firudun_ehmh1fnun4Əhmədov Firudun Böyük Ağa oğlu

24.03.1953-cü ildə Bakıda anadan olub.

Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) Tətbiqi riyaziyyat fakültəsinin məzunudur.

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktorudur. Namizədlik dissertasiyasının mövzusu: “Binar proqramlaşdırma məsələsinin ölçülərinin kiçildilməsi üsulları” (İxtisas: Riyazi kibernetika).

Müxtəlif illərdə Bakı Ali Partiya Məktəbində, Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunda, Dövlət İdarəçilik Akademiyasında, Bakı Dövlət Universitetində, Azərbaycan Texniki Universitetində və digər ali məktəblərdə pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub.

Hazırda UNEC-in Elektron İdarəetmə Mərkəzinin direktor müavinidir.

Azərbaycan “Simurq” mədəniyyət assosiasiyasının, Azərbaycan İnternet Forumunun üzvüdür.

45-dən çox elmi əsəri çapdan çıxıb.

 

*

Elmi əsərlərinin siyahısı

1. Метод последовательного назначения нулей для приближенного решения многомерной задачи о ранце // В кн.: Системы прог­рамм­ного обеспече­ния решения задач опти­маль­ного пла­нирова­ния, VI Все­союз­ный симпозиум, М.: ЦЭМИ АН СССР, 1980, с. 16-17.

2. Обход вершин многогранника ограничений в задаче бинарного программирования // ИЗВ., АН Азерб. ССР, сер. физ-техн. и мат. наук, 1983, № 2, с. 118-123.

3. Пакет прикладных программ BAKU 01. Результаты Всесоюзного конкурса «РАНЕЦ-85» // Ж. «Экономика и математические методы» , том XXIV, вып. 1, 1988.

4. Com­puter translati­on system from Azerbaijan language into English. // Proc. of the 4th international conference Internet-Education-Science, vol. 2,Vinnitsia, 2004.

5. Elektron teknolojisinin uygulanmasıyla Türk dille­rinin korunması, yakinlaşması ve birlikte gelişmesi sisteminin kurulması şansı. (türkcə) / VI Türk Dünyası Ekonomi, Dil ve Bilişim İşbirliği Forumu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek, 2006.