DQƏTM-nin 2016/2017-cı tədris ilində qiyabi təhsil alan V kurs tələbələrinin İMTAHAN TESTLƏRİ

17 MART 2017

İMTAHAN TESTLƏRİ

NN Fənn Az Rus
1 0401 Bank işi az rus
2 0402 Bank uçotu az rus
3 0405 İnvestisiyaların maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi az rus
4 0611 Gömrük işi az rus
5 0618 Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası az rus
6 0701 Dünya iqtisadiyyatı az rus
7 0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər az rus
8 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar az rus
9 0709 Beynəlxalq marketinq az rus
10 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları az rus
11 0717 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
12 0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya az rus
13 0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri az rus
14 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri az rus
15 0801 Biznesin əsasları az rus
16 0802 Beynəlxalq biznes az rus
17 0806 Biznesin infrastrukturu az rus
18 0807 Biznesin təhlükəsizliyi az rus
19 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2 az rus
20 0813 Korporativ  idarəetmə az rus
21 0814 Lizinq az rus
22 0817 Biznesin əsasları az rus
23 0820 Biznes layihələrinin idarə edilməsi az rus
24 0821 Biznesin strateji idarə edilməsi az rus
25 1008 İnsan resurslarının idarə edilməsi az rus
26 2812 Qeyri-ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
27 1104 Ərzaq mallarının kriminal ekspertizası az rus
28 1113 Yeyinti yağları süd və süd məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
30 1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası (ərzaq) az rus
32 1212 Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az rus
33 1219 Nəzəri ekologiya az rus
34 1223 Sənaye və məişət tullantılarının təkrar emalı az rus
35 1228 Tətbiqi ekologiya az rus
36 1240 Qara və əlvan metallurquya sənayesinin ekologiyası az rus
37 1242 Neft emalı sənayesinin ekoloji problemləei və onları yaradan səbəblər az rus
38 1244 Xəzər dənizinin və sahilyanı ərazilərinin ekoloji problemləri az rus
39 1508 İnformasiya  sistemlərinin layihələndirilməsi az rus
40 1511 İntellektual sistemləri az rus
41 1513 Kommunikasiya vasitələri az rus
42 1520 Sistemli təhlil və kompüterdə modelləşdirmə az rus
43 1521 Yeni informasiya  texnologiyaları az rus
44 1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri-2 az rus
45 1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti az rus
46 1527 Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri az rus
47 1528 İnformasiya texnologiyaları az rus
48 1607 İnternet texnologiyaları az rus
49 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az rus
50 1619 Verilənlər bazaları sistemləri az rus
51 1716 İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi az rus
52 1718 Əmək hüququ az rus
53 1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq az rus
54 1720 İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
55 1721 Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi az rus
56 2003 Praktiki audit az rus
57 2006 İqtisadi təhlil (sah. üzrə) az rus
58 2007 Audit (sahələr üzrə) az rus
59 2017 İqtisadi təhlil və audit az rus
60 2101 Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti az rus
61 2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti az rus
62 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az rus
63 2110 RİSİT az rus
64 2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması az rus
65 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma az rus
66 2203 Büdcə sistemi az rus
67 2205 Büdcə uçotu və hesabatı az rus
68 2207 Maliyyə az rus
69 2209 Maliyyə menecmenti az rus
70 2312 Logistika az rus
71 2313 Marketinq az rus
72 2403 Beynəlxalq menecment az rus
73 2412 İdarəetmə qərarları az rus
74 2413 İnnovasiya menecmenti az rus
75 2418 Menecment az rus
76 2423 Strateji menecment az rus
77 0937 Geyimin gigiyenası az
78 2533 İstehsalın iqtisadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi az
79 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı az rus
80 2606 Nəzarət və təftiş az rus
81 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı az rus
82 2802 İstehlak mallarının kodlaşdırılması (qeyri-ərzaq) az rus
2802A İstehlak mallarının kodlaşdırılması (ərzaq) az rus
83 2803 İstehlak mallarının estetikası (ərzaq) az rus
2803 İstehlak mallarının estetikası (qeyri-ərzaq) az rus
84 2816 Toxuculuq, tikinti və trikotaj mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
85 2817 Gön-ayaqqabı və xəz mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
86 2827 QƏMƏ və ekspertizası (qeyri-ərzaq) az rus
87 2989 Şərabın texnologiyası az
88 2946 Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası az
89 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az rus
90 2951 Yeyinti qatqılarının qida texnologiyalarında istifadəsi az
91 2988 Qıcqırma məhsullarının texnologiyası az
92 2991 Şərabçılıq və qıcqırma məhsullarının istehsal müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi az
93 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi az rus
94 3310 Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
95 3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sretifikatlaşdırma az rus
96 3416 Patentşünaslıq az rus
97 3453 Pambığın qurudulması az
98 2993 Qida məhsulları texnologiyasının proses və aparatları az rus
99 3437 Standartlaşdırma və sertifikasiya az rus
100 3440 Keyfiyyət sistemləri az rus
101 3441 Tətbiqi metrologiya-2 az rus
102 3442 Yeyinti sənaye məhsullarının standartlaşması və sertifikatlaşdırılması az rus
3443 Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması rus
103 0935 İstehlak mallarının reklamı az rus
104 3457 Pambığın ilkin emal nüəssisələrinin layihələndirilməsi az
105 3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi az
106 3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri az
107 3504 Əmək bazarı statistikası az
108 3506 Ətraf mühitinin qorunması statistikası az
109 3509 Milli hesablar sistemi az
110 3511 Müəssisələr statistikası az
111 3513 Nəqliyyat və rabitə statistikası az
112 2990 Şərabın kimyası az
113 3632 Texnoloji proseslərin idarəedilməsi az rus
114 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az rus
115 3706 İstehsal müəssisələrində kommersiya az rus
116 3708 Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi (menecmenti) az rus
117 3723 Kommersiya danışıqları və yazışmaları az rus
118 3724 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
119 3804 Vergi sistemi az rus
120 3808 Vergi sistemi az rus