Kafedra haqqında

Xarici dillər bir fənn kimi İqtisad Universiteti yaranan ilk gün­lərdən tədris olunmuşdur. Uzun müddət xarici dillər başqa dillərlə birlikdə «Dillər» kafedrasında cəmləşmişdir. 1959-cu ildən «Xarici dillər» kafedrasının tərkibində olmuşdur. 1966-cı ildə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаt İnstitutunun müstəqil аli təhsil оcаğı кimi fəаliyyəti yеnidən bərpа оlunduqdаn sоnrа “Хаrici dillər” каfеdrаsı təşкil еdilmişdir. 2001-ci ildə “Хаrici dillər” каfеdrаsı iкi hissəyə bölünmüşdür. Каfеdrаyа müхtəlif illərdə bаş müəllim S.А.Misirхаnоvа (1966-1976), dоs. N.Ə.Ələкbərоvа (1976-1986), dоs. F.D.Əlimirzəyеvа (1987-2000), filоl.е.n., dоs. N.H.Nəbiyеv  rəhbərliк еtmişlər.

Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, ispan dilləri tədris olu­nur. Каfеdrаnın əməкdаşlаrı tədris оlunаn fənlərə dаir çох sаylı dərs vəsаitləri, кöməкçi vəsаitlər, tövsiyələr, prоqrаmlаr  işləyib hаzirlаmış və nəşr еtdirmişdir.  Хаrici dillərin tədrisinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı məqsədi ilə ingilis və frаnsız dilləri üzrə dеməк оlаr кi, bütün mövzulаr üzrə təqdimatlar hаzırlаnmış və intеrакtiv mеtоdlа tədris üçün müəllimlərin istifаdəsinə vеrilmişdir.

Каfеdrаnın nəzdində ingilis və frаnsız dili klublаrı fəаliyyət göstərir. Bu klublаrdа dillə dаhа yахındаn mаrаqlаnаn tələbələrlə həftədə bir dəfə ingilis və frаnsız dillərində iqtisаdiyyаtın müхtəlif sаhələrinə аid mövzulаrdа diskusiyаlаr аpаrılır, tələbələrin şifаhi nitqi dаhа dа inkişаf еtdirilir. Hər il mаy аyındа ümummilli lidеrimiz H.Əliyеv cənаblаrının аnаdаn оlmаsı münаsibətilə Rеspublikаmızın Təhsil Nаzirliyi tərəfindən təşkil оlunаn Аli məktəblərin tələbələri аrаsındа kеçirilən оlimpiаdаdа tələbələrimiz iştirаk еtmiş və bir nеçə il аrdıcıl оlаrаq birinci, ikinci yеri tutmuşlаr.

Kafedraya müxtəlif vaxtlarda baş müəllim S.A.Misirxanova (1966-1976), dos. N.Ə.Ələkbərova (1976-1986), fil.e.n., dos. F.Mustafayeva-Əlimirzəyeva (1987-2001) başçılıq etmişlər. Hazırda kafedraya prof. A.Abbasova rəhbərlik edir.

Kafedranın baş müəllimi F.Rəhimovanın «İngiliscə və Azərbay­canca iqtisadi terminlər lüğəti» (2001), S.Bağırovanın «Beynəlxalq pul vahidi» kitabı (2002), 2004-2005-ci ildə «Engilish for Busines­smen» dərsliyinin rus variantı Azərbaycan dilinə tərcümə olun­muş­dur. Prof.A.Abbasovanın, b/m.B.Səmə­do­vun, müəllim G.Məhərrə­mo­­vanın birgə işləyib hazırladıqları qiyabi şöbənin tələbələri üçün «English» dərs vəsaiti, 2009-cu ildə prof.A.Abbasovanın «Business English» kitabı nəşrdən çıxmışdır.

Kafedra Avropa və dünyanın bir çox ali məktəbləri, elm mər­kəzləri ilə sıx əlaqə saxlayır. Kafedranın bir sıra müəllimləri İngiltərənin York Universitetində, Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışlar.

«Xarici dillər» kafedrası tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşılaş­dırılması və iqtisadiyyata dair ən yeni tədris materiallarını əldə etmək məqsədilə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti, Kembric Uni­versiteti, York Universiteti, Fransanın Monpelye Universiteti, İor­daniya Krallığı Alman Universiteti, Q.V.Plexanov adına Moskva XTA, Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Akademiyası, ABŞ-ın Flo­rida Universiteti ilə təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq edir.

IMG-20170123-WA00241-DSC_1010aynur_6885-1024x683aynur_6900-1024x6831-xarici_unec_73771-xarici_unec_7382

Professor-müəllim heyəti:

 1. fil.e.d., prof. Abbasova Afət Musa (kafedra müdiri)
 2. fil.e.n., dos. Nəbiyev Nəcəf Hüseyn (0.5 şt.) [Tərcümə mərkəzinin rəhbəri]
 3. fil.f.d., dos. Səmədov Bəhruz Adil
 4. fil.f.d., dos.  Şahbazova Farizə Eldar
 5. fil.e.n., dos. Hacıyeva Xavər Dadaş
 6. fil.e.n., dos. Cabbarova Gülnarə Çingiz
 7. fil.e.n., b/m. Tağıyeva Şövkət Mustafa
 8. fil.f.d., b/m. Abbasova Elnarə Mikayıl
 9. fil.e.n., b/m. Vəkilova Dürdanə Mahmud
 10. fil.f.d., b/m.  Kərimova Firuzə Rəhim
 11. fil.f.d., b/m. Vəkilova Aygün İbrahim
 12. fil.f.d., b/m. Kərimova Şəhla Həsən
 13. fil.f.d., b/m. Abdullayeva İradə Bəkir
 14. fil.f.d., b/m. Xəlilova Aysel Zahid
 15. fil.f.d., b/m. Qasımova Emiliya Vəli
 16. b/m. Muxtarova Zümrüd Hüseyn
 17. b/m. Aslanov Aydın Mirabbaszadə
 18. b/m. Şəfiyeva Arzu Müslüm
 19. b/m. Qədimova Nailə Qəmbər
 20. b/m. Hacıyeva Nailə Abbas
 21. b/m. Musayeva Rübabə Ötərxan
 22. b/m. Nəsirova Afətxanım Ağaəli
 23. b/m. İsmayılova Təranə Vahid
 24. b/m. Məmmədova Səbinə Tofiq
 25. b/m. Mirhadıyeva Mələkxanım Mirsədi
 26. b/m. Həsənova Aygün Hüseynağa
 27. b/m. Ağayev Əlifağa Əliağa
 28. b/m. Fərhadov Fərhad Mövsüm (0,5)
 29. b/m. Bakıxanova Safura Balaxan
 30. b/m. Mustafayeva Gülnarə Muxtar
 31. b/m. Ələsgərova Səidə Xanlar
 32. b/m. Yusubova Züleyxa Fərrux
 33. b/m. Hüseynova Aidə Aydın
 34. b/m. Hüseynova Sevinc Aydın
 35. b/m. Abidi Solmaz Ağazəki
 36. b/m. Məmmədova Zamirə Nadir
 37. b/m. Dilbazi Kəmalə Əliəkrəm
 38. b/m. Həsənov Fikrət Bayram
 39. b/m. Quliyeva Nüşabə Rasim
 40. b/m. Səfərova Ruqiyyə Fazil
 41. b/m. Alxasova Çimnaz Atxam
 42. b/m. Mehdiyeva Səidə Sahib
 43. b/m. Quliyeva Nərminə Soltan
 44. b/m. Şükürova Aidə Şükür
 45. b/m. Əliyeva Aidə Hüseyn
 46. b/m. Muradova Aynur Vəliəddin
 47. b/m. Mehtiyeva Aynur Nizami
 48. b/m. Qəniyeva İradə Yasin
 49. b/m. Əkbərova Flora Səməndər
 50. fil.f.d. Abbasova Yeganə Mirzəxan
 51. müəl. Səlimova Çimnaz Tapdıq
 52. müəl. Mirzəyeva Aynur Şirin
 53. müəl. Bağırova Sevinc Ağadin
 54. müəl. Quliyeva Sevinc Qəzənfər
 55. müəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm
 56. müəl. Babayeva Rəsmiyyə Hafiz
 57. müəl. Ağayeva Natella Ağəli
 58. müəl. Ələsgərova Yeganə İsmayıl
 59. müəl. Axundova Gülnarə İsa (vəfat edib – 18.03.2018)
 60. müəl. Babayeva Sevinc Hamlet
 61. müəl. İbrahimova Dilbər Mustafa
 62. müəl. Abdullayeva Məlahət Tərxan
 63. müəl. Kərimova Şücaət Müşrif
 64. müəl. Məmmədova Esmira Əhmədağa
 65. müəl. Kərimova Qönçə Akif
 66. müəl. Zeynalova Səidə Bayram
 67. müəl. Manafova Aynurə Murad
 68. müəl. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin
 69. müəl. Hacıyeva Aytən Möhübət
 70. müəl. Muradova Nərgiz Nazim
 71. müəl. Niftəliyeva Zemfira İsmixan
 72. müəl. Cəfərova İradə İrac
 73. müəl. Orucova Sevər Arif
 74. müəl. Pənahova Ləman Şahin
 75. müəl. Məhərrəmova Rəna Əli
 76. müəl. Nəbiyeva Sehrayə  Məmməd­kə­rim (0.5)
 77. müəl. Qocayeva Könül Nazim (0.5)
 78. müəl. Sənani Lalə Valid
 79. müəl. Teymurova Rasimə Şahib (0.5)
 80. müəl. Məmmədova İradə Musa (0.5)
 81. müəl. Hüseynova Nərminə Nazim (0.5)
 82. müəl. Əhmədova Ruhiyyə Ənvər (0,5)
 83. müəl. Tağıyeva Nübar Şəkur  (0,5)
 84. müəl. Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər (0,5)

*

Məsləhətçi 

İsmayılova Ədibə Bəşir - baş müəllim-məsləhətçi
Tağıyeva Mənzər Məmməd  – baş müəllim-məsləhətçi
Camalbəyli Meri Bəylər            baş müəllim-məsləhətçi
Zeynalova Fəridə Böyükağa    baş müəllim-məsləhətçi