bank_mikayilova_haqiqatb/m. Mikayılova Həqiqət Əşrəf qızı

1957-ci ildə Fizuli rayonunda anadan olmuşdur.

1962-1973-cü illərdə orta məktəbdə oxumuşdur.

1977-1982-ci illərdə D.Bünyadzadə ad. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda «Maliyyə-statistika» ixtisası üzrə təhsil almışdır.

1977-1981-ci illərdə AzXTİ-da maksinaçı, laborant, baş laborant işləmişdir.

1993-1995-ci illərdə həmin institutun dissertantı olmuşdur.

2001-ci ildən ADİU-da müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır.

2002-ci ildən «Bank işi» kafedrasının baş müəllimidir.

 

8 elmi əsərin müəllifidir:

1. «Qiymətli kağızlar bazarının bəzi xüsusiyyətləri», (“Aspirantların və elmi iş sahəsində özünü göstərən tələbələrin elmi konfransının məruzələrinin tezisləri”,1993)

2. «Sənaye sahələrinin ağır maliyyə vəziyyətini necə sağlamlaşdırmaq olar» («Millət» qəzeti, 1994)

3. «Lizinq – bazar münasibətlərinin perspektivli formasıdır» («İqtisadçı» qəzeti, 1994)

4. «Sənayenin kreditləşdirilməsi problemləri» (Azərbaycan XXI əsrin astanasında, 1998)

5. «Sənayenin kreditləşdirilməsinin təkamül mərhələləri» («Azərbaycan» qəzeti, 2000)

6. «Sənayenin kreditləşməsinin müasir vəziyyəti» («Azərbaycan» qəzeti, 2002)

7. «Sənaye sahələrində kredit münasibətlərinin təkmilləşdirilməsi» («İqtisadçı» qəzeti, 2008)

8. «Beynəlxalq maliyyə-kredit təşkilatlarının təşkili, fəaliyyəti təhlili və qiymətləndirilməsi», 2014