Kafedra müdiri: i.e.n., dos. Teymurova Vüsalə Eybulla (ictimai əsaslarla)

Ünvan: Bakı, İstiqlaliyyət küçəsi, 6 (I korpus)
Telefon: +(994) 12 492-65-20
e-mail: s.yagubov@unec.edu.az

 

“Statistika və ekonometrika” kafedrasının xəbərləri UNEC NEWS-da

17278 7

Kafedra haqqında

19.09.2017-ci il tarixdən UNEC-in “Ekonometrika” kafedrası ləğv edilərək “Statistika” kafedrasına birləşdirilmiş, “Statistika” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Statistika və ekonometrika” kafedrası adlandırılmışdır.

Statistika. XX əsrin 30-cu illərində Statistika ixtisası “Ümumiqtisad” kafedrasının tərkibində fəa­liy­yət göstərsə də, 1949-cu ildən başlayaraq müstəqil «Statistika» ka­fedrası yaradılmışdır.

1949-1959-cu illərdə «Statistika» kafedrasına i.e.n. Qriqori İssa­koviç Qonçarski rəhbərlik etmişdir. Müxtəlif dövrlərdə kafedrada sta­tis­ti­kanın tədrisi ilə Əlibəy Sultanov, Ələkbər Quliyev, Şirzad Səfərov, Hacıbaba Ramazanov, Soltan Ələkbərov, Əli Kazımov, Nağı Nağızadə, Səid Ağamirzəyev kimi məşhur iqtisadçı alimlər məşğul olmuş­dular. Onlar əslində respublikada statistika işinin əsasını qoymuşlar.

1959-cu ildə AXTİ ADU-nun tərkibinə daxil olduqdan sonra Statistika ixtisası «Xalq təsərrüfatının planlaşdırılması və iqtisa­diy­yatı» kafedrası ilə birləşdirildi, 1964-cü ildə «Statistika» yenidən ay­rı­ca kafedraya çevrildi və 1966-cı ildən öz fəaliyyətini AXTİ-nin tər­ki­bin­də davam etdirdi.

«Statistika» kafedrasına müxtəlif illərdə prof. S.M.Ha­cıyev  (1964-1969), dos. Q.H.Məmmədov (1969-1974), dos. R.S.Seyidov (1974-1979), dos. O.İ.İbrahimov (1971-1988), dos.R.Ş.Məm­mədov (1988-1993), dos. S.C.Əliyev (1994-2000) müdirlik etmişlər. 2000-ci ildən kafedraya i.e.d., prof. Sakit Məmməd oğlu Yaqubov başçılıq edir.

Azərbaycanda statistika məktəbinin formalaşması, statistikanın nəzəri-metodoloji və prak­tiki aspektləri Sovet dövründə planlı iqtisadiyyatın tələblərinə uyğun formalaş­dırılmışdır. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın sosial-iqtisadi hə­ya­tın­da aparı­lan köklü dəyişikliklər statistikanın da beynəlxalq standartlara uy­ğun­­laş­dırıl­masını zəruri etmişdir. Hazırda Dövlət statistika qurumları və respub­likamızda yeganə olan “Statistika” kafedrası öz işi­ni Azərbaycanın sta­tis­tika xidmətinin beynəlxalq standartlar əsasında for­malaşması istiqa­mətində qurur.

Ölkə iqtisadiyyatının bazar prinsipləri əsasında formalaşdırılması statis­tika xidməti qarşısında kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri etmişdir. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasında statistika sis­te­minin güc­lən­dirilməsi konsepsiyası hazırlanmışdır. 18 fevral 1994-cü ildə Rəsmi statistika haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qə­bul olunmuş, ölkə prezidentinin 24 iyun 2009-cu il tarixli 115 saylı Fər­manı ilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi haq­qında Əsasnamə təsdiq edilmişdir.  Burada məqsəd ölkə üzrə iqtisadi, de­moq­rafik, sosial və ekoloji sahələrin vəziyyəti haqqında  dürüst və key­fiy­yətli (reprezentativ)   məlu­matlarla dövlət idarəetmə orqanlarını, sosial və iqtisadi subyektləri, elmi dairələri, geniş ictimaiyyəti, beynəlxalq təş­kilatları və digər istehlakçıları təmin etməkdən  ibarətdir.

“Statistika” kafedrasının fəaliyyət konsepsiyası bu prinsiplərə əsaslana­raq aşağıdakı prioritet istiqamətləri əhatə edir:

1.Azərbaycanda Dövlət statistika xidmətinin müasir modelinin for­malaş­dırılmasının nəzəri-metodoloji və praktiki aspektlərinin hazırlan­masında “Sta­tistika” kafedrasının iştirakı;

2.Ölkədə statistika sisteminin gücləndirilməsi ilə bağlı müəyyənləş­diril­miş vəzifələrin həyata keçirilmə­­­sinə qadir iqtisadçı-statistik kadrların hazır­lanması;

3.“Statistika” kafedrasının elmi-tədqiqat işləri – statistika xidmə­tinin bey­nəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması ilə əlaqədar MHS- nin formalaş­dırıl­masının nəzəri-metodoloji məsələlərinin tədqiqi.

Beynəlxalq  standartların tədris prosesinə gətirilməsi və bunun üçün zəruri sayılan tədris-metodiki vəsaitlər ölkə miqyasında bilavasitə  “Sta­tistika” kafedrasının professor-müəllim heyəti tərəfindən hazırlan­mış­dır. Bu vəsaitlərdə statistika xidmətinin bey­nəlxalq standartlara uy­ğun­laşdırılmasının konseptual əsasları öz əksini tapmışdır. “Beynəlxalq sta­tistika”, “Milli Hesablar Sistemi” adlı tədris proqramları və irihəcmli dərs vəsaitləri çap olunmuşdur. “Statistika” kafedrasının hazırladığı təd­ris proqramları,  metodiki vəsaitlər və dərsliklər respublikanın bütün döv­lət və özəl ali və orta ixtisas məktəblərində istifadə olunur.

Hər il yerinə yeti­rilən dövlət büdcəli elmi-təd­qiqat işi ilə bərabər Azərbaycan Respublikası  Dövlət  Statistika  Komitə­sinin sifarişi ilə ölkədə statistikanın təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılmasının nəzəri-metodoloji və praktiki məsələ­ləri ilə bağlı kafedranın kollektivi tərəfindən  6 istiqamət üzrə elmi-tədqi­qat işi yerinə yetirilmişdir.

Kafedra müasir dövrün tələblərinə uyğun dərslik, dərs vəsaitləri və digər tədris-metodik işlərin yazılması və çap olunması işini davam etdirmişdir. Kafedranın kollektivi tərəfindən 2 dərslik – S.M.Hacıyev «Statistikanın ümumi nəzəriy­yə­si», Bakı, 2005; S.M.Yaqubov, A.J.Məmmədov «Sosial-iqtisadi sta­tistika», Bakı, 2010; habelə 8 dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya və çoxlu sayda proqram və metodik göstərişlər nəşr edilmişdir.

*

Ekonometrika. Xalq təsərrüfatının və onun sahələrinin optimal idarə edilməsini təmin edəcək səmərəli idarəetmə qərarlarının hazırlanması və qəbul edilməsi kimi aktual problemlərin həlli iqtisadi tədqiqatlarda kibernetikanın, riyazi üsulların və hesablama texnikasının son nailiyyətlərindən istifadəni tələb edirdi. Bu tələb yeni elmi istiqamətin – iqtisadi kibernetikanın yaranmasına gətirib çıxardı.

1967-ci ildə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda «İqtisadi kibernetika» kafedrası yaradıldı. Yarandığı vaxtdan «İqtisadi kibernetika» kafedrası xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahə­lərinin optimal idarə olunmasında riyazi üsullardan istifadə isti­qa­mə­tin­də geniş miqyaslı tədris-metodiki və elmi-tədqiqat işləri aparmışdır. «İqtisadi kibernetika» kafedrasının bazasında respub­li­ka­da ilk hesablama mərkəzlərindən biri təşkil olunmuşdur. Hazırda kafedra “Ekonometrika” adlanır. Göstərilən elmi istiqamətlər üzrə respublikada ilk dərslik və dərs vəsaitləri, metodik göstərişlər, məhz «İqtisadi kibernetika» kafed­ra­sı­nın üzvləri tərəfindən hazırlanmışdır. Bu kitablar təkcə tələbələrin deyil, aspirant və müəllimlərin də elmi biliklərinin formalaşmasında böyük rol oynamışdır. Kafedra Azərbayjan iqtisadiyyatı üçün «İqtisadi kibernetika» ixtisası üzrə bakalavr və magistr səviyyəsində yüksək nəzəri və peşə hazırlığına malik kadr hazırlığını təmin edir. Kafedranın müdavimləri müxtəlif təyinatlı iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi üzrə idarəetmə qərarlarının qəbul edilməsi istiqamətində nəzəri və praktiki biliklərə malik olurlar. Kafedra tədris prosesinin fənn proqramları, dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin edilməsi istiqamətində bir sıra uğurlu nəticələr əldə etmiş, bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazır­lan­mış və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmişdir. Kafedrada «Ekonometrika» dərsliyi (2010-cu il, müəlliflər dos. Y.İ.Hacızalov, Y.R.Kərimova, L.N.Hüseynova), «Riyazi proqram­laş­dırma» dərs vəsaiti (2010-cu il, müəllif dos. A.H.Əliyev), «EXCEL paketində iqtisadi-riyazi modellərin həlli» metodik vəsaiti (2007-ci il, müəllif dos. S.Ə.Şabanov) nəşr etdirmişdir.Kafedra elmi fəaliyyətini bir neçə istiqamətdə həyata keçirir: İqtisadi kibernetika və iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi; İqtisadi və sosial sistemlərin fəaliyyətinin iqtisadi-riyazi mo­delləş­di­ril­mə­si; Riyazi proqramlaşdırma və əməliyyatların tədqiqi.

Kafedra «Bazar iqtisadiyyatı şəraitində iqtisadi sistemlərin optimal davranış və inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsi» problemi üzrə «İqtisadi və sosial proseslərin model­ləş­di­ril­məsi» mövzusunda dövlət büdcəli elmi-tədqiqat işlərini yerinə ye­tir­mişdir. Kafedra Dövlət sifarişi formasında daxil olmuş «Növ­bəti 5 il ərzində Azərbaycanın rabitə və İKT sahəsinin gəlir­lərinin proqnozlaşdırılması modellərinin yaradılması» mövzusunda problem xarakterli elmi-tədqiqat işini yerinə yetirmiş və hesabatı Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinə təhvil vermişdir.

 

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.n., dos. Teymurova Vüsalə Eynulla (kaf.müdiri ictimai əsaslarla)
 2. i.e.d., prof. Yaqubov Sakit Məmməd (Elm və innovasiyalar üzrə prorektor) (0.5)
 3. i.e.d., prof. Sadıqov Şahin Mustafa (0.25) (AR Nazirlər kabineti)
 4. i.e.n., dos. Əliyev Əli İmaş
 5. i.e.n., dos. Cabbarova Aynur İmran
 6. i.e.n., dos. Əliyev Alxan Hümbət
 7. i.e.n., dos. Məmmədov Məmməd İbrahim
 8. i.e.n., dos. Dünyamalıyeva Vəfa Rəşid
 9. i.e.n., dos. Hüseynli İlham Qəşəm
 10. tex.e.n., dos. Şabanov Sərdar Əhmədiyyə (0.5)
 11. i.f.d., dos. Yusifov Yusif Xasay (0,5)
 12. i.e.n., b/m. Həsənova Afət Məmmədəli
 13. b/m. Səmədov Bəhruz Yaqub
 14. müəl. Muradova Xalidə Firdovsi
 15. müəl. Babayeva Gülnarə Ağamusa
 16. müəl. Abdullayeva Samirə İntiqam
 17. müəl.Rüstəmov Elnur Şahismayıl (0.5)
 18. asst. Hüseynova Leyla Nizaməddin
 19. müəl. Hüseynzadə Çiçək Çingiz (0.5)