Abbas Məmmədov Etibar. “Ekoloji təhlükəsizliyin təmin olunması sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq və onun hüquqi aspektləri”

Allahverdiyeva Rəna İsmayil. “Milli iqtisadiyyatin antiinhisar tənzimlənməsi və rəqabət üstünlüklərinin reallaşdirilması mexanizmləri”

Dünyamalıyeva Minə İslam.“Azərbaycan regionlarinda məşğulluq və işsizliyin tənzimlənməsinin istiqamətləri”

Əhmədov Bayram Kamran.  “Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əhmədova Arzu Nazim. “Müasir şəraitdə qiymətli kağızlar bazarının fəaliyyətinin normativ-hüquqi təminatı məsələləri” 

Əmrahov Nicat Faiq. “Beynəlxalq əməkdaşlıq sistemində ÜTT-nin rolu və onun fəaliyyətinin normativ-hüquqi əsasları”

Əsgərova Aysel Mahal. “Qlobal maliyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının qiymət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri”

Əliyeva Fatimə Elmar. “Müasir qlobal problemlər və onların həllinin hüquqi aspektləri”

Кулиева Захра Фикрет. «Государственное регулирование не нефтяного сектора»

Hüseynov Orxan. Dissertasiya mövzusu

Hüseynov Şaiq İbrahim.  “Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında rəqabətqabiliyyətliliyinin təmin edilməsinin dövlət mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Hüseynzadə Aqil Tofiq. “Azərbaycan Respublikasında bank sisteminin fəaliyyətinə dövlət nəzarəti və onun normativ-hüquqi təminati məsələləri”

Mehdiyev Kənan Fazil. “Strateji Yol xəritəsinin tələbləri baxımından milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması və reallaşmasının dövlət mexanizmləri”

Məmmədli Hüseyn  Məmməd. “Milli iqtisadiyyatın inkişafının neft amilinin GZİT təhlili və qiymətləndirilməsi”

Mustafazadə Mustafa Mehman. “İntellektual mülkiyyət bazarının tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemləri”

Mirzəzadə Orxan Səməd.  “Milli iqtisadiyyat və onun əsas sektorlarında iqtisadi artımın davamlılığının təmin edilməsinin başlıca istiqamətləri”

Rəhimli Rəşad Faiq. “Xarici investisiya qoyuluşlarının tənzimlənməsinin hüquqi aspektləri”

Paşayev Səbuhi Mehman.“Qlobal malıyyə böhranı şəraitində milli iqtisadiyyatın inkişafının pul-kredit mexanizmı və onun tənzimlənməsinin xarakterik cəhətləri ”

Sevinc Nəcəfova Salman.“Dayanıqlı  inkişaf konsepsiyasının  ekoloji  aspektləri: beynəlxalq    hüquqi  mexanizmlərdən  istifadənin istiqamətləri”

Şükürova Solmaz Gülağa .“Qeyri-neft sahələrinin diversifikasiyasının mexanizmləri və onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri”

 Vəliyev Cavid Ayaz. «Beynəlxalq səhiyyə təşkilatının fəaliyyətinin normativ- hüquqi aspektləri»

Yusibov Seymur Əliyar. “Müasir dövrdə əhalinin sosial müdafiəsinin tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Аббасов Эмин Айдын. «Правовые аспекты деятельности организации Исламская конференция»

Ализаде Асмер Орудж.  « Роль прямых иностранных инвестиций в обеспечении конкурентоспособности   экспортного потенциала Азербайджана»

 

 

 

 

 

 

 

 

344 3