DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan IV kurs tələbələrinin İMTAHAN CƏDVƏLİ və İMTAHAN TESTLƏRİ

07 MART 2017

.                                         İMTAHAN CƏDVƏLİ

*

.                                         İMTAHAN TESTLƏRİ

NN Kod Fənn AZ RUS
1 0104 ASK-nın iqtisadiyyatı və idarə   edilməsi  az  rus
2 0106 ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  rus
3 0118 Aqrar-sənaye müəssisələrinin infrastrukturunun iqtisadiyyatı və təşkili az  rus
4 0401 Bank işi az  rus
5 0415 Bank işi az   rus
6 0416 Maliyyə, pul tədavülü və kredit az  rus
7 0538 İqtisadi diplomatiya az rus 
8 0611 Gömrük işi az  rus
9 0701 Dünya iqtisadiyyatı az  rus
10 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az  rus
11 0704 Beynəlxalq bazarlar və birjalar az  rus
12 0706 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər – 2 az  rus
13 0713 Transmilli korporasiyalar az  rus
14 0722 Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf modelləri  az  rus 
15 0723 Beynəlxalq investisiyalar  az  rus 
16 0724 Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi az rus 
17 0801 Biznesin əsasları az  rus
18 0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi – 1 az   rus
19 0815 Maliyyə biznesi az rus 
20 1007 İnsan resurslarının idarə edilməsi az  rus
21 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az  rus
22 1118 Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası – 2 az   rus
23 1203 Əhali və sosial ekologiya az   rus
24 1205 Ekologiya və həyat fəaliyyətinintəhlükəsizliyi az rus 
25 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirmənin əsasları az  rus
26 1207 Ekoloji menecmentin əsasları az  rus
27 1210 Enerji istehsalı və ətraf mühit az  rus
28 1223 Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı az  rus
29 1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma az  rus
30 1249 Materialşünaslığın əsasları az  rus
31 1252 Ekoloji biznesin əsasları az  rus
32 1311 Elektrotexnika az  rus
33 1320 Polimer  kimyası az
34 1332 Elektrotexnika az  rus
35 1501 Bilik iqtisadiyyatı az  rus
36 1505 Mikrоprоsessоr texnikası az  rus
37 1508 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi az  rus
38 1520 Sistemli analiz və kompüterdə modelləşdirmə az  rus
39 1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 1 az  rus
40 1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti az  rus
41 1603 İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması sistemi az  rus
42 1611 Kompüter və informasiya şəbəkələri az  rus
43 1625 Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri – 2 az  rus
44 1709 Maliyyə hüququ az  rus
45 1710 Mülki hüquq az  rus
46 1718 Əmək hüququ az  rus
47 1722 Beynəlxalq hüquq az  rus
48 2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili az  rus
49 2004 İdarəetmə təhlili az  rus
50 2013 İqtisadi təhlil az  rus
51 2017 İqtisadi təhlil və audit az rus
52 2101 Dövlətin investisiya – innovasiya siyasəti az  rus
53 2108 Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi az  rus
54 2109 Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri az  rus
55 2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması az  rus
56 2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi az  rus
57 2117 Makroiqtisadi tənzimlənmə az  rus 
58 2207 Maliyyə az  rus
59 2213 Müəssisələrin maliyyəsi az  rus
60 2218 Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri az rus 
61 2301 Aqromarketinq az  rus
62 2308 Ehtiyatların idarə edilməsi az  rus
63 2313 Marketinq az  rus
64 2321 Sənaye marketinqi az  rus
65 2322 Strateji marketinq az  rus
66 2325 Sahə müəssisələrində marketinq az  rus
67 2418 Menecment az  rus
68 2501 Firmanın iqtisadiyyatı az  rus
69 2512 Sahə iqtisadiyyatı az  rus
70 2516 Müəssisənin (firmanın) iqtisadiyyatı az  rus
71 2517 Neft sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  rus
72 2518 Yüngül sənayenin iqtisadiyyatı az rus
73 2520 Yeyinti sənayesinin iqtisadiyyatı az  rus
74 2523 Sənaye iqtisadiyyatının idarə olunması az  rus
75 2526 Firmanın inkişaf strategiyası az  rus
76 2605 Auditin əsasları az  rus
77 2608 Mühasibat uçotu az  rus
78 2609 Mühasibat uçotu (sahələr üzrə) az  rus
79 2613 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu az  rus
80 2807 Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
81 2808 Plastik kütlə və kimyəvi rəngsazlıq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
82 2809 Qeyri-ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
83 2811 Qeyri–ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları az  rus
84 2816 Tоxuculuq, tikili və trikоtaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
85 2817 Gön–ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
86 2820 Materialların əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
87 2821 Qeyri–ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi az  rus
88 2826 Ekspertizanın əsasları az  rus
89 2902 Biotexnologiyanın əsasları az  rus
90 2930 Qida məhsullarının ümumi texnologiyası – 2  az
91 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az  rus
92 2974 Balığçılığın əsasları, balıq anatomiyası və histologiyası az  
93 2975 Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları  az  
94 2976 Balıq və balıq məhsullarının toksikologiyası və sanitar ekspertizası  az  
95 3013 Qiymətin əmələ gəlməsi az  rus
96 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi az  rus
97 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az  rus
98 3407 Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi  az   rus
99 3417 Qarşılıqlı əvəzоlunmanın əsasları az  rus
100 3420 Sertifikatlaşdırmanın əsasları az rus
101 3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya az  rus
102 3427 Tətbiqi metrоlоgiya – 1 az  rus
103 3430 Texnоlоji ölçmələr – 2 az  rus
104 3454 Pambığın ilkin emalı texnologiyası – 1 az
105 3502 Çoxölçülü statistika üsulları az
106 3503 Əhali statistikası az
107 3505 Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası az
108 3507 Ev təsərrüfatlarının büdcəsi statistikası az
109 3508 Maliyyə və bank statistikası az
110 3514 Sosial-iqtisadi statistika az rus
111 3606 Həyat fəalliyyətinin təhlükəsizliyi az
112 3630 Texnoloji avadanlıqlar az
113 3635 ALS ilə texnoloji proseslərin idarə edilməsi az rus 
114 3643 İstilik texnikası  az  rus 
115 3650 Tikinti işlərinin əsasları az
116 3709 Kommersiya müəssisələrinin layihələşdirilməsi və texnologiyası az  rus
117 3713 Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı və təşkili  az  rus 
118 3715 Xidmət sahələrinin kommersiyası az rus 
119 3716 Kommersiya işi az  rus
120 3725 Elektron kommersiya az  rus
121 3732 Münaqişələr xidməti az  rus
122 3736 Tədavül sferası müəssisələrinin (ticarətin) iqtisadiyatı az  rus
123 3804 Vergi sistemi az  rus