DQƏTM Qiyabi təhsil şöbəsinin I-V kursların 2017-2018-ci tədris ilinin I semestrin İMTAHAN TESTLƏRİ

22 YANVAR 2018

İMTAHAN TESTLƏRİ

NN Kod Adı Bölmə Bölmə
1  0201yq Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti az   rus
2 3901yq  Xarici dil – 1 ing  rus 
3 1907yq  İqtisadiyyata giriş az   rus
4 3104yq Xətti cəbr və riyazi analiz az rus
5  3105yq  Ehtimal nəzəriy. və riyazi statistika  az rus 
6 3902yq  Xarici dil – 2  ing rus 
7 1908yq Mikroiqtisadiyyat rus
8 4001yq   Fəlsəfə  az  rus
9 1701yq AR konstitusiyası və hüququn əsasları az  rus
10 1909yq  Makroiqtisadiyyat  az rus
11 0301yq Azərbaycan tarixi  az  rus
12 0406yq Pul və banklar az  rus
13 0203yq İşgüzar yazışmalar az rus
14 2203yq Maliyyə  az  rus
15 1610yq İqtisadi informatika az  rus 
16 1507yq İnformasiya – kommunikasiya texnologiyaları  az rus
17 1226yq Ətraf mühitin iqtisadiyyatı az rus
18 1401yq  Mülki müdafiə  az rus 
19 3514yq Statistika (ixtisas)  az
19 3514yq Statistika (qeyri-ixtisas) az rus
20 2501yq Azərbaycan iqtisadiyyatı  az rus 
21 0404yq Maliyyə bazarları  az  rus
22 3005yq Qiymət və qiymətləndirmə  az  rus
23 0101yq Aqrar iqtisadiyyat  az  rus
25 1803yq Ekonometrika  az  rus
26 3312yq Sosial sahələrin iqtisadiyyatı  az  rus
27 0810yq  Biznesin əsasları  az  rus
28 2308yq Marketinq az rus
29 2207yq Sığorta işi  az rus 
30 2103yq İqtisadiyyatın tənzimlənməsi az rus
32 2001yq Audit  az rus 
33 2204yq  Maliyyə nəzarəti və audit az  rus
34 3806yq Vergilər və vergitutma  az rus 
35 3802yq Vergi inzibatçılığı az  rus
36 0607yq Gömrük işi  az  rus
37 2206yq Müəssisə maliyyəsi  az  rus
38 0401 Bank işi  az  rus
39 3701 Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az rus
40 2203 Büdcə sistemi az  rus
41 0405 İnvest. maliyyələş. və  kreditləşdiril. az  rus
42 2205  Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat  az rus
43 0402 Bank uçotu  az  rus
44 2418 Menecment  az  rus
45 2209 Maliyyə menecmenti  az  rus
46 3008yq Qiymətin əmələ gəlməsi  az rus
47 3317yq Turizm və otelçilik az
48 0705yq  Dünya iqtisadiyyatı  az  rus
49 0812yq  Biznesin idarə edilməsi  az rus 
50 0104yq Ərzaq təhlükəsizliyi  az  rus
51 0803yq Biznes etikası və sosial məsuliyyət az   rus
52 0805yq Biznes və reklam az   rus
53 0804yq Biznes layihələrinin idarə edilməsi  az  rus
54 0402yq  Bank işi az rus 
55 2420yq Layihə menecmenti  az  rus
56 0809 Biznesin təşkili və idarə edilməsi-2  az  rus
57 0802 Beynəlxalq biznes  az  rus
58 0813 Korporativ idarəetmə  az  rus
59 0806  Biznesin infrastrukturu  az  rus
60 0807 Biznesin təhlükəsizliyi az rus
61 2312  Logistika az  rus
62 0819 Biznesdə riklərin idarə edilməsi  az  rus
63 0814 Lizinq az  rus
64 0821  Biznesin strateji idarə edilməsi  az  rus
65 0706yq  Dünya iqtisadiyyatının tarixiaz  az  rus
66 1703yq Beynəlxalq iqtisadi hüquq  az  rus
67 0703yq  Beynəlxalq iqtisadiyyat  az  rus
68 0702yq Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar  az  rus
69 0709yq Transmilli korporasiyalar  az  rus
70 0704yq  Beynəlxalq kommersiya işi  az  rus
71 1527 Dünya iqtisadiyyatında inform.sist.  az  rus
72 0709 Beynəlxalq marketinq  az  rus
73 0708 Beynəlxalq kommersiya işi (0704y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
74 0707 Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar  az  rus
75 0731 Azərbaycan xarici ticarət əlaqələri  az  rus
76 0710 Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları  az  rus
77 0618  Beynəlxalq ticarətin təşkili və texnologiyası  az  rus
78 0719  Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya  az  rus
79 2423yq Menecment az rus
80 2605yq  Maliyyə uçotu az  rus 
81 2610yq Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu  az
82 2003yq  Maliyyə hesabatlarının təhlili az  rus
83 2601yq  İdarəetmə uçotu  az rus 
84 2004 İdarəetmə təhlili (2002y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
85 2607yq Maliyyə hesabatı  az rus 
86 3808 Vergi sistemi az rus
87 2616 Maliyyə (mühasibat) hesabatı az  rus
88 0801  Biznesin əsasları az  rus
89 1008  İnsan resurslarının idarə edilməsi  az  rus
90 2003 Praktiki audit  az  rus
91 0611 Gömrük işi  az  rus
92 2606 Nəzarət və təftiş az rus
93 2006  İqtisadi təhlil(isteh.sah.üzrə)  az  rus
94 2007  Audit(isteh.sah.üzrə) az  rus
95 3512yq  Sosial statistika az
96 3502yq  Əhali statistikası az
97 3511yq Nəqliyyat və rabitə statistikası az
98 3508yq Maliyyə və bank statistikası  az
99 3505yq  Ətraf mühit statistikası az
100 3506yq  Ev təsərrüfatlarının büdcə statistikası az
101 3511 Müəssisələr statistikası  az
102 3509 Milli hesablar sistemi az
103 3513  Nəqliyyat və rabitə statistikası az
104 3506 Ətraf mühitin qorunması statistikası az
105 3504  Əmək bazarı statistikası az
106 3106yq  Riyaziyyat-1 az rus
107 1308yq  Fizika-1 az rus
108 1316yq Kimya-1 az   rus
109 3645y Tərsimi həndəsə  az  rus
110 3107yq  Riyaziyyat-2  az rus 
111 1317yq  Kimya-2  az  rus
112 1604yq İnformatika  az rus 
113 1309yq Fizika-2 az   rus
114 3630yq Materialşünaslıq  az
115 3621yq Konstruksiya materiallarının texnologiyası az
116 3665yq Toxuculuq materiallarının texnologiyası  az
117 3617y İstilik texnikası  az  rus
118 1924  İqtisadiyyat (1903y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
119 3650yq  Tətbiqi mexanika  az
120 3610y  Hidravlika  az  rus
121 1305yq  Elektrotexnika az
122 3424yq Standartlaşdırma və sertifikasiya az rus
123 0811yq  Biznesin əsasları az
124 1319yq  Sənaye elektronikası  az
125 3615y İsitmə,ventilyasiya və havanın kondensionerləşdirilməsi  az
128 2506yq İstehsalın iqtisadiyyatı və menecmenti  az
129 2307yq Marketinq az
130 3671yq Yunun ilkin emalının texnologiyası və avadanlıqları az
132 0202yq  İşgüzar əlaqələr və yazışmalar az
134 3661yq  Tikiş məmulatları istehsalının texnologiyası və avadanlıqları az  rus
135 3663yq Toxuculuğun texnologiyası az  rus
136 2533  İstehsalın iqtsiadiyyatı, təşkili və idarə edilməsi  az
137 0935 İstehlak mallarının reklamı az   rus
138 3450  İsitmə, nəmləşdirmə və havanın kondensionerləşməsi  az
139 3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi  az
141 3455  Pambığın ilkin emalı texnologiyası-2 az
142 3456 Texnoloji avadanlıqların təmiri az
143 3457 Pambığın ilkin emalı müəssisələrinin layihələndirilməsi az
144 1616yq  Müasir proqramlaşdırma dilləri az rus
145 1611  Kompüter və informasiya şəbəkələri (1612y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
146 1618yq  Multimediya texnologiyaları  az rus 
147 1519yq Rəqəmsal sistemlər  az  rus
148 2424yq Menecmentin əsasları  az  rus
149 1911yq  Makroiqtisadiyyat  az  rus
150 1620yq  Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri-1 az  rus 
151 1624 Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-1 (1623y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
152 1511yq  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri  az  rus
153 1514yq Kommunikasiya vasitələri az rus
154 1504yq Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması  az  rus
156 1502yq Dünya iqtisadiyyatı və elektron kommersiya  az rus 
157 1518yq  Rəqəmsal iqtisadiyyatı  az rus 
158 1621yq  Sistem proqramlaşdırması və əməliyyat sistemləri-2  
159 1625 Verilənlərin strukturu və verilənlər bazası sistemləri-2 (1624yq  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
161 1509  İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri (1509y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
162 1520 Sistemli  analiz və kompüterdə modelləşdirmə (1520y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
163 1619  Verilənlər bazaları sistemləri  az rus 
164 1513 Kommunikasiya vasitələri  az  rus
165 1602 İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini  az  rus
166 1511 İntellektual sistemlər  az  rus
167 1523  İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 2  az  rus
168 1613  Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi (1614  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
169 1519  Rəqəmsal iqtisadiyyat  az  rus
170 1521 Yeni informasiya texnologiyaları  az  rus
171 2813yq Materialların əmtəəşünaslığı  az rus 
172 2803yq İstehlak mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları  az rus 
173 1107yq Yeyinti xammalların əmtəəşünaslığı və anatomiyası  az rus 
174 2809yq İstehlak mallarının marketinqi  az  rus
175 2818yq Tədavül sferası müəssisələrinin avadanlıqları  az  rus
176 2816yq  PK və KRM ekspertizası  az rus 
177 2801yq  İstehlak malları istehsalının ümumi texnologiyası  az rus 
178 2603yq  Mühasibat uçotu və audit az   rus
179 2422yq Menecment  az  rus
180 2820yq İstehlak mallarının standartlaşdırılması və sertifikasiyası  az  rus
181 2806yq  İstehlak mallarının estetikası  az  rus
182 3710yq  Kommersiya fəaliyyətinin təşkili  az rus 
184 3734  Kommersiya fəaliyyətinin təşkili az rus
185 2815yq  Neft və neft məhsullarının ekspertizası  az  rus
186 3513yq  Statistika  az rus 
187 1105yq  İstehlak mallarının təhlükəsizliyi az  rus
188 2812yq  Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması  az  rus
189 1106yq Yeyinti məhsullarının soyuduculuq texnologiyası  az  rus
190 2819yq  Toxuculuq, geyim-ayaqqabı mallarının ekspertizası  az  rus
191 1101yq Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası az  rus
192 0401yq  Bank işi  az  rus
193 0733 Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələri  az  rus
194 3437  Standartlaşdırma və sertifikasiya az rus
195 2802A  İstehlak mallarının kodlaşdırılması az  rus
196 0926  Dizayn reklamı  az  rus
197 2813  QƏM ümumi texnologiyası az rus
198 2812  QƏM kriminal ekspertizası az rus
199 2818 Silikat, metal–təsərrüfat, ağac–mebel və inşaat mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası az  rus
200 2819  Elektrik və mədəni mallar əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
201 2703yq Politologiya  az rus
202 2412yq  İdarəetmə nəzəriyyələri az  
203 2509yq Firmanın iqtisadiyyatı  az
204 2409yq  Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi az  
205 2427yq Strateji menecment az  rus
206 2416yq İstehsal menecmenti  az rus 
207 2419yq  Kreativ menecment  az rus 
208 2415yq  İnnovasiya menecmenti  az rus 
209 2017  İqtisadi təhlil və audit  az rus
211 2413  İnnovasiya menecmenti  az  rus
212 2415 Korporativ idarəetmə  az   rus
213 2401 Antiböhranlı idarəetmə  az  rus
214 2412  İdarəetmə qərarları  az  rus
215 2403  Beynəlxalq menecment  az  rus
216 1310yq Fizika-1  az rus 
217 1315yq Kimya az  rus 
218 3633yq Mühəndis qrafikası-1 az rus 
219 3108yq  Riyaziyyat-2  
220 1311yq Fizika-2  az  rus
221 1606yq İnformatika  az
222 3651yq Tətbiqi mexanika-1  az
223 1306yq Elektrotexnika az  rus
224 3419yq Sertifikatlaşdırmanın əsasları az
225 3634yq Mühəndis qrafikası-2 az
226 3425yq Standartlaşdırmanın əsasları az
227 3652yq Tətbiqi mexanika-2 az
228 3410yq Metrologiyanın əsasları-1  az
229 3601yq  Avtomatik idarəetmənin əsasları az
230 1402yq  Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi  az  rus
231 3430yq  Xətti bucaq və mexaniki ölçmələr az
233 3407yq Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi-1  az
235 3416yq  Qarşılıqlı əvəzolunma-1 az
236 3403yq Elektrik ölçmələri  az  
237 3411yq  Metrologiyanın əsasları-2  az
238 2507yq  İstehsalın iqtisadiyyatı və menecment az
239 3408yq  Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi-2 az
240 3427yq  Texnoloji ölçmələr-1 az  
241 3426yq Tətbiqi metrologiya-1  az
242 3404yq İstehlak mallarının standartlaşdırılması və sertifikatlaşdırılması  az
243 1615yq  Mikroprosessor texnikası az
244 1103 Ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası  az  rus
245 3416 Patentşünaslıq az rus
246 3440 Keyfiyyət sistemləri az rus
247 3401 Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma  az  rus
248 2993  Qida məhsulları texnologiyasının proses və aparatları az
249 3442 Yeyinti sənaye məhsullarının standartlaşdırılıması və sertifikatlaşdırılması az rus
250 3441 Tətbiqi metrоlоgiya – 2 az rus
252 3642  Əməyin mühafizəsi (3605y  kodu ilə əvəz olunub)  az rus
253 3632yq Mühəndis qrafikası  az  
254 3649y Tətbiqi mexanika  az  rus
255 1318yq Qida kimyası az
256 2911yq Mikrobiologiya, sanitariya və gigiyena  az
257 2903yq Biotexnologiya az
258 1102yq ƏMƏ və ekspertiza az   
259 1304yq Elektrotexnika az 
261 2914yq  Qida fiziologiyası az
262 2917yq  Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası az
263 2513yq  Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili və idarə edilməsi az
264 2915yq  Qida məhsulları texnologiyalarının nəzəri əsasları az
265 3639yq Sahə müəssisələrinin (qida sənayesi və xidmət müəssisələrinin) avadanlıqları  az
266 2925yq  Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi az
267 2927yq  Yeni formalı qida məhsullarının texnologiyası az
269 2905yq  Çörək, makaron və unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası  az
270 2906yq Ət və ət məhsulları texnologiyası  az
271 2902yq Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası  az
272 2922yq Süd və süd məhsulları texnologiyası az
273 2908yq  Konserv və qida konsentrantları texnologiyası az
274 3604 Ekologiyanın əsasları və əməyin mühafizəsi az rus
275 3424 Standartlaşdırma və sertifikasiya  az  rus
276 3640 Sənaye tikintisinin əsasları və sanitariya texnikası  az
277 3632 Texnoloji proseslərin idarə edilməsi az
278 2903  Reologiyanin əsasları az
279 2951 Yeyinti qatqılarının qida texnologiyalarında istifadəsi az
280 2950  İaşə müəssisələrində unlu məmulatların texnologiyalarının əsasları  az
281 2977  Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası az
282 2978  Balıq və balıq məhsullarının soyudulma texnologiyası az
283 2979  Balıq emalı müəssisələrinin texnoloji layihələndirilməsi  az
284 1246yq  Tətbiqi ekologiya az
285 1203yq  Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və problemləri az
286 1238yq  Nəqliyyatın ekoloji problemləri az
287 1245yq  Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları az
288 1231yq  İnsan, ətraf mühit və davamlı inkişaf az
289 1242yq  Sənaye ekologiyası az
290 1217yq Ekoloji kimya az
291 1705yq Ekologiya hüququ və təbiətdən istifadənin hüquqi əsasları  az rus 
292 1216yq  Ekoloji fəaliyyətin idarə olunması az
293 1222yq  Ekoloji təhlükəsizlik və risklər  az
294 1219 Nəzəri ekologiya az
295 1228 Tətbiqi ekologiya az
296 1212  Ətraf mühitin mühafizəsinin texniki və texnoloji əsasları az
297 2534 Sənaye istehsalının iqtisadiyyatı az
298 1250 Nəqliyyatda tətbiq edilən təmizləyici qurğular  az
299 1245  Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji problemləri və onların həllinin əsas istiqamətləri  az
300 1246  Alternativ yanacaqlar və onların tətbiqinin ekoloji təhlükəsizliyi  az
301 1208 Ekoloji monitorinqin əsasları  az
302 1902yq  İqtisadi fikir tarixi  az  rus
303 1004yq  Gəlir və əmək haqqı siyasəti az   rus
304 2102yq  Dövlətin iqtisadi siyasəti az  rus 
305 0102yq  Aqrar iqtisadiyyat  az rus 
306 1706  İqtisadi hüquq (1708y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
307 2504yq  Firmanın iqtisadiyyatı  az rus 
308 3003yq İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi  az rus 
309 1507  İnformasiya iqtisadiyyatı (1506  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
310 0702  BİM  az  rus
312 2112 Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma  az  rus
313 2102  Dövlətin iqtisadi siyasəti az  rus
315 2110  RİSİT  az  rus
316 3021 Qiymət və qiymətləndirmə az rus
317 0817  Biznesin əsasları az  rus
318 1716  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi  az  rus
319 1719  Beynəlxalq iqtisadi hüquq  az  rus
320 1720  İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi  az  rus
321 1721  Sahibkarlıq fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi  az  rus
323 3708yq  Kommersiya fəaliyyətinin əsasları az  rus
324 3711yq  Kommersiya müəssisələrinin idarə edilməsi  az
325 3713yq  Reklam  az
326 3702yq  Elektron ticarət az  rus
327 3703yq  İstehlak bazarının idarə edilməsi az rus 
328 3716yq Reklam işinin təşkili və id.ed.  az rus
329 3719yq  Ticarətin təşkili az  rus 
330 0701  Dünya iqtisadiyyatı  az  rus
331 3708  Kommersiya müəssisələinin idarə edilməsi az rus
332 3706  İstehsal müəssisələrində kommersiya az rus
333 3804 Vergi sistemi az rus
334 3723  Kommersiya danışıqları və yazışmaları az rus
335 3724  Beynəlxalq kommersiya işi az  rus
337 2309yq  Marketinq tədqiqatları  az rus 
338 2313yq  Marketinqin kommunikasiya sistemi  az rus 
339 2304yq  İstehlakçı davranışının idarə edilməsi  az
340 2312yq  Marketinqin idarə edilməsi  az
341 2302yq Beynəlxalq marketinq  az
342 2306yq Logistika az 
343 2207  Maliyyə  az  rus
344 2317  Marketinq tədqiqatları  az  rus
345 2316  Marketinqin kommunikasiya sistemi
346 2315  Marketinqin idarə edilməsi  az  rus
347 2304  Beynəlxalq marketinq  az  rus
348 1503  Elektron kommersiya  az  rus
349 1804yq  Əməliyyatların tədqiqi az
350 2519yq  Yeyinti sənayesinin iqtisadiyyatı  az
351 2517yq Sənayenin iqtisadiyyatı az  
352 1003yq  Erqonomika və iş təhlükəsizliyi az   rus
353 2518yq  Sənayenin təşkili və idarə edilməsi az  
354 2511yq  Neft-qaz sənayesinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi  az
355 2512yq  Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı az 
356 2503yq Firmanın inkişaf strategiyası  az
357 2522 Sənayenin iqtisadiyyatı az
358 3716  Kommersiya işi az rus
359 2525  Sənayedə investisiya fəaliyyəti və innovasiya siyasəti az
360 2523  Sənaye iqtisadiyyatının idarə edilməsi az rus
361 2528  Sənayenin qeyri-neft sahələrinin inkişafı az
362 2802Q  İstehlak mallarının kodlaşdırılması (q-ərzaq)  az rus
367 2519 Maşınqayırmanın iqtisadiyyatı az
368 2520 Yeyinti sənayesinin iqtisadiyyatı az
369 1910y Mikroiqtisadiyyat az rus
370 1902 Makroiqtisadiyyat1 az  rus
371 1905y İqtisadiyyat-1 az
372 3322y Turizmin əsasları az
373 1248 Azərbaycanın xüsusi qorunan əraziləri az rus
374 3713  Ticarət müəssisəsinin iqtisadiyyatı və təşkili az rus
375 3425 Standartlaşdırmanın əsasları az
376 0106 ASK-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
377 1528 İnformasiya texnologiyaları az

 

Kod Fənn Bölmə Bölmə
1 0816y Maliyyə biznesi az rus
2 1204y Biologiya (canlı orqanizmlərdə enerji) az rus
3 1205y Biomüxtəliflik və onun qorunması az rus
4 1206y Biosferin ekoloji xüsusiyyətləri və mühafiz. az rus
5 1229y Heyvanlar aləmi az rus
6 1233y Landşaftşünaslıq az rus
7 1234y Məhsuldar qüvvələrin inkifı və yerləşdirilməsi az rus
8 1301y Analitik kimya az rus
9 1302y Dövrələr nəzəriyyəsi az rus
10 1303y Elektronikanın əsasları az rus
11 1314y Üzvi və fiziki kimya az rus
12 1403y Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az rus
13 1613y Kompüter sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi az rus
15 2602yq Mühasibat uçotu (ixtisas)  az rus 
16 2602yq Mühasibat uçotu (qeyri-ixtisas)  az  rus
17 2910y Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena az rus
18 3101y Ali riyaziyyat az rus
19 3110y Riyaziyyat-2 az rus
20 3111y Riyaziyyat-3 az rus
21 3637y Pambığın ilkin emalının texnologiyası və avadanlıqları az rus
23 1205 Ekoloji və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az rus
24 1709 Maliyyə hüququ az rus

 

Kod Fənn Bölmə Bölmə
1 1005yq İnsan resurslarının idarə edilməsi az rus
3 1117 ƏMƏ və ekspertizası-1 az rus
4 1118 ƏMƏ və ekspertizası-2 az rus
5 1203 Əhali və sosial ekologiya az rus
6 1212yq Ekologiya az rus
7 1206 Ekoloji ekspertiza və layihələndirilm.əsas az rus
8 1207 Ekoloji menecmentin əsasları az rus
9 1209 Ekoloji standartlaşma və sertifikasiya az rus
10 1210 Enerji istehsalı və ətraf mühit az rus
11 1215 Landşaftşünaslıq  az rus
12 1217 Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi az rus
13 1220 Radioaktiv çirklənmələr və onların ölçülməsi az rus
14 1223 Sənaye və məişət tullantılarin təkrar emalı az rus
15 1225 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı az rus
16 1226 Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdır. az rus
17 1230 Torpaqşünaslığın əsasları az rus
18 1204 Ekologiya (1212y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
19 1236 Ekologiya (1212y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
20 1247 Azərbaycanın təbii ehtiyatl.və onlar.səmər istif.olunm az rus
21 1249 Materialşünaslığın əsasları az rus
22 1252 Ekoloji biznesin əsasları az rus
23 1301 Fizika-1 az rus
24 1302 Fizika-2 (1309y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
25 1303 Fizika-1 az rus
26 1304 Fizika-2 az rus
27 1305 Mikroelektronika  və mikroprosessor sistemləri az rus
28 1311 Elektrotexnika (1304y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
29 1313 Kimya-1 (1316y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
30 1314 Kimya-2 (1317y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
31 1315 Kimya (1316y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
32 1317 Kimya az rus
33 1320 Polimer kimyası az rus
34 1322 Texniki biokimya az rus
35 1326 Fizika-1 az rus
36 1332 Elektrotexnika (1304y  kodu ilə əvəz olunub)  az  rus
37 1335 Fizika-2 (1309y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
38 1401 Mülki müdafiə (1401y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
39 1501 Bilik iqtisadiyyatı az rus
40 1504 Hesblama təcrübələrin avtomatlaşdırılması az rus
41 1505 Mikroprossesor texnikası az rus
42 1506 İnformasiya iqtisadiyyatı az rus
43 1508 İnformasiya sistemlərinin layihələndirilməsi az rus
44 1509yq İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri az rus
45 1515 Korporativ informasiya sistemləri az rus
46 1518 Qərar qəbul etmənin üsul və vasitələri az
48 1520yq Sistemli analiz və kompüterdə modeləşdirmə az rus
49 1522 İnformasiya  texnologiyaları və sistemləri-1 az rus
50 1524 İnformasiya sistemlərinin menecmenti az rus
51 1603 İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması sistemi az rus
52 1604 İnformatika (1604y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
53 1605 İnformatika (1604y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
54 1609 Kompüter  qrafikası və multimedia az rus
55 1610 Kompüter və hesablama sistemlərin  arxitekturası az rus
56 1612yq Kompüter şəbəkələri az rus
57 1614 Müəssisənin avtomatlaşdırılmış informasiya sistemi az rus
58 1616 Sistem proqram təminatı və əməliyyat sistemləri az rus
59 1623yq Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri-1 az rus
60 1624yq Verilənlərin və biliklərin strukturu və modelləri-2  az rus
61 1632 KT və proqramlaşdırma-1 az rus
62 1708yq İqtisadi hüquq az  rus
63 1710 Mülki hüquq az rus
64 1711 Təbiətdən istifadənin hüququ əsasları az rus
65 1713 AR Konstitusiyası və hüququn əsasları (1701y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
66 1722 Beynəlxalq hüquq az rus
67 1801 Ekonometrika (1803y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
68 1803 İqtisadi kibernetika az rus
69 1807 Ekonometrika (1803y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
70 1901 Makroiqtisadiyyat (1909y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
71 1904 Mikroiqtisadiyyat (1908y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
72 1907 İqtisadi təlimlər tarixi (1902y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
73 1923 Sahibkarlığın əsasları az rus
74 1903yq İqtisadiyyat az rus
75 2001 İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi az rus
76 2002 Maliyyə (iqtisadi) təhlili az rus
77 2002yq İdarəetmə təhlili  az rus
80 2019 XİF-in təhlili az rus
81 2101 Dövlətin investisiya  innovasiya siyasəti az rus
83 2105 Milli iqtisadi təhlükəsizliyin əsasları az rus
84 2106 Makroiqtisadi təhlilin əsasları az rus
85 2107 Milli iqtisadiyyat az rus
86 2108 Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənm. az rus
87 2109 Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri az rus
88 2111 Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması az rus
89 2113 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (2103y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
91 2114 İqtisadiyyatın tənzimlənməsi (2103y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
92 2117 Makroiqtisadi tənzimlənmə az rus
96 2211 Maliyyə nəzəriyyəsi az rus
100 2218 XÖM və BMM az rus
101 2302 Bazar infrastrukturu az rus
102 2309 Əməliyyat marketinqi az rus
103 2313 Marketinq az rus
104 2314 Marketinqdə məhsul siyasəti az rus
105 2321 Sənaye marketinqi az rus
106 2324 Xidmət sahələrinin marketinqi az rus
107 2325 Sahə müəssisələrində marketinqi az rus
110 2512 Sahə iqtisadiyyatı az rus
111 2515 Müəssisə iqtisadiyyatı və menecment az rus
112 2516 Müəssisənin iqtisadiyyatı az rus
115 2601 Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi az rus
116 2602 Maliyyə (mühasibat) uçotu az rus
117 2603 İdarəetmə uçotu az rus
118 2605 Auditin əsasları az rus
120 2609 Mühasibat uçotu (ist.sah.üzrə) az rus
122 2615 Mühasibat uçotu və audit (2603y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
125 2619 Mühasibat (maliyyə) uçotu az rus
131 2808 Plastik kütlə və kimyəvi rəng,mallarının  əmtəəşünaslığı və ekspertizası az rus
132 2809 QƏMƏ  və ekspertizası az rus
133 2811 Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının nəzəri əsasları az rus
134 2817 Gön ayaqqabı və xəz malarının əmt.və ekspertizası az rus
135 2826 Ekspertizanın əsasları az rus
137 2902 Bioitexnologiyanın əsasları az rus
138 2921 Mikrobiologiya sanitariya və gigiyena az rus
140 2929 Qida məhsullarının ümumi texnologiyası-1 az rus
141 2930 Qida məhsullarının ümumi texnologiyası-2 az rus
142 2949 Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları az rus
143 2974 Balığçılığın əsasları balıq anatomiyası və histologiyası az rus
144 2975 Balıq və balıq məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları az rus
145 2976 Balıq və balıq məhsullarının toksikologiyası və san az rus
146 2987 Şərabçılıq və qıcqırma məhsullarının texnol.nəzəri əsasları az rus
147 3006 İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi az rus
148 3009 İstehsal və tədavül xərcləri az rus
151 3025 İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi az rus
153 3102 Riyaziyyat-2 (3107y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
154 3103 Riyaziyyat-1 (3104y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
155 3104 Riyaziyyat-2 (3105y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
156 3109y Riyaziyyat-1 az rus
157 3106 Riyaziyyat-2 (3110y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
158 3107 Riyaziyyat-3 az rus
159 3109 Riyaziyyat-2 az rus
161 3310 Sosial sferanın  iqtisadiyyatı və idarəedilməsi az rus
162 3402 Elektrik ölçmələr az rus
163 3417 Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları az rus
165 3436 Metrologiya standartlaşdırma və serifikasiya az rus
166 3445 İstehsal prosseslərin  kompleks mexanikləşdirilməsi az rus
167 3453 Pambıgın qurudulması az rus
168 3454 PİE Texnologiyası-1 az rus
169 3458 Materialşünaslıq az rus
170 3514 Sosial iqtisadi statistika az rus
171 3501 Statistika (3513y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
172 3526 Statistikanın nəzəriyyəsi az rus
173 3606 Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi az ru
174 3611 İstilik və soyuduculuq texnikası az rus
175 3617 Mühəndis qrafikası az rus
176 3629 Texniki biliklərin əsasları az rus
177 3630 Texnoloji avadanlıqlar az rus
178 3635 ALS ilə texnoloji proseslərin idarə edilməsi az rus
180 3605yq Əməyin mühafizəsi  az
181 3643 İstilik texnikası az rus
182 3647 Avtomatik idarəetmənin əsasları az rus
183 3650 Tikinti işlərinin əsasları az rus
184 3709 Kommersiya müəssisələrinin layihələşdirilm və texnolog az rus
185 3715 Xidmət sahələrinin kommersiyası az rus
186 3725 Elektron kommersiya az rus
187 3732 Münaqişələr xidməti az rus
188 3736 Tədavül sferası  müəssisələrin/TİC/  iqtisadiyyatı az rus
189 3801 Vergi və vergitutma (3806y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
190 3901 Xarici dil-1 (3901y  kodu ilə əvəz olunub) fran ger
191 3902 Xarici dil-2 (3902y  kodu ilə əvəz olunub) ing rus
192 3913 İngilis dili ing
193 3914 İşgüzar ingilis dili ing rus
194 3918 İkinci xarici dil – 1 fr rus
195 3919 İkinci xarici dil – 2  fr
196 3925 Xarici dil-1 ing
197 3926 Xarici dil-2 (En) ing
198 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi az rus
199 0117 Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi az rus
200 0118 Aqrar-sənaye müəs-nin infrastrunun iqti-tı və təşkili az rus
201 0201 Azərbaycan dili (0201y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
202 0301 Azərbaycan tarixi (0301y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
203 0302 Azərbaycan tarixi (0301y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
205 0408 Pul və banklar (0406y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
206 0410 Qiymətli kağızlar az rus
207 0415 Bank işi az rus
208 0416 Maliyyə pul tədavülü və kredit az rus
209 0508 Beynəlxalq münasibətlər az rus
210 0538 İqtisadi diplomatiya az rus
212 0703 Dünya iqtisadiyyatı az rus
213 0704 Beynəlxalq bazar və birjalar az rus
214 0706 BİM-2 az rus
215 0717 Beynəlxalq kommersiya işi az rus
216 0711 Dünya iqtisadiyyatının tarixi (0706y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
217 0712 Ölkəşünaslığın əsasları az rus
218 0713 Transmilli korporasiyalar (0709y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
219 0716 Azərbaycanın xarici ticarət siyasəti az rus
220 0722 Dünya ölkələrinin iqtisadi inkişaf modelləri az rus
221 0723 Beynəlxalq investisiyalar az rus
222 0724 XİF-in tənzimlənməsi az rus
224 0803 Biznes əlaqələri az rus
225 0805 Biznesin etikası az rus
226 0808 Biznesin təşkili və idarə edilməsi -1 az rus
227 0811 İnnovasiya biznesi az rus
228 0815 Maliyyə biznesi az rus
229 0921 Rəqabətli geyim reklamı az rus
230 0937 Geyim gigiyenası az rus
231 1115 Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomoyası (1107y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
232 2210 Maliyyə nəzarəti və auditi (2204y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
233 2213 Müəssisə maliyyəsi (2206y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
234 2214 Sığorta işi (2207y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
235 2407 Dövlət və bələdiyyə idarəeməsi (2409y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
236 2411 İdarəetmə nəzəriyyələri (2412y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
237 2414 İstehsal menecmenti (2416y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
238 2416 Kreativ menecment (2419y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
239 2423 Strateji menecment az ru
240 2425 Menecment (2423y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
241 2501 Firmanın iqtisadiyyatı (2504y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
242 2608 Mühasibat uçotu (2602y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
243 2613 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu (2610y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
244 2618 Mühasibat uçotu (2602y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
245 2620 Mühasibat uçotu (2602y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
246 2702 Fəlsəfə (4001y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
247 2807 Neft və neft məhsullarının ekspertizası (2815y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
248 2820 Materialların əmtəəşünaslığı (2813y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
249 2925 Qida fiziologiyası (2914y  kodu ilə əvəz olunub) az
250 3013 Qiymətin əmələ gəlməsi (3008y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
251 3020 İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi (3003y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
252 3101 Riyaziyyat-1 (3106y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
253  3201  Rus dili (3901y  kodu ilə əvəz olunub) rus 
254 3429 Texnoloji ölçmələr-1 (3427y  kodu ilə əvəz olunub) az rus
255 1007 İnsan resurskarının idarə edilməsi (1005y kodu ilə əvəz olunub) az rus
256 1237 Ekologiya (1212y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
257 3639 Tədavül sferasi müəssisələrin avadanlıqları (2818y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus 
258 3105 Riyaziyyat-1 (3109y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
259 3522 Statistika (3513y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
260 3628 Tətbiqi mexanika (3649y  kodu ilə əvəz olunub) az   rus
261 3646 Mühəndis qrafikası (3632y  kodu ilə əvəz olunub) az  rus
263 1218 Metereologiya və iqlimşünaslıq az
264 2803A İstehlak mallarının estetikası (ərzaq) az rus
265 2803Q İstehlak mallarının estetikası (qeyri-ərzaq) az rus
266 2804A Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması (ərzaq) az rus
267 2804Q  Malların eyniləşdirilməsi və saxtalaşdırılması (qeyri-ərzaq) az rus
268 3901 Xarici dil-1 (3901y kodu ilə əvəz olunub) ing rus
269 3901y Xarici dil-1 fre ger
270 3102y Ali riyaziyyat-1 az
271 2219 Maliyyə az
274 3610yq Hidravlika az
275 3615yq İsitmə ventilyasiya və havanın kondensionerləşdirilməsi az
278 3645yq Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası az
279 3649yq Tətbiqi mexanika az
282 3659yq Texnoloji proseslərin idarə edilməsi az