Kafedra haqqında

“İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” kafedrası hələ 30-cu illərdən «Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı», «Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması», «Plan-iqtisad» və başqa adlarla fəaliyyət göstərmişdir. Yəni kafedranın tarixi əslində İqtisad Universitetinin tarixi ilə bərabər inkişaf etmişdir.

Keçmiş Sovetlər birliyinin dağılması ilə ictimai quruluşda, iqtisadiyyatda baş verən dəyişikliklər kafedranın profilinin yeniləşməsini tələb etdi. Bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun olaraq kafedranın adı dəyişdirilərək, «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» kafedrası 2006-cı ildən «Makroiqtisadi tənzimləmə», 2009-cu ildən «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» adlanmışdır. 1999-cu ildə kafedranın tərkibinə daha bir ixtisas yönümlü bölmə, hüquqşünaslar qrupu da birləşmişdir. Həmin bölmə «İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi» ixtisası üzrə kadr hazırlayırdı. Sonralar bu ixtisas həmin kafedranın tərkibindən çıxarılaraq «İqtisadi hüquq» adı ilə müstəqil kafedraya çevrildi. Hazırda universitetdə fəaliyyət göstərən bir sıra kafedralar, o cümlədən, «Qiymət», «Sosial-mədəni sferanın idarə edilməsi və iqtisadiyyatı», «İqtisadi hüquq» kafedraları məhz bu kafedranın tərkibindən ayrılmışdır.

Kafedraya 1966-1972-ci illərdə dos. Əfrasiyab Mürsəlov, 1982-1985-ci illərdə dos. K.Q.Sultanov, 1986-1991-ci illərdə dos. A.Q.Stolbov, 1991-1992-ci illərdə dos. Z.Məmmədov, 1992-1997-ci illərdə dos. K.F.Sadıqov, 1979-1982 və 1997-2006-cı illərdə prof. H.B.Allahver­diyev rəhbərlik etmişlər. Hazırda kafedraya i.e.d., prof. Məhiş Əhmədov rəhbərlik edir.

Kafedra xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələri üçün yüksəkixtisaslı mütəxəssislər hazırlayır. Kafedrada tədris olunan fənnlər müasir dövrün tələblərinə cavab verən və dünya təhsil sistemində qəbul olunmuş ixtisasları dərindən mənimsənilməsinə yönəldilmişdir. Bu fənnlər üzrə yeni dərslik, dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər, proqramlar tərtib olunmuş və nəşr edilmişdir.

2007-ci ilə kimi kafedrada «İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi» və «İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, 2007-2008-ci tədris ilindən isə Bakalavr və magistr pilləsində yalnız «İqtisadiyyatın tənzimlənməsi» ixtisası üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedranın ümumi elmi istiqamətinə uyğun olaraq bu illərdə onun əməkdaşları, qloballaşma şəraitində Azərbaycanda milli iqtisa­diyyatın formalaşdırılması, strukturunun təkmilləşdirilməsi, region­ların sosial-iqtisadi inkişafının dövlət tənzimlənməsi, sosial-iqtisadi inkişafın, məşğulluğun, sosial infrastrukturun, dövlətin sosial siyasəti və onun reallaşdırılmasının dövlət mexanizmi və s. ilə bağlı elmi-metodoloji və əməli xarakterli elmi-tədqiqat işləri aparmışlar.

Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün başa çatması so­sial-iqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsi mexanizminin xarak­terini və təsir vasitələrini müasir dövrdə mühüm dəyişikliyə uğradır. Bunu nəzərə alaraq kafedranın əməkdaşları «Milli iqtisadiyyatın davamlı inkişafının təmin edilməsinin vasitələri, mexa­nizmləri, əsas istiqamətləri və problemləri» mövzusu üzrə elmi-təd­qiqat işləri aparır.

*

Tədris olunan əsas fənlər:

 • «Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi”,
 • «Strateji planlaşdırma və proqramlaşdırma»,
 • «Makroiqtisadi təhlilin əsasları»,
 • «Dövlətin iqtisadi siyasəti»,
 • «Milli iqtisadiyyat»,
 • «Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması»,
 • «Milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin əsasları»,
 • «Milli iqtisadiyyatın inkişaf modelləri»,
 • «Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi» tədris olunur.

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.d., prof. Əhmədov Məhiş Alış  (0,5) (kafedra müdiri)
 2. i.e.n., dos. Qafarov Kamil Saleh
 3. i.e.n., dos. Mahmudova İlhamə Məhəmmədnəbi
 4. i.e.n., dos. Hüseynov Azər Məmməd
 5. i.f.d., dos. Hacıyev Natiq Qədim (0.5)
 6. i.e.n., dos. Hacılı Ələddin Atdıxan (0,75)
 7. i.e.n., dos. Əliyev Müşrəvan Əli (0,5) (İqt. fak.dekan müavini)
 8. hüq.f.d., dos. Zeynalov Mikayıl Gəray (İqtisadi məsələlər üzrə prorektor) (0,5)
 9. tex.e.n., dos.Qurbanov Sadıq Haqverdi (0.5) (SOCAR Həmkarlar İttifaqı)
 10. hüq.f.d., dos. Hətəm Zadə Fərid Eldar (0.25) [Ali Məhkəmə]
 11. siy.f.d., b/m. İbadova Aytən Habil
 12. i.f.d., b/m. Quliyev Vüsal Mübariz
 13. hüq.f.d.b/m. Mustafayeva Ərəbiyyə Ənvər (0.5) (Elmi katib)
 14. h.ü.f.d. b/m. Quliyev Vüqar Şahbaz (0.5)
 15. hüq.f.d.b/m. Əliyeva Təranə İlyas
 16. i.ü.f.d., Salahov Rəşad Məhəmmədəli (0.5) (Hazırlıq şöbəsinin müdiri)
 17. b/müəl. Əhmədova Elza Eldar
 18. i.e.n., b/m. Səbzəliyeva Sevinc Zahir
 19. i.f.d. b/m.Hacıyev Ceyhun Gülməmməd (0,5)
 20. i.f.d., b.m. Mürsəlov Müslüm Mürsəl (0,5)
 21. i.f.d., b/m. Kazımova Əsli Xanhüseyn (0,5) [Bank Resp.]
 22. b/m. Tanrıverdiyev Səbuhi Miləddin (0,5) [DQƏTM-in direktoru]
 23. b/müəl. Mürsəlov Rahim Şirqazi (0,5) (İqt.fak.dekan müavini)
 24. müəl.  Musayeva Rəna Aydın qızı 
 25. müəl. Qiyasova Zeynəb Həbibağa
 26. müəl. Rüstəmova Gültəkin Ənvər (0,75)
 27. müəl. Dadaşzadə Gülmirə Adil (0,5)
 28. müəl. Əlibəyli-Abdullayeva Lamiyə Məmməd (0,75)
 29. müəl. Əliyeva Məshəti Şahlar (0,5) [Bakcell]
 30. müəl. Məmmədova Vüsalə Ənvər (0,5) [Bey.Bank]

 

Məsləhətçi

h.e.d. Əfəndiyev Oktay Firidun – prof.-məsl.