Mərkəz haqqında məlumat

Texnologiya transfer mərkəzinin statusu dəyişdirilərək 01.10.2018-ci il tarixdən Texnologiya transfer şöbəsi adlandırılaraq Elmi fəaliyyətin təşkili və idarə edilməsi departamentinin tərkibinə daxil edilib.

Azərbaycan Respublikasında yüksək iqtisadi artım dinamikasının davamlı olması ölkədə texnoloji innovasiya siyasətinin həyata keçirilməsindən asılıdır. Bu səbəbdən də, Azərbaycan höküməti texnologiya biznesinin stimullaşdırılması və texnologiya bazarında lazımi şəraitin yaradılması məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. Hal-hazırda, İnnovasiya Fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi Nazirlər Kabinetində müzakirə olunmaqdadır.

Ölkədə innovasiyalı iqtisadiyyat formalaşdırmaq məqsədilə bilik istehsalçıları, bilik transfer agentləri və bilik istifadəçiləri arasında əlaqələrin və əməkdaşlıqların genişləndirilməsini stimullaşdırmaq lazımdır.

Universitetlər bilik xəzinələri kimi yeni biliyin yaradılmasında, biliklərin yeni texnologiyaya çevrilməsində və tətbiq sahələrinin tapılmasında mühüm rola malikdirlər. Müasir dövrdə universitet-sənaye-dövlət arasında birgə fəaliyyət texnologiya və biliklərin inkişafında ən əhəmiyyətli zərurətə çevrilmişdir.

XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində sosial lüğətdə bilik cəmiyyəti terminin yaranması nəticəsində “İnnovativ universitet” anlayışı meydana çıxdı. Universitetlər biliyin transferi sahəsində bütün üç elementləri (təhsil, tədqiqat və innovasiya) inkişaf etdirmək və onlar arasında inteqrasiya yaratmaqla, həmçinin istedadlı kadrların hazırlanması və inkişafına investisiya yatırmaqla ölkədə innovasiya cəmiyyətinin yaradılmasına təkan verə bilər. “Bilik transferi” konsepsiyası XXI əsrin onilliyində istifadə edilən “texnologiya transferi” anlamının daha geniş mənasını özündə əks etdirir. Universitet tədqiqatçıları və alimlərinin öz fəaliyyətlərində üzləşdikləri əsas problem müvafiq patentın alınması və müvafiq biznes qurumlarına (sənayedə və xidmət sektorunda) təqdim edilməsidir. Universitetimizdə bu çətinliyin aradan qaldırılması və səmərəli fəaliyyətini daha da gücləndirmək məqsədilə Texnologiya transfer mərkəzi yaradılmışdır.

Texnologiya transfer mərkəzləri konsultativ və kommersiyalaşdırma təşkilatı hesab edilir və universitetlər daxili, regional və bütün ölkə üzrə davamlı şəkildə öz fəaliyyətini genişləndirir. Belə bir mərkəzin UNEC tərkibində Azərbaycanda birinci dəfə yaradılması ölkənin texnoloji infrastrukturunun inkişafında və qlobal rəqabətqabiliyyətliliyinin artırılmasında önəmli rol oynayacaqdır.

Texnologiya Transfer Mərkəzinin (TTM) yaradılmasının əsas məqsədi UNEC-in və digər universitetlərin innovasiya fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi, universitet ilə biznes qurumları arasında səmərəli qarşılıqlı əlaqələrin yaradılması və univesitetlərin əməkdaşları tərəfindən aparılmış elmi-tədqiqatlardan əldə olunan nəticələrinin transferinin təmin edilməsidir. Gələcəkdə isə, müasir texnologiyaların və biliklərin Azərbaycana gətirməklə iqtisadiyyatın innovasiyalı inkişafına təkan vermək mıqsıdilə TTM-nin qlobal biznes mühiti ilə əlaqələrinin yaradılması planlaşdırılır.

UNEC-in Texnologiya Transfer Mərkəzinin fəaliyyətləri iki istiqamət üzrə inkişaf etdiriləcəkdir: Universitet daxili və ölkə səviyyəsində.

TTM bizim universitetin əməkdaşları tərəfindən intellektual yaradıcılıq fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, əqli mülkiyyətin qiymətləndirilməsi və hüquqi baxımdan mühafizəsi, o cümlədən konsaltinq, patentləşmə və patent tədqiqatlarına tam dəstək verilməsi; ölkədə universitetlər arası biliklər və texnologiya transfer prosesinin təmin edilməsi və hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi (lisenziyalaşdırma müqavilələri və s.), elmi-texnoloji sahibkarlıq fəaliyyəti üçün kadrların təlimi və ixtisasartırması və bir sıra digər vəzifələri icra edəcəkdir.

2018-ci ilin iyuluna kimi Texnologiya Transfer Mərkəzinə Aydın Hüseynov rəhbərlik edib.

*

Yaradılmış Mərkəzin nəzərdə tutulmuş biznes yönümlü  fəaliyyətlərinin bir neçəsini qeyd edək:

  1. Ölkəmizin daxili və xarici texnologiya transferi bazarının öyrənilməsi;
  2. Kommersiyalaşdırma perspektivi olan innovasiya texnologiyalarının (layihələrin) seçimi, belə layihələrin bazasının yaradılması və istifadə olunması;
  3. TTM-in maliyyələşdirilməsi, maraqlı tərəflər və digər mənbələrdən investisiyanın cəlb edilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması;
  4. İnnovasiyaların idarə edilməsi, habelə innovativ layihələrin nəticələrinin irəli sürülməsi və onların kommersiyalaşdırılması ilə bağlı təlim paketinin işlənilməsi və tədrisinin təşkili.

Aşağıda bir neçə əlavə fəaliyyətləri qeyd etmək olar:

  1. TTM fəaliyyəti sahəsində məsləhət xidmətləri;
  2. Investorlar və şirkətlər üçün yeni texnologiyalar və innovasiyaların nümayişi (konfranslar/sərgilər);
  3. Elmi-texnoloji ixtiraçılıq fəaliyyəti üçün kadrların təlimi və ixtisasartırması

Yaxın gələcəkdə beynəlxalq ekspertlərin dəstəyilə UNEC-in yeni yaradılmış Texnologiya Transfer Mərkəzini daha geniş fəaliyyət göstərən Universitetlərarası və ya Regional Mərkəzə çevirmək məqsədilə biznes strategiyası hazırlanacaqdır.

*                 *                   *

Texnologiya Transfer Mərkəzi aprel ayının  4-dən universitetimizin müəllimləri və əməkdaşları üçün “İxtiraçılığın əsasları və patentləşdirmə” adında  kursun tədrisinə başladı. Dərsləri mütəxəssis dos. Nürəddin  Bəbirli aparır.

Bu açılmış dərsin məqsədi Universitetdə ixtiraçılığın və patent işinin metodologiyasını bizim müəllimlərə çatdırmaq və bununla da texniki problemlərin ixtira səviyyəsində həll edilməsinə və patent müraciətlərinnin düzgün rəsmləşdirməsinə yardım etməkdir.

Artıq universitetin müəllimlərindən və əməkdaşlarından ibarət tədris qrupu yaradılmışdır və qeyd olunan təlim başlamışdır. Növbəti mərhələdə bizim tələbələr üçün də belə bir dərsin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

TTM-nın səhifəsində keçirilmiş dərslərin məzmununu əks etdirən materiallar yerləşdirilmişdir.

*

Как получить Евразийский патент