Kafedra müdiri: prof. Zahid Fərrux Məmmədov

Ünvan:  Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi 6 (I korpus)
Telefon: +(994)12 492-40-04
E-mail: zahid.mamedov@ aseu.edu.az

*

*DSC_0002 dsc_0003 DSC_0004 dsc_0006 dsc_0014 IMG_3774

3022 4

Kafedra haqqında 

“Bank işi” kafedrası 1983-cü ildə “Maliyyə-kredit” kafedrasının bazasında yaradılmışdır. Yaranan dövrdə kafedra «Pul tədavülü və kredit», 1990-cı ildən «Bank əməliyyatları və pul tədavülü», 2004-сü ildən isə «Bank işi» adlanmışdır.

Kafedraya 1983-88-ci illərdə dos. R.Ə.Babayev, 1988-89-cu illərdə dos. S.C.Qəhrəmanov, 1989-99-cu illər ərzində dos. R.Ə.Mustafayev, 1999-2010-cu illərdə dos. R.M.Rzayev rəhbərlik etmişdir. 02 iyul 2013-ci ildən “Bank işi” kafedrasının müdiri vəzifəsinə həmin kafedranın professoru Zahid Fərrux Məmmədov təyin olunmuşdur. Hazırda kafedrada 4 elmlər doktoru, 14 nəfər elmlər namizədi (10 nəfəri dosentdir) çalışır.

E* 

ELAN – Elmi seminar

İxtisaslar: 
Bakalavriat üzrə: Maliyyə-kredit, Qiymətli kağızlar
Magistratura üzrə: Bank işi, Maliyyə bazarları
*
Tədris olunan fənlər:
*

Bakalavriat səviyyəsi:

 • Pul və banklar
 • Qiymətli kağızlar
 • Bank işi
 • İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi
 • Xarici ölkələrin pul-kredit sistemləri və  beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
 • Bank uçotu
 • Bankların xarici iqtisadi fəaliyyəti
 • Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri
 • Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul kredit sistemi
 • Maliyyə bazarları
 • Maliyyə monitorinqi
 • Maliyyə, pul tədavülü və kredit
 • Tədiyyə balansı

*

Magistratura  səviyyəsi:

 • Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi-maliyyə institutları ilə əməkdaşlığı strategiyası
 • Azərbaycanın Dünya Bankı ilə qarşılıqlı əlaqələri
 • Bank fəaliyyətinin idarə olunması
 • Bank riskləri və onların idarə edilməsi
 • Bank sistemində böhranlar  və antiböhran idarəetmə
 • BVF və onun Azərbaycanda fəaliyyəti
 • Dünya maliyyə və valyuta-kredit siyasətinin müasir arxitekturası
 • Maliyyə bazarlarının müasir vəziyyəti
 • Müasir maliyyə-kredit institutlarının fəaliyyə istiqamətləri
 • Pul-kredit tənzimləməsinin nəzəri və praktiki aspektləri
 • Tədiyyə balansı və valyuta kursu siyasətinin xüsusiyyətləri
 • Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti

*

Kafedranın ELEKTRON KİTABXANASI

Tədris olunan əsas fənlərin PROQRAMLARI

“ BANK UÇOT” Fənninin TƏDRİS PROQRAMI

Dünya maliyyə və valyuta – kredit siyasətinin müasir arxitekturası
(magistratura pilləsi üzrə)

Z.Məmmədov. UNEC-də fikir sahibləri – biliyi və qabiliyyəti təsdiq olunan alimlərdir “Azərbaycan müəllimi” qəzeti, 9 yanvar, 2016

“BANK İŞİ” KAFEDRASI ÜZRƏ MÜHAZİRƏ MƏTNLƏRİ

“BANK İŞİ” KAFEDRASI ÜZRƏ TƏQDİMATLAR

TƏQVİM- TEMATİK PLAN – 1

TƏQVİM- TEMATİK PLAN – 2

«Bank işi» kafedrasının inkişaf konsepsiyası

Kafedranın professor və müəllim heyətinin növbətçilik cədvəli
“Bank işi” kafedrasının əməkdaşlarının etik davranış qaydaları
Kafedranın Daxili Nəzarət Komissiyası haqqında Qərarı

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.d., prof. Məmmədov Zahid Fərrux (kafedra müdiri)
 2. i.e.d., prof. Sadıqov Elnur Məhəmməd (elmi katib)
 3. i.e.d., prof. Abdullayev Şirzad Əyyub (0.5 şt.)
 4. i.e.., prof. Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn (dekan müavini)
 5. i.ü.f.d. Əliyeva Təhminə Tahir  (kaf.müd.müavini)
 6. i.e.n., dos. İbrahimov Zöhrab Həsən
 7. i.e.n., dos. Rzayev Ramiz Mürsəl
 8. i.e.n., dos. Bəşirov Rafiq Alim
 9. i.e.n., dos. Əliyev Qəmbər İmamqulu
 10. i.e.d., prof. Kərimov Atik Ehsan
 11. i.e.n., dos. Babayev Azər Alim
 12. i.e.n., dos. Əsgərova Reyhan Vaqif qızı (dekan müavini)
 13. i.e.n., dos. Səmədzadə Elşad Ziyad (0.5 şt.)
 14. i.f.d. Zeynalov Zakir Hacı (0.5 şt.)
 15. i.f.d. Şəkərəliyev Qoşqar Arif
 16. i.e.n., dos. Kaşiyeva Flora Şamil
 17. i.e.n., b/m. Rəfiyev Aydın Ağaəli (0.5 şt.)
 18. b.m. Həmişəyeva Şəfa Üzeyir
 19. b.m. Mikayılova Həqiqət Əşrəf
 20. b.m. Əliyev Fuad Bahadur
 21. i.f.d., b/m. Ağabəyova Gülnarə Şükrəddin
 22. i.f.d., Hüseynova Alidə Teymur
 23. müəl. Zeynalov Pərviz Vidadi oğlu (0.5 şt.)
 24. müəl. Əzizov Əziz İsmayıl

*

 Məsləhətçi

i.e.n., dos. Qəhrəmanov Sabir Cərulla (UNEC-in Fəxri prof.)

“Bank işi” kafedrası üzrə:

Doktorantların və dissertantların siyahısı
Magistratura üzrə dissertasiya mövzularının siyahısı
Bakalavr buraxılış işlərinin 2013-2014-cü tədris ili üçün mövzuları

 

Kafedranın ƏSAS NƏŞRLƏRİ

“Bank işi” kafedrası üzrə 2009-2014-cü illərin nəşrləri 

*

“Bank işi” kafedrası üzrə İMTAHAN SUALLARI

*

Metodik göstərişlər:

Elmi və elmi-pedaqoji kadr hazirliğinin hüquqi əsaslari (Doktorantura üçün)
«Magistrlik dissertasiyalarının hazırlanması, təqdim olunması və müdafiəsi haqqında» metodik göstərişlər
İstehsalat təcrübəsi üzrə metodik göstəriş
Metodik göstəriş
Maliyyə-kredit ixtisası üzrə bakalavr pilləsində təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün buraxılış işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş
Kurs işi üzrə standart