2014/2015-ci tədris ilində magistraturaya qəbul olmuş əyani şöbə magistrantların dissertasiya mövzularının SİYAHISI

MAGİSTRLƏRİN S.A.A. MÖVZULARIN ADLARI ELMİ RƏHBƏRLƏR
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Təhsil, elm və sosial – mədəni sahənin iqtisadiyyatı” Qrup 30
1. İbişli Səlbinaz Alıqulu Azərbaycan Respublikasında pullu xidmətlərin təşkili problemləri Dos. Qurbanova F.Ə.
2. İsmayıllı Şəhanə İlham Müasir şəraitdə əhalinin sosial müdafiəsi problemləri Dos.Namazəliyev Ə.H.
3. Quluzadə Arzu Ehtibar Səhiyyə sisteminin sosial-iqtisadi inkişafa təsirinin qiymətləndirilməsi Dos.Quluzadə M.M.
4. Baratlı Samir Rəyasət Sosial müdafiənin maliyyələşməsi problemləri Prof.Əlirzayev Ə.Q.
5. Əsgərli Abbas Yəhya Mədəni sferanın təşkili və idarə edilməsi Dos.Yusifova X.H.
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 40
         1. Abbaszadə Ləyyaxanım Surxay Azərbaycan Respublikasında sosial iqtisadi tərəqqinin mühüm şərti kimi iqtisadi artımın hüquqi təminatı məsələləri dos. S.Z. İsayev
         2. Ağayev Elvin Cəmilağa İqtisadiyyatın tənzimlənməsi sistemində hüquqi tənzimləmə aləti kimi dövlət proqramlarının əhəmiyyəti h.e.d. O.F. Əfəndiyev
         3. Alıyev Pərviz Musa Azərbaycan Respublikasının iqtisadi təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasında iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyi və onun hüquqi təminatı məsələləri dos. S.Z. İsayev
         4. Əliyeva Nərmin Muxtar Azərbaycan Respubllikasında inhisarçılığa qarşı mübarizənin və rəqabət mühütünün təkmilləşdirilməsinin normativ-hüquqi təminatı məsələləri i.ü.f.d. V.M.Quliyev
         5. Mirzəyeva Nuranə Azər Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sistemi və normativ-hüquqi aktların formalaşdırılması mexanizmi dos. S.Z. İsayev
         6. Quliyeva Nərminə Elşən İnteqrasiya proseslərinin sürətlənməsi şəraitində beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sistemində hüquq prof. F.P. Rəhmanov
         7. Sadıqlı Dadaş Qardaşxan Azərbaycan Respubllikasında əmək münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi məsələləri i.ü.f.d. V.M.Quliyev
         8. Yüzbaşiyeva Ayşən Təmraz Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi fəaliyyətin əsas istiqamətləri və tənzimlənməsinin hüquqi təminatı h.e.d. O.F. Əfəndiyev
         9. Qarayev Cəfər Vəli Azərbaycan Respublikasında sığorta münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi məsələlri dos. Ə.A. Hacılı
       10. Məmmədov Elçin Məhərrəm Azərbaycan Respublikasının geoiqtisadi inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasının hüquqi təminatı məsələləri h.e.n. S.Z. Səbzəliyeva
       11. Talıbov Nicat Allahverdi Müasir dövrdə elektron ticarətin formalaşdırılmasının və onun təhlükəsiz­li­yi­nin hüquqi təminatı məsələləri prof. F.P. Rəhmanov
       12. Rəsulzadə Emin Nizami İnformasiya texnologiyalarının iqtisadi fəaliyyətə tətbiqi və bu sahəsində törədilən cinayətlərə qarşı mübarizənin hüquqi təminatı dos. S.Z. İsayev
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi” Qrup 41
Bayramova Tahirə Yaşar Нормативно-правовое обеспечение миграции трудовых ресурсов в мировой экономике dos. B.N. Məmmədov
Əhməd-zadə Fərhad  İsmayıl Совершенствование правового регулирования социальной зашиты в Азербайджанской Республике prof. F.P. Rəhmanov
Əlizadə Lalə Natiq Современные тенденции развития и правового регулирования мирового рынка нефти h.e.d. O.F. Əfəndiyev
Məmmədov Elnur Fikrət Международный опыт правового регулирования сферы здравоохранения h.ü.f.d., F.E.Hətəmzadə
Panəliyeva Leyla Elyas Международный опыт правового обеспечения повышения эффективности системы социальной зашиты населения dos. B.N. Məmmədov
Abdurahmanlı Məmməd Əhməd Экономико-правовые механизмы обеспечение национальной безопасности в современных условиях h.ü.f.d., F.E.Hətəmzadə
Məmmədzadə Emin Rasim Правовые основы деятельности международных экономических организации в системе международных экономических отношений h.e.d. O.F. Əfəndiyev
Məmmədov Raul İsmayıl Правовые аспекты управления инвестиционными процессами в регионах Азербайджанской Республики dos. Ə.A. Hacılı
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Makroiqtisadi siyasət” qrup 64
Cəfərli Məhəmməd Yasin Ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı dövlətin makroiqtisadi siyasətinin təkminləşdirilməsinin əsas istiqamətləri Проф. Щ.Б.Аллащвердийев
Məmmədov Mikayıl Yusif Dövlətin makroiqtisadi siyasətinin reallaşdırılması mexanizmləri və onun təkminləşdirilməsinin prioritetləri Проф.Я.М.Ящмядов
Vəliməmmədov Məcidxan Şahin Dövlətin inbestisiya siyasətinin reallaşdırılması mexanizmi və onun təkminləşdirilməsinin əsas istiqamətləri Дос. М.С.Мяммядов
Yaqubova Türkay Qaraxan Qlobal maliyyə böhranı şəraitində fiskal siyasətin təkminləşdirilməsinin əsas istiqamətləri Дос. Гафаров К.С.
Əlizadə Azad Yelmar Qloballaşma şəraitində dövlətin struktur siyasəti və onun təkminləşdirilməsinin makroiqtisadi aspektləri Дос. М.Я.Ялийев
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 76
Ələsgərova Könül Camal Azərbaycanda məşğulluğun dövlət tənzimlənməsi Проф. Э.А.Язизова
Hacızadə Azər İmran Əsaslı tikintidə investisiya qoyuluşlarının tənzimlənməsi və onun təkminləşdirilməsinin prioritetləri Проф.Щ.Б.Аллащвердийев
Həsənov Elvin Mehman Vencur fondlarının fəaliyyətinin xarici təcrübəsi və onlardan Azərbaycanda istifadə imkanları Дос. Щцсейнов А.К.
İbrahimova Lamiyə İqbal Müasir dövrdə dövlətin fiskal tənzimlənməsinin təkminləşdirilməsinin əsas istiqamətləri Дос.М.С.Мяммядов
Mirzəyeva Sevil Şərbət Azərbaycanda regiонал inkişafın tənzimlənməsinin характерик cəhəтləri və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri Дос. И.М.Мащмудова
Orucova  İlahə  Süleyman Müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın inkişafınin dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri Дос. К.С.Гафаров
Qasımzadə Cəmilə Telman Müasir dövrdə Azərbaycanda dövlətin innovasiya siyasətinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri Дос. А.Щцсейнов
Rüstəmli Tərlan İbrahim Müasir dövrdə innovasiyalı inkişafın modelinə keçidin dövlət mexanizmi Дос. А.К.Ямирасланов
Sadıqov Elşən Natiq Qloballaşma şəraitində iqtisadi təhlükasizliyin təmin edilməsinin dövlət mexanizmi Дос. М.М.Мцрсялов
Süleymanlı Azər Məzahir Müasir dövrdə Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının regional problemləri və onun tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri Дос. И.М.Мащмудова
İbrahimov Amil Nəriman Müasir dövrdə əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin dövlət mexanizmi Дос.М.Я.Ялийев
Səfərli Ayxan Mahir Qlobal maliyyə böhranı şəraitində rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsini dövlət mexanizmi Дос. З.А.Баьыров
Əzizov Qüdrət Füzuli Müasir dövrdə dövlətin antiinhisar tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri Проф.М.А.Ящмядов
Kərimli Vəli Rasim Qlobal maliyyə böhrani şəraitində milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri Проф. М.А.Ящмядов
Aslanlı Orxan Nazim Milli iqtisadiyyatın inkişafında neft amili və ondan səmərəli istifadənin dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Дос. Садыхов М.М.
Mehdizadə Şəhriyar Füzuli Müasir dövrdə investisiya potensialından səmərəli istifadənin dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri Дос. М.М.Мурсялов
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadiyyatın  tənzimlənməsi” Qrup 75
Dolxanova Fatimə Eldəniz Экологическая политика в условиях перехода к модели устойчивого развития Дос. Э.Ф.Жямилова
İsmayılova Nailə Rauf Политика привлечения и регулирования иностранных инвестиций в Азербайджане Дос. Э.Ш.Микайылзадя
Kərimli Tural Ramiz Государственные механизмы обеспечения устойчивого развития Азербайджана в условиях глобализации Дос. М.М.Садыхов
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma : “ Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 88
Heydərli Rüfət Valeh Biznesin inkişafında səhmdar cəmiyyətlərinin rolu i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
Hüseynli Hüseyn Tahir  Xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi üsulları i.ü.f.d., dos.H.İ.Həmidov
İbrahimova Günay Rövşən İstehsal potensialından istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi məsələləri i.ü.f.d. b\m A.H. Ağarzayev
Kələntərli Həmid Məhərrəm Biznes – inkubatorlar  və  kiçik sahibkarlığın inkişafında onların rolu i.e.d., prof. A.B.Abbasov
Qaraçobanova Aygün Tahir Biznesdə tərəfdaşlıq əlaqələrinin təşkili i.ü.f.d., b/m. A.S.Şükürova
Zeynalova Lalə Vidadi Audit xidməti sahibkarlığın növü kimi  i.ü.f.d. dos. A.H. Fərruxov
Məmmədli Əli Məhəmməd İnnovasiya layihələrinin hazırlanması və qiymətləndirilməsi i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev
Məmmədzadə Elkin Elşad İstehlak bazarının formalaşması və inkişafı i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
Məmmədov Azər Oktay Biznes-proseslərin reinjinirinqi i.ü.f.d., dos. N.Ə.Həsənov
Hüseynov Misirxan Misirxan Müştərək sahibkarlığın inkişafı məsələləri i.ü.f.d., dos. Ə.Ş.İmanov
Əhmədov Edilbəy Fazil Biznesin tənzimlənməsində dövlətin rolu i.ü.f.d., dos. Ə.Ş.İmanov
İsmayılzadə Fərid Sakit Marketinq xidmətləri bazarının formalaşması və inkişafı məsələləri i.ü.f.d., dos. M.Ə.Əliyev
Hacıbəyli Kamal Hüseyn Biznesin inkişafında lizinqin rolu i.ü.f.d., b/m. A.S.Şükürova
İdriszadə Arzu Suraxan    Biznesdə reklam fəaliyyətinin zəruriliyi i.ü.f.d., b/m. A.T.Hüseynli
İxtisas: 060409“Biznesin idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarə edilməsi” Qrup 89
Ağakərimova Elnara Rufətovna Azərbaycanda restoran biznesinin təşkili məsələləri i.ü.f.d., dos. L.A.Kaşıyeva
Hüseynov Murad Kamran Biznes-inkubatorlar və kiçik biznesin inkişafında onların rolu i.ü.f.d., dos. E.R.Səmədova
Kərimov Emin Xanhüseyn İşgüzar strategiya və onun effektivliyi i.ü.f.d. dos. S.M. Xanlarzadə
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 94
      1. Əliyeva Lalə Rauf Biznesin səmərəliliyinin artırılmasında insan resurslarının idarə edilməsinin strateji rolu i.ü.f.d. b/m. A.T.Hüseynli
      2. Hacılı Elxan Asif Strateji planlaşdırma prosesinin təşkili xüsusiyyətləri i.ü.f.d., dos. H.İ.Həmidov
      3. İsmayılzadə Səma Fuad Kommersiya fəaliyyətinin səmərəli təşkili məsələləri i.ü.f.d. müəl.A.Ə.Təhməzova
      4. Məmmədova Nargilə İntizam Biznesin innovasiyalı inkişafının əsas istiqamətləri i.ü.f.d. b\m E.A.İbrahimov
      5. Salmanona Ləman Sərdar Marketinq xidmətləri bazarının innovativ  texnologiyalardan istifadə perspektivləri i.ü.f.d., dos. E.R.Səmədova
      6. Qafarlı Nicat Mahir Biznesdə innovasiya fəaliyyətinin təşkili prinsipləri i.ü.f.d., dos. R.Ə.Abbasova
      7. Həmidli Aqşin Ceyhun Biznesin strateji idarə edilməsi və onun təkmilləşdirilməsi i.e.d., prof. A.B.Abbasov
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Biznes inzibatçılığı” Qrup 95
1. Nəsibova Nigar Qabil Biznes-planın hazırlanması və reallaşdırılması məsələləri i.ü.f.d.S.K.Məmmədova
İxtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 104
Bədəlova Əfsanə Adil Azərbaycanda iqtisadi artımın təmin edilməsində xarici ticarət əlaqələrinin rolu i.е.н.б/м Щ.М.Ясэяров
Vəliyeva Könül Nazim Azərbaycanın neft strategiyası və onun xarici ticarət əlaqələrinə təsiri Дос.М.М.Мяммядли
İxtisas:060401 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq ticarət” Qrup 103
Əliyeva Nuranə Rəcəb Основные проблемы в процессе вступления Азербайджанской Республики во Всемирную Торговую Организацию Prof.Q.N.Manafov
Hüseynov Emin Mirzə Проблемы оптимизации таможенно-тарифного регулирования внешнеэкономической деятельности Азербайджана Prof.Q.N.Manafov
Nemətzadə Nicat Qədrəddin Проблемы регулирования использования экспортного потенциала Азербайджана i.e.n.X.H.Bayramova
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 152
Əlizadə Şövkət Mehman Əmək normativləri və onun  əməyin səmərəli təşkilinə təsiri dos.A.B.Məmmədov
Mustafayev Adil Müqbil Respublikada işsizliyin səviyyəsinin qiymətləndirilməsi və  tənzimlənməsi dos.Ə.İ.Məmmədov
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Əməyin iqtisadiyyatı” Qrup 153
Salahov Orxan Xanmirzə Müəssisələrdə kadr potensialından səmərəli istifadə yolları dos.E.C.Əzizova
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 162
Abdurahmanlı Nuridə Hüseyn Heyət və onun səmərəli sktrukturu Dos. Ələsgərova A. A
Balikani Nərmin Valeh Motivasiya sisteminin idarə edilməsi prosesi Dos. Nəsibov V. N.
Cabbarlı Lalə Allahverdi Mütəxəssis kadırlara təlabatın müəyyən edilməsi dos.Ə.İ.Məmmədov
Cəfərli Səkinə Cahid Bazarın tələbinə uyğun işçi heyətinin  treninqi və kadr potensialının inkişafı dos.Ə.A.İsmayılzadə
Məmmədova Ramella Mahir Heyətin əmək haqqı sisteminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Dos. Qurbanov N. H.
Novruzova Aysel Əkrəm Müəssisənin strategiyası və heyətin idarə edilməsi i.e.n. Axundova N. A.
Muradlı Vəli Əlvan İdarəetmə qərarlarının  keyfiyyətinin yüksəldilməsi məsələləri prof.N.Ə.Qasımov
Nəcəfov Kənan Sabir Müəssisələrdə kadırlarla aparılan iş və onun təkmilləşdirilməsi yolları dos.S.R.Bayramov
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Heyətin idarə edilməsi” Qrup 163
Ayvazov Orxan Elxan Эффективность управление персоналом Dos. Mustafayeva G.M.
Əhmədova Ayşən Elşən Heyətin strateji idarə edilməsi prof.T.Ə.Quliyev
İxtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Dövlət strukturunda menecment” Qrup 112
Əhmədova Aynur Qalib Azərbaycanın iqtisadi strategiyasının reallaşdırılmasında dövlətin rolu Prof. Şahbazov K. A
Əkbərova Nigar Ramin Dövlət idarəçiliyinin Yaponiya modeli Müəl. Musayeva S. N.
Musayev Anar Qəzənfər Dövlət idarəçiliyinin ABŞ modeli Dos. Məmmədov M. H.
İxtisas: 060410 “Dövlət və bələdiyyə idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Bələdiyyə menecmenti” Qrup 122
Mənsimov Səbuhi Şahmur Azərbaycanda yerli özünüidarəetmənin formalaşması xüsusiyyətləri Prof. Həsənov H.S.
Sultanova Ürfət Canbulat Bələdiyyələr və ərazinin sosial inkişafı Dos. Mirzəyev Z. İ.
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Iqtisadi kibernetika” Qrup 130
1. Hüseynov Aqil Rasim İqtisadi sistemlərin optimal davranışı modellərinin həssaslığı və dayanıqlılığının iqtisadi-riyazi təhlili Dos. Y.İ. Hacızalov
.2. Kərimova Leyla Şəmsəddin Bazar strukturlarında ehtiyatların optimal idarə edilməsi strategiyalarının qurulması Dos. M.Y.Zeynalov
İxtisas: 060407 “Menecment”İxtisaslaşma: “Menecment” Qrup 224
Məlikli Hüseyn Firuz Firmanın əmtəə strategiyası Dos. Xanlarov E. N.
Həsənov Vüsal Nuşirəvan Strateji dəyişikliklərin idarə edilmə istiqamətləri Prof. Şahbazov K.A.
İsmayılov Xəzər İlqar Təşkilati strukturun müəssisənin təsərrüfat nəticələrinə təsiri Prof. Həsənov H.S.
Niftəliyev Tural Həsən İnnovasiyalı idarəetmənin effektivliyinin bəzi aspektləri Dos. Məmmədov M.H.
İxtisas: 060405“Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 236
Əliyeva Nailə Elxan Restrukturizasiya və sənaye müəssisəsinin təşkilati quruluşunun təkmilləşdirilməsi məsələləri Dos.S.M. Məmmədov
Rəhimli Arzu Kərim Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi istiqamətləri Dos.A.S.Mehtiyev
Abdullayeva Lalə Bəhruz Azərbaycan sənayesinin dünya təsərrüfatına inteqrasiyası Dos.Ə.V.Hacıyev
Şabanov Asiman Eldar Bazar iqtisadiyyatı şəraitində istehsal infrastrukturunun inkişaf məsələləri Dos.B.S.Əhmədov
Bəşirov Hüseyn Zakir Azərbaycanda yeyinti sənayesinin perspektiv inkişaf imkanları Dos.S.M.Məmmədov
İxtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 235
Kolosovskaya Dina Valentinovna Перспективы создания промышленных зон и технопарков в Азербайджане Dos.L.A.Həmidova
İxtisas: 060405 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı” Qrup 242
1. Amanov Vüsal Kamal Bərk sənaye tullantılarının təkrar emalının iqtisadi səmərəliliyi дос.Новрузова Ф.М.
2. Ocaqlı Elnur Subhi Neft məhsullarının emalı zamanı yaranan ekoloji problemlər və dəyən zərərin hesablanması дос.Новрузова Ф.М.
İxtisas: 060405 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin iqtisadiyyatı” Qrup 243
1. Adbullayev Emin Rövşən Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın təsərrüfat sahələrinin yaratdığı ekoloji problemlər və onların milli istiqamətləri дос.Ялякбяров А.Я.
İxtisas: 060510 “Ekologiya”İxtisaslaşma: “Ətraf mühitin mühafizə metodları və bərpası” Qrup 256
Əhmədova Aysel Zahid Çuqunəritmə texnoloji proseslərində f mühitin mühafizə tədbirlərinin texniki-iqtisadi səmərəliliyi дос.Ибращимов Й.Н.
Həşimzadə Seyid Zeynəb Fətdax Ətraf mühitə və insan sağlamlığına ionlaşdırıcı şüaların təsirinin qiymətləndirilməsi ж.е.н. б/м.Ясэярова М.А.
Hətəmova Lalə Nizami Ekoloji-iqtisadi rayonlaşmanın sosial-iqtisadi aspektləri проф.Щцсейнов Т.Б.
Mahmudova Şəhrabanı Qardaşəli Kiçik Qafqazın Şimal-şərq yamacında torpaqların ağır metallarla çirklənməsinin ekoloji qiymətləndirilməsi dos.Məmmədov A.S
Səfərli Nərgiz İntiqam Naxçıvan MR-nın dağlıq zona torpaqlarının ekoloji vəziyyəti və mühafizəsi дос.Еминов Ф.Б.
Qurbanov Azər Vərulla Abşeron yarımadasında çirklənmiş torpaqların bioloji rekultivasiyasının aparılma metodları ж.е.н. б/м.Щясянов Р.Ш.
Ərtünov Nofəl Bünyami Azərbaycan Respublikasında ətraf mühitin mühafizəsinin və idarə olunmasının ekoloji-hüquqi və iqtisadi mexanizmləri дос.Хялилов И.Б.
İxtisas: 060405 “Sənayenin təşkili və idarə edilməsi”İxtisaslaşma: “Müəssisənin iqtisadiyyatı” qrup 262
Abdullayeva Günay Mirxas Regionların sənaye potensialının gücləndirilməsi istiqamətləri Prof. R.P.Sultanova
Babazadə Nərmin Abbas Azərbaycanda neft biznesinin inkişafı prespektivləri Dos. Ə.V.Hacıyev
Əlizadə Cavid Fəxrəddin Sənaye müəssisəsində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi Prof. M.A.Həsənova
Kazımov Rəşad Fazil Sənaye müəssisəsinin inkişafında xarici investisiyaların rolu i.e.n ,B/m  S.İ.Vəliyeva
Hacıyev Mahmud Rüstəm Azərbaycanda sənaye-texnologiya parklarının yaradılması və inkişafı Dos. S.M.Məmmədov
Niftiyev İbrahim Müslüm Azərbaycan sənayesinin rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılması yolları Dos.A.S.Mehtiyev
Əhmədli Fərid Vidadi Qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması perspektivləri Prof. R.P.Sultanova
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma” Qrup 280
1. Əsgərzadə Veysəl Rövşən Azərbaycanda su ehtiyatlarinin təsərrüfat və ekoloji əhəmiyyəti дос.Мещдийева В.З.
2. Hüseynova  Ayşən Mədalət Мineral və təkrar xammaların kompleks istifadəsinin iqtisadi-ekoloji aspektləri дос.Мещдийева В.З.
3. Salahova Xəyalə Rahat Naxçıvan MR-da ətraf mhit komponentlərininmüasir ekoloji vəziyyəti və mühafizəsinin sosial-iqtisadi, ekoloji-hüquqi aspektləri дос.Хялилов И.Б.
İxtisas: 060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Logistika” Qrup 312
1. Ağayeva Səidə Mirkazım “Bazar münasibətləri şəraitində kommersiya fəaliyyətinin logistik təşkili mexanizmi” дос.Ъ.Ъ.Мяммядов
2. Çəndirli Nurlan Mehdi “Bazar münasibətlərinin inkişafına logistikanın təsir imkanlarının qiymətləndirilməsi” дос.Я.М.Бабашов
3. Novruzzadə Göyçək Nayiq “Müəssisələrdə satış üzrə reklam fəaliyyətinin idarəedilməsi strategiyasının seçilməsi” дос. М.М.Ящмядов
4. Quliyev Pərviz Vaqif “İstehsal sferasının material resursları ilə təminatının təşkilati-iqtisadi mexanizmi” дос. Е.Н.Гулийев
5. Vəlizadə Sevinc Ayaz “Firmadaxili raqabətin potensial logistik təminatı” и.ц.ф.д. Х.С.Кяримли
6. Mustafazadə Fəda Abduləli “Müəssisələrda satışın təşkilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” дос. Т.И.Иманов
İxtisas:060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Marketinq” Qrup 324
Abdullayev Ramil Sabir «Bazar tərəfdaşları və məhsulyeridilişi kanallarının seçilməsi üzrə maketinq faəliyyətinin  təşkili (konkret müəssisə timasalında)» дос. С.Я.Новрузова
Abdullayeva Səyyarə Nicat Əmtəə bazarında qiymət üzrə rəqabətin marketinq metodları дос. Я.М. Бабашов
Əliyeva Tünzalə Niyaz Milli iqtisadiyat sahələrində müasir marketinq yanaşmalarından istifadənin xüsusiyyətləri (konkret sahə timasalında) дос. И.М.Хейирзхябяров
Həsənzadə Ofelya Mehdi “Marketinq kommunikasiyası hesabına müəssisələrin rəqabətqabiliyyətliliyinin idarə edilməsi” (konkret müəssisə timsalında) дос.А.С.Ашуров
İbrahimli Həyat Xurşud “Marketinq strategiyaları və onların reallaşdırılması imkanlarının seçilməsi xüsusiyyətləri” дос. Л.А.Щаъыйева
Yadigarlı Aygün Elman “Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatında marketinqin tətbiqi problemləri və inkişaf istiqamətləri ” дос.А.Т.Мяммядов
Babazadə Azər Musafəddin “Sığorta sahəsində rəqabətin marketinq prinsipləri əsasında təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” дос. Ъ.Ъ.Мяммядов
Əhədov Cavid Tərlan «Əmtəə strategiyasının firmanın rəqabət üstünlüyünün təmin edilməsinə təsiri» (konkret sahə timasalında) и.ц.ф.д. Х.С. Кяримли
İxtisas:060408 “Marketinq”İxtisaslaşma: “Marketinq” Qrup 325
Məmmədova Nuranə Mirələm “Маркетинговое исследование рынка консалтинговых услуг” дос. Т.И.Иманов
İxtisas: 060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Turizmin iqtisadiyyatı” Qrup 356
Əhmədli Jalə Sahil Turizmin regional problemləri Prof.Əlirzayev Ə.Q.
Əhmədova Nigar Sahib Turizmin inkişafı və otelçilik Prof.Əlirzayev Ə.Q.
Əliyeva Günel  Vidadi Turizm  sferasında kadr potensialının tənzimlənməsi problemləri Dos.Namazəliyev Ə.H.
Məmmədova Nərmin Azər Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili Dos. Qurbanova F.Ə.
Əlizadə Fuad Adil Turizmin inkişafında kənd təsərrüfatının rolu Prof.Əlirzayev Ə.Q.
İxtisas: 060803“Turizm və otelçilik”İxtisaslaşma: “Turizm işi” Qrup 362
1. Musazadə Nərmin Rəfail Azərbaycanda turizm bazarının formalaşması və idarə olunması problemləri B/m.i.ü.f.d.Məmmədov E.Q.
2. Səfərli Röya Nazim Turizm xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi Prof.Əlirzayev Ə.Q.
3. Yusifova Röya Fuad Turizm siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Dos.Namazəliyev Ə.H.
İxtisas:060803  “Turizm və otelçilik”İxtisaslaşma: “Sosial-mədəni sahələrdə xidmətlərin təşkili” qrup 372
Qəribova Turac Çingiz Pulsuz xidmətlərin təşkili xüsusiyyətləri Dos.Həsənova A.S.
Tağıyeva Vüsalə Sabir Səhiyyə xidmətinin təşkili problemləri Müəl. i.ü.f.d.Nəcəfova K.A.
Eldarzadə Elgün Ehtibar Sosial-mədəni sahələrdə pullu xidmətlərin təşkili Prof.Əlirzayev Ə.Q.
İxtisas: 060402 “Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma: “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” Qrup 420
Abasova Cariyət Vaqif Öhdəliklərin və hesablaşmaların uçotunun təkmilləşdirilməsi дос.К.А.Худавердийева
Ağayeva Səmayə Şaban Holdinq şirkətlərində mühasibat uçotu və nəzarətin təşkili metodologiyası проф. Я.И.Дашдямиров
Cəfərli Şəfa Elşad Maliyyə nəticələrinin təhlili metodikası və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Dos.H.A.Cəfərli
Əliyeva Nuriyyə Nəriman Müəssisələrdə vergilərin tərkibi, xüsusiyyətləri və onların uçotunun təkmilləşdirilməsi дос. Я.А.Садыгов
Eminova Səhər Yaqub Dövriyyədənkənar aktivlərin uçotu, təhlili və auditinin xüsusiyyətləri проф. С.М.Сябзялийев
Hacıyeva Həcər Mehman Material resurslarindan istifadənin səmərəliliyinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi Dos.C.C.Zərbəliyev
Məmmədzadə Əsmər Əziz Maliyyə uçotu və hesabatının ümumi prinsipləri və metodları проф. С.М.Сябзялийев
Mikayıllı Pərviz Fazil Azərbaycanda vergi uçotunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi дос. М.Ж.Щажыйева
Xudiyev Anar Ramiz Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotu və təhlilin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri проф. Г.Я.Аббасов
Quliyeva Nigar İlqar İstehsal məsrəflərinin uçotu, təhlili və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları Dos. T.Ş. Zeynalov
Əliyeva Mahinur Natiq Auditdə iqtisadi təhlil prosedurları və onun təkmilləşdirilməsi problemləri Dos.H.A.Cəfərli
Zeynallı Zeynal Qurban Xərclərin, gəlirlərin və maliyyələşmələrin uçotu xüsusiyyətləri проф. С.М.Сябзялийев
Əliyev Emin Astan Maliyyə hesabatlarının iqtisadi oxunuşu və təhlili metodikası Dos.R.N.Kazımov
Qənbərov Mahmud Almaz İnvestisiya fəaliyyətinin uçotunun və auditinin təkmilləşdirilməsi Dos. A.Q.Məmmədova
Ramazanov Əmrah Əhəd Dövriyyə aktivlərindən istifadənin təhlili методикасыvə onun təkmilləşdirilməsi Dos.B.R.Qaracayev
İxtisas: 060402“Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma: “İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit” Qrup 429
Əkbərli Fatma Fuad Проблемы учета и отчетности обесценения активов компаний дос. В.М.Гулийев
Həsənova Pərvin Abbas Методические проблемы оценки учета активов и обязательств  на предприятиях дос. Й.Б.Щцсейнов
Məmmədzadə Leyla Vaqif Стратегический управленческий анализ формирования и использования ресурсного потенциала Dos.Yüzbaşov Ç.R.
Musayeva Selcan Veysəl Совершенствование методики аудита и анализа использования капитала Dos. Məmmədova A.Q.
İskəndərov Xanzadə Müslüm Учетная политика предприятия и ее влияние на бухгалтерскую отчетность dос. М.Ш.Ялийева
İxtisas: 060402“Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma:  “Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit”  Qrup 418
Abbasova Nərmin Abbas İctimai iaşə müəssisələrində istehsal və tədavül xərclərinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi проф. Г.Я.Аббасов
İmanov Rafiq Tofiq İctimai iaşə müəssisələrində qeyri-maddi aktivlərin uçotu дос. С.М.Сцлейманов
Nağıyeva Zülfiyyə Namiq Debitor və kreditor borcları üzrə hesablaşmaların uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri проф. Я.И.Дашдямиров
Rəsulova Gülnar Şərif Bazar münasibətləri şəraitində fondların və ehtiyatların uçotunun təkmilləşdirilməsi дос. Я.А.Садыгов
Süleymanova Nuran Azad İctimai iaşə müəssisələrində mənfəətin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi дос. Я.Салащов
Veysəlov Məhəmməd Gümrah Turizmin inkişafına maliyyə qoyuluşlarının təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri Dos. Namazova C.B.
Hüseynzadə Həmid Aqil Xidmət sahələri müəssisələrində idarəetmə uçotunun təşkilinin təkmilləşdirilməsi дос. Щ.Я.Щажыйев
Həsənov İsmayıl Xaqani Xidmət sferasında maliyyə risklərinin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi Dos.R.N.Kazımov
Mehdili Hakim İslam Xidmət sferasında aktiv və öhdəliklərin təhlilinin təkmilləşdirilməsi Dos. Q.İ.Bayramov
İxtisas: 060402“Mühasibat uçotu və audit”İxtisaslaşma:  “Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit”  Qrup 427
1. Abdullayeva Tamara İlqar Проблемы реформирования бухгалтерского учета в туристическом бизнесе дос. Й.Р.Мустафайев
2. Ağayeva Səbinə Rahim Методологические и организационные основы управленческого учета в туристическом бизнесе дос. М.Ш.Ялийева
3. Kərimova Ülkər Oktay Анализ затрат и себестоимости продукции на предприятиях сотовой связи dos. Abbasova S.A.
4. Bədəlov Rəşad Fuad Совершенствование учета доходов и расходов в сфере обслуживания дос. С.Я.Ибращимова
5. Bədəlov Əliyulla Aydın Проблемы методики аудиторской проверки, учета финансового положения в организациях сферы услуг dos. A.M.Kərimov
6. Eyvazov Eldar Mehman Организация учета и отчетности на предприятиях сферы услуг дос. М.Ш.Ялийева
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İnformasiya sistemləri” qrup 561
1. Abasov Həsən Abas Информационная инфраструктура компании-проблемы задачи управление dos. H.M.Bayramov
2. Süleymanlı Bəhram Ədalət Основные  модели электронного бизнеса в Азербайджане dos. H.M.Bayramov
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İnformasiya sistemləri” qrup 562
Əhmədova Sevda İnam İnformasiya texnologiyalarının distant təhsildə  rolu prof.Y.R.Abdullayev
Mahmudova Bahar Hümmət Elektron hökumət və onun yaradılmasının iqtisadi əsaslarının təhlili dos.İ.K.Musayev
Nağıyeva Lalə Elxan İdarəetmədə informasiya  sistemlərindən istifadə dos.K.K.Məmtiyev
Babayev Elxan Vəlixan Şəbəkələrin iqtisadi idarə etmədə  istifadəsi dos.E.H.Hüseynov
Məmmədov Kənan Nizami Müasir informasiya sistemləri və elektron biznes  modelləri dos.E.H.Hüseynov
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi informasiya sistemləri” Qrup 542
1. Dadaşova İntizar Rasim Kompüter şəbəkələrində informasiyanın qorunması məsələləri prof.Y.R.Abdullayev
2. Həbilova Afaq Şirvan Ekspert öyrədən sistemlərin yaradılmasının bəzi texnologiyaları dos. M.N.Musayev
3. Məmmədli Aynurə Möhlətxan Aqrar sahibkarların iqtisadi fəaliyyətlərinin müqayisəli təhlilinə ekspet sistemlərin tətbiqi dos.H.Ə.Əsgərov
4. Rəsulov Məhəmməd Qvami Milli elektron ödəniş sistemlərindən istifadənin səmərəliliyi dos.H.M.Bayramov
5. Pirəlizadə Xalıq Oqtay İnformasiya sistemlərində etibarlıq və informasiyanın  qorunması dos.E.H.Hüseynov
6. Daşdəmirli İsmayıl Vüqar Bazar iqtisadiyyatının  informasiya təminatının təkmilləşdirilməsi prof. R.Ə.Balayev
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi informasiya sistemləri” Qrup 543
1. İvaşenko Maksim Vadimoviç Анализ эффективности ИТ – аутсортинга  на предприятии prof.Ə.K.Kərimov
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisas: “İdarəetmənin informasiya texnologiyaları” qrup 576
Mehrəliyeva Gülşən Mehman Qərar qəbuledmədə səmərəliliyin təşkili istiqamətində intellektual sistemlərin tətbiq istiqamətləri dos.Z.Z.Bayramov
Mustafayeva Amalya Saleh Rəqəmsal iqtisadiyyata keçidin özəllikləri və determinantları dos.A.A.Quliyeva
Nəcəfəliyeva Turan Səfərəli Assimetrik informasiyanın iqtisadi inkişaf modellərinə tətbiq istiqamətləri akademik Ə.M.Abbasov
Qəhramanlı Türkanə  Barat Biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın formalaşmasının və inkişafının əsas istiqamətləri akademik Ə.M.Abbasov
Qəhramanlı Xumarə Barat Texnoparkların fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi yolları dos.R.H.Gülməmmədov
Yusifli Mustafa Rəşad Elektron ticarətin inkişafında elektron ödəmə sistemlərinin təkmilləşdirilməsi yolları prof.R.A.Quliyev
Mansurov Tofiq Kazım İnternet iqtisadiyyatın inkişafını təmin edən təhlükəsizlik sistemlərinin fəaliyyət mexanizmi prof.R.A.Quliyev
İxtisas: 060509 “Kompyuter elmləri”İxtisas: “İdarəetmənin informasiya texnologiyası” qrup 577
1. Xələfov Müşfiq Ədalət Анализ новых тенденций в экономике, основанный на аппарате нечеткой логике prof.Ə.K.Kərimov
İxtisas: 060509“Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı” qrup 552
Əliyeva Günay Eldar İnformasiya iqtisadiyyatında asimmetrik informasiya modelinin qurulması dos.A.A.Quliyeva
Abdullayeva Nərmin Ənvər Təhsil sistemində keyfiyyətin artırılmasında İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi yolları dos.Z.Z.Bayramov
Qurbanova Nailə Tofiq İqtisadiyyatın diversifikasiyasında Xüsusi iqtisadi zonaların rolu və onun ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri akademik Ə.M.Abbasov
Ramazanova Nərmin Ənvər Təhsil sistemində keyfiyyətin artırılmasında İKT-nin tətbiqinin genişləndirilməsi yolları dos.Z.Z.Bayramov
Qazızadə Bəhruz İsmayıl Azərbaycanda və xarici ölkələrdə texnoparkların dövlət dəstəyi ilə formalaşması və fəaliyyət göstərməsi mexanizmlərinin təhlili akademik Ə.M.Abbasov
Nəsirli Ədalət Mərifət İnnovativ iqtisadiyyatın inkişaf perspektivləri və Azərbaycanda onun tətbiq istiqamətlərinin təhlili prof.R.A.Quliyev
İxtisas: 060509“Kompyuter elmləri”İxtisaslaşma: “İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı” qrup 553
1. Babayeva Aynurə  Həsən Влияние неопределенности на управление экономической системой dos.T.Ə.Əliyeva
2. Qasımlı Kənan Cərayıl Принятие решений в области банковского кредитования с использованием нейро – нечеткой технологии dos.T.Ə.Əliyeva
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Bank işi” qrup 604
Bağırova  Ləman Zaur Kredit  bazarının inkişaf  perspektivləri Prof. Bağırov M.
Dəmirova Nərmin İlham Bankların investisiya siyasətinin təhlili və qiymətləndirilməsi Dos.Əsgərova R.
Əlili Ülviyyə Azad Qiymətli kağızlar bazarının  iqtisadi əsasları Dos.Əsgərova R.
Həsənli Günel Namiq Azərbaycanda Bank sektounun müasir inkişaf xüsusiyyətləri Prof. Rzayev R.
Məmmədova Güllü İlqar İnfilyasiya və ona  qarşı mübarizə problemləri Dos. Rəfiyev A.
Məmmədzadə İlahə Sakit Pul-kredit tənzimlənməsi problemləri Prof. Rzayev R.
Muradzadə Lalə Salman Kommersiya banklarinin əsas əməliyyatlarının  təkmilləsdirilməsi Dos. Bəşirov R.
Nəbiyev Cahangir Qürbət Azərbaycanda mikroiqtisadi proseslərə pul və məzənnə siyasətinin təsiri Dos. Bəşirov R.
Qaralı Fidan İlqar Azərbaycanda investisiya bazarının  formalaşması və inkişaf prespektivləri Dos. Kərimov A.
Qasımov Elvin Rövşən Azərbaycanda xarici sərmayəli bankların bank sektorunda rolu Dos. Əliyev Q.
Umarova Afən Çingiz Bank xidmətləri bazarında yeni məhsul və xidmətlərin tətbiqi. Dos.Əliyev Q.
İsmətli Mirməhəmməd Səbuhi Bank xidmətləri bazarının təhlili Prof.Abdullayev Ş.
Rəhimov İlkin Sərvər Bankların investisiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi problemləri Prof.Abdullayev Ş.
Nəcəfov Rəşid Həmid Azərbaycanda bank sektorunun müasir inkişaf xüsusiyyətləri Prof. Məmmədov Z.
Məmmədov Orxan Mehman Pul problemləri i.e.n. Zeynalov Z.
Bayramov Elvin Telman Banklarda koorparativ idarəetmə struktrlarının yüksəldilməsi istiqamətləri Prof. Məmmədov Z.
Mustafayev Tural Nemət Bankların marketinq siyasətlərinin xüsusiyyətləri Prof. Məmmədov Z.
Kərimov Erkin İnqilab Kommersiya banklarında veksel əməliyyatları Prof.  Sadıqov  E.
Əsgərli İlqar Bayraməli Kommersiya banklarının müştərilərlə valyuta  əməliyyatları Prof.  Sadıqov E.
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Bank işi” qrup 605
Hacızadə Validə Eldar Управление банковской ликвидностью. Dos. Babayev A.
Kərimova Nigar Faiq .Регулирование риска и доходности операций кредитования Dos. Kərimov A.
Səmədova Təhminə Fəzail Инвестиционная политика банка. Dos. Mürşüdlü F.
Şükürova Günay Azər Методы регулирования денежно-кредитного обращения. Dos. Babayev A.
Vəlizadə Elmar Bayram Паевые инвестиционные фонды и их роль на рынке ценных бумаг. Dos. Mürşüdlü F.
Kişiyev Cavid Elşad .Стратегия повышения потенциала национальной банковской системы Азербайджана Prof. Məmmədov Z.
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Bank işi (ingilis bölməsi)” qrup 604XİF
İbadova Şəfəq Azad Maliyyə bazarında vasitəçilərin əməliyyatları Dos. İbrahimov Zöhrab
Mahmudova Çinarə İlqar Maliyyə bazarının inkişaf istiqamətləri Prof. Rzayev Ramiz
Musayeva Ayşən Etibar Bank sisteminin inkişafının yeni istiqamətləri meylləri Dos. Bəşirov Rafiq
Qurbanzadə Əsəd Vaqif Bank fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri Prof. Abdullayev Şirzad
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə bazarları” qrup 616
Baxşəliyeva Fidan Elxan Maliyyə bazarı iştirakçılarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi i.e.n. Kaşıyeva F.
Hacızadə Sevinc Rauf Səhm bazarının inkişaf perespektivləri Prof. Bağırov M.
Hacızadə Tofiq Vüqar Səhmlərin dəyərinə makro və mikro amillərin təsiri i.ü.f.d.. Abbasbəyli M.
Mahmudova Sona Yaqub Azərbaycan fond bazarının problemləri Dos. Qəmbərov F.
Quliyeva Leyla Elçin Beynəlxalq Qiymətli kağızlar bazarının inkişaf prespektivləri i.e.n. Kaşıyeva F.
İsgəndərli Murad Azad Maliyyə bazarında bankların investisiya fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndiriməsi i.ü.f.d. Abbasbəyli M.
Alyarov Orxan Sakit Borc bazarının inkişaf istiqamətləri Prof.  Sadıqov E.
Qasımzadə Bəxtiyar Məzahir Mərkəzi Bank və onun pul-kredit tənzimlənməsində rolu Prof. Rzayev R.
Əlizadə Elvin Rövşən Maliyyə bazarının müasir vəziyyəti və inkişaf perespektivləri Prof. Sadıqov E.
Əliyev Orxan Şamil Bank sığorta bazarının inkişaf perispektivləri Dos. Qəmbərov F.
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə menecmenti” qrup 624
Abdullayev  Rauf  Həsənağa “Əmlak və torpaq vergisinin büdcə gəlirləri tərkibində yeri və rolu” dos. Bədəlov Ş.Ş.
Əşrəfov Vüqar Əlihüseyn “Müəssisənin kapitalının idarə olunmasının xüsusiyyətləri” dos.İbrahimova R.A.
Mirzəliyeva Günel Buta “Azərbaycan  Respublikasının  dövlət  borcu və onun tənzimlənməsi  istiqamətləri” i.e.n.Qarayev A.İ.
Qocamanova Jalə Camal “Qlobolaşma  şəraitində maliyyə sistemi və onun tənzimlənməsi  problemləri” i.e.n.b/m.Qurbanova T.T.
Dadaşov Əddülrəhim Əbdülrəhman “Dövlət maliyyəsinin formalaşması mərhələləri və onun təkmilləşdirilməsi” dos. Qurbanov B.Ş.
Arazov Fuad Vahid “Təhsil və kadr hazırlığının maliyyələşdirilməsi xüsusiyyətləri və onların təkmilləşdirilməsi” dos. Bədəlov Ş.Ş.
İbrahimov Muxtər Vahid “Müasir şəraitdə maliyyə menecmentinin inkişaf mərhələləri” dos. Abbasov S.A.
Bayramov Vadim Əsildar “Dövlət büdcə siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” i.e.n.Məmmədova G.Q.
Axundov Farid Mehman Azərbaycanda Dövlət Xəzinadarliq Agentliyinin  dövlət büdcəsinin kassa icrasında rolunun artırılması istigamətləri prof.Xankişiyev B.A.
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə menecmenti” qrup 627
Əliyeva Jalə Ceyhun Основные проблемы оптимизации бюджетных расходов dos.Qarayev A.İ.
Hüseynov Əliməmməd Ədalət .Пути минимизации финансовых рисков предприятий в условиях международной финансовой нестабильности prof.Həsənli M.X.
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə nəzarəti və audit” qrup 632
Axundzadə Leyla Bəxtiyar Qloballaşma şəraitində maliyyə nəzarəti sisteminin təşkili və onun əsas istiqamətlərinin inkişafı  problemləri dos. Bədəlov Ş.Ş.
Çələbiyev Hümbət İlqar Maliyyə nəzarətinin müasir vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi problemləri prof.Xudiyev N.N.
Dövlətov Əliheydər  Telman Azərbaycanda maliyyə nəzərəti və onun inkişaf istiqamətləri dos.Hasilov T.S.
Ələkbərova Aygül Rəfail Azərbaycanda maliyyə  ehtiyyatlarının səmərəli istifadə olunmasında  nəzarət fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi prof.Xankişiyev B.A.
Əliyev Ulfan Malik  Büdcə vəsaitin istifadəsinin səmərəliliyinin artırılmasında Hesablama Palatasının  fəaliyyətinin  təkminləşdirilməsi prof.Xudiyev N.N.
Eminli Ülviyyə Arzu Müəssisənin dövriyyə vəsaitlərinin səmərəliliyinin  artırılması məqsədilə maliyyə nəzarəti sisteminin təkminləşdirilməsi dos.Hasilov T.S.
Səlimbəyli Nərmin Natiq Maliyyə vəsaitlərinin idarə olunmasından maliyyə nəzarətinin rolu dos. Bədəlov Ş.Ş.
Əliyev Tamerlan Rafail “Dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılmasında maliyyə nəzarətinin rolu və onun  təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” prof.Xankişiyev B.A.
Babayev Rafiq Müzəffər Azərbaycan Respublikasında bazar iqtisadiyyatına uyğun audit sisteminin qurulmqsı problemləri prof.Xankişiyev B.A.
İsmayılov Xəyal Şəfaqət Müəssisənin mənfəətinin artırılması məqsədilə daxili maliyyə nəzarəti sisteminin təkmilləşdirilməsi dos.İbrahimova R.A.
Mayılov Məmmədyar Namiq Müəssisələrin maliyyə avadanlığının təmin olunması məqsədilə nəzarət sisteminin rolunun artırılması müəl.Qurbanova T.T.
Əmirov Camo Təvəkkül Beynəlxalq maliyyə münasibətləri və onların səmərəliliyinin artırılması istiqamətləri dos. Abbasov S.A.
Həmidbəyli Məcid Coşqun Bazar iqtisadiyyatı şəraitində maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. prof.Bağırov D.A.
İxtisas:060403 “Maliyyə”İxtisaslaşma: “Maliyyə nəzarəti və audit” qrup 635
1. Həsənova Fəzilə Rəhim Роль финансовго котроля в повышение  эффективности  исспользования  бюджетных средств dos.Tağıyeva N.S.
2. Manaflı Nərmin Mirbala Роль финансового контроля в повышение  эффективности  управления государственным долгом prof.Kərimov A.M.
3. Soltanova Leyla Arif Некоторые  аспекты повышения  роли финансового контроля в планирование государственного бюджета. dos.Tağıyeva N.S.
4. Yusifova Türkan Hüseynəli Финансовый контроль как инструмент финансовой устойчивости предприятия. prof.Xudiyev N.N.
5. Allahverdiyev Allahverdi Nazim Государственный финансовый котроль и его роль в повышении эффективности финансовой системы dos.İbrahimova R.A.
İxtisas: 060404“İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “İqtisadi nəzəriyyə” Qrup 654
Əsgərli Yeganə Rasif İnvestisiya siyasəti: mahiyyəti, ölkənin iqtisadi inkişafında yeri və rolu i.e.d., prof.Əliyev Ü.Q.
Zeynalov Anar Abbas İnnovasiyalı iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında dövlətin iqtisadi rolu prof.Ə.P.Babayev
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Vergi və vergiqoyma” Qrup 666
Arzumanlı Murad Zülfüqar İqtisadi fəallığın artırılmasında vergi sisteminin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri dos. İ.M.Rzayev
Bağırlı Türkan Qeyrət Azərbaycanda büdcə vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri i.ü.f.d. Z.Ş.Paşayev
Ələkbərli Nəriman Çingiz Milli iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi məsələləri dos. İ.M.Rzayev
Əliyev Samir Vlazım Vergi potensialının qiymətləndirilməsi və ondan səmərəli istifadə metodları dos. R.A.Salayev
Hümbətov Əli İlqar Müasir dövrdə Azərbaycanda vergi siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri prof. Y.A.Kəlbiyev
Ləzimli Nigar Bəhrəm Müasir şəraitdə fiskal siyasət və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos. R.A.Salayev
Neymətli Ayaz Vidadi Kiçik və orta sahibkarlığın inkişafında vergilərin rolunun yüksəldilməsi istiqamətləri dos. R.B.Məhərrəmov
Səmədov Samir Ramiz Azərbaycanda vergi yükünün azaldılması imkanlarının müəyyən edilməsi i.ü.f.d. Z.Ş.Paşayev
Şirinov Şahlar İlham Əmlak vergisi və onun tətbiqi problemləri b/m F.Ə.Məmmədov
Əjdərzadə Elsevər Məcid Vergi daxilolmalarının təhlili və onların operativ texniki uçotunun təşkili problemləri dos. R.A.Salayev
Qocayev Süleyman Hafiz Kommersiya ticarətinin vergiyə cəlb edilməsi problemləri dos. T.Ə.Sadıqov
Mehdiyev Atatürk Seyfullah Bank sistemində vergi və audit fəaliyyətinin təşkili problemləri dos. T.Ə.Sadıqov
Süleymanov İlkin İlham Elektron vergi xidmətləri və vergi ödəyicilərinə xidmət işinin təşkili problemləri dos. T.Ə.Sadıqov
Cavadlı Hidayət Əbülfət Vergi təhlükəsizliyinin iqtisadi inkişafda rolu dos. L.T.Mehdiyeva
Şükran Pərviz Azərbaycanın müasir vergi sistemi və onun iqtisadi inkişafa təsirinin müəyyən edilməsi istiqamətləri dos. Z.H.Rzayev
Səfərov Rəşad Səfər İnvestisiyaların stimullaşdırılmasında vergi siyasətinin rolu i.e.n. Z.S.Zeynalov
Məmmədli Elvin Etibar Vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması istiqamətləri i.ü.f.d. Z.Ş.Paşayev
Məmmədzadə Emil Ramiz Regionların sosial-iqtisadi inkişafında vergi siyasətinin rolu dos. İ.M.Rzayev
Hümbətli Salur Nurəddin Bələdiyyələrin maliyyələşməsində vergilərin rolunun artırılması istiqamətləri dos. A.Ə.Qubadova
Haqverdiyev Elxan Abdulla Azərbaycanda tətbiq olunan vergitutma rejimləri və onların təkmilləşdirilməsi i.e.n.G.M.Məmmədova
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Vergi və vergiqoyma” Qrup 663
1. Aslanova Könül Heydər Налоговый потенциал и механизмы его формирования dos. A.Ə.Qubadova
2. Bürcəliyev Rüfət Azər Вопросы оптимизации налогообложения в современных условиях i.e.n. G.M.Məmmədova
İxtisas: 060403“Maliyyə”İxtisaslaşma: “Sığorta işinin təşkili”  qrup 674
Abasov Emin Ayaz Sosial sığortanın  rolunun artırılması istiqamətləri dos.Quşxani R.N.
Bayramov Bəxtiyar Qabil Müasir şəraitdə sığorta bazarının tənzimlənməsinin əsas istiqamətləri dos.Quşxani R.N.
İsgəndərzadə Tural Murman Sığorta fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılmasında nəzarət sisteminin təkminləşdirilməsi problemləri prof.Kərimov A.M.
Məmmədov Rəşad Asəf Sığorta vasitəçiliyi və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi istiqamətləri prof.Həsənli M.X.
Məmmədsaatova Günel Elçin  Sığorta iqtisadi  kateqoriyasının spesifik cəhətləri və onların tənzimlənməsi yolları prof.Xudiyev N.N.
Mirzəzadə Arzu Akif Sığorta sitemində iqtisadi fəaliyyətin  təşkilinin əsasları və onun təkmilləşdirlməsi yolları dos. Qurbanov B.Ş.
Qarazadə Firuzə Namik Dövlət və bələdiyyə sığortası və onların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri prof.Bagırov D.A.
Rüstəmova Lamiə Əbülfət .Sığorta xidmətinin istehlak dəyəri və onun müəyyən olunmasının müasir metodları dos.Tağiyeva N.S.
Sultanov Məzahir Həbib Müasir şəraitdə sığorta şırkətlərinin maliyyə dayanıqlığının təmin olunması problemləri Prof.Həsənli M.X.
Xanməmmədli Dilarə Arzu Sığorta siyasətinin səmərəliliiyinin artırılmasında, sığorta taktikasının və strateqiyasının rolu prof.Bagırov D.A.
Yusifli Zaur Əli Şəxsi sığorta fəaliyyətinin hesablanması alətlərinin səmərəliliyinin artırılması yolları dos.İbrahimova R.A.
Muradova Mirvari Yəhya Sığorta təşkilatlarında  pul axınlarının formalaşması probleməlri dos. Qurbanov B.Ş.
Musayev Nicat Əsəd Sığorta təriflərinin qurulması metodikası  və onun bazar şəraitində  təkmilləşdirilməsi yolları. prof.Həsənli M.X.
İxtisas: 060406 “Statistika”İxtisaslaşma: “Makroiqtisadi statistika” Qrup 772
İslamzadə Əzizə Malik Azərbaycan Respublikasında əhalinin sosial vəziyyətinin  statistik təhlili və proqnozlaşdırılması dos.Ə.İ.Əliyev
Quliyeva Lalə Raqif Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın müasir vəziyyəti və inkişafının statistik tədqiqi dos.  İ.Q.Hüseynli
Fərzəliyev Kənan Yusif Azərbaycan Respublikasında ev təsərrüfatları büdcəsinin seçmə metodu ilə öyrənilməsi prof.S.M.Yaqubov
İxtisas: 060406“Statistika”İxtisaslaşma: “Müəssisənin statistikası” Qrup 782
1. Cəfərli Firuzə Akif Müxtəlif təsərrüfat formalarında istehsalın iqtisadi səmərəliliyinin statistik tədqiqi və qiymətləndirilməsi prof.A.C.Məmmədov
İxtisas: 060406“Statistika”İxtisaslaşma: “Milli hesablar sistemi” Qrup 792
Məmmədov Tural Ruslan Milli Hesablar Sisteminin analitik imkanları və statistik təhlilin əsas istiqamətləri. dos. Y.X.Yusifov
Miriyeva Fidan Həqiqət Azərbaycan Respublikasında ümumi daxili məhsulun istehsalı və bölüşdürülməsinin statistik qiymətləndirilməsi prof.P.Q.Muradov
Quluzadə Daşqın Məhərrəm Ölkənin sosial – iqtisadi inkişafının statistik təhlili və proqnozlaşdırılmasında MHS-nin rolu. dos.İ.M. Həsənov
Həsənov Vüsal Elxan MHS-nin göstəriciləri əsasında ölkənin  iqtisadi inkişafının əsas meyllərinin statistik qiymətləndirilməsi. dos. V.E. Teymurova
İxitsas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” Qrup 828
Almazova Şəms Vaqif Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələri və onların inkişaf perspektivləri Dos. Ş.V.Bayramov
Babazadə Arif  Baba Birbaşa xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına təsiri Prof. R.T.Həsənov
Ələkbərova Solmaz Elçin Aзярбайъанын ихраъ потенсиалынын эенишляндирилмяси вя структурунун тякмилляшдирилмяси йоллары Prof. İ.A.Kərimli
Əliyev Həsən Şahin Азярбайъанын БВФ иля гаршылыглы ялагяляри вя онун инкишаф етдирилмяси истигамятляри Prof. İ.A.Kərimli
Qiyaslı Ülkər Osman Азярбайъанын regional maliyyə  тяшкилатлары иля ямякdашлыьынын инкишафы перспективляри Prof. R.T.Həsənov
Rəhimova Nigar Cavid Azərbaycan kapitalının ixracı xüsusiyyətləri və perspektivləri Dos. M.A.İbrahimov
Sabirli Ramin İlham Глобаллашма шяраитиндя  капитал ихраъынын xüsusiyyətləri вя ясас истигамятляри Dos. G.T.Əliyeva
Səmədli Pünhan Məzahim Бейнялхалг валйута мцнасибятляри вя онларын тянзимлянмяси йоллары Dos. M.Y.Quliyev
Şərifov Musa Tahir OPEK: müasir dünya neft bazarında yeri və rolu Dos. M.A.İbrahimov
Tağızadə Tuncay Məmmədcəfər Глобаллашма шяраитиндя Азярбайcанын эеоигтисади  inkişaf стратеэийасы Dos. M.İ.Bərxudarov
Əhmədov Rəvan Zakir QDİƏT çərçivəsində ölkələrarası iqtisadi əməkdaşlığın əsas istiqamətləri və prioritetləri Prof. Ş.H.Hacıyev
Bayramov Rahib Fazil Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrinin vəziyyəti və inkişaf perspektivləri Prof. Ə.İ.Bayramov
Səfərli Asif Akif Азярбайъанда бейнялхалг истещсал кооперасийасынын инкишаф модели вя хцсусиййятляри Dos. H.A.İsrafilov
Şirəliyev Elşən Telman Beynəlxalq ərzaq təhlükəsizliyi problemi və onun həlli yolları Prof. Ş.H.Hacıyev
Qaragözov Adəm Maarif Азярбайъанда гейри-нефт секторунун ихраъ потенсиалынын эцъляндирилмяси проблемляри Prof. E.M.Hacızadə
Qarayeva Günel Əyyub Azərbaycanın tranzit potensialı və beynəlxalq tranzit mövqeyinin qiymətləndirilməsi Dos. Ş.V.Bayramov
Əzizov Tərlan İman TMK-lar müasir BİM sistemində Prof. E.M.Hacızadə
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma:  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” Qrup 827
Maqsudov Nihad Fuad Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın inteqrasiya birliklərində iştirakının müasir xüsusiyyətləri Dos. M.İ.Bərxudarov
Rəhimzadə Rəhim Rəfail Azərbaycan Respublikasının  эеоигтисади мювгейинин эцcляндирилмяси вязифяляри   вя    истигамятляри Dos. F.Ə.Rəhimli
Süleymanov Tələt Süleyman Азярбайъанын Хязярйаны юлкялярля гаршылыглы iqtisadi ялагяляринин инкишаф истигамятляри Dos. M.R.Cəmilov
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma:  “Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər (ingilis bölməsi)» Qrup 828XİF
Aslanlı Leyla  Şahid Йени шяраитдя глобал чохтяряфли тянзимлямя системинин тякмилляшдирилмяси зяруряти вя истигамятляри Prof. R.M.Qasımov
Dadaşova Sevinc Məlikəhməd Azərbaycanın   “Şərq- Qərb” tranzit dəhlizinin formalaşması və inkişafında  rolu Dos. Ş.V.Bayramov
Əhmədli Fərid Məhərrəm Beynəlxalq  əмяк бюлэцсцнцн инкишафынын мцасир хцсусиййятляри Dos. M.R.Cəmilov
Əlimuradova Səidə Sultan Милли игтисадиййатын инкишаф стратеэийасынын эеоигтисади амилляри вя потенсиалы Prof. R.M.Qasımov
Məmmədli Tural Naib Дайаныглы игтисади инкишафын тямин едилмясиндя хариcи игтисади əlaqələrin  ролу вя вязифяляри Dos. S.M.Məmmədova
Həsənli Orxan Ənvər Азярбайcан Республикасынын xarici  тиcарят балансы вя онун тянзимлянмяси проблемляри Dos. S.M.Məmmədova
Tahirli Fərid Sadiq Глобаллашма шяраитиндя капиталın beynəlxalq hərəkəti  вя онун дцнйа игтисадиййатына тясири Dos. M.A.İbrahimov
İxtisas:060404 “İqtisadiyyat”İxtisaslaşma: “Qiymətləndirmə” qrup 840
Əliyeva Abuhəyat Müşrəvan Qiymətlərin proqnozlaşdırılmasının iqtisadi problemləri Dos.İ.Ş.Mehdiyeva
Kazımov Süleyman Sadiq İstehsal-texniki təyinatlı məhsullara qiymət əmələgəlməsinin müasir problemləri Prof.X.H.Kazımlı
İxtisas:060404 “Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Azərbaycan xarici iqtisadi əlaqələri” qrup 850
2. Süleymanov Elvin Mahir Beynəlxalq maliyyə böhranı: şərtləndirən amillər və mübarizə yolları Dos. M.Q.Məmmədov
İxitsas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Xarici iqtisadi fəaliyyət” Qrup 862
İsmayılov Amil Mail Азярбайъан Республикасыnın  шимал-ъянуб эеоигтисади мя­ка­нында mövqeyi Prof. Ə.İ.Bayramov
Məmmədzadə Şəms Şakir Глобаллашма шяраитиндя дцнйа валйута-малиййя систе­ми­нин характерик хцсусиййятляри вя инкишаф перспективляри Prof. R.M.Qasımov
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri” qrup 874
Abdullazadə Nübar Çingiz Dünya neft və neft məhsulları bazarı: müasir meyllər və perspektivlər Dos. H.A.İsrafilov
Məmmədov Tural Sahib Нефтин дцнйа базар гиймятляри вя она тясир едян амилляр системи: мювъуд вязиййят вя перспективляр Prof. Ş.H.Hacıyev
Həsənov Hamlet Tofiq Regional iqtisadi inteqrasiyanın müasir inkişaf istiqamətləri Dos. M.Q.Məmmədov
Hacızadə Nurlan Ədalət Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı və onun tənzimlənməsi problemi Prof. İ.A.Kərimli
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit münasibətləri” qrup 875
1. Seyidəhmədov Kamran Natiq Дцнйа тясяррцфат ялагяляринин глобаллашмасы шяраитиндя Азярбайъанын beynəlxalq рягабятqabiliyyətlilik  стратеэийасы Dos. H.A.İsrafilov
2. Səbizov Kamil Fərzalı Azərbaycanın Avropanın enerji təminatında  mövqeyinin gücləndirilməsi perspektivləri Dos. F.Ə.Rəhimli
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Gömrük işi” qrup 882
Cəbrayılova Elnarə Camal Азярбайжан Республикасынын бейнялхалг эюмрцк ямякдашлыьы вя онун инкишаф проблемляри И.е.н.б/м М.М.Асланова
Hacıyev Türhan Fətullah Dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük verən rüsumlarının rolu Проф.А.Ш.Шякярялийев
Əzizli Fuad Elşən Milli iqtisadiyyatın inkişafında gömrük siyasətinin rolu Проф.А.Ш.Шякярялийев
Əzimzadə Orxan Xəqani Игтисади тящлцкясизлик вя онун тямин едилмясиндя эюмрцк хидмятинин ролу Дос.М.М.Мяммядли
Zeynallı Nisan Elmar Азярбайжан Республикасында эюмрцк ишинин тяшкили вя онун тякмилляшдирилмяси Дос.М.М.Мяммядли
Məmmədli Xaliddin Fəxrəddin Харижи игтисади фяалиййятин тянзимлянмясиндя эюмрцк хидмятинин ролу И.е.н.З.А.Шякярялийева
İxtisas: 060401“Dünya iqtisadiyyatı”İxtisaslaşma: “Gömrük işi” qrup 883
Babayev Ağabayram Həbib Таможенные платежи и их роль в регулировании внешнеэкономической деятельности рыночной экономики И.е.н.Х.Н.Байрамова
İxtisas: 060644“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Gömrük ekspertizası” qrup 894
Hüseynzadə Fərrux Yasəf Зярэярлик мямулатларынын експертизасы вя онун тякмилляшдирилмяси И.е.н.Н.Т.Гулийева
Qafarov Emil Şəfaqət Kimyəvi məhsullarin ekspertizasi və onun  təkmilləşdirilməsi И.е.н.С.В.Фярзялийева
Xeyri Cavidan Elşən  İstehlak mallarinin ekspertizasi və onun təkmilləşdirilməsi Проф.А.Ш.Шякярялийев
Hacıyev Tural Eldar Bitki mənşəli malların ekspertizası və təkmilləşdirilməsi Дос.М.М.Мяммядли
Aslanlı Xəyyam Səyyah Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və onun təkmilləşdirilməsi Дос.З.А.Шякярялийева
Kazımlı Ülvi Zöhrab Metalların ekspertizası və onun təkmilləşdirilməsi Проф.А.Ш.Шякярялийев
İxtisas: 060644“İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Gömrük ekspertizası” qrup 895
Ələsgərov Natiq Ələkbər Таможенная экспертиза потребительских товаров и их совершенствование Дос.Е.А.Ялийева
Məmmədxanlı Asim Asəf Таможенные платежи как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности И.е.н.Х.Н.Байрамова
Quliyeva Günel Şahin Модернизация таможенной экспертизы Азербайджана в условиях глобализации Дос.Э.Ф.Ялийева
İxtisas: 060411“Kommersiya”İxtisaslaşma: “Birja fəaliyyəti” qrup 922
Kazımov Vüqar Mobil Kommersiya müəssisələrinin investisiya fəaliyyəti və onun təkmilləşdirilləşdirilməsi yolları i.ü.f.d. Rzayeva N.M.

İxtisas: 060411“Kommersiya”

İxtisaslaşma: “Reklam işi” qrup 912

Bəylərov Heydər Aydın Azərbaycanda reklam biznesinin inkişaf etdirilməsinin mühüm istiqamətləri dos. Əzizova G.A.

İxtisas: 060411 “Kommersiya”

İxtisaslaşma: “Kommersiya fəaliyyəti” Qrup 932

Allahverdiyeva Könül Elxan Sahibkarlıq fəaliyyətində marketinq tədqiqatlarının aparılmasının xüsusiyyətləri dos. Əlizadə A.Ş.
Kazımov Pərvin Namiq Kommersiya fəaliyyətində marketinq texnologiyalarının reallaşdırılması yolları və bu sahədə müasir reklamın rolu dos. Ağamalıyev M.Q.
Qəhrəmanov Emil Telman Pərakəndə ticarətin (riteylinqin)  iqtisadi göstəriciləri və bazar şəraitində onun təhlili istiqamətləri dos. Abasov H.H.
Vahabova Zübeydə Rasim Bazar iqtisadiyyatı şətraitində xidmət sferasında kommersiya fəaliyyətinin inkişaf perspektivləri dos. Vəliyeva İ.H.
Zalov Oqtay Cavanşir Müasir reklamın inkişafının qlobal tendensiyaları və qabaqcıl texnologiyaların tətbiqində onun rolu dos. Əkbərov M.Q.

İxtisas: 060213 “Beynəlxalq münasibətlər”

İxtisaslaşma: “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya”  qrup BM-12

Abdullayeva Aytən Səid Müasir beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr: səbəblər  və həlli yolları  Prof. B.M. Abdullayev
Həsənova Aysun Elxan Dünya siyasəti və iqtisadiyyatı qloballaşma  şəraitində Dos. R. M. Qurbanov
Qafilli Nuranə Ramil Türkiyənin Yaxın  Şərq siyasəti müasir dövrdə Dos. D.H. Cəfərova
Vəli-zadə Arzu Fərahim Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolu Dos. S. M. Gözəlova
Rəhimli Bəhruz Elxan İran və Qərb münasibətləri yeni  tarixi şəraitdə Dos. Z.R. Bayramov
 

İxtisas: 060213 “Beynəlxalq münasibətlər”

İxtisaslaşma: “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya (Türk proqramı)”  qrup BM-14T

1. Abdullayeva Hilal Məzahir Orta  Asya  Türk Cumhuriyetlerinin  Enerji  Sorunları dos. Q.N.Bayramlı
2. Aşırlı Ehtiram Elçin Enerji Faktörünün Azerbaycan Dış Politikasında Etkisi Dr., b.m. E.X.Məmmədli
3. Bayramova Zibeydə Niyazi Soğuk Savaş Sonrası Japonya Dış Politikasında Enerji Faktörü Dr., b.m. N.K. Cəfərov
4. Bədəlova Aysel Rasim Ermenistan – Azerbaycan Çatışması ve Uluslararası Örgütler Dr., b.m. E.X.Məmmədli
5. Əhədova Afaq Adgözəl Küresel Ekonomik Krizin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi: 2008-2012 Örneği dos. F.S.Əhmədov
6. Əmirova Şəhla Əyyub İranın Nukleer Kriz Sorunu Dr., b.m. E.X.Məmmədli
7. İsrafilova Aygün Məsud Soğuk Savaş Sonrası Çin Dış Politikasında Enerji Faktörü: Orta Asya ve Orta Doğu Perspektivinden Dr., b.m. N.K.Cəfərov
8. Rüstəmova Səfurə Vladimir Ortadoğu’da Ermeni Diasporası Dr. H.Q.Cabbarlı
9. Səfərli Vəfa Qurban Rusya’nın Enerji Stratejisinde Asya Dr., b.m. N.K.Cəfərov
10. Məmmədov Ədalət Sərvan Bağımsızlık Sonrası Ermenistan’ın İç Siyaseti Dr. H.Q.Cabbarlı
11. Zeynalov Elnur Aydın Batı Dünyasıyla Rusya Arasındaki Karşıdurmada Ukrayna Krizi Dr. H.Q.Cabbarlı
İxtisas: 060409“Biznesin  idarə edilməsi”İxtisaslaşma : “ Biznesin təşkili və idarə edilməsi (Türk proqramı)” Qrup 88T
1. Bəşirova Xəyalə Kamil Azerbaycan’da Petrol Dışı Sektörlerin Geliştirilmesinde Kümelenme Modeli Önerisi dos. F.S.Əhmədov
2. Əlizadə Turanə İlham Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi: Azerbaycan Bankaları üzerine Bir Araştırma dos. F.S.Əhmədov
3. İslamlı İlahə İlham Finansal Okur Yazarlılığının Sosyal Ekonomik Önemi Üzerine Bir Araştırma: Azerbaycan Örneği Dr. N.N.Akbulayev
4. Məmmədov Elsevər Afaqil Azerbaycan Mevduat Bankalarının CAMELS Performans Analizi Dr. N.N. Akbulayev
5. Mərdanlı Tural Rasim Azerbaycan’da Elektronik  Ticaret: Sorunlar ve Çözüm Önerileri i.ü.f.d. O,Q. Quliyev
6. Qasımova Gülən Məzahir Performans Değerleme Çalışmalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Azerbaycan Örneği i.ü.f.d., b.m.  R.X.Qasımov
7. Yunuszadə Nigar Bəxtiyar Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi dos. G.C.Musayev
8. Zeynalova Nəzrin Nizami Bağımsız Denetim Firmalarının Şirketlerin Yolsuzluq Riski Faktörlerini Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği Prof.Dr. V. T.Novruzov
9. Kəngərli Qoşqar Nazim Finansal Türev Ürünlerin Muhasebeleşdirilmesi. Azerbaycan İçin Model Önerisi Dr. N.N. Akbulayev
10. Nuri Kənan Eldəniz İşletmelerin Uluslararası Pazarlama Stratejileri i.ü.f.d. O.Q. Quliyev
11. Xəlilov Məhəmməd Ramazan Bankalarda Hizmet Kalitesi Üzerine Bir araştırma Dr. Ş.Ş.Əkbərov
12. Məmmədova Aynurə Elxan Azerbaycan’da Sigorta İşletmelerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. M.A.Abbasbəyli
13. Ömer Atmaca Sebahet Azerbaycan  Dış  Ekonomik İlişkilerinde  Türk  Cumhuriyetlerinin Yeri  ve  Önemi dos. Q.N.Bayramlı
14. Yusuf  Uzun Türkiye’de  Tarım: Mevcut  Durum, Sorunlar  ve  Çözüm  Arayışları dos. Q.N.Bayramlı
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “İstehlak mallarının keyfiyyət ekspertizası (ərzaq)” Qrup 460M
Əsgərova Aygül Cəbrayıl Azərbaycan Şəkər İstehsalı Birliyində (AŞİB) – İmişli şəkər zavodunda istehsal olunan şəkərin keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası. Prof., t.e.n. Əhmədov Ə.İ
Quluyeva Aygün Muxtar Azərbaycanın daxili su hövzələrində ovlanan vətəgə əhəmiyyətli balıqların (xanı və siyənək balıqları misalında) qidalılıq dəyəri, keyfiyyət və ekoloji zərərsizlik göstəricilərinin öyrənilməsi. Dos., b.e.n. Mirzəyev G.S
Turabova Xanım Toğrul Saxlanılma rejimindın asılı olaraq ət yarımfabrikatlarının keyfiyyətində baş verən dəyişikliklər və onların ekspertizası Dos., t.e.n. Musayev N.X.
Məmmədov Ravil Mahir Abşeronda becərilən zeytun və ondan alınan məhsulların əmtəəşünaslıq  səciyyəsi və keyfiyyətinin ekspertizası. Dos.,t.e.n. İsfəndiyarov S.H.
Ibrahimli Ramin Elxan .“Sun Tea Azərbaycan” ASC-də istehsal olunan qara məxməri çayın çeşidinin, keyfiyyət göstəricilərinin və ekoloji təmizliyinin öyrənilməsi Prof., t.e.n. Əhmədov Ə.İ
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi” Qrup 420M
Bayramova Ülkər İlqar Мяишят керамика мямулатларынын функсионал эюстярижиляриня эюря бязи истещлак хассяляринин експертизасынын мцасир принсипляри Дос.Т.Р.Османов
Əsəd-zadə Solmaz Nizami Зцллаллар ясасында алынан парчаларын бязи истещлак хассяляринин експертизасы Проф.Я.П.Щясянов
Miriyeva Günel Səbuhi Bitki əsaslı parçaların  istismar xassələrinin ekspertizası Проф.Я.П.Щясянов
Qənbərli Ürya İlqar Биналарын дахили интерйеринин бязяндирилмясиндя истифадя едилян полимер материалларын харижи тясирляря гаршы давамлылыьынын тядгиги Дос.Т.Р.Османов
Sadıqov Əyyub Xaqani Технолоъи просеслярин карбосилсиляви синтетик лифлярдян олан парчаларын хидмят мцддятиня тясири вя експертизасы Дос.М.А.Бабайев
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi” Qrup 420RM
İsazadə Aytən Elçin Влияние отделок на формирование качество хлопчатобумажных тканей Дос.С.И.Абдуллайева
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Məişət- elektrik mallarının ekspertizası və marketinqi”Qrup 430M
Cəfərov Yaşar Əbülfət Айаггабы тяйинатлы тябии эюнлярин тяркибиндяки бязи кимйяви маддялярин тядгиги Дос.Н.Н.Щясянов
Məmmədov Məmmədşah Əliheydər Üfürmə üsulu ilə istehsal olunan şüşə mallarının bəzi istehlak xassəlrəinin ekspertizası Дос.М.А.Бабайев
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxitsaslaşma: “Ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi” Qrup 450M
Əsgərova Ləman Etibar Azərbaycanın milli çörək-kökə məmulatının çeşidi, qidalılıq dəyəri və keyfiyyət göstəricilərinin ekspertizası. F/d., b/m. Kərimova M.C.
Məmmədli Zümrud Fəxrəddin Ядвиййя гарышыглары, тяркиби,  тяйинаты, кейфиййят эюстярижиляри вя сахланылмасы заманы баш верян дяйишикликлярин юйрянилмяси. F/d., b/m. Quliyeva L.V.
Rzayeva Nuranə Camələddin Bakı ticarətində realizə olunan quş ətinin çeşidinin, keyfiyyət, zərərsizlik və ekoloji təmizlik göstəricilərinin юйрянилмяси. Dos., t.e.n.  Hüseynov A.Ə.
­İxtisas: 060644 “İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi”İxtisaslaşma: “Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizası və marketinqi”  Qrup 410M
Bulacova Zahidə Elman Сабун вя диэяр йуйужу васитялярин истещлак хассяляринин експертизасы Дос.О.Я.Мяммядов
Həsənova Vüsalə Muxtar Тижарят шябякясиня дахил олан мцасир телевизорларын техники-игтисади вя тямиря йарарлылыг эюстярижиляриня эюря експертизасы Дос.Т.Р.Османов
Kərimova Fidan Kərim Пластик кцтлядян олан мямулатларын кейфиййятинин формалашмасында технолоъи просеслярин ролу Дос.С.И.Абдуллайева
Məmməd-zadə Minarə Elman Гарышыг лифлярдян олан парчаларын бязи истещлак хассяляринин експертизасы Проф.Я.П.Щясянов
Qasımova Şahrun Şahin Эюн айаггабыларынын бязи истещлак хассяляринин експертизасы Дос.З.Щ.Нясирова
Tapdıqov Bayramqulu Məhəddin Бядии керамика мямулатларынын бязи истещлак хассяляринин тядгиги Дос.Е.Я.Сямядов
Məmmədov Fariz Telman Айаггабыларын  алт деталлары цчцн ишлядилян тябии эюнлярин эейилмяйя гаршы давамлылыьынын тядгиги Дос.Н.Н.Щясянов
İxtisas:060625 “Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “”Yüngül sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları” Qrup 660M
Həsənov Ələsgər Həsən TMM tipli çoxəsnəkli toxucu maşınlarında arqac sapının əsnəkdən keçirilməsinin tədqiqi Prof. Fərzəliyev M.H.
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili”Qrup 710RM1
Qurbanzadə Cavid Müşfiq Характерные свойства осетровых рыб, использование современной технологии и проведение расчетов при производстве черной икры, получаемой из осетровых рыб Prof.Əliyev R.A.
Cəfərli Cəfər Azad Разработка новой технологии производства мясорастительных консервов с добавлением растительного компонента Dos.Abbasbəyli G.A.
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “ Qida təhlükəsizliyi” Qrup 710M4
Cəlilova Aysel Rövşən Balıq konservləri istehsalı sahəsində HACCP sisteminin  tətbiqi perspektivləri Dos.Fərzəliyev E.B.
Hüseynov Orxan Elçin Kiçik müəssisədə qeyri-müəyyənlik amilinin statistik qiymətləndirilməsi və HACCP sistemi b/m Nəsrullayeva G.A.
Əmirxanov Vüsal Məmmədxan Nar xammalından müxtəlif tərkibli aromatlı, təhlükəsiz nar konsentratlarının istehsalı texnologiyasının mümkünlüyünün öyrənilməsi və əsaslandırılması Dos.Fərzəliyev E.B.
İxtisas: 060642 “Qida məhsulları mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “ Qida təhlükəsizliyi” Qrup 710RM4
Hüseynov Həsənsadiq Elçin Разработка типовой схемы обеспечения безопасности пищевой продукции на основе принципов ХАССР Dos.Abbasbəyli G.A.
İxtisas:060643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Tikiş məmulatlarının texnologiyası” Qrup 810M
Bağırlı Nərmin Akif Yeniyetmə qızlar üçün xəz yaxalıqlı paltonun bədii layihələndirilməsində texnoloji ardıcıllığın tərtibi dos.Hacıbalayev H.Ə.
Kazımova Səidə Əhməd Tikiş məmulatlarının layihələndirilməsində əmələ gələn nöqsanlar və onları törədən amillərin analizi prof.Hüseynov V.N.
Musasoylu Məltəm Telman Geyim hissələrində isti-nəmləndirmə əməliyyatının yerinə yetirilmə prosesinın xüsusiyyətinin analizi dos.İsmayılzadə M.H.
Əbilov Mahir Elşad Tikiş   sənayesində   erqonomikanın  xüsusiyyətlərinin tətbiqi prof.Hüseynov V.N.
İxtisas:060643 Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi”İxtisaslaşma: Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları” Qrup 860M
İsmayılova Bahar Əlzaid Xam pambığın anbarlarda saxlanması zamanı özü-özünə qızışma prosesinin proqnozlaşdırılması Prof. Hüseynov V.N.
Tağıbəyli Fidan Telman Xam pambığın uzun müddət saxlanması texnologiyalarının və vasitələrinin işlənib hazırlanması Prof. Vəliyev F.Ə.
İxtisas: 060321 “Dizayn”İxtisaslaşma: “Dizayn və texniki estetika” Qrup 870M
Əliyev Orxan Oqtay Kostyumda estetik xüsusiyyətlərin analizi s.ü.f.d.Məmmədova L.H.
İbrahimova İlahə Nihad Moda dəyərinin strukturunun tədqiqi prof.Vəliyev F.Ə.
Rəsulova Gülsənəm Rəsul Dekorativ-tətbiqi incəsənət sahələrində tətbiq olunan ornamentlərin analizi dos.Qasımova E.N.
Vahidova Nərmin Qabil XVI-XX əsrlərdə moda sənayesinin inkişafının mərhələli analizi m.n.Ağamalıyeva Y.Ç.
Zülfiqarlı Aysel Ələddin XI – XIX əsrlərdə geyim formalarının analizi dos.İsmayılzadə M.H.
Muradova Aydan Əmrah Müasir qadın geyimlərində istifadə olunan ornamental kompozisiyaların tədqiqi s.ü.f.d.Məmmədova L.H.
Babayev Elçin Əşrəf Parça ornamentlərinin müasir üsulda bədii layihələndirilməsinin tədqiqi prof.Paşayev B.S.
İxtisaslaşma: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)” Qrup 910RM
İbrahimli Merac Zakir Исследование современных систем на основе принципов «Шесть Сигм» dos.Aslanov Z.Y.
Umaxanova Xanım İbrahim Анализ влияния пищевых добавок на качество продукции Dos.Əfəndiyev E.M.
Məmmədova Şəfəq Rövşən Методы контроля и испытании изделий легкой промышленности Dos.Seydəliyev İ.M.
İxtisaslaşma: 060647 “Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi”İxtisaslaşma: “Standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma (sahələr üzrə)” Qrup 910M
1. Məmmədeminzadə Gülər Rüstəm Məmulatların texniki səviyyəsinin qiymətləndirilməsi metodları dos.Aslanov Z.Y.
3. Orucov Asəf Qəribcan Sapların sertifikatlaşdırılması məqsədi ilə onların keyfiyyət göstəricilərinin tədqiqi dos.Aslanov Z.Y.
4. Umudova Xeyri İlham Keyfiyyətin idarə edilməsində tətbiq olunan motivasiya yönümlü proseslərin tədqiqi b/m i.f.d.Dadaşova K.S.
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Qrup 2016
1 Rüstəmov İlham Kazım Kənd təsərrüfatı sektorunda iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsinin hüquqi təminatı məsələləri h.ü.f.d. F.E. Hətəmzadə
2 Əsgərov Elşən Ənnur Çoxtərəfli tənzimləmə sistemində regional iqtisadi təşkilatlar və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsinin hüquqi təminatı h.e.n. S.Z. Səbzəliyeva
3 Babayev Ayaz Sarubala İqtisadi inkişaf kontekstində innovasiya yönümlü investisiya qoyuluşları və onların stimullaşdırılmasının iqtisadi-hüquqi mexanizmləri dos. S.Z. İsayev
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi Qrup 2017
5 Hacıhəsənov İsmayıl Şamil Глобальные экологические проблемы и экономико-правовые инструменты их решения prof. F.P. Rəhmanov
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi Qrup 2064
1 Şirinov Yusif Zaur Qlobal maliyyə böhranı şəraitində dövlətin antiinflyasiya siyasəti i.e.n. M.M.Mürsəlov
3 Bayramov Elşən Kamal Qloballaşma  şəraitində iqtisadiyyatın monetar tənzimlənməsinin makroiqtisadi aspektləri prof. M.A.Əhmədov
4 İsmayılov Elvin İsmayıl Müasir dövrdə qiymətlərin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsinin prioritetləri dos. M.Ə.Əliyev
5 Kərimli Xəyal Vasif Azərbaycanda regional iqtisadi inkişafın tənzimlənməsinin dövlət mexanizmi dos. İ.M.Mahmudova
6 Əliyev Ulvi İsmayıl Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyinin təmin edilməsinin problemləri dos. A.K.Əmiraslanov
İxtisas: Biznesin idarə edilməsi İxtisaslaşma:  Biznesin təşkili və idarə edilməsi Qrup 2084
1 Həsənov İnqilab Sunqulu Müəssisənin innovasiyalı inkişafının konseptual əsasları i.ü.f.d., dos. H.İ.Həmidov
2 Həsənov Murad Yaşar Müəssisənin innovasiya strategiyasının formalaşması i.e.d., prof. R.Ş.Muradov
3 Qəhrəmanov Elşən Əlizadə Marketinq fəaliyyətinin xidmət sahəsi kimi inkişafının nəzəri məsələləri dos. M.Ə.Əliyev
4 Mustafayev Elvin Müseyib Müəssisə iqtisadiyyatın əsas subyekti kimi i.ü.f.d. b/m. A.T.Hüseynli
5 Hacıyev Eltun Rasim Firmaların strateji planının əsas elementləri və onların formalaşması i.ü.f.d., b/m. A.S.Şükürova
İxtisas: Biznesin idarə edilməsiİxtisaslaşma:  Biznesin təşkili və idarə edilməsi Qrup 2085
1 Xəlilov Emin Şair Vençur biznesi investisiyalaşdırmanın forması kimi i.ü.f.d. dos. S.M. Xanlarzadə
2 Səfərli Cavanşir Elsevər Azərbaycanda reklam bazarının təşkili xüsusiyyətləri i.ü.f.d., dos. L.A.Kaşiyeva
İxtisas: Biznesin idarə edilməsiİxtisaslaşma:  Biznes inzibatçılığı Qrup 2094
1. İbrahimli İbrahim Xalid İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi meyarları i.ü.f.d., dos. N.Ə.Həsənov
2. Qaçayev Elvin Rüfət İnvestisiyanın planlaşdırılması prinsipləri və göstəriciləri i.ü.f.d. b\m A.H. Ağarzayev
İxtisas: Dünya iqtisadiyyatıİxtisaslaşma:  Beynəlxalq ticarət Qrup 2104
1. Dursunov Orxan Şakir Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri və onun inkişaf problemləri i.e.n.C.V.Fərzəliyeva
2. Hüseynov  Zakir Rafik Azərbaycanın xarici ticarət strategiyası və onun optimallaşdırılması problemləri prof. A.Ş.Şəkərəliyev
İxtisas: Menecmentİxtisaslaşma:  Heyətin idarə edilməsi Qrup 2164
1. Mehdizadə Əhməd Rövşən Heyətin əməyinin stumullaşdırılmasının səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları dos.Ə.İ.Məmmədov
2. Ziyadxanlı İsmixan Ataxan Korporativ mədəniyyətin müasir çalarları prof. H.S.Həsənov
3. Xəlilov Etibar Rauf Müəssisədə işçilərin əməyinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi məsələləri dos.Z.İ.Mustafayeva
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Əməyin iqtisadiyyatı Qrup 2152
1. Qurbanov Cavid Məzahir ETT və onyn əmək bölgüsünə təsiri prof.T.Ə.Quliyev
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Əməyin iqtisadiyyatı Qrup 2153
1. İbrahimov Nicat Ələmdar Müsir  dövrdə əmək bazarı və məşğulluq məsələləri prof.T.Ə.Quliyev
İxtisas: Sənayenin təşkili və idarə edilməsiİxtisaslaşma:  Müəssisənin itisadiyyatı Qrup 2212
1 Məsumov Məsum Rəşid Azərbaycanda rəqabətqabiliyyətli sənaye istehsalının genişləndirilməsi dos. A.M.Mehtiyev
2 Əmrahov Rövşən Ramil Sənayenin sahə quruluşunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri prof. M.A.Həsənova
İxtisas: Sənayenin təşkili və idarə edilməsiİxtisaslaşma:  İstehsalat və xidmət sahələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (sahələr üzrə) Qrup 2232
1 Muradova Sərvinaz Şəfaqət Neft maşınqayırma müəssisələrində istehsal potensialından istifadənin yaxşılaşdırılması yolları dos. Ə.V.Hacıyev
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı və proqnozlaşdırma Qrup 2256
1 Mürsəlov Mürsəl Mətləb Абшерон игтисади районунун нефтля чирклянмиш торпагларынын рекултивасийасы тядбирляри вя онларын еколоъи-игтисади еффектлийинин гиймятляндирилмяси дос. И.Б.Хялилов
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Ətraf mühitin itisadiyyatı Qrup 2257
1 Məmmədov Ruslan Fikrət Разработка технико-экономических рекомендаций, направленных на улучшение экологического состояния г.Баку (или крупных городов Азербайджана) дос. Й.Н.Ибращимов
2 Rəcəbov Nicat Ələmdar Нефть и экология Каспийского моря дос. М.З.Мещдийева
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Ətraf mühitin itisadiyyatı Qrup 2258 Мещдийева М.З.
3 Azadlı Azad Zəfər Azərbaycanın Lənkəran Vikayəti torpaqlarının ekoloji qiymətləndirilməsi və monitorinqi dos. F.B.Eminov
İxtisas: Marketinqİxtisaslaşma:  Marketinq Qrup 2316
1 Rüstəmov Elnur Nofəl Milli iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətliliyinin  nəticələrinə marketinq siyasətinin imkanlarının qiymətləndirilməsi dos. M.M. Əhmədov
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  Turizmin iqtisadiyyatı Qrup 2340
1 Əhmədli Vüqar Hüseynaga Turizmdə investisiya siyasətinin tənzimlənməsi problemləri dos. Ə.H.Namazəliyev
2 İsbatov Famil Fəxrəddin Turizmdə qiymət və qiymətəmələgəlmə problemləri dos. F.Ə.Qurbanova
3 Nəsrullayev Rəsul Sübhan Kənd təsərrüfatı və turizmin inkişafının qarsılıqlı əlaqəsi prof. Ə.Q.Əlirzayev
4 Talıblı Tural Şəfayət Xüsusi maraq turizminin inkişaf problemləri prof. Ə.Q.Əlirzayev
          İxtisas: Mühasibat uçotu və audit          İxtisaslaşma:  Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit Qrup 2410
1 Cavadlı Emil Hikmət Инвестисийа гойулушларынын учоту вя тящлилинин тякмил­ляшдирилмяси дос. Я.Салащов
2 Mirəlizadə Vüqar Fəxrəddin Материал ещтийатларынын учотда вя щесабатда якс ет­дирилмясинин тякмилляшдирилмяси дос. Я.Б.Мяммядов
3 Məmmədov Vüsal Məhəbbət Хидмят сферасында инвестисийа фяалиййятинин тящлили vəqiymətləndirilməsi metodikası dos. Q.İ.Bayramov
                                                        İxtisas: Mühasibat uçotu və audit                                            İxtisaslaşma:  Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit Qrup 2417
1 Əsədullayev Hüseyn Agaməmməd Особенности учета и аудит долгосрочных активов в организациях занимающихся туристической деятельностью б/м Н.М.Мусайева
                                                        İxtisas: Mühasibat uçotu və audit                                            İxtisaslaşma:  İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit Qrup 2420
1 Nəsibli Fəxri Fəxrəddin Maliyyə nəticələrinin formalaşması: onun uçotu və təhlili problemləri dos. İsmayılov N.M.
2 Seyidzadə İlkin Asif Малиййя щесабатынын тящлили вя аудитинин тяшкили проблемляри dос. Р.П.Рцстямов
3 Fərhadlı Emin Elman Малиййя нятижяляринин учотунун бейнялхалг стандартлара уйьунлашдырылмасы б/м Э.Г.Танрывердийева
4 Rzayev Murad Əsgər Kommersiya təşkilatlarının maliyyə sabitliyinin, ödəmə qabiliyyətinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri dos.H.A.Cəfərli
5 Həsənov Səbuhi Mehman Идаряетмя учоту системиндя хяржлярин вя эялирлярин учотунун тякмилляшдирилмяси проф. С.М.Сябзялийев
6 Kazımov Namir Əlqan Пул вясаитляринин вя онун еквивалентляринин учотда вя щесабатда якс етдирилмяси dос. М.Ж.Щажыйева
İxtisas: Mühasibat uçotu və auditİxtisaslaşma:  İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit Qrup 2419
1 Qasımlı Hikmət Ədalət Использование количественных методов экономического анализа для принятия управленческих решений в бизнесе dos. Abbasova S.A.
İxtisas: Menecmentİxtisaslaşma:  Menecment Qrup 2514
1 Kərimov Azər İlqar Müəssisədə sosial münaqişələr və onların həll edilməsi yolları dos. Məmmədov M.H.
İxtisas: Kompyuter elmləriİxtisaslaşma:  İdarəetmənin informasiya texnologiyası Qrup 2576
1 Şükürov Nurlan Əlibəy Texnoparkların fəaliyyətinin genişləndirilməsi perspektivləri və onların müasir iqtisadi münasibətlərdə yeri prof. R.A.Quliyev
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Bank işi Qrup 2604
1 Qürbətli Vüsal Telman Азярбайжанда банк секторунун мцасир инкишаф хцсусиййятляри prof. Z.F.Məmmədov
2 Mirhadi İsmayıl Surxay Банкларда нязарят системинин тякмилляшдирилмяси prof. E.M. Sadıqov
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Maliyyə menecmenti Qrup 2624
1 Cümşüdlü Vüqar Səyyad Azərbaycan Respublikasında büdcə gəlirlərinin formalaşması xüsusiyyətləri və inkişaf yolları prof. D.A.Bağırov
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Maliyyə nəzarəti və audit Qrup 2630
3 Şıxəliyev Vasif Arif Azərbaycanda sosial fondların formalaşması zəruriliyi və inkişaf  istiqamətləri i.e.n. A.I.Qarayev
4 Süleymanov Çərkəz Elbrus Müasir şəraitdə beynəlxalq maliyyə münasibətlərinin formalaşması problemləri prof. A.M.Kərimov
5 Abdullayev Elşən Mehman Azərbaycanda sığorta işinin təşkili və təkmilləşdirilməsi problemləri dos. B.Ş.Qurbanov
6 Zalov Xalid Cavad Əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasında ev təsərrüfatı maliyyəsinin müasir problemləri və onların aradan qaldırılması yolları i.e.n.T.T.Qurbanova
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Maliyyə nəzarəti və audit Qrup 2635
1 Zamanov Elvin Elxan Основные проблемы финансирование инвестиционных расходов бюджета dos. N.S.Tağıyeva
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Vergi və vergiqoyma Qrup 2664
1 Rəhimli Tural Rəşid Lizimq əməliyyatlarının vergiyə cəlb olunması problemləri dos. R.B.Məhərrəmov
2 Əliyev Əziz Vahid Ticarət təşkilatlarının vergitutma mexanizminin təhlili və onun təkmlləşdirilməsi istiqamətləri b/m F.Ə.Məmmədov
İxtisas: Maliyyəİxtisaslaşma:  Sığorta işinin təşkili Qrup 2674
1 Əlizadə Şəmistan Mehrəli Maliyyə risklərinin idarə olunması проблемляри вя онларын арадан галдырылмасы йоллары dos.R.N.Quşxani
2 Paşayev Zaur Mehman Fiskal idarəetmənin- dövlətin maliyyə sisteminə təsiri prof. A.M.Kərimov
İxtisas: Statistikaİxtisaslaşma:  Milli hesablar sistemi Qrup 2774
1 Qaçaylı Rüstəm Elçin Azərbaycanın sənaye sektorunda istehsalçı qiymət indekslərinin hesablanmasının nəzəri-metodoloji və praktiki məsələləri prof. S.M.Yaqubov
İxtisas: İqtisadiyyatİxtisaslaşma:  İqtisadi nəzəriyyə Qrup 2754
1 Rüstəmov Aslan Valeh Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının nəzəri əsasları i.e.d. prof. Ü.Q.Əliyev
İxtisas: Dünya iqtisadiyyatıİxtisaslaşma:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Qrup 2867
1 Əsgərov Tural Mahal МДБ юлкяляринин тиъарят-игтисади ялагяляринин вязиййяти вя инкишафы проблемлярi dos. M.R.Cəmilov
İxtisas: Dünya iqtisadiyyatıİxtisaslaşma:  Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər Qrup 2866
1 Abbasov Suslan Nizaməli Азярбайъанын хариъи тиъарятинин реэионал хцсусиййятляри вя ъоьрафийасы prof. Ə.İ.Bayramov
2 Dadaşov Cəmil İsgəndər Азярбайcанын ХИЯ-нин эеоигтисади аспектляри prof. R.T.Həsənov
İxtisas: Dünya iqtisadiyyatıİxtisaslaşma:  Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit  münasibətləri Qrup 2874
1 Axundzadə Rahid Çingiz Азярбайъанын Мяркязи Асийа ölkələri  иля игтисади ямякдашлыgынын инкишаф перспективляри dos. F.Ə.Rəhimli
2 Əkbərov Yusif Rafiq

Глобаллашма шяраитиндя капитал ихраъынын мейлляри вя ясас истигамятляри

dos. M.İ.Bərxudarov
İxtisas: Dünya iqtisadiyyatıİxtisaslaşma:  Gömrük işi Qrup 2898
1 Əlibəyli Nicat Ziyəddin Azərbaycanın ixrac potensialının artmasında gömrük xidmətinin rolu i.e.n. Z.A.Şəkərəliyeva
2 Mirzəyev Hikmət Vaqif Dövlət büdcəsinin formalaşmasında gömrük vergi və rüsumlarının rolu dos. M.M.Məmmədli
İxtisas: İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqiİxtisaslaşma:  Gömrük ekspertizası Qrup 2890
1 Əhmədov Şöhrət Babək Qeyri-ərzaq mallarının ekspertizasının aparılması qaydaları və onun təkmilləşdirilməsi i.e.n.K.C. Əlirzayev
İxtisas: İstehlak mallarının  ekspertizası və marketinqiİxtisaslaşma:  Gömrük ekspertizası Qrup 2891
1 Abdullayev Tofiq Hüseynaga Таможенные платежы как инструмент регулирования внешнеэкономической деятельности i.e.n. X.N. Bayramova
İxtisas: Kommersiyaİxtisaslaşma:  Kommersiya fəaliyyəti Qrup 2918
1 Ramazanov Muradəli Fizuli Müasir şəraitdə istehlak bazarının kompleks tədqiqinin təkmilləşdirilməsi yolları dos. E.Y.Məmmədov
2 Əliyev Orxan Alim Ticarətin idarə edilməsində müştəri münasibətləri menecmentinin tətbiqi dos. M.A. Allahverdiyeva
İxtisas: Kommersiyaİxtisaslaşma:  Birja fəaliyyəti Qrup 2910
1 Tagızadə Elçibəy Kamandar Fond birjalarının əsas iqtisadi göstəriciləri və onların təhlili yolları dos. A.Ş.Hüseynov
İxtisas: Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyiİxtisaslaşma:  Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları Qrup 858Mq
1 Dadaşzadə Aqşin Tarix CXB-15M  quruducularının xarakteristikasının göstəricilərinin xam pambığın növ və nəmliyə görə uyğunluğunun təhlili prof. F.Ə.Vəliyev
İxtisas: Qida məhsulları mühəndisliyiİxtisaslaşma:  İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili Qrup 710 Mq
1 Seyfiyev Rauf İlham Unlu və qənnadi məmulatlarının istehsalında qeyri-ənənəvi bitki əlavələrinin istifadəsinin tədqiqi dos. A.A.Qurbanova

 

7719 1