Kafedra haqqında

«Fizika və kimya» kafedrası əvvəllər müstəqil olmuş «Fi­zi­ka» və «Kimya» kafedralarının bazasın­da yaradılmışdır. «Kimya» kafedrası İqtisad Universitetinin ən qocaman kafed­ralarından biri olmuşdur. Əmtəəşünaslıq ixtisası bağlandıqdan sonra «Kimya» kafed­rası bir müddət fəaliyyətini dayanırmış, 1990-cı ildə Azərbaycan Texnologiya İnstitutunun Bakı fakültəsi yarandıqdan sonra öz fəaliyyətini bərpa etmişdir. Əmtəəşünaslıq-Kommersiya İnstitutunun tərkibində 1995-ci ilin may ayından fəaliyyət göstərib, 2000-ci ilin iyun ayından İqtisad Universitetinin strukturuna daxil olub, Texnologiya və dizayn fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərir. «Fizika» və «Kimya» kafedraları ayrı-ayrılıqda 1995-ci ildə yaradılmışdılar.

1995-2009-cu illərdə “Fizika” kafedrasına AMEA müxbir-üzvü, fizika-riya­ziyyat elmləri dok­toru, prof. C.Ş.Abdinov, “Kimya” kafedrasına isə prof. R.C.Göyüşov rəhbərlik etmişdir. 02 sentyabr 2009-cu il tarixdə «Fizika» və «Kimya» kafedralarının bazasında «Fizika və Kimya» kafedrası yaradılmışdır. Kafedra müdiri prof. R.C.Göyüşov təyin edilmişdir. 2011-ci ildən kafedraya dos. R.M.Rzayev rəhbərlik edir.

Kafedra infraqırmızı optoelektron çeviricilərdə istifadə olunan elektron soyuducuları və fotoelementlər üçün yarımkeçirici materiallar problemi üzrə elmi-tədqiqat işi aparır. E ilə aşkarlanmış A3 B6 laylı quruluşa malik monokristalların və B1-Sb sistemli bərk məhlullu ekstruziya nümunələrinin elektrik və istilik parametrlərinin geniş temperatur, elektrik və maqnit sahələri intervalında tədqiqi nəticəsində yüksək effektivlikli materiallar alınmışdır ki, bunların da əsasında yararlı elektron cihazları hazırlamaq mümkündür.

Elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri Polşa, Almaniya, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Fransa və respublikanın aparıcı elmi jurnallarında müntəzəm dərc edilir, beynəlxalq və respublika elmi konfranslarında məruzə olunur. Kafedra yuxarıda qeyd olunan və bir neçə digər ölkə­lərin elm mərkəzləri ilə («Orion» Elmi-İstehsalat Birliyi – Moskva şəh., A.F.İoffe adına Fizika-Texnika İnstitutu – Sankt-Peterburq şəh., «Kvars» zavodu –Ukrayna və.s.) sıx əlaqə saxlayır.

Tədrisin təşkilini yaxşılaşdırmaq üçün kafedra əməkdaşları tərəfindən 6 dərslik, 8 dərs vəsaiti, 10 metodik göstəriş və 400-dən artıq elmi məqalə yazılmışdır. Kafedra üzvlərinin 15-ə qədər müəlliflik şəhadətnaməsi vardır, onlardan 3-ü xarici ölkələrdə patent­ləşdirilmişdir.

 

Tədris olunan əsas fənlər:

 1. Fizika-1 (mexanika, molekulyar və elektromaqnetizm)
 2. Fizika-2 (optika, atom və nüvə)
 3. Ümumi fizika
 4. Elektrotexnika
 5. Elektronikanın əsasları
 6. Sənaye elektonikası
 7. Elektrik dövrələr nəzəriyyəsi
 8. Kimya-1 (Qeyri üzvi və analtik kimya)
 9. Kimya-2 (Üzvi və fiziki kolloid kimya)
 10. Ümumi və qeyri üzvi kimya
 11. Analtik kimya
 12. Fiziki kolloid kimya
 13. Ümumi kimya
 14. Qida kimyası