DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin (akademik borclarının ləğvi) İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

12 APREL 2017

İMTAHAN CƏDVƏLİ (V)

*

İMTAHAN TESTLƏRİ

NN Fənn Az Rus
1 0401 Bank işi az rus
2 0402 Bank uçotu az rus
3 0405 İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi az rus
4 0611 Gömrük işi az rus
5 0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası az rus
6 0701 Dünya iqtisadiyyatı az rus
7 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az rus
8 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar az rus
9 0709 Beynəlxalq marketinq az rus
10 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları az rus
11 0717 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
12 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya az rus
13 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri az rus
14 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri az rus
15 0801 Biznesin əsasları az rus
16 0802 Beynəlxalq biznes az rus
17 0806 Biznesin infrastrukturu az rus
18 0807 Biznesin təhlükəsizliyi az rus
19 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 az rus
20 0813 Korporativ  idarəetmə az rus
21 0814 Lizinq az rus
22 0817 Biznesin əsasları az rus
23 0820 Biznes layihələrinin idarə edilməsi az rus
24 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi az rus
25 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az rus
26 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
27 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
28 1113 Yeyinti yağları süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
30 1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
32 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az rus
33 1219 Nəzəri ekologiya az rus
34 1223 Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı az rus
35 1228 Tətbiqi ekologiya az rus
36 1240 Qara və əlvan metallurquya sənayesinin ekologiyası az rus
37 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləei və onları yaradan səbəblər az rus
38 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri az rus
39 1508 İnformasiya  sistemlərinin layihələndirilməsi az rus
40 1511 İntellektual sistemləri az rus
41 1513 Kommunikasiya vasitələri az rus
42 1520 Sistemli təhlil və kompüterdə modelləşdirmə az rus
43 1521 Yeni informasiya  texnologiyaları az rus
44 1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-2 az rus
45 1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti az rus
46 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri az rus
47 1528 İnformasiya texnologiyaları az rus
48 1607 İnternet texnologiyaları az rus
49 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az rus
50 1619 Verilənlər bazaları sistemləri az rus
51 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi az rus
52 1718 Əmək hüququ az rus
53 1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq az rus
54 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
55 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
56 2003 Praktiki audit az rus
57 2006 İqtisadi təhlil (sah. üzrə) az rus
58 2007 Audit (sahələr üzrə) az rus
59 2017 İqtisadi təhlil və audit az rus
60 2101 Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti az rus
61 2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti az rus
62 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az rus
2109 Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri az rus
63 2110 RİSİT az rus
64 2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması az rus
65 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma az rus
66 2203 Büdcə sistemi az rus
67 2205 Büdcə uçotu və hesabatı az rus
68 2207 Maliyyə az rus
69 2209 Maliyyə menecmenti az rus
70 2312 Logistika az rus
71 2313 Marketinq az rus
72 2403 Beynəlxalq menecment az rus
73 2412 İdarəetmə qərarları az rus
74 2413 İnnovasiya menecmenti az rus
75 2418 Menecment az rus
76 2423 Strateji menecment az rus
77 0937 Geyimin gigiyenası az
78 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi az
79 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı az rus
80 2606 Nəzarət və təftiş az rus
81 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı az rus
82 2802 İstehlak mallarının kodlaşdırılması (qeyri-ərzaq) az rus
2802A İstehlak mallarının kodlaşdırılması (ərzaq) az rus
83 2803 İstehlak mallarının estetikası (ərzaq) az rus
2803 İstehlak mallarının estetikası (qeyri-ərzaq) az rus
84 2816 Toxuculuq, tikinti və trikotaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
85 2817 Gön-ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
86 2827 QƏMƏ və ekspertizası (qeyri-ərzaq) az rus
87 2989 Şərabın texnologiyası az
88 2946 Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası az
89 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az rus
90 2951 Yeyinti qatqılarının qida texnologiyalarında istifadəsi az
91 2988 Qıcqırma məhsullarının texnologiyası az
92 2991 Şərabçılıq və qıcqırma məhsullarının istehsal müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi az
93 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi az rus
94 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
95 3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sretifikatlaşdırma az rus
96 3416 Patentşünaslıq az rus
97 3453 Pambığın qurudulması az
98 2993 Qida məhsulları texnologiyasının proses və aparatları az rus
99 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya az rus
100 3440 Keyfiyyət sistemləri az rus
101 3441 Tətbiqi metrologiya-2 az rus
102 3442 Yeyinti sənaye məhsullarının standartlaşması və sertifikatlaşdırılması az rus
3443 Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması rus
103 0935 İstehlak mallarının reklamı az rus
104 3457 Pambığın ilkin emal nüəssisələrinin layihələndirilməsi az
105 3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi az
106 3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri az
107 3504 Əmək bazarı statistikası az
108 3506 Ətraf mühitinin qorunması statistikası az
109 3509 Milli hesablar sistemi az
110 3511 Müəssisələr statistikası az
111 3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası az
112 2990 Şərabın kimyası az
113 3632 Texnoloji proseslərin idarəedilməsi az rus
114 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az rus
115 3706 İstehsal müəssisələrində kommersiya az rus
116 3708 Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi (menecmenti) az rus
117 3723 Kommersiya danışıqları və yazışmaları az rus
118 3724 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
119 3804 Vergi sistemi az rus
120 3808 Vergi sistemi az rus

 

121 0201 Azərbaycan dili rus
122 0410 Qiymətli kağızlar az rus
123 0703 Dünya iqtisadiyyatı az rus
 124 0704 Beynәlxalq bazarlar vә birjalar az rus
125 0708 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
126 0711 Dünya iqtisadiyyatının tarixi az rus
127 0713 Transmilli korporasiyalar az rus
128 0723 Beynəlxalq investisiyalar az rus
129 0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-1 az rus
 130 0811 İnnovasiya biznesi az rus
131 1116 Әrzaq mallarının әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az rus
132 1202 Azәrbaycanın ekoloji vәziyyәti vә problemlәri az rus
133 1204 Ekologiya az rus
134 1237 Ekologiyanın əsasları az rus
135 1313 Kimya-1 az   rus
136 1329 Kimya-2 az rus 
137 1904 Mikroiqtisadiyyat az rus
138 2019  Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәhlili az rus
139 2214 Sığorta işinin tәşkili az rus
140 2615 Mühasibat uçotu vә audit az rus
141 2702  Fəlsəfə az rus
142 2703 Sosiologiya az rus
 143 2804A Malların eynilәşdirilmәsi vә saxtalaşdırılması az rus
 144 2804Q Malların eynilәşdirilmәsi vә saxtalaşdırılması az rus
 145 3101 Riyaziyyat-1 az rus
 146 3105 Riyaziyyat-1 az rus
147 3425 Standartlaşdırmanın әsasları az
148  3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi az  rus 
149 3716 Kommersiya işi az rus
150  3629  Texniki biliklərin əsasları az   rus
151  1320  Polimer kimyası az
152  3630  Texnoloji avadanlıqlar az
153  3515  Sosial statistika  az
154  1907  İqtisadi təlimlər tarixi az  rus 
155  2219  Maliyyə az  rus 
156  2618  Mühasibat uçotu və audit az   rus
157  1401  Mülki müdafiə az  rus 
158  1506  İnformasiya iqtisadiyyatı  az  rus
159  2213  Müəssisələrin maliyyəsi az   rus
160  3801  Vergilər və vergitutma az   rus
161  2210  Maliyyə nəzarəti və audit az  rus 
162  2516  Müəssisənin iqtisadiyyatı az rus
163  1901  Makroiqtisadiyyat az   rus
164  3710  Reklam az  rus 
165 3913 İngilis dili  az rus
166 3918  Xarici dil-1 (fransız) az rus
 167 3919  Xarici dil-2 (fransız) az rus
168 0301 Azәrbaycan tarixi az rus
169 0815 Maliyyә biznesi az rus
170 1217 Mәhsuldar qüvvәnin inkişafı vә yerlәşdirilmәsi az rus
171 1314 Kimya-2 az rus
172 1504 Hesablama tәcrübәlәrinin avtomatlaşdırılması az rus
173 1605 İnformatika az rus
174 1923  Sahibkarlığın әsasları az
175 2004  İdarәetmә tәhlili az rus
176 2114 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsi az rus
177 2512 Sahә iqtisadiyyatı az rus
178 2619 Mühasibat (maliyyә) uçotu az rus
179 2821 Qeyri-­әrzaq mallarının ekspert qiymәtlәndirilmәsi az az
180  2826  Ekspertizanın әsasları  az rus 
181 3006 İntellektual mülkiyyәtin qiymәtlәndirilmәsi  az rus 
182 3013 Qiymәtin әmәlә gәlmәsi az rus
183 3102 Riyaziyyat-­2 az rus
184 3424  Standartlaşdirma vә sertifikasiya az rus
185 3501 Statistika az rus
186 3507 Ev tәsәrrüfatlarının büdcә statistikası az
187 3522 Statistika az  rus
188 3736 Tәdavül sferası müәssisәlәrinin (ticarәtin) iqtisadiyatı az rus
189 3901 Xarici dil- 1 az rus
190 3902 Xarici dil-2 az rus
191 0408 Pul vә banklar az rus
192 0416 Maliyyә, pul tәdavülü vә kredit az rus
193 1105  Әrzaq mallarının ümumi texnologiyası az rus
194 1225 Tәbiәtdәn istifadәnin iqtisadiyyatı az rus
195 1709 Maliyyә hüququ az rus
196 1713 AR konstitusiyası vә hüquqi әsasları az rus
197  1924  İqtisadiyyat  az rus 
198 2117 Makroiqtisadi tәnzimlәmә az  rus 
 199 2409 Firmadaxili idarәetmә az  rus 
 200  2501 Firmanın (müәssisәnin) iqtisadiyyatı  az  rus
201  2515 Müәssisә iqtisadiyyatı vә menecment  az rus 
202  2809 Qeyri-­әrzaq malları әmtәәşünaslığı vә ekspertizası  az rus 
203 2820 Materialların әmtәәşünaslığı vә ekspertizası  az rus 
204 3106 Riyaziyyat-­2 az rus
205 3514 Sosial iqtisadi statistika az rus
206 3725 Elektron kommersiya az rus
207 3925 Xarici-dil-1 az  rus
208 0538 İqtisadi diplomatiya az rus
209 0715 Xarici iqtisadi siyasәt az rus
 210 0926 Dizayn reklamı az rus
 211 1311 Eletrotexnika az rus
 212 1332 Elektrotexnika az rus
213 1506 İnformasiya iqtisadiyyatı az rus
214 1601 Alqoritmlәşdirmәnin әsasları az rus
215 1602 İnformasiya sistemlәrindә tәhlükәsizliyin tәminatı az rus
216 1722 Beynәlxalq hüquq az rus
 217 2001 İqtisadi tәhlilin nәzәriyyәsi az rus
218 2211 Maliyyә nәzәriyyәsi az rus
219 2218 Xarici ölkәlәrin maliyyәsi vә beynәlxalq maliyyә münasibәtlәri az rus
220 2416 Kreativ menecment az rus
221 2603 İdarәetmә uçotu az rus
222 2609 Mühasibat uçotu (istehsal sahәlәri üzrә) az rus
223 2620 Mühasibat uçotu vә audit az rus
224 2808  Plastik kütlә vә kimyәvi rәngsazlıq mallarının әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az rus
225  2819 Elektrik vә mәdәni mallar әmtәәşünaslığı vә ekspertizası  az  rus
226  2904  Sahә müәssisәlәrinin (şәrabçılıq ) avadanlıqları  az  
227  3407  Kvalimetriya vә keyfiyyәtin idarә edilmәsi az  rus 
228  3409 Metrologiyanın әsasları  az rus 
229 3639 Tәdavül sferası müәssisәlәrinin avadanlıqları az  rus 
 230 3926 Xarici dil-­ 2 az rus
 231 0706 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr-2 az rus
 232 1302 Fizika-­2 az rus
233 1327 Fizika-­ 2   rus
 234 1335 Fizika II az rus
 235  1522 İnformasiya texnologiyaları vә sistemlәri-1 az  rus 
 236  1624 Verilәnlәrin vә biliklәrin strukturu vә modellәri-1  az  rus
 237 1625 Verilәnlәrin vә biliklәrin strukturları vә modellәri-2 (VBSM2) az  rus 
 238  1706  İqtisadi hüquq az   rus
 239  2106 Makroiqtisadi tәhlilin әsasları az  rus 
 240 2108 Milli iqtisadiyyatının dövlәt tәnzimlәnmәsi az  rus 
242  2902 Biotexnologiyanın әsasları az  rus 
 243  3201  Rus dili az
 244 3503 Әhali statistikası az  
 245 3526 Statistikanın nәzәriyyәsi az   rus
 246  3628 Tәtbiqi mexanika az  rus 
247 3650 Tikinti işlәrinin әsasları  az rus
 248 1616 Sistem proqram tәminatı vә әmәliyyat sistemlәri  az rus 
 249  2113 İqtisadiyyatın tәnzimlәnmәsinin әsasları  az rus 
 250 2414 İstehsal menecmenti az  rus 
 251 2613 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin uçotu az  rus 
252 2807 Neft vә neft mәhsullarının әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az rus
 253 3433 Xәtti bucaq vә mexaniki ölçmәlәr az rus
254 3455 Pambiğin ilkin emali texnologiyası-­ 2 az
255 3635 ALS­lә texnoloji prosesin idarә edilmәsi az rus
 256 3914  İşgüzar ingilis dili az   rus 
 257  0723 Beynәlxalq investisiyalar  az rus 
 258  1509 İnformasiya sistemlәrinin riyazi elementlәri  az rus 
259 1803 İqtisad kibernetika az  rus 
260  1807 Ekonometrika  az  rus
261 2002 Maliyyә (iqtisadi) tәhlili az  rus 
 262  2407 Dövlәt vә bәlәdiyyә idarәetmәsi az  rus 
 263  2605 Auditin әsasları az  rus 
 264  2813 Qeyri-­әrzaq mallarının ümumi texnalogiyası  az rus 
 265 2986 Üzümçülüyün ampeloqrafiya ilә әsasları  az  
266 3025 İqtisadi risklәrin qiymәtlәndirilmәsi az rus
267 3430 Texnoloji ölçmәlәr-­ 2 az rus
268 3643 İstilik texnikası az rus
269 3732 Münaqişәlәr xidmәti az rus
270 3734 Kommersiya fәaliyyәtinin tәşkili az rus
271 3203 Rus dili-1 az
272 3203 Rus dili-2 az
273 2948 Sahә müәssisәlәrindә ( şәrabçılıq) istehsalın tәşkili az
274 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı vә idarә edilmәsi az rus
275 1014 Erqonomika az rus
 276 1613 Müәssisәnin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az rus
 277 1801 Ekonometrika az rus
 278 2524 Elmi-­texniki tәrәqqinin iqtisadiyyatı az rus
279 2811 Qeyri­әrzaq mallarının ekspertizasının nәzәri әsasları az rus
280 2905 Әt və әt mәhsullarının istehsalına texniki­ kimyәvi nәzarәt az
281 2925 Qida fiziologiyası az rus
282 3027 Maşın vә avadanlıqların qiymәtlәndirilmәsi az rus
283 3411 Ölçmәlәrin avtomatlaşdırılması az rus
284 3421 Sınaq vә sınaq avadanlıqları az rus
285 3606 Hәyat fәaliyyәtinin tәhlükәsizliyi az rus
286 0705 Beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr­1 az rus
287 1015 Әmәyin iqtisadiyyatı vә sosialogiyası az rus
288 1507 İnformasiya iqtisadiyyatı az rus
289 2317 Marketinqin tәdqiqatları az rus
290 2948 Sahә müәssisәlәrindә ( şәrabçılıq) istehsalın tәşkili az
291 3001 Biznesin qiymәtlәndirilmәsi az rus
292 3104 Riyaziyyat-2 az rus
293 3107 Riyaziyyat­-3 az rus
294 3420 Sertifikatlaşdırmanın әsasları az rus
295 3502 Çoxölçülü statistika üsulları az
296 3508 Maliyyә vә bank statistikası az
297 3611 İstilik vә soyuduculuq texnikası az rus
298 3640 Sәnaye tikintisinin әsasları vә sanitariya texnikası az rus
299 2107 Milli iqtisadiyyat az rus
300 0724 Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәnzimlәnmәsi az rus