DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan (akademik borc) V kurs tələbələrinin İMTAHAN CƏDVƏLİ və TESTLƏRİ

28 MAY 2017

İmtahanlar 31 may – 6 iyun tarixlərində, saat 18:00-də, 

 I tədris binası (əsas korpus) 300-cü auditoriyada təşkil ediləcək.

CƏDVƏL

 

İMTAHAN TESTLƏRİ

NN Fənn Az Rus
1 0401 Bank işi az rus
2 0402 Bank uçotu az rus
3 0405 İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi az rus
4 0611 Gömrük işi az rus
5 0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası az rus
6 0701 Dünya iqtisadiyyatı az rus
7 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az rus
8 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar az rus
9 0709 Beynəlxalq marketinq az rus
10 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları az rus
11 0717 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
12 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya az rus
13 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri az rus
14 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri az rus
15 0801 Biznesin əsasları az rus
16 0802 Beynəlxalq biznes az rus
17 0806 Biznesin infrastrukturu az rus
18 0807 Biznesin təhlükəsizliyi az rus
19 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 az rus
20 0813 Korporativ  idarəetmə az rus
21 0814 Lizinq az rus
22 0817 Biznesin əsasları az rus
23 0820 Biznes layihələrinin idarə edilməsi az rus
24 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi az rus
25 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az rus
26 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
27 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
28 1113 Yeyinti yağları süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
30 1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
32 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az rus
33 1219 Nəzəri ekologiya az rus
34 1223 Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı az rus
35 1228 Tətbiqi ekologiya az rus
36 1240 Qara və əlvan metallurquya sənayesinin ekologiyası az rus
37 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləei və onları yaradan səbəblər az rus
38 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri az rus
39 1508 İnformasiya  sistemlərinin layihələndirilməsi az rus
40 1511 İntellektual sistemləri az rus
41 1513 Kommunikasiya vasitələri az rus
42 1520 Sistemli təhlil və kompüterdə modelləşdirmə az rus
43 1521 Yeni informasiya  texnologiyaları az rus
44 1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-2 az rus
45 1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti az rus
46 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri az rus
47 1528 İnformasiya texnologiyaları az rus
48 1607 İnternet texnologiyaları az rus
49 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az rus
50 1619 Verilənlər bazaları sistemləri az rus
51 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi az rus
52 1718 Əmək hüququ az rus
53 1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq az rus
54 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
55 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
1924 İqtisadiyyat az rus
56 2003 Praktiki audit az rus
57 2006 İqtisadi təhlil (sah. üzrə) az rus
58 2007 Audit (sahələr üzrə) az rus
59 2017 İqtisadi təhlil və audit az rus
60 2101 Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti az rus
61 2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti az rus
62 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az rus
63 2110 RİSİT az rus
64 2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması az rus
65 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma az rus
66 2203 Büdcə sistemi az rus
67 2205 Büdcə uçotu və hesabatı az rus
68 2207 Maliyyə az rus
69 2209 Maliyyə menecmenti az rus
70 2312 Logistika az rus
71 2313 Marketinq az rus
72 2403 Beynəlxalq menecment az rus
73 2412 İdarəetmə qərarları az rus
74 2413 İnnovasiya menecmenti az rus
75 2418 Menecment az rus
76 2423 Strateji menecment az rus
77 0937 Geyimin gigiyenası az  
78 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi az  
79 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı az rus
80 2606 Nəzarət və təftiş az rus
81 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı az rus
82 2802 İstehlak mallarının kodlaşdırılması (qeyri-ərzaq) az rus
  2802A İstehlak mallarının kodlaşdırılması (ərzaq) az rus
83 2803 İstehlak mallarının estetikası (ərzaq) az rus
  2803 İstehlak mallarının estetikası (qeyri-ərzaq) az rus
84 2816 Toxuculuq, tikinti və trikotaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
85 2817 Gön-ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
86 2827 QƏMƏ və ekspertizası (qeyri-ərzaq) az rus
87 2989 Şərabın texnologiyası az  
88 2946 Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası az  
89 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az rus
90 2951 Yeyinti qatqılarının qida texnologiyalarında istifadəsi az  
91 2988 Qıcqırma məhsullarının texnologiyası az  
92 2991 Şərabçılıq və qıcqırma məhsullarının istehsal müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi az  
93 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi az rus
94 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
95 3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sretifikatlaşdırma az rus
96 3416 Patentşünaslıq az rus
97 3453 Pambığın qurudulması az  
98 2993 Qida məhsulları texnologiyasının proses və aparatları az rus
99 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya az rus
100 3440 Keyfiyyət sistemləri az rus
101 3441 Tətbiqi metrologiya-2 az rus
102 3442 Yeyinti sənaye məhsullarının standartlaşması və sertifikatlaşdırılması az rus
  3443 Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması   rus
103 0935 İstehlak mallarının reklamı az
104 3457 Pambığın ilkin emal nüəssisələrinin layihələndirilməsi az
105 3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi az
106 3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri az
107 3504 Əmək bazarı statistikası az
108 3506 Ətraf mühitinin qorunması statistikası az
109 3509 Milli hesablar sistemi az
110 3511 Müəssisələr statistikası az
111 3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası az
112 2990 Şərabın kimyası az  
113 3632 Texnoloji proseslərin idarəedilməsi az rus
114 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az rus
115 3706 İstehsal müəssisələrində kommersiya az rus
116 3708 Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi (menecmenti) az rus
117 3723 Kommersiya danışıqları və yazışmaları az rus
118 3724 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
119 3804 Vergi sistemi az rus
120 3808 Vergi sistemi az rus
121 0301 Azərbaycan tarixi az rus
122 0410 Qiymәtli kağızlar az rus
123 0703  Dünya iqtisadiyyatı az rus
124 0704  Beynəlxalq bazarlar və birjalar az rus
125 0708  Beynəlxalq kommersiya işi az rus
126 0713 Transmilli korporasiyalar az rus
127 0723 Beynəlxalq investisiyalar az rus
128 0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-1 az  
129  1116   Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası  az  rus
130  1217 Məhsuldar qüvvənin inkişafı və yerləşdirilməsi  az  rus
131 1237 Ekologiyanın əsasları az rus
132 1313  Kimya I az rus
133 1314  Kimya II az rus
134 1320y Ümumi vә qeyri­üzvi kimya az  
135 1401y  Mülki müdafiә az rus
136 1506 İnformasiya iqtisadiyyatı az rus
137 2618 Mühasibat uçotu vә audit az rus
138 1507 İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları az rus
139 1713  AR konstitusiyası və hüquqi əsasları az rus
140 1901 İnstitusional iqtisadiyyat az rus
141 1907  İqtisadiyyata giriş az rus
142 2004 Управленческий анализ   rus
143  2019  Xarici iqtisadi fәaliyyәtin tәhlili  az  rus
144  2108 Milli iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi    rus
145  2114  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi  az  rus
146 2210 Maliyyə nəzarəti və audit az rus
147 2213 Müəssisənin maliyyəsi az rus
148 2214 Sığorta işinin tәşkili az rus
149 2512  Sahə iqtisadiyyatı az rus
150  2516 Müәssisәnin iqtisadiyyatı  az  
151 2523 Sənaye iqtisadiyyatının idarə edilməsi az rus
152 2619 Mühasibat (maliyyə) uçotu az rus
153 2702 Multikulturializm az rus
154 2804A   Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması az rus
155 2804Q Malların eynilәşdirilmәsi vә saxtalaşdırılması az rus
156 2819  Elektrik vә mәdәni mallar әmtәәşünaslığı vә ekspertizası az rus
157 2821   Qeyri-ərzaq mallarının ekspert qiymətləndirilməsi az rus
158 3006 İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi az rus
159 3013 Qiymətin əmələ gəlməsi az rus
160 3101 Riyaziyyat -1 az rus
161  3102 Riyaziyyat  – 2  az rus
162  3104 Riyaziyyat-2   az  rus
163 3105 Riyaziyyat -1 az rus
164 3424 Standartlaşdirma və sertifikasiya az rus
165 3501 Statistika az rus
166 3507  Ev təsərrüfatlarının büdcə statistikası az rus
167 3515  Sosial statistika az rus
168  3522  Statistika  az  rus
169 3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi az rus
170 3629   Texniki biliklərin əsasları az rus
171 3630 Texnoloji avadanlıqlar az
172 3710 Reklam az rus
173 3716 Kommersiya işi az rus
174 3801 Vergilər və vergitutma az rus
175 3901 Xarici dil ing
176 3918 Ikinci xarici dil – 1 fran
177 3919  Ikinci xarici dil – 2 alman
178 0106 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
179 0201 Azərbaycan dili az  
180 0408  Pul və banklar az rus
181 0415 Bank işi az rus
182 0416 Maliyyə, pul tədavülü və kredit az rus
183 0508 Beynəlxalq münasibətlər az rus
184  0706 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər   az  rus
185 0711 Dünya iqtisadiyyatının tarixi az  
186 0715 Xarici iqtisadi siyasət az rus
187  0724 Xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi  az  rus
188  0815 Maliyyə biznesi  az  rus
189  0926 Dizayn reklamı  az  rus
190 0935 Istehlak mallarının reklamı az  
 191  1007 İnsan resurslarının idarə olunması  az  rus
 192  1105 Ərzaq mallarının ümumi texnologiyası  az  rus
 193  1204 Ekologiya  az  rus
 194  1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı  az  rus
195  1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırılması az rus
196  1252 Ekoloji biznesin əsasları az rus
197 1301  Fizika – 1 az rus
198 1302 Fizika-2 az rus
199 1311  Eletrotexnika az rus
200  1315 Kimya I  az  
201  1326 Fizika I  az  rus
202  1327 Fizika – 2    rus
203 1332 Elektrotexnika az rus
204  1403 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  rus
205  1522 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri  az  rus
206  1605 İnformatika  az  rus
207  1616 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri  az  
208 1625 Verilənlərin və biliklərin strukturları və modelləri2 (VBSM2) az rus
209 1706 İqtisadi hüquq az rus
210 1709 Maliyyə hüququ az rus
211 1710 Mülki_hüquq az rus
212 1722 Beynəlxalq hüquq az rus
213 1803 İqtisad kibernetika az rus
214 1807 Ekonometrika az rus
215 1902 Makroiqtisadiyyat – 1 az rus
216 2001 İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi az rus
217 2004 Управленческий анализ rus
218  2106 Makroiqtisadi təhlilin əsasları az rus
219 2107 Milli iqtisadiyyat az rus
220 2109 Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri az rus
221 2113 İqtisadiyyatın tənzimlənməsinin əsasları az rus
222 2117 Makroiqtisadi tənzimləmə az rus
223 2211 Maliyyə nəzəriyyəsi az rus
224 2218 Xarici ölkələrin maliyyəsi və beynəlxalq maliyyə münasibətləri az rus
225 2407 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi az rus
226 2409 Firmadaxili idarəetmə az rus
227 2414 İstehsal menecmenti az rus
228 2501 Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı az rus
229 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi az
230 2605 Auditin əsasları az rus
231 2609 Mühasibat uçotu (istehsal sahələri üzrə) az
232 2613 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu az rus
233 2703 Sosiologiya az rus
234 2807 Neft və neft məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
235 2809 Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
236 2813 Qeyri-ərzaq mallarının ümumi texnalogiyası az rus
237 2818 Silikat, metal–təsərrüfat, ağac–mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası_ az rus
238 2990 Şərabın kimyası az
239 3021 Qiymət və qiymətləndirmə az rus
240 3025 İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi az rus
241 2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili az rus
242 3103 Riyaziyyat – 1 az rus
243 3104 Riyaziyyat – 2 az rus
244 3106 Riyaziyyat-2 az rus
245 3107 Riyaziyyat-3 az rus
246  3201  Rus dili  az  rus
247 3409 Metrologiyanın əsasları az rus
248 3411 Ölçmələrin avtomatlaşdırılması az rus
249 3420 Sertifikatlaşdırmanın əsasları az rus
250 3421 Sınaq və sınaq avadanlıqları_ az rus
251 3430 Texnoloji ölçmələr – 2 az rus
252 3433 Xətti bucaq və mexaniki ölçmələr az rus
253 3437 Standartlaşdıma və sertifikasiya az rus
254 3453 Pambiğin qurudulmasi az
255 34553455 Pambiğin ilkin emali texnologiyası – 2_az az
256 3456 Texnoloji avadanliqların təmiri_ az
257 3502 Çoxölçülü statistika üsulları  az  
258 3505  Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası  az  
259  3514 Sosial iqtisadi statistika  az  rus
260 3526 Statistikanın nəzəriyyəsi az rus
261 3606 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az
262 3628 Tətbiqi mexanika az rus
263 3635 ALS-lə texnoloji prosesin idarə edilməsi az rus
264 3639  Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları  az rus
265 3640  Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası az rus
266 3643 İstilik texnikası rus
267 3650 Tikinti işlərinin əsasları az rus
268 3734  Kommersiya fəaliyyətinin təşkili az rus
269 3914 İşgüzar ingilis dili ing
270 3925 Xarici dil – 1 ing
271 3926 Xarici dil – 2 ing
272 3628 Tətbiqi mexanika az  rus
273 2986  Üzümçülüyün ampeloqrafiya ilə əsasları az
274 1334 Fizika – I az
275 1241 Neftqazçıxarma sənayesinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri az