Kafedra haqqında

Xarici dillər bir fənn kimi İqtisad Universiteti yaranan ilk gün­lərdən tədris olunmuşdur. Uzun müddət xarici dillər başqa dillərlə birlikdə «Dillər» kafedrasında cəmləşmişdir. 1959-cu ildən «Xarici dillər» kafedrasının tərkibində olmuşdur. 1966-cı ildə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаt İnstitutunun müstəqil аli təhsil оcаğı кimi fəаliyyəti yеnidən bərpа оlunduqdаn sоnrа “Хаrici dillər” каfеdrаsı təşкil еdilmişdir. 2001-ci ildə “Хаrici dillər” каfеdrаsı iкi hissəyə bölünmüşdür. Каfеdrаyа müхtəlif illərdə bаş müəllim S.А.Misirхаnоvа (1966-1976), dоs. N.Ə.Ələкbərоvа (1976-1986), dоs. F.D.Əlimirzəyеvа (1987-2000), filоl.е.n., dоs. N.H.Nəbiyеv  rəhbərliк еtmişlər.

Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, ispan dilləri tədris olu­nur. Каfеdrаnın əməкdаşlаrı tədris оlunаn fənlərə dаir çох sаylı dərs vəsаitləri, кöməкçi vəsаitlər, tövsiyələr, prоqrаmlаr  işləyib hаzirlаmış və nəşr еtdirmişdir.  Хаrici dillərin tədrisinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı məqsədi ilə ingilis və frаnsız dilləri üzrə dеməк оlаr кi, bütün mövzulаr üzrə təqdimatlar hаzırlаnmış və intеrакtiv mеtоdlа tədris üçün müəllimlərin istifаdəsinə vеrilmişdir.

Каfеdrаnın nəzdində ingilis və frаnsız dili klublаrı fəаliyyət göstərir. Bu klublаrdа dillə dаhа yахındаn mаrаqlаnаn tələbələrlə həftədə bir dəfə ingilis və frаnsız dillərində iqtisаdiyyаtın müхtəlif sаhələrinə аid mövzulаrdа diskusiyаlаr аpаrılır, tələbələrin şifаhi nitqi dаhа dа inkişаf еtdirilir. Hər il mаy аyındа ümummilli lidеrimiz H.Əliyеv cənаblаrının аnаdаn оlmаsı münаsibətilə Rеspublikаmızın Təhsil Nаzirliyi tərəfindən təşkil оlunаn Аli məktəblərin tələbələri аrаsındа kеçirilən оlimpiаdаdа tələbələrimiz iştirаk еtmiş və bir nеçə il аrdıcıl оlаrаq birinci, ikinci yеri tutmuşlаr.

Kafedraya müxtəlif vaxtlarda baş müəllim S.A.Misirxanova (1966-1976), dos. N.Ə.Ələkbərova (1976-1986), fil.e.n., dos. F.Mustafayeva-Əlimirzəyeva (1987-2001) başçılıq etmişlər. Hazırda kafedraya prof. A.Abbasova rəhbərlik edir.

Kafedranın baş müəllimi F.Rəhimovanın «İngiliscə və Azərbay­canca iqtisadi terminlər lüğəti» (2001), S.Bağırovanın «Beynəlxalq pul vahidi» kitabı (2002), 2004-2005-ci ildə «Engilish for Busines­smen» dərsliyinin rus variantı Azərbaycan dilinə tərcümə olun­muş­dur. Prof.A.Abbasovanın, b/m.B.Səmə­do­vun, müəllim G.Məhərrə­mo­­vanın birgə işləyib hazırladıqları qiyabi şöbənin tələbələri üçün «English» dərs vəsaiti, 2009-cu ildə prof.A.Abbasovanın «Business English» kitabı nəşrdən çıxmışdır.

Kafedra Avropa və dünyanın bir çox ali məktəbləri, elm mər­kəzləri ilə sıx əlaqə saxlayır. Kafedranın bir sıra müəllimləri İngiltərənin York Universitetində, Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışlar.

«Xarici dillər» kafedrası tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşılaş­dırılması və iqtisadiyyata dair ən yeni tədris materiallarını əldə etmək məqsədilə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti, Kembric Uni­versiteti, York Universiteti, Fransanın Monpelye Universiteti, İor­daniya Krallığı Alman Universiteti, Q.V.Plexanov adına Moskva XTA, Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Akademiyası, ABŞ-ın Flo­rida Universiteti ilə təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq edir.

IMG-20170123-WA00241-DSC_1010aynur_6885-1024x683aynur_6900-1024x6831-xarici_unec_73771-xarici_unec_7382

Professor-müəllim heyəti:

 1. fil.e.d., prof. Abbasova Afət Musa (kafedra müdiri) (0.5)
 2. fil.e.n., dos. Nəbiyev Nəcəf Hüseyn (0.5 şt.) [Tərcümə mərkəzinin rəhbəri]
 3. fil.f.d., dos. Səmədov Bəhruz Adil
 4. fil.f.d., dos.  Şahbazova Farizə Eldar (kaf.müd.müavini)
 5. fil.e.n., dos. Ələkbərzadə Sevinc Tofiq
 6. fil.e.n., dos. Hacıyeva Xavər Dadaş
 7. fil.e.n., dos. Cabbarova Gülnarə Çingiz
 8. fil.f.d., b/m.  Kərimova Firuzə Rəhim
 9. fil.f.d., b/m. Abdullayeva İradə Bəkir
 10. fil.f.d., b/m. Abbasova Elnarə Mikayıl
 11. fil.f.d., b/m. Vəkilova Aygün İbrahim
 12. fil.f.d., b/m. Kərimova Şəhla Həsən
 13. fil.e.n., b/m. Tağıyeva Şövkət Mustafa
 14. fil.f.d. Muradova Aynur Vəliəddin
 15. b/m. Mehtiyeva Aynur Nizami
 16. b/m. Qəniyeva İradə Yasin
 17. b/m. Yusubova Züleyxa Fərrux
 18. b/m. Şəfiyeva Arzu Müslüm
 19. b/m. Qədimova Nailə Qəmbər
 20. b/m. Hacıyeva Nailə Abbas
 21. b/m. Musayeva Rübabə Ötərxan
 22. b/m. Nəsirova Afətxanım Ağaəli
 23. b/m. İsmayılova Təranə Vahid
 24. b/m. Məmmədova Səbinə Tofiq
 25. b/m. Aslanov Aydın Mirabbaszadə
 26. b/m. Həsənova Aygün Hüseynağa
 27. b/m. Ağayev Əlifağa Əliağa
 28. b/m. Hüseynova Sevinc Aydın
 29. b/m. Alxasova Çimnaz Atxam
 30. b/m. Mehdiyeva Səidə Sahib
 31. fil.f.d., b/m. Xəlilova Aysel Zahid
 32. fil.f.d., b/m. Qasımova Emiliya Vəli
 33. b/m. Şükürova Aidə Şükür
 34. b/m. Əkbərova Flora Səməndər
 35. b/m. Mirhadıyeva Mələkxanım Mirsədi (0.75)
 36. b/m. Muxtarova Zümrüd Hüseyn (0.75)
 37. b/m. Bakıxanova Safura Balaxan (0.75)
 38. b/m. Əliyeva Aidə Hüseyn
 39. b/m. Quliyeva Nərminə Soltan
 40. b/m. Mustafayeva Gülnarə Muxtar
 41. b/m. Ələsgərova Səidə Xanlar
 42. b/m. Hüseynova Aidə Aydın (0.5)
 43. b/m. Abidi Solmaz Ağazəki
 44. b/m. Məmmədova Zamirə Nadir (0.75)
 45. b/m. Dilbazi Kəmalə Əliəkrəm (0.5)
 46. b/m. Həsənov Fikrət Bayram
 47. b/m. Quliyeva Nüşabə Rasim (0.75)
 48. b/m. Səfərova Ruqiyyə Fazil
 49. fil.f.d., b/m. Fərhadov Fərhad Mövsüm (0,5)
 50. fil.f.d. Abbasova Yeganə Mirzəxan
 51. müəl. Bağırova Sevinc Ağadin
 52. müəl. Niftəliyeva Zemfira İsmixan
 53. müəl. Cəfərova İradə İrac
 54. müəl. Orucova Sevər Arif
 55. müəl. Məmmədova Esmira Əhmədağa
 56. müəl. Kərimova Qönçə Akif
 57. müəl. Zeynalova Səidə Bayram
 58. müəl. Manafova Aynurə Murad
 59. müəl. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin
 60. müəl. Quliyeva Sevinc Qəzənfər
 61. müəl. Babayeva Rəsmiyyə Hafiz
 62. müəl. Babayeva Sevinc Hamlet
 63. müəl. Ələsgərova Yeganə İsmayıl
 64. müəl. İbrahimova Dilbər Mustafa
 65. müəl. Səlimova Çimnaz Tapdıq
 66. müəl. Mirzəyeva Aynur Şirin
 67. müəl. Abdullayeva Məlahət Tərxan
 68. müəl. Kərimova Şücaət Müşrif
 69. müəl. Hacıyeva Aytən Möhübət
 70. müəl. Məhərrəmova Rəna Əli
 71. müəl. Sənani Lalə Valid
 72. müəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm
 73. müəl. Ağayeva Natella Ağəli
 74. müəl. Muradova Nərgiz Nazim (0.75)
 75. müəl. Pənahova Ləman Şahin (0.75)
 76. müəl. Nəbiyeva Sehrayə  Məmməd­kə­rim (0.75)
 77. müəl. Qocayeva Könül Nazim (0.5)
 78. müəl. Teymurova Rasimə Şahib 
 79. müəl. Məmmədova İradə Musa (0.5)
 80. müəl. Hüseynova Nərminə Nazim (0.5)
 81. müəl. Əhmədova Ruhiyyə Ənvər (0,5)
 82. müəl. Tağıyeva Nübar Şəkur  (0,5)
 83. p.f.d.,müəl. Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər (0,5)