Kafedra müdiri: tex.e.d. prof. Aslanov Zabit Yunus oğlu  

Ünvan: Bakı, M.Muxtarov, 194 (III korpus)
Telefon: +(994) 12 564-67-54
e-mail: zabit.aslanov@unec.edu.az

*

“Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasının xəbərləri UNEC NEWS-da

“Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrasında seminar (16.03.2017)
UNEC-də “Sağlamlıq ayı” çərçivəsində tədbir keçirilib (02.11.2016)

9567 11

Kafedra haqqında

“Standartlaşdırma və sertifikasiya” kafedrası 1996-cı ilin sentyabrında Bakı Dövlət Əmtə­əşünaslıq və Kommersiya İnstitutunun tərkibində yaradılmışdır.

Kafedraya 1996-2011-ci illərdə tex.e.d., prof. Nəriman Məm­mə­dov rəhbərlik edib. Hazırda kafedraya t.e.n., dosent Zabit Aslanov rəhbərlik edir.

Kafed­rada 2 ixtisas üzrə, Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi və Təbii liflərin istehsalı texnologiyası və avadanlıqları ixtisasları üzrə bakalavr və magistr hazırlığı həyata keçirilir. Birinci ixtisas üzrə 3 istiqamətdə bakalavr hazırlanır: yüngül sənaye üzrə, yeyinti sənayesi üzrə, tədavül sferası və xidmət sahələri üzrə.

Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya mühəndisliyi və Təbii liflərin istehsalı texnologiyası və avadanlıqları ixtisaslarının hər birində bakalavr pilləsində 12 fənn tədris olunur. Bütün fənlərin tədris proqramları hazırlanmış, təsdiq edilmiş və nəşr olunmuşdur. Birinci ixtisas üzrə magistr hazırlanır. Magistratura pilləsində kafedrada 6 fənn tədris edilir. Bu fənlərin də tə­s­diq edilmiş tədris proqramları mövcuddur.

Tədris prosesinə uyğun olaraq kafedranın nəzdində Ölçü tex­nikası fənni üzrə laboratoriya fəaliyyət göstərir. Bu laboratoriya bir sıra ölçü cihazları, alətlər və avadanlıqlarla təmin edilmişdir.

Kafedranın əməkdaşları elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında fəal iştirak edirlər. Kafedrada “Məhsulların rəqabətə dözümlülüyünü yüksəltmək məqsədilə standartlaşdırma, ser­tifikatlaşdırma məsələlərinin və keyfiyyətin idarə edilməsi metod­larının tədqiqi” mövzusu üzrə dövlət büdcəli elmi-tədqiqat işi aparıl­mışdır. Burada məqsəd respublikada istehsal olunan stasionar maşın və avadanlıqların keyfiyyətinə nəzarət metodlarının, yüngül sənayedə tətbiq edilən əyirmə prosesinin optimallaşdırılması metodunun, Milli standartlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi, keyfiyyətin idarə edil­məsi sistemlərinin sertifikatlaşdırılması üsullarının işlənib hazırlan­ması olmuşdur. Elmi-tədqiqat işi yerinə yetirilərkən sənayenin və kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrində istifadə edilən stasionar maşın və avadanlıqların quraşdırmaya yararlılıq göstərijiləri, əyiriji maşınlarda əyirmə prosesinin optimallaşdırılması kriteriləri, kələf yarımfabrikatının istehsalı prosesinin təkmilləşdirilməsi yolları, res­publikada Milli Standartlaşdırma sisteminin təkmilləşdirilməsi məsə­lələri tədqiq olunmuşdur. Respublikada stasionar maşın və avadan­lıqlar neft və qaz sənayesində, maşınqayırma və kənd təsərrüfatı obyektlərində, eləcə də iqtisadiyyatın digər sahələrində geniş tətbiq olunur. Onların istismar obyektlərində quraşdırmaya yararlılığının yüksəl­dilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemin vacibliyini nəzərə alaraq, tədqiqatlar zamanı stasionar maşın və avadanlıqların quraş­dırmaya yararlılıq əmsalının, konstruksiyanın mürəkkəblik əmsa­lının, yığılma əmsalının, texnolocililik göstərijisinin, istismar obyekt­lə­rin­d­ə quraşdırmanın sadəliyi əmsalının təyin edilməsi metodları işlənib hazırlanmışdır, gələcəkdə bu metodların standartlaşdırılması üçün təkliflər irəli sürülmüşdür. Tədqiqatlar zamanı, həmçinin ele­k­tro­tex­niki məmulatların keyfiyyətinə nəzarət üçün texniki vasitələrin xarak­teristikaları tədqiq olunmuşlur. Təklif olunan metodika layihə­ləndirmə üçün verilmiş texniki xarakteristikalar çərçivəsində belə texniki vasitələri daha da təkmilləşdirməyə imkan verir.

Kafedra Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu Komissiyası, Azərbaycan Respublikası Standartlar İnstitutu, “Bakı Tikiş Evi” Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyəti ilə əlaqələr yaratmışdır. Kafedra, həm­çinin respublikanın bir sıra ali məktəbləri ilə sıx əlaqələr qurmuşdur. Onlar birgə elmi məqalələr, tədris proqramları, metodiki göstə­rişlər hazırlamışlar. Bu müəllimlərin iştirakı ilə “Kvalimetriya və keyfiy­yətin idarə edilməsi” adlı dərslik hazırlanmış və nəşr edilmişdir.

Tədris olunan fənnlər:

Standartlaşdırmanın əsasları
Metrologiyanın əsasları
Xətti, bucaq və mexaniki ölçmələr
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Keyfiyyət sistemləri
Beynəlxalq standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Sınaq və sınaq avadanlıqları
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Öcmələrin avtomatlaşdırılması
Elektrik ölçmələri
Texnoloji ölçmələr-1
Texnoloji ölçmələr-2
Standartlaşdırma və sertifikasiya
Metrologiya,  standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma
Qarşılıqlı əvəzolunmanın əsasları
Patentşünaslıq
Yüngül sənaye məhsullarının standartlaşdırması və sertifikatlaşdırılması
Tətbiqi metrologiya -1
Tətbiqi metrologiya – 2

 

Professor-müəllim heyəti:

 1. t.e.d. prof. Aslanov Zabit Yunis  (kafedra müdiri) (0.5)
 2. tex.e.d., prof. Nuriyev Məhəmmədəli Nurəddin
 3. tex.e.n., dos. Abdullayeva Svetlana İdris
 4. tex.e.n., dos. Əfəndiyev Emin Musa
 5. tex.e.n., dos. Seyidəliyev İlham Məhəmməd (kafedra müd.müavini)
 6. i.f.d., dos.  Dadaşova Kəmalə Seyfulla
 7. t.ü.f.d., dos. Rəcəbov İlqar Saleh
 8. b/m. İmanova Gültəkin Musa
 9. b/m. Zeynalova Mehriban Süleyman
 10. b/müəl. Qafarova Nailə Adil
 11. müəl.  Abdullayeva Sevinc Müseyib 
 12. tex.f.d. müəl.Məmmədova Gülnarə Əli (0.5)

*

Məsləhətçi

tex.e.d. Məmmədov Nəriman Rəhim  – professor-məsləhətçi