Kafedra haqqında

UNEC-in Elmi Şurasının 31 may 2020-ci il tarixli onlayn iclasının EŞ 172 №-li qərarının icrasını təmin etmək məqsədilə 07.09.2020-ci il tarixindən “Rus dili” kafedrası ləğv edilərək “Xarici dillər” kafedrasına birləşdirilmişdir.

Xarici dillər bir fənn kimi İqtisad Universiteti yaranan ilk gün­lərdən tədris olunmuşdur. Uzun müddət xarici dillər başqa dillərlə birlikdə «Dillər» kafedrasında cəmləşmişdir. 1959-cu ildən «Xarici dillər» kafedrasının tərkibində olmuşdur. 1966-cı ildə Аzərbаycаn Хаlq Təsərrüfаt İnstitutunun müstəqil аli təhsil оcаğı кimi fəаliyyəti yеnidən bərpа оlunduqdаn sоnrа “Хаrici dillər” каfеdrаsı təşкil еdilmişdir. 2001-ci ildə “Хаrici dillər” каfеdrаsı iкi hissəyə bölünmüşdür. Каfеdrаyа müхtəlif illərdə bаş müəllim S.А.Misirхаnоvа (1966-1976), dоs. N.Ə.Ələкbərоvа (1976-1986), dоs. F.D.Əlimirzəyеvа (1987-2000), filоl.е.n., dоs. N.H.Nəbiyеv  rəhbərliк еtmişlər.

Kafedrada ingilis, fransız, alman, ərəb, ispan dilləri tədris olu­nur. Каfеdrаnın əməкdаşlаrı tədris оlunаn fənlərə dаir çох sаylı dərs vəsаitləri, кöməкçi vəsаitlər, tövsiyələr, prоqrаmlаr  işləyib hаzirlаmış və nəşr еtdirmişdir.  Хаrici dillərin tədrisinin dаhа dа yахşılаşdırılmаsı məqsədi ilə ingilis və frаnsız dilləri üzrə dеməк оlаr кi, bütün mövzulаr üzrə təqdimatlar hаzırlаnmış və intеrакtiv mеtоdlа tədris üçün müəllimlərin istifаdəsinə vеrilmişdir.

Каfеdrаnın nəzdində ingilis və frаnsız dili klublаrı fəаliyyət göstərir. Bu klublаrdа dillə dаhа yахındаn mаrаqlаnаn tələbələrlə həftədə bir dəfə ingilis və frаnsız dillərində iqtisаdiyyаtın müхtəlif sаhələrinə аid mövzulаrdа diskusiyаlаr аpаrılır, tələbələrin şifаhi nitqi dаhа dа inkişаf еtdirilir. Hər il mаy аyındа ümummilli lidеrimiz H.Əliyеv cənаblаrının аnаdаn оlmаsı münаsibətilə Rеspublikаmızın Təhsil Nаzirliyi tərəfindən təşkil оlunаn Аli məktəblərin tələbələri аrаsındа kеçirilən оlimpiаdаdа tələbələrimiz iştirаk еtmiş və bir nеçə il аrdıcıl оlаrаq birinci, ikinci yеri tutmuşlаr.

Kafedraya müxtəlif vaxtlarda baş müəllim S.A.Misirxanova (1966-1976), dos. N.Ə.Ələkbərova (1976-1986), fil.e.n., dos. F.Mustafayeva-Əlimirzəyeva (1987-2001) başçılıq etmişlər. Hazırda kafedraya prof. A.Abbasova rəhbərlik edir.

Kafedranın baş müəllimi F.Rəhimovanın «İngiliscə və Azərbay­canca iqtisadi terminlər lüğəti» (2001), S.Bağırovanın «Beynəlxalq pul vahidi» kitabı (2002), 2004-2005-ci ildə «Engilish for Busines­smen» dərsliyinin rus variantı Azərbaycan dilinə tərcümə olun­muş­dur. Prof.A.Abbasovanın, b/m.B.Səmə­do­vun, müəllim G.Məhərrə­mo­­vanın birgə işləyib hazırladıqları qiyabi şöbənin tələbələri üçün «English» dərs vəsaiti, 2009-cu ildə prof.A.Abbasovanın «Business English» kitabı nəşrdən çıxmışdır.

Kafedra Avropa və dünyanın bir çox ali məktəbləri, elm mər­kəzləri ilə sıx əlaqə saxlayır. Kafedranın bir sıra müəllimləri İngiltərənin York Universitetində, Böyük Britaniyanın Oksford Universitetində təkmilləşmə kursu keçmiş və sertifikat almışlar.

«Xarici dillər» kafedrası tədrisin keyfiyyətinin daha da yaxşılaş­dırılması və iqtisadiyyata dair ən yeni tədris materiallarını əldə etmək məqsədilə Böyük Britaniyanın Oksford Universiteti, Kembric Uni­versiteti, York Universiteti, Fransanın Monpelye Universiteti, İor­daniya Krallığı Alman Universiteti, Q.V.Plexanov adına Moskva XTA, Sankt-Peterburq Maliyyə-İqtisad Akademiyası, ABŞ-ın Flo­rida Universiteti ilə təcrübə mübadiləsi və əməkdaşlıq edir.

IMG-20170123-WA00241-DSC_1010aynur_6885-1024x683aynur_6900-1024x6831-xarici_unec_73771-xarici_unec_7382

IMG-20170629-WA0007IMG-20170629-WA0009zeynab8887d642f960385???????????????????????????????DSC01313rus11

Professor-müəllim heyəti:

 1. fil.e.d., prof. Abbasova Afət Musa (kafedra müdiri) (0.5)
 2. fil.f.d., dos. Səmədov Bəhruz Adil
 3. fil.f.d., dos.  Şahbazova Farizə Eldar (kaf.müd.müavini)
 4. fil.e.n., dos. Ələkbərzadə Sevinc Tofiq
 5. fil.e.n., dos. Cabbarova Gülnarə Çingiz
 6. fil.e.n., dos. Hacıyeva Xavər Dadaş
 7. f.ü.f.d., dos. Kərimova Şəhla Həsən
 8. fil.f.d., dos.  Kərimova Firuzə Rəhim
 9. fil.f.d., dos. Vəkilova Aygün İbrahim 
 10. fil.f.d., dos. Rzayeva Gülnarə Namik (0.5) (ÜFTD direktor)
 11. fil.e.n., dos. Nəbiyev Nəcəf Hüseyn (0.5) [Tərcümə mərkəzinin rəhbəri]
 12. fil.f.d., b/m. Abdullayeva İradə Bəkir
 13. fil.f.d., b/m. Abbasova Elnarə Mikayıl
 14. fil.e.n., b/m. Tağıyeva Şövkət Mustafa
 15. fil.f.d. Muradova Aynur Vəliəddin
 16. fil.f.d., b/m. Xəlilova Aysel Zahid
 17. fil.f.d., b/m. Qasımova Emiliya Vəli
 18. fil.f.d.,b/müəl. Orucova Sevər Arif
 19. b/m. Yusubova Züleyxa Fərrux 
 20. b/m. Mehdiyeva Səidə Sahib
 21. b/m. Mustafayeva Gülnarə Muxtar 
 22. b/m. Mehtiyeva Aynur Nizami
 23. b/m. Qəniyeva İradə Yasin
 24. b/m. Şəfiyeva Arzu Müslüm
 25. b/m. Qədimova Nailə Qəmbər
 26. b/m. Hacıyeva Nailə Abbas
 27. b/m. Musayeva Rübabə Ötərxan
 28. b/m. Nəsirova Afətxanım Ağaəli
 29. b/m. İsmayılova Təranə Vahid
 30. b/m. Məmmədova Səbinə Tofiq
 31. b/m. Aslanov Aydın Mirabbaszadə
 32. b/m. Həsənova Aygün Hüseynağa
 33. b/m. Hüseynova Sevinc Aydın
 34. b/m. Alxasova Çimnaz Atxam
 35. b/m. Şükürova Aidə Şükür
 36. b/m. Əkbərova Flora Səməndər
 37. b/m. Əliyeva Aidə Hüseyn
 38. b/m. Quliyeva Nərminə Soltan
 39. b/m. Ələsgərova Səidə Xanlar
 40. b/m. Abidi Solmaz Ağazəki
 41. b/m. Səfərova Ruqiyyə Fazil
 42. b/m. Məmmədova Zamirə Nadir
 43. b/m. Mirzəyeva Aynur Şirin
 44. b/m. Babayeva Rəsmiyyə Hafiz
 45. b/m. Ağayeva Natəvan Fəxrəddin
 46. b/m. Kərimova Qönçə Akif
 47. b/m. Quliyeva Sevinc Qəzənfər
 48. b/m. Manafova Aynurə Murad
 49. b/müəl. Sənani Lalə Valid 
 50. b/müəl. Kərimova Şücaət Məşrif 
 51. f.ü.f.d. b/m.Pənahova Ləman Şahin (0.75)
 52. b/m. Suleymanova Məlahət Tərxan
 53. b/m. Mirhadıyeva Mələk Mirsədi (0.75)
 54. b/m. Həsənov Fikrət Bayram (0.75)
 55. b/m. Quliyeva Nüşabə Rasim (0.75)
 56. b/m. Dilbazi Kəmalə Əliəkrəm (0.5)
 57. b/m. Qurbanova Rəna Rizvan
 58. fil.f.d. Abbasova Yeganə Mirzəxan
 59. müəl. Məmmədova Esmira Əhmədağa 
 60. müəl. Bağırova Sevinc Ağadin
 61. müəl. Niftəliyeva Zemfira İsmixan
 62. müəl. Cəfərova İradə İrac
 63. müəl. Zeynalova Səidə Bayram
 64. müəl. Babayeva Sevinc Hamlet
 65. müəl. Ələsgərova Yeganə İsmayıl
 66. müəl. İbrahimova Dilbər Mustafa
 67. müəl. Səlimova Çimnaz Tapdıq
 68. müəl. Hacıyeva Aytən Möhübət
 69. müəl. Məhərrəmova Rəna Əli
 70. müəl. Kərimova Nübar Şəkur 
 71. müəl. Əhmədova Ruhiyyə Ənvər 
 72. müəl. Nəbiyeva Sehrayə  Məmməd­kə­rim 
 73. müəl. Teymurova Rasimə Şahib 
 74. fil.f.d Muradova Nərgiz Nazim 
 75. p.f.d. Mirzəliyeva Nigar Qəzənfər (0,5)
 76. müəl. Qocayeva Könül Nazim (0.5)
 77. müəl. Məmmədova İradə Musa 
 78. müəl. Hüseynova Nərminə Nazim (0.5)
 79. müəl. Fərhadov Xanlar Mövsüm
 80. p.e.d., prof. Vəliyeva Nailə Tofiq
 81. il.e.n., dos. Azadəliyeva Sevinc Cəbrayıl
 82. p.f.d. b/m.Əmirova Aygün Mustafa (0.5)
 83. b/m. Hüseynova Zeynəb Ağahəsən (0.5)
 84. b/m. Əliyeva Sevinc  Alxan (0.5)
 85. b/m. Məmmədova Lalə Tofiq (0.5)
 86. b/m. Həsənova İradə Çingiz (0.5)
 87. b/m. Quliyeva Kəmalə Rafael (0.5)
 88. b/m. Musayeva Aynur Hətəm (0.5)
 89. b/m. Qayıbova Sevinc Rafiq (0.5)
 90. b/m. Babayeva Suad Rafiq (0.5)
 91. b/m. Əfəndi Leyli Cahangir (0.5)
 92. b/müəl. Səlimova Zəminə Hafiz (0.5)

 

Məsləhətçi-professor
p.e.d. Mirzəyev Seyran Salam 
- məsl.-prof.