İKT Mərkəzinin direktoru dos. Həsənova Zöhrə Bilal qızı

Əlaqə tel: +(994) 12 492-13-25 ;  +(994) 12 492-59-04
E-mail: z.hasanova@unec.edu.az

 

2121 3

İKTM haqqında

Məqsədi

1. Universitetin tədris fəaliyyəti prosesinin informasiyalaşdırılmasının sonrakı inkişafı.
2. Perspektiv informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə təhsilinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi.
3. Tədris prosesinə fəal təsir etməyə imkan verən elmi və metodiki əsaslandırılmış kompyuter tədrisi sisteminin yaradılması.
4. Universitetin mövcud saytının bazasında kompleks informasiya portalının modernləşdirilməsi və cari xidməti.

Mərkəz 3 şöbədən ibarətdir:

 1. Texniki xidmət və proqram təminatı şöbəsi
 2. Şəbəkə xidməti şöbəsi
 3. Texnoloji inovasiya və telekommunikasiya şöbəsi

*

Əsas vəzifələri

Texniki xidmət və proqram təminatı şöbəsi

 1. Universitetin bütün kompyuter avadanlıqlarının texniki xidməti və modern­ləşdirilməsi.
 2. Müasir proqram təminatının əldə edilməsi, təkmilləşdirilməsi, tətbiqi və aparılması (kafedralarla, tədris və elmi tədqiqat şöbələri ilə birgə).
 3. Texnikaların istifadəsi üzrə əməkdaşlar, aspirantlar və tələbələr üçün kurs­ların, seminarların, mühazirələrin, istehsal təcrübələri və məsləhət saatlarının təşkilində iştirak.
 4. Universitetin kompyuter texnikası parkının tezköhnələn materiallarla (katric, rəngli lent, fləş kart) təmin edilməsi.
 5. Tədris elmi və  təsərrüfat fəaliyyəti üçün AİS-nin altsistemlərinin işlənib hazırlanması, istismara verilməsi və işlək vəziyyətdə saxla­nılması və modernləşdirilməsi.

Şəbəkə xidməti şöbəsi

 1. Qlobal İnternet şəbəkəsinə çıxışı olan universitet lokal şəbəkəsinin inkişafı və təkmil­ləşdirilməsi.
 2. Kompyuter vaxtının istifadəsinin uçot və nəzarəti.
 3. Bütün tədris binalarında yüksək sürətli İnternet şəbəkəsinin təşkil edilməsi və informasiya köşklərinin yerləşdirilməsi.
 4. Başqa təşkilat­lara və universitetin kontingentinə İnternet şəbəkəsinin informasiya resurslarının təqdim edilməsi.
 5. Yerli və dünya sisteminə inteqrasiya  olunmuş vahid telekom­munikasiya şəbəkəsi əsasında informasiya mübadiləsinin təmin edilməsi.
 6. WiMax texnologiyaları əsasında biliklər portalına simsiz ümum­universitet çıxış zonasının yaradılması.
 7. Professor-müəllim heyəti və universitetin əməkdaşları üçün elektron ünvanının yaradılması və idarə edilməsi.

*

Texnoloji inovasiya və telekommunikasiya şöbəsi

 1. Tədris prosesində onun effektivliyinin və keyfiyyətinin yüksəl­dilməsinin məqsədi ilə informasiya texnologiyalarının maksimal istifadə edilməsi.
 2. Elmi – təhsil fəaliyyətinin  informasiya – texnoloji bazası kimi UNEC-in portalının inkişaf etdirilməsi.
 3. İxtisas fənləri və xarici dillərin tədrisi üçün peyk kanallara çıxışın təmin edilməsi.
 4. Baza fənnləri üzrə DVD və CD disklərdə multimediya kursların, keyslərin, işgüzar oyunların hazırlanması.
 5. Mövcud kompyuter siniflərinin müasir standartlara uğun olaraq modern­ləşdirilməsi.
 6. Biliklərin qiymətləndirilməsinin kompyuterləşdirilmiş test üsulu ilə keçiril­məsi üçün zəruri infrastrukturun daima yeniləşdirilməsi.
 7. Təhsilin və elmi tədqiqatların informasiya – texnoloji təminatının, o cümlə­dən server və telekommunikasiya avadanlıqlarının, eləcə də kompyuter siniflərinin avadanlıqlarının yenilənməsi daxil olmaqla, UNEC-in infor­masiya – kommunikasiya infrastrukturlarının inkişaf etdirilməsi.
 8. Universitetdə fəaliyyət göstərən elektron kitabxananın mövcud fondunun qabaqcıl dünya iqtisadi ədəbiyyatları ilə daim zənginləşdirilməsi və bütün ixtisaslar üzrə elektron dərslik fondunun yaradılması.
 9. Profes­sor – müəllim heyətinin və əməkdaşların ixtisas səviyyəsinin yüksəl­dilməsi ilə yanaşı, UNEC üçün informasiya texnologiyaları sahəsində kadr­ların məqsədyönlü hazırlanması və yenidən hazırlanması sisteminin inkişaf etdirilməsi.