Kafedra haqqında

İqtisad Universitetinin fəaliyyət göstərdiyi bütün dövrlərdə “Siyasi iqtisad” adı ilə fəaliyyətdə olan kafedra 1993-cü ildən “İqtisadi nəzəriyyə” adlandırılmışdır. Bu dəyişiklik sosialist sisteminin dağılması ilə bağlı olmuşdur. Bununla yanaşı, bir çox iqtisadçı alimlər “Siyasi iqtisad” termininin əslində sosializmlə əlaqəsi olmasını göstərir və indinin özündə də bir çox xarici ölkələrdə “Siyasi iqtisad” adının qalmasına istinad edirlər.

1975-1982-ci illərdə kafedraya prof. Qara Sadıqov, 1987-1990-cı illərdə “Birləşmiş siyasi iqtisad” kafedrasına Ərəstun Axundov rəhbərlik etmişlər. 1990-cı ildə kafedra yenidən iki yerə ayrılmış, Uçot-iqtisad, Maliyyə fakültələri üzrə “Siyasi iqtisad” kafedrasına (sonradan “İqtisadi nəzəriyyə-2” adlandırılmışdır) i.e.d.,prof. Məmmədhəsən Meybullayev başçılıq etmişdir. 2014-cü ildən kafedraya i.e.d.prof., Ümüdvar Əliyev rəhbərlik edir. 2015-ci ilin oktyabrından kafedra “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” adlanır.

Kafedra İqtisadi nəzəriyyə, İqtisadi təlimlər tarixi, İqtisadi islahatlara aid qanunlar, İqtisadi nəzəriyyələr və məktəblər, Müasir dünyanın iqtisadi problemləri, İqtisadi nəzəriyyənin aktual problemləri, Makroiqtisadiyyat, İqtisadi fikir və iqtisadi siyasət, bazara keçidin milli problemləri, İqtisadi inkişafın modelləri, İqtisad elminin müasir problemləri, iqtisad elminin tarixi və metodologiyası, İslam iqtisadiyyatı kursları üzrə proqramlarını hazırlayıb nəşr etdirmişdir.

Kafedranın əməkdaşları bir çox monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitləri, elmi məqalələr nəşr etdirmişdir. Prof. Ü.Q.Əliyevin “Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri” (2008), “İqtisad elminin aktual problemləri” (2013), prof. F.F.Mustafayevin “Mikroiqtisadiyyat” (2014), prof. Q.N.Manafovun “Sahibkarlıq fəaliyyətinin nəzəri və praktiki əsasları”, prof. T.Q.Babayevin “Aqrar bölmədə özəl qrumların təşkili və iqtisadi əsasları” adlı əsərləri və s. nəşr olunmuşdur.

Xarici ölkə alimlərinin ən yeni elmi əsərləri və dərsliklərinin Azərbaycan  dilinə tərcüməsinə də xüsusi diqqət verilir. Pol Samuelson və V.Nordhauzun “Ekonomiks” dərsliyini refaratı tərcümə edilərək nəşr olunmuşdur. Son illər başqa əcnəbi dillərdən dərsliklərin tərcüməsi uğurla davam etdirilmişdir.

Kafedrada tədris prosesi ilə yanaşı, elmi-tədqiqat işləri sahəsində də ciddi iş aparılır. Bir çox doktorluq və namizədlik dissertasiya işlərinin müzakirəsi keçirilmiş və müdafiə olunması tövsiyyə edilmişdir. İki Türkiyyə vətəndaşı namizədlik işlərini başa çatdırmışdır. “Yeni iqtisadi sistemə keçidin qanunauyğunluqları və problemləri”, “Milli iqtisadiyyatın formamalaşmasının makroiqtisadi aspektləri” və “İqtisadi inkişaf startegiyasının milli xüsusiyyətləri” mövzuları ətrafında elmi tədqiqat işləri aparılır, elmi nəticələr çoxsaylı əsərlərdə öz əksini tapır.

Tədris olunan fənlər:

İqtisadiyyata giriş
Mikroiqtisadiyyat
Makroiqtisadiyyat
Azərbaycan iqtisadiyyatı
İqtisadi fikir tarixi
İqtisadiyyat
Aqrar iqtisadiyyat

“Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrası səmərəli tədris prosesini aparmaqla yanaşı, elmi-tədqiqat işlərini də yerinə yetirməklə özünəməxsus elmi istiqamət formalaşdırılmışdır. 2016-cı ilinin elmi-tədqiqat işləri daha müasirliyi ilə səciyyələnir. Milli iqtisadiyyatın inkişaf konsepsiyası və bazara keçid şəraitində onun formalaşması problemlərini tədqiq edilmişdir. Burada milli iqtisadi inkişafın məqsəd və vəzifələri, milli iqtisadi inkişafın mikro və makroproblemləri, bazara keçid şəraitində milli iqtisadi inkişafın xarakterik xüsusiyyətləri, milli bazarın formalaşmasının mənbəyi və amilləri, milli iqtisadi inkişaf modelinin qərarlaşma prosesi tədqiq olunmuşdur.  Bundan başqa, “Dayanaqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasının nəzəri-metodoloji əsasları” problemi öyrənilmişdir. Burada iqtisadi inkişaf konsepsiyası, dayanaqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasının ilkin şərtləri və mənbələri, iqtisadi inkişaf və iqtisadi artım strategiyası, milli iqtisadiyyatın inkişafında islahatlaşma prosesinin yeri, dayanaqlı iqtisadi inkişafın təmin olunmasının sosial-iqtisadi nəticələri təhlil olunmuşdur. Yaxın prespektivdə kafedrada yeni iqtisadi problemlərin araşdırılmasına başlanacaq. 2017-2019-cu illərə proqnozlaşdırılan plan-elmi tədqiqat işləri Azərbaycan iqtisadi gerçəkliyini əks etdirən daha müasir iqtisadi problemlərin tədqiqini əks etdirir. Beləki, 2017-ci ildən başlayaraq “Milli iqtisadiyyatın və iqtisadiyyatın əsas sektorlarının tədqiqinin elmi nəzəri əsasları” problemlərinin araşdırılması qarşıya məqsəd kimi qoyulmuşdur.

*

Elmi-tədqiqat işlərinin həyata keçirilməsi kafedrada həm yeni kadr potensialının yaranmasına və keyfiyyətinin yüksəlməsinə səbəb olmuş, həm İqtisada giriş, Mikroiqtisadiyyat, Makroiqtisadiyyat fənnləri üzrə mövcud olan mövzuların tədrisində istifadə olunmuş, həm də əldə olunan nəticələr, təklif və tövsiyələr kimi təhlili məruzələr şəklində müxtəlif iqtisadi orqan və təşkilatlara təqdim olunmuşdur. Nəticə etibarı ilə “Nəzəri və praktiki iqtisadiyyat” kafedrasında “İqtisadi nəzəriyyə” ixtisası üzrə makroiqtisadiyyat istiqamətində elmi məktəb formalaşmışdır. Kafedranın bir sıra əməkdaşları həm Universitetdə, həm də Universitetdən kənarda məsul vəzifələrdə çalışırlar.

Prof. Q.N.Manafov Magistratura mərkəzinin direktoru, prof.E.R.İbrahimov Milli məclisin Aqrar siyasət daimi komitəsinin sədri, prof. F.F.Mustafayev Təhsil Nazirliyinin idarə rəisi, dos. H.M.Vəliev və dos. R.M.Əkbərov Distant, qiyabi və əlavə təhsil mərkəzinin direktor müavinləri vəzifəsində çalışırlar.

*

Professor-müəllim heyəti:

 1. i.e.d.prof. Əliyev Ümüdvar Qənbər (kaf.müdiri) (0.5)
 2. i.e.d., prof. Manafov Qabil Nadir (0,5) [Magist.Mərkəzinin direkt.]
 3. i.e.d., prof. Qafarov Şamil Saleh
 4. i.e.d., prof. Nəbiyev Rasim Əmir
 5. i.e.n., dos. Əllazov Qəzənfər Sehvəddin
 6.  i.e.n., dos. Hacıyev Əli Vəli (0.5) (UNEC-in fəxri professoru)
 7. i.e.n., dos. Mehtiyev Azər Seyfalı
 8. i.e.n., dos. Məmmədov Akif Bəylər
 9. i.e.n., dos. Əliyeva Alina Məcid
 10. i.e.n., dos. Əmirova Fəridə Şamil
 11. i.e.n., dos. Sadıqov Namiq Ənvər
 12. i.e.n., dos. Rzayeva Şəhla Məhəmməd
 13. i.e.n., dos. Novruzova Azadə Qadir
 14. i.e.n., dos. Məmmədov Sahib Məmməd
 15. dos.  Gajiev Galib (0.5)
 16. i.e.n., dos. Əliyeva Leyla Zakir
 17. i.e.n., dos. Eyvazova Nailə Kamal
 18. i.e.n., dos. Nəzərəliyev Sadiq Binyamin
 19. i.f.d., dos. Pənahova Günay Məhiş
 20. t.e.n., dos. Gözəlova Solmaz Muxtar qızı 
 21. t.ü.f.d., dos.Məmmədova Rəsmiyyə Mürsəl
 22. i.f.d., b/m. Abbasova Tamilla Cəlal
 23. i.f.d., b/m. Hüseynov Ərzuman Aydın
 24. müəl. Rəsulova Ülviyyə Rasim
 25. müəl. Mehdizadə Mehriban Mehdi (0.5)
 26. b/m. Tağıyeva Rəna Abbasəli
 27. müəl. Rzayeva Xuraman İsmayıl (0.5)
 28. assistent Məcidova Səadət Mirağa

 

Məsləhətçi

i.e.d., prof. İbrahimov Eldar Rza (0,5) [MM-in Aqrar SK sədri]

*

Kafedra müəllimlərinin AKADEMİK PROFİLLƏRİ

Kafedra müəllimlərinin e-mail siyahısı