UNEC-in Zaqatala filialında konfrans: “İqtisad elminin müasir problemləri”

23 APREL 2018

31 may 2018-ci il tarixində UNEC Zaqatala filialında

“İQTİSAD ELMİNİN MÜASİR PROBLEMLƏRİ”

mövzusunda

 Respublika elmi-praktiki konfransı keçiriləcəkdir.

 (Konfrans AR Təhsil Nazirinin 5 aprel 2018-ci il tarixli F-236 nömrəli əmrinə müvafiq olaraq keçirilir)

 Professor-müəllim heyəti, mütəxəssislər, doktorant və gənc tədqiqatçılar
konfransın işində iştirak etməyə dəvət olunurlar.

 Konfransın mövzuları:

 1.  Müasir dövrdə Azərbaycanda maliyyə bazarlarının modernləşdirilməsinin strateji istiqamətləri.
 2. Azərbaycanda maliyyə institutlarının formalaşması və inkişafının problemləri.
 3. Mühasibat uçotu və audit elminin inkişafının müasir mərhələsi.
 4. İdarəetmə elminin aktual problemləri.
 5. Ekonomiks və iqtisadi nəzəriyyə predmetlərinin oxşar və fərqli cəhətləri.
 6. İqtisad elmində yeni tədqiqat konsepsiyaları.
 7. Strateji yol xəritəsinin əsas istiqamətləri – davamlı inkişafa keçid konsepsiyası kimi.
 8. Azərbaycanın müasir iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri və perspektivləri.

*
Məqalələrin tərtibinə aşağıdakı tələblər qoyulur:

 1. Məqalələrdə müəllifin adı, atasının adı və soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, iş yeri, elektron ünvanı və əlaqə nömrəsi bildirilməlidir.
 2. Müəllifin adından sonra ortada iri qara şriftlərlə məqalənin adı göstərilməlidir.
 3. Məqalənin adından sonra azərbaycan dilində xülasə yazılmalıdır.
 4. Tezislərin həçmi 3 səhifədən (A4), məqalələrin həcmi 6-8 səhifədən (A4) çox olmamalıdır. Məqalələr 12 ölçudə, 1.5 intervalla, Times New Roman şrifti ilə yazılmalı, kənarlardan (soldan 25mm, sağdan 10mm, yuxarıdan 20mm, aşağıdan 20mm) boşluq buraxılmalıdır.
 5. Konfransa təqdim olunacaq məqalələr azərbaycan, rus, ingilis və türk dillərində yazıla bilər. İstinad olunan ədəbiyyatın nömrəsi və səhifəsi mətnin içində gös­tə­ril­məlidir (məsələn; 1, səh.15).
 6. Məqalələrdə yenilik, səmərəlilik və faydalılıq nəzərə çarpmalıdır.
 7. Məqalələr Elm Komitəsi tərəfindən qiymətləndirilərək seçiləcəkdir. Qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul olunmayacaqdır.
 8. Məqalələrin qəbulu üçün son tarix: 16 may 2018-ci ildir. Məqalələr  unec_elm@mail.ru  elektron ünvanına və çap variantında UNEC-in əsas binası, “Elm” şöbəsinə (otaq 128) təqdim olunmalıdır.

*
QEYD:
 Konfransın materialları AR dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc       olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər siyahısına əlavə olunur.

Konfransda iştirak etməyənlərin məqalələri nəşr olunmayacaqdır.

Ətraflı məlumat üçün əlaqə telefonu: (012) 492-72-98, UNEC “Elm” şöbəsi