Kafedra müdiri: akad. Abbasov Əli Məmməd oğlu

Ünvan: Bakı, Abbas Səhhət, 45 A (IV korpus)
Telefon: +(994) 12

 

4040 3

Kafedra haqqında

«İnformasiya iqtisadiyyatı» kafedrası 2002-ci ilin iyul ayından fə­aliyyət göstərir. İlk vaxtlar kafedra «Dünya iqtisadiyyatında infor­masiya texnologiyaları» adlanmış, 2004-cü ilin noyabr ayından «İn­for­masiya iqtisadiyyatı», 2009-cu ildən «İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları» kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Kafedranın yaradıcısı və rəhbəri akademik Əli Abbasovdur. Akademik Ə.Abbasov informasiya texnologiyaları üzrə dünya şöhrətli alimdir. Azərbaycanda İnformasiya-Telekommunikasiya elmi məktəbinin yaradıcılarındandır. 2000-2004-cü illərdə universitetimizin rektoru, 2004-2014-cü illərdə Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri vəzifələrində işləmişdir.

Kafedrada 2003-cü ildən «Dünya iqtisadiyyatında informasiya texno­lo­gi­ya­ları» ixtisası üzrə bakalavr və 2009-cu ildən «İdarəetmənin in­for­masiya texnologiyaları» ixtisası üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedra tərəfindən bakalavr pilləsində universitetin bütün iqtisad­yönümlü ixtisasları üçün İnformasiya iqtisadiyyatı fənni, magistr pilləsində isə bütün ixtisaslar üçün elmdə və təhsildə kompyuter texnologiyaları fənni tədris olunur. Bu fənlər eləcə də, bakalavr pilləsində Dünya iqtisadiyyatında informasiya texnologiyaları ixtisası üçün 12 ixtisas fənni, habelə İdarəetmənin informasiya texnolo­gi­ya­ları ixtisası üzrə magistr pilləsində 5 ixtisas fənni tədris olunur. Kafedrada «İqtisadiyyatda qərar qəbuletmənin İntel­lek­tual sistemlərinin yaradılmasının bəzi nəzəri və tətbiqi prob­lem­ləri» mövzusunda elmi-tədqiqat işləri aparılıb.

Kafedrada tədris olunan bütün fənlər üzrə tədris-metodiki və­saitlər hazırlanmış, o cümlədən Ə.M.Abbasovun ümumi redaktəsi ilə S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadənin yazdığı «İn­formatika» (2002-ci il), Ə.M.Abbasov, Z.Z.Bayramov, N.X.Qu­li­ye­vin yazdığı «İqtisadi informasiyanın işlənməsinin kompyuter tex­no­lo­gi­yası» (2002-ci il), R.A.Quliyev, Ə.K.Kərimov, M.N.Azadovanın yazdığı «ACCESS-7.0», dos. R.H.Gülməmmədov, M.N.Azadovanın yazdığı «İqtisadi münasibətlərdə informasiya sistemləri», Ə.M.Ab­ba­sov, V.Ə.Qasımov, R.A.Quliyevin yazdığı «İntellektual informasiya sis­temlərində qərar qəbuletmə üsulları» (2003-cü il) adlı dərslik və dərs vəsaitləri nəşr olunmuş, B.V.Korneyçukun «İnformasiya iqt­i­sa­diy­yatı» adlı dərsliyi Azərbaycan dilinə tərcümə edilərək nəşr olun­muş, «Elmdə, təhsildə kompyuter texnologiyaları» adlı dərslik hazır­lan­mışdır.

Kafedrada tədris olunan fənlər:
 1. İnformasiya iqtisadiyyatı
 2. Kommunikasiya vasitələri
 3. İntellektual sistemlər
 4. Sistemli analiz və kompüter modelləşdirmə
 5. Korporativ informasiya sistemləri
 6. Hesablama təcrübələrinin avtomatlaşdırılması
 7. Bilik iqtisadiyyatı
 8. Rəqəmsal iqtisadiyyat
 9. İnformasiya sistemlərin riyazi elementləri
 10. İnformasiya sistemlərinin layihələndərilməsi
 11. İnformasiya sistemləri və texnologiyaları
 12. Dünya iqtisadiyyatında informasiya sistemləri
 13. Elmdə və təhsildə kompüter texnologiyası
 14. Iqtisadiyyatda suni intellekt sistemləri və biliyin idarə edilməsi
 15. Kompüter elminin müasir problemləri
 16. “Soft-computing”in əsasları
 17. Qərar qəbul etmənin üsul və vasitələri
 18. Qərarqəbuletmə nəzəriyyəsi və üsulları
 19. İnformasiya texnologiyaları
 20. İnformasiya sistemlərinin menecmenti
 21. Verilənlərin intellektual analizi
 22. Yeni informasiya texnologiyaları

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. tex.e.d., akad. Abbasov Əli Məmməd (kafedra müdiri)
 2. tex.e.d., prof. Quliyev Rövşən Ağakişi
 3. f.-r.e.n., prof. Kərimov Ədalət Kərim
 4. i.e.n., dos. Bayramov Zakir Zəkəriyyə
 5. tex.e.n., dos. Gülməmmədov Rüfət Həsən
 6. i.e.n., dos. Quliyeva Aidə Aydın (Sabah Mərkəzinin rəhbəri)
 7. f.-r.e.n., dos. Əliyeva Təranə Əbülfəz
 8. f.-r.e.n., dos. Abdullayev Abdulla Xudayat
 9. f.-r.e.n., dos. Məmmədova Arzu İmamverdi
 10. f.-r.e.n., dos. Həsənova Zöhrə Bilal (İKTM-in direktoru)
 11. i.e.n., dos. İbrahimov Vaqif Şahnəzər (Biz.və men.fak.dekan müavini)
 12. i.e.n., dos. Hüseynova Arzu Doğru
 13. b/m. Yusifzadə Bilqeyis Qulam
 14. b/m. İbrahimov Vəkil Həmid
 15. b/m. Xəlilova Ceyran Musa
 16. riy.f.d., müəl. Rzayeva Ülviyyə Şahin
 17. müəl. Əzizova Reyhan Səftər
 18. müəl. Əbilova Arzu Sabir
 19. müəl. Azadova Məleykə Həsənxan
 20. müəl. Əbdüləzizova Dilarə Abas
 21. müəl. Xubyarova Könül Babək
 22. Hüseynova Rəna Şikar