Kafedra müdiri: 

Əlaqə tel: +(994) 12 564-32-66; +(994) 12 440-37-11
e-mail: x.kazimli@unec.edu.az


1-DSC_0001
1-DSC_0018 (1) 1-DSC_0017 (2)

*
“Qiymət və qiymətləndirmə” kafedrasının xəbərləri UNEC NEWS-da

İqtisadiyyat fakültəsində elmi seminar keçirilib (31.03.2017)
UNEC-də “Strateji Yol Xəritəsi” öyrənilir
  (19.01.2017)

10832 3

Kafedra haqqında

«Qiymət» kafedrası 1989-cu ildən fəaliyyət göstərir.

Kafedranın ilk rəhbəri i.e.d., professor, millət vəkili Xanhüseyn Kazımlı olmuşdur. 1994-2008-ci illərdə kafedraya i.e.d., prof. İslam Qarayev rəhbərlik etmiş­dir. 2008-ci ildə professor X.H.Kazımlı kafedranın mü­diri seçilmişdir

Kafedra əməkdaşları tərəfindən «Dünya bazar qiymətləri» adlı rus və azərbaycan dillərində 30 ç.v.həcmində dərs­lik, rus dilində «Qiymətin əmələ gəlməsi» adlı dərs vəsaiti, 40 ç.v. həcmində “Qiymətin əmələ gəlməsi”, «Qiymətləndirmənin əsasları» (2008); İsteh­sal və tədavül xərcləri (2008) və s. adlı azərbaycan dilin­də dərslik yazılıb nəşr edilmiş, tələbə və müəllimlərin ixtiyarına verilm­iş­dir.

Kafedrada tədris olunan bütün fənlərin əyani tədris vasitələri ilə təminatı prosesi tam şəkildə başa çatdırılmışdı. Res­pub­likada özəlləşdirmə proqramının uğurla həyata keçirilməsi, əmlak baza­rı­nın dinamik inkişafı, sığorta, vergi və ipoteka sis­teminin genişlənməsi əsasında qiy­mətləndirmə xidmət­lə­ri­nə tələbin artmasına paralel olaraq kafedra əməkdaşlarının fəaliyyət intensivliyi də əhəmiyyətli dərəcədə artmışdı. Mülkiyyət sa­hiblərinin əmlakının milli və bey­nəl­xalq standartlara uyğun olaraq real qiy­mət­ləndirilməsi əsasında on­ların ma­raq və mənafelərinin qorunması üçün peşəkar qiymət­lənd­i­rici kadrların ha­zır­lanmasını tələb edirdi. Ona görə də 1997-ci ildən etibarən «Əmlakın qiy­mət­ləndirilməsi» fənninin tədrisinə və 2006-cı ildən «Qiymətləndirmə» ixtisası üzrə kadr hazırlığına baş­la­nılmışdır.

Tədris olunan əsas fənlər:

Bakalavr ixtisası üzrə:
1. Qiymətin əmələ gəlməsi
2. İstehsal və tədavül xərcləri
3. Dünya bazar qiymətləri
4. Tariflər sistemi
5. Qiymət və qiymətlənirmə
6. Biznesin (müəssisənin) qiymətləndirilməsi
7. Qiymətləndirmənin əsasları
8. Maşın və avadanlıqların qiymətləndirilməsi
9. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi
10. İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi
11. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi
12. İntellektual mülkiyyətin qiymətləndirilməsi

Magistratura üzrə:

 1. Beynəlxalq qiymətəmələgəlmə
 2. Qiymətlərin dinamikası və inflyasiyası
 3. Qiymət və sosial problemlər
 4. Qiymət strategiyası və marketinq
 5. MDB ölkələrində qiymət siyasəti
 6. Özəl və müştərək müəssisədə qiymətqoyma
 7. Qiymət və dövlətin antiinhisar siyasəti
 8. Qiymət və vergi-gömrük siyasəti

 

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.n., dоs. Kərimоvа Təranə İsa (0,5) [DQƏTM-nin direktor müavini]
 2. i.е.n., dоs. Bаyrаmоv Qəhrəman Saleh
 3. i.е.n., dоs. Sаdıqоv Bulud Cahangir
 4. i.f.d., b/m. Kərimzadə Mehriban Vaqif (0,5) [İqtisadiyyat fak. dekan müavini]
 5. i.ü.f.d. b/m.Hümbətova Suqra İnqilab
 6. i.f.d. Quliyеv İbrahim Qədim
 7. müəl. Əliyеvа Nərgiz Əmiraslan
 8. müəl. Sultаnоvа Nailə İdris (0,75)
 9. müəl. Səfərova Fidan Məhiş
 10. b/m. Abdullayeva Esmira Canəli

 

i.e.d., prof. Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu [MM-nin üzvü] – məsləhətçi-professor