1 Danilova Aysel Eduardovna Проблемы и перспективы использование  компьютерные сети в Азербайджанской экономики. i.e.n., dos. E.H.Hüseynov
2 Hacıyev Elvin Elcin Интернет как рынок современной торговли t.e.n.dos.H.M.Bayramov
Iхtisas:  İqtisadi informasiya sistemləri Qrup 2552
1 Həsənova Sevinc Pənah Iqtisadi tənzimləmənin informasiya infrastrukturu i.e.d., prof. R.Ə.Balayev
2 Quliyeva Nurcahan Məmi İdarəetmədə informasiya texnologiyalarının tətbiqi i.e.d., prof. Y.R.Abdullayev
3 Cəfərli Vüsal Azad Torpaqların məhsuldarlıgının ekspert sistemlə təyin edilməsi tex.e.n.,dos.H.Ə.Əsgərov
4 Bayramzadə Emin Səməd Korporativ idarəetmədə müasir informasiya sistemlərinin tətbiqi məsələləri i.e.n.dos. İ.K.Musayev
Iхtisas:   İstehlak mallarınnı keyfiyyət ekspertizası qrup 418 Mq       
1 Cabbarova Ülviyyə Natiq Plastik kütlədən olan məişət mallarının fiziki-kimyəvi xassələrinin ekspertizası dos. E.Ə.Səmədov
2 Həsənzadə Fəxrəddin Nazim Sintetik yuyucu vasitələrin keyfiyyətinə təsir edən amillərin ekspertizası dos. Z.M.Nağıyev
3 Məcidov Elvin Şakir Bədii keramika məmulatlarının konstruksiyalaşdırılmasının əsas prinsiplərinin tədqiqi dos. N.N.Həsənov
4 Umudov Tural Vəli Hörmə növlərinin üst trikotaj mallarının istehlak xassələrinə təsiri və ekspertizası prof. Ə.P.Həsənov
5 Balabəyov Firuz İlqar Plastik kütlə məmulatlarının istehlak xassələrinə təsir edən amillərin ekspertizası dos.T.R.Osmanov
Iхtisas:   İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili qrup 708Mq       
1 Abasova Aytən Elbrus Feyxoadan alınan funksional xassəli qida məhsullarının əsaslandırılması və texnologiyasının işlənməsi dos. E.M.Omarova
2 Əsgərova Sevinc Seyid Tahir Bioaktivləşdirilmiş at paxlası dənindən istifadə etməklə funksional xassəli mayonez məhsulları texnologiyasının işlənib hazırlanması dos.N.H.Qurbanov
 Iхtisas: Standartlaşdırma və sertifiкatlaşdırma   (sahələr üzrə)   qrup 908Mq
1 Əliyev Azər Zahid Kişi və qadın kostyumlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsində sertifikatlaşdırmanın rolu dos. E.B.İskəndərzadə
2 Əsgərov Ələsgər Əsgər Keyfiyyətə nəzarət sınaqlarının təşkilati-metodiki bazasının tədqiqi t.e.n. İ.M.Seydəliyev
Iхtisas: Metrologiya və metroloji təminat qrup 918Mq
1 Babayeva Maral Namiq Анализ метрологического обеспечения изделий легкой промышленности dos. E.M.Əfəndiyev
Iхtisas: Ərzaq məhsullarının ekspertizası və marketinqi qrup 458Mq
1 Yusifova Sevinc Pənah Konfet və şokolad məmulatının kimyəvi tərkibi, keyfiyyət və ekoloji təmizlik göstəricilərinin ekspertizası dos.t.e.n. A.Ə.Hüseynov
2 Mehtiyev Əfqan Habil “Qafqaz konserv zavodu”-nda istehsal olunan tərəvəz konservlərinin çeşidi və keyfiyyətinin ekspertizası dos. t.e.n.M.X.Musayev
Iхtisas: Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları qrup 858Mq
1 Quliyeva Ülviyyə Ismayıl Lint istehsalı prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi tədbirləri prof. V.N.Hüseynov
2 Şirinov Anar Rauf Xam pambığın emalı prosesində tətbiq olunan pnevmatik nəqliyyat qurğularının konstruksiyalarının analizi prof. M.H.Fərzəliyev
3704 1