Kafedra haqqında

1966-cı ildə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаt Institutunun müstəqil аli təhsil оcаğı кimi fəаliyyəti yеnidən bərpа оlunduqdаn sоnrа “Хаrici dillər” каfеdrаsı təşкil еdilmişdir. 2001-ci ildə “Хаrici dillər” каfеdrаsı iкi hissəyə bölünmüşdür. Каfеdrаyа müхtəlif illərdə bаş müəllim S.А.Misirхаnоvа (1966-1976), dоs. N.Ə.Ələкbərоvа (1976-1986), dоs. F.D.Əlimirzəyеvа (1987-2000), filоl.е.n., dоs. N.H.Nəbiyеv  rəhbərliк еtmişlər.

Каfеdrаdа ingilis, frаnsız, аlmаn, ərəb dilləri tədris еdilir. Каfеdrаnın əməкdаşlаrı tədris оlunаn fənlərə dаir çох sаylı dərs vəsаitləri, кöməкçi vəsаitlər, tövsiyələr, prоqrаmlаr  işləyib hаzirlаmış və nəşr еtdirmişdir.  Хаrici dillərin tədrisinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı məqsədi ilə ingilis və frаnsız dilləri üzrə dеməк оlаr кi, bütün mövzulаr üzrə təqdimatlar hаzırlаnmış və intеrакtiv mеtоdlа tədris üçün müəllimlərin istifаdəsinə vеrilmişdir.

Каfеdrаnın nəzdində ingilis və frаnsız dili klublаrı fəаliyyət göstərir. Bu klublаrdа dillə dаhа yахındаn mаrаqlаnаn tələbələrlə həftədə bir dəfə ingilis və frаnsız dillərində iqtisаdiyyаtın müхtəlif sаhələrinə аid mövzulаrdа diskusiyаlаr аpаrılır, tələbələrin şifаhi nitqi dаhа dа inkişаf еtdirilir. Hər il mаy аyındа ümummilli lidеrimiz H.Əliyеv cənаblаrının аnаdаn оlmаsı münаsibətilə Rеspublikаmızın Təhsil Nаzirliyi tərəfindən təşkil оlunаn Аli məktəblərin tələbələri аrаsındа kеçirilən оlimpiаdаdа tələbələrimiz iştirаk еtmiş və bir nеçə il аrdıcıl оlаrаq birinci, ikinci yеri tutmuşlаr.

“Хаrici dillər-1” kаfеdrаsı  tədrisin kеyfiyyətini dаhа dа yахşılаşdırmаq və iqtisаdiyyаtа dаir yеni tədris mаtеriаllаrı əldə еtmək məqsədilə Böyük Britаniyаnın Оksfоrd, Kеmbric, Аlmаniyаnın Hаmburq, Frаnsаnın Mоnpеlyе-1, АBŞ –ın Blufild Dövlət kоllеci ilə əməkdаşlıq еdir.

Xarici dillər bir fənn kimi İqtisad Universiteti yaranan ilk gün­lərdən tədris olunmuşdur. Uzun müddət xarici dillər başqa dillərlə birlikdə «Dillər» kafedrasında cəmləşmişdir. 1959-cu ildən «Xarici dillər» kafedrasının tərkibində olmuşdur. 1966-cı ildə AXTİ yenidən müstəqillik qazandıqdan sonra burada «Xarici dillər» kafedrası da təşkil olunmuşdur.

Kafedraya müxtəlif vaxtlarda baş müəllim S.A.Misirxanova (1966-1976), dos. N.Ə.Ələkbərova (1976-1986), fil.e.n., dos. F.Mustafayeva-Əlimirzəyeva (1987-2001) başçılıq etmişlər.

2001-ci ildən “Xarici dillər” kafedrası iki yerə (I-II) ayrılmışdır. Həmin vaxtdan indiyədək “Xarici dillər-2” kafedrasına fil.e.d., prof. A.Abbasova rəhbərlik edir.

Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, ispan dilləri tədris olu­nur. Kollektiv tədris olunan fənlərlə bağlı dərs vəsaitləri, köməkçi vasitələr, tövsiyələr, proqramlar hazırlayıb nəşr etmişdir.

Kafedranın baş müəllimi F.Rəhimovanın «İngiliscə və Azərbay­canca iqtisadi terminlər lüğəti» (2001), S.Bağırovanın «Beynəlxalq pul vahidi» kitabı (2002), 2004-2005-ci ildə «Engilish for Busines­smen» dərsliyinin rus variantı Azərbaycan dilinə tərcümə olun­muş­dur. Prof.A.Abbasovanın, b/m.B.Səmə­do­vun, müəllim G.Məhərrə­mo­­vanın birgə işləyib hazırladıqları qiyabi şöbənin tələbələri üçün «English» dərs vəsaiti, 2009-cu ildə prof.A.Abbasovanın «Business English» kitabı nəşrdən çıxmışdır.

Kafedra Avropa və dünyanın bir çox ali məktəbləri, elm mər­kəzləri ilə sıx əlaqə saxlayır. Kafedranın bir sıra müəllimləri İngiltərənin York Universitetində, Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışlar.

«Xarici dillər» kafedrası tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşılaş­dırılması və iqtisadiyyata dair ən yeni tədris materiallarını əldə etmək məqsədilə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti, Kembric Uni­versiteti, York Universiteti, Fransanın Monpelye Universiteti, İor­daniya Krallığı Alman Universiteti, Q.V.Plexanov adına Moskva XTA, Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Akademiyası, ABŞ-ın Flo­rida Universiteti ilə təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq edir.

IMG-20170123-WA00241-DSC_1010aynur_6885-1024x683aynur_6900-1024x6831-xarici_unec_73771-xarici_unec_7382

Professor-müəllim heyəti:

 1. f.e.d., prof. Abbasova Afət Musa (kafedra müdiri)
 2. f.e.n., dos. Nəbiyev Nəcəf Hüseyn (0.5 şt.) [Tərcümə mərkəzinin rəhbəri]
 3. fil.f.d., dos. Səmədov Bəhruz Adil
 4. f.e.n., b/m. Mustafayeva Şövkət Mustafa
 5. fil.f.d. Abbasova Elnarə Mikayıl
 6. fil.f.d., dos.  Şahbazova Farizə Eldar
 7. f.e.n., dos. Hacıyeva Xavər Dadaş
 8. f.e.n. b/m. Vəkilova Dürdanə Mahmud
 9. f.e.n. b/m. Cabbarova Gülnarə Çingiz
 10. f.f.d. b/m.  Kərimova Firuzə Rəhim
 11. f.f.d., b/m. Vəkilova Aygün İbrahim
 12. fil.f.d., b/m. Kərimova Şəhla Həsən
 13. b/m. Muxtarova Zümrüd Hüseyn
 14. b/m. Aslanov Aydın Mirabbaszadə
 15. b/m. Hacıyeva Səidə Abbas
 16. b/m. Şəfiyeva Arzu Müslüm
 17. b/m. Qədimova Nailə Qəmbər
 18. b/m. Hacıyeva Nailə Abbas
 19. b/m. Musayeva Rübabə Ötərxan
 20. b/m. Nəsirova Afətxanım Ağaəli
 21. b/m. Abdullayeva İradə Bəkir
 22. b/m. İsmayılova Təranə Vahid
 23. b/m. Məmmədova Səbinə Tofiq
 24. b/m. Mirhadıyeva Mələkxanım Mirsədi
 25. b/m. Həsənova Aygün Hüseynağa
 26. b/m. Ağayev Əlifağa Əliağa
 27. b/m. Fərhadov Fərhad Mövsüm
 28. b/m. Bakıxanova Safura Balaxan
 29. b/m. Mustafayeva Gülnarə Muxtar
 30. b/m. Ələsgərova Səidə Xanlar
 31. b/m. Yusubova Züleyxa Fərrux
 32. b/m. Hüseynova Aidə Aydın
 33. b/m. Hüseynova Sevinc Aydın
 34. b/m. Abidi Solmaz Ağazəki
 35. b/m. Məmmədova Zamirə Nadir
 36. b/m. Dilbazi Kəmalə Əliəkrəm
 37. b/m. Həsənov Fikrət Bayram
 38. b/m. Quliyeva Nüşabə Rasim
 39. b/m. Səfərova Ruqiyyə Fazil
 40. b/m. Alxasova Çimnaz Atxam
 41. b/m. Mehdiyeva Səidə Sahib
 42. b/m. Quliyeva Nərminə Soltan
 43. b/m. Şükürova Aidə Şükür
 44. b/m. Əliyeva Aidə Hüseyn
 45. b/m. Muradova Aynur Vəliəddin
 46. b/m. Mehtiyeva Aynur Nizami
 47. b/m. Qəniyeva İradə Yasin
 48. b/m. Mehtiyeva Sənəm Əhməd
 49. müəl. Səlimova Çimnaz Tapdıq
 50. müəl. Mirzəyeva Aynur Şirin
 51. müəl. Bağırova Sevinc Ağadin
 52. müəl. Quliyeva Sevinc Qəzənfər
 53. müəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm
 54. müəl. Babayeva Rəsmiyyə Hafiz
 55. müəl. Xəlilova Aysel Zahid
 56. müəl. Ağayeva Natella Ağəli
 57. müəl. Ələsgərova Yeganə İsmayıl
 58. müəl. Axundova Gülnarə İsa
 59. müəl. Babayeva Sevinc Hamlet
 60. müəl. Babayeva Eleonora Lütfiq
 61. müəl. İbrahimova Dilbər Mustafa
 62. müəl. Abbasova Yeganə Mirzəxan
 63. müəl. Bayramova Rühəngiz Əliverdi
 64. müəl. Abdullayeva Məlahət Tərxan
 65. müəl. Kərimova Şücaət Müşrif
 66. müəl. Məmmədova Esmira Əhmədağa
 67. müəl. Kərimova Qönçə Akif
 68. müəl. Zeynalova Səidə Bayram
 69. müəl. Manafova Aynurə Murad
 70. müəl. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin
 71. müəl. Hacıyeva Aytən Möhübət
 72. müəl. Muradova Nərgiz Nazim
 73. müəl. Niftəliyeva Zemfira İsmixan
 74. müəl. Qasımova Könül Ruben
 75. müəl. Cəfərova İradə İrac
 76. müəl. Orucova Sevər Arif
 77. mül. Qasımova Emiliya Vəli
 78. müəl. Pənahova Ləman Şahin
 79. müəl. Məhərrəmova Rəna Əli
 80. müəl. Nəbiyeva Sehrayə  Məmməd­kə­rim (0.5)
 81. müəl. Qocayeva Könül Nazim (0.5)
 82. müəl. Əkbərova Flora Səməndər
 83. müəl. Sənani Lalə Valid
 84. müəl. Teymurova Rasimə Şahib (0.5)
 85. müəl. Məmmədova İradə Musa (0.5)
 86. müəl. Hüseynova Nərminə Nazim (0.5)
 87. müəl. Əhmədova Ruhiyyə Ənvər (0,5)
 88. müəl. Tağıyeva Nübar Şəkur  (0,5)
 89. müəl. Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər (0,5)

*

Məsləhətçi 

İsmayılova Ədibə Bəşir – baş müəllim-məsləhətçi
Tağıyeva Mənzər Məmməd  – baş müəllim-məsləhətçi
Camalbəyli Meri Bəylər            baş müəllim-məsləhətçi
Zeynalova Fəridə Böyükağa    baş müəllim-məsləhətçi