Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Azərbaycan çayı. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan çörəyi. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. A.Musayev, A.Hüseynov, Y.Kəlbiyev Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları. Ə-C.Əhmədov Balıq və balıq məhsullarıının texnologiyası. Qədimova N.S., Axundova N.Ə., Məhərrəmova M.H. 2018 Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasi. N.Ə.Axundova, N.S.Qədimova Bank fəaliyyətinin əsasları. Z.Məmmədov Bank işi üzrə ilk interaktiv (Dərs vəsaiti). R.Bəşirov Beynəlxalq iqtisadiyyat. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları (ARDNŞ). 2016 Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. N.Quliyev, M.Mahmudov Beynəlxalq marketinq. Ə.Ələkbərov, A.Əlizadə Beynəlxalq marketinq. M.Allahverdiyeva Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları. E.EYVAZOV, N.BALABƏYOVA Beynəlxalq statistika nəyi öyrənir. Dərs vəsaiti Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vamlova, L.P.Borodulina Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Z.Məmmədov Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. İ.Rzayev Birja fəaliyyəti. Ə.İ.QASIMOV, V.Ə.HƏZİYEV Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası. Gülnaz Həsənova. 2018 Biznes əlaqələri. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Biznesdə kontrolinq. A.Karminski, N.Olenev və b. Biznesin starteji idarə edilməsi. Hacı Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Biznesin strateji idarə edilməsi. N.Həsənov Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. V.Yaroçkin, Y.Buzanova Büdcə sistemi. Ş.Bədəlov, R.Məhərrəmov, F.Qurbanov Mühasibat uçotu (rus dilində) Y.Hüseynov Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları. Y.Beydiyeva Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.A.Əzizova. 2012 Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.Əzizova Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri. A.Əliyev, A.Şəkərəliyev, İ.Dadaşov Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixlik və müasirlik (Konfrans materialları)ı Dünya iqtisadiyyatının tarixi. Dərslik Dünya maliyyə böhranları. Ç.Kindlberqer, R.Aliber Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Y.A.Kəlbiyev Ədviyyələr və tamlı qatmalar. Ə-C.Əhmədov Ekologiya, I hissə. V.İ.Korobkin, L.V.Peredelski. 2013 Elektron biznes. İ.Musayev, M.Əlizadə, A.Mahmudov Əmək və insan resursları üzrə LÜĞƏT-MƏLUMAT kitabçası. E.Əziziva, V.Mustafayeva və b. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları. N.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. I hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. II hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Ətraf mühitin iqtisadiyyatı.R.Ş.Həsənov. 2017 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Rövşən Həsənov, 2018 Firmanın iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. S.Bayramova, S.Qurbanova Gömrük ekspertizası. C.Nuriyev, A.Şəkərəliyev, A.Əliyev, S.Əhmədov Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş.Şəkərəliyev, C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, Z.A.Şəkərəliyeva. 2018 Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş.Şəkərəliyev, C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, Z.A.Şəkərəliyeva Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş. Şəkərəliyev, Z.A.Şəkərəliyeva Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Şəkərəliyev, C.Nuriyev, A.Əliyev Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialları) Heyətin idarə edilməsi Heyvanat mənşəli ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası. Sabir İsfəndiyarov. 2018 İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Ş.Quliyeva. Dərs vəsaiti İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2017 İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2018 İnformasiyanin işlənməsinin kodlaşdirilmasi. Bayram Qasımov, İsa Musayev, Hafiz Bayramov. 2018 İnternet texnologiyalarə əsasında marketinq. T.Burenina İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.İsayev İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Q.Əliyev İqtisadçilar üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti İqtisadi fikir tarixi. Rzayeva Şəhla Məhəmməd, Əliyeva Leyla Zakir. 2018 İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi. Ş.A.Hüseynova. 2018 İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. K.K.Məmtiyev, H.M.Bayramov, H.E.Hüseynov, M.Ə.Rüstəmova, S.F.Abdullayeva. 2018 İqtisadi məsələlər üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi siyasət: Metodologiya və praktika. R.Həsənov İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. R.Əliyev İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. V.Sençaqov İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Dərslik. İqtisadiyyatda riyaziyyat. V.Malıxin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. M.Əhmədov, A.Hüseyn İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənmsinin əsasları. H.Allahverdiyev İş yerlərinin attestasiyası. T.Yusufova İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov. 2019 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları. Devid Aleksandr və b. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. A.B.Abbasov Kapital bazarı. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri. Ü.Əliyev Kommersiya danışıqları və yazışmalar. M.Dadaşova Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən MƏSƏLƏLƏR və TESTLƏR. M.Allahverdiyeva, B.Manafov Kommunikasiya prosesində reklam. L.Fedotova Kompyuter şəbəkələrinin əsasları. Bayramov Hafis Məhərrəm, Mənsimov Haqverdi İsgəndər, Məmmədov Əlövsət Suliddin. 2019 Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası. Elsevər Fərzəliyev, Mehriban Məhərrəmova, Günəş Nəsrullayeva, MehribanYusifova. 2019 Elektron kommersiya. M.Əkbərov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. Dərslik Maliyyə bazarlarının terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti. V.Zeynalov Maliyyə hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. 2018 Maliyyə (Suallar və Cavablar). Dərs vəsaiti Maliyyə təhlili. Müslümоv S.Y., Kazımоv R.N. Dərslik Maliyyə uçotu. V.Terexova Maliyyə və bank statistikası Marketinq: ilk addım, 7-ci nəşr. F.Kotler, Q.Armstronq Marketinqə giriş (Введение в маркетинг). Q.Armstronq, F.Kotler (rus dilində) Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.Aşurov Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.S.Aşurov Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.S. AŞUROV İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Q.S.Əlləzov Metroloiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Məmmədov N.R., Aslanov Z.Y., Seydəliyev İ.M. və b. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov, N.Əliyev Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər. Ə-C.Əhmədov Milli iqtisadiyyat. A.Qradov Modern ali məktəb: məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər. Z.Məmmədov Müasir diplomatiyada protokol və etiket. V.Ulaxoviç Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili. M.Əhmədov Müəssisənin iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Müəssisənin maliyyə təhlili. Q.Liferenko Mühasibat hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. Dərslik Mühasibat (maliyyə) hesabatı. S.Səbzəliyev Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu və audit. Dərslik Mühasibat uçotu və audit. Q.Rzayev Naxçıvan: İqtisadiyyatın prioritetləri. İqtisadi artım, dinamik inkişaf. N.Əhmədov Novruz süfrəsi. Ə-C.Əhmədov Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi. Metodiki dərs vəsaiti Pərakəndə ticarətin təşkili Praktiki audit. R.N.Kаzımov, C.B.Namazova Pul, kredit, banklar. F.Kaşiyeva Pul, kredit, banklar. O.Sviridov Pul, kredit, banklar. Z.Məmmədov Pul, kredit və banklar (Suallara cavab) Pul nəzəriyyəsi Qənnadı məhsullarının əmtəəşünaslığı. Ə.C.Əhmədov, A.Hüseynov Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya tədqiqatı Qida kimyası. S.Həsənova, X.Həşimov Qiymətin əmələ gəlməsi. X.H.Kazımlı, Q.S.Bayramov, B.C.Sadıqov, İ.Q.Quliyev, S.İ.Hümbətova, İ.N.Məmmədov Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. A.Çudakov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. A.Abbasov Qlobal maliyyə böhranı və antiböhran tədbirlər: təhlil və qiymətləndirmə. V.Zeynalov Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. H.İsrafilov Qurani-Kərimdə qida məhsulları və islamda qidalanma. Ə-C.Əhmədov Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti. R.A.Bəşirov Biznes-Plan. R.R.Bədirov, M.R.Bədirov, K.M.Məmmədov. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. M.Mahmudov, İ.Mahmudova Satış şöbəsinin idarə edilməsi Səhmdarlıq işi Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası. Rəhimov N.K., Məhərrəmova M.H., Qurbanova A.A., Kazımova İ.H., Yusifova M.R., Nəsrullayeva G.M. Sertifikatlaşdırmanın əsasları. Aslanov Z.Y., Zeynalova M.S. 2018 Sığorta işi. B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev. 2018 Sığorta. N.Xudiyev Şirniyyat. Ə-C.Əhmədov Siyasi və iqtisadi coğrafiya. Əsgərova Mehriban, Abdullayev Əsədulla. 2018 Sosial-iqtisadi statistika. S.Yaqubov, A.Məmmədov Sosial-mənəvi tərəqqi və islam Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Ə.Əlirzayev Sоsiоlоgiyа. H.T.Mustafayeva. 2018 Susuz həyat yoxdur. Əhməd-Cabir Əhmədov Tamlı malların ekspertizası. S.Əhmədova Tamlı malların əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov Təşkilatların konfliktologiyası. A.Bolşakov, M.Nesmelova Ekologiya, II hissə. V.İ.Korobkin, L.V.Peredelski. 2013 Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik. Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. M.Ağamalıyev, T.Şükürov Ticarət, pul, mentalitet. A.Mazaraki Tikinti işlərinin əsasları. C.Q.Abbasov Toxuculuq materiallarının texnologiyası. Hüseynov V.N., Nuriyev M.N. 2018 Turizmin iqtisadiyyatı və idarı edilməsi. Ə.Əlirzayev Ümumi menecment Vergi hüququ. Dərslik Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi. L.Xodov Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi. M.Ə.Məhərrəmov, M.H.Məhərrəmov. a, İ.H.Kazımova, S.İ.Məhərrəmova. 2018 Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu. V.M.Quliyev, S.M.Süleymanov Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri. K.Rudıy Xidmət sahələrinin marketinqi. M.ƏHMƏDOV Xidmət sahələrinin marketinqi. M.M.Əhmədov Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. Ə-C.Əhmədov Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. Gəray Mirzəyev, Azər Hüseynov. 2018 Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. Gəray Surxay oğlu Mirzəyev. 2019 Zeytun və zeytun yağı. Ə-C.Əhmədov

ÜMUMİ BÖLMƏ

Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. M.Hacıyeva, T.Əbdülhəsənli Azərbaycan səfəvi dövləti 1501-1736-ci illər. Nizami Süleymanov. 2018 Azərbaycan və ATƏT. B.Abdullayev, Z.Bayramov və b. Azərbaycanın qədim dövlətləri. Paşayeva Məhəbbət Tofiq. 2018 Azərbaycanın Xalq Gümhuriyyətinin gömrük siyasəti. F.Əsədov Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır. Ə.Abdullayev Biznesmenlər üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti Rus dili üzrə - Деловой русский язык. Наиля Велиева. Rus dili üzrə - Дипломатический русский язык. Н.Т.Велиева Diplomatik yazışma. B.Abdullayev, A.Eyyubov Diplomatiyanın əsasları. A.Eyyubov Dizayn tarixi. B.S.Paşayev Dövlət qulluğu. R.A.Səfərov. Dərs vəsaiti Dünya xalqları və çoxmədəniyyətlilik. G.R.Əliyeva. 2018 Ekoloji siyasət və diplomatiya. Metodik göstəriş Əməyin mühafizəsi. Dərs vəsaiti. ENGLISH for ECONOMISTS Fizika praktikumu. M.M.Tağıyev, A.M.Əhmədova. 2019 Fizika. R.Rzayev İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Quliyeva Şəfa Tofiq. 2018 İnformasiya təhlükəsizliyi. 2018 İntellektual sistemlər və texnologiyalar. R.Balayev, M.Əlizadə, İ.Musayev İqtisadi informatika. M.Əlizadə, İ.Musayev İşgüzar Azərbaycan dili. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova İşgüzar fransız dili. N.Nəbiyev, F.Həsənov Kimya üzrə dərs vəsaiti - Химия Учебное пособие. Р.Ф.Фатизаде, С.А.Гасанова, Х.М.Гашимов, Х.Я.Кулиева, А.Е.Сулейманова. 2019 Rus dili üzrə - Методические рекомендации по применению кейс-технологии в процессе обучения русскому языку. Н.Велиева Microsoft EXCEL. M.Əlizadə, S.İsmayılova, C.Hacızadə Microsoft Word Mətn redaktoru. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Seyidzadə Mir Mustafa Xan. F.Əsədov Moda və kostyumun tarixi. B.S.PAŞAYЕV, Y.Ç.AĞAMALIYЕVA, L.H.MƏMMƏDOVA Müasir informasiya sistemlərinin idarə olunması. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Əliyev Müstəqil Azərbaycan və Fransa. Ə.Abdullayev Nadir şah Əfşar. F.Əsədov Riyaziyyat 2. Proqram və test nümunələri. M.Qarayev, N.Musayev, T.Quluzadə Rus dili üzrə dərs vəsaiti - Русский язык как иностранный. Г.Н. Рзаева, С.Р.Бабаева, З.Х.Салимова, З.А.Гусейнова. 2019 Rus dili üzrə dərs vəsait - РУССКИЙ ЯЗЫК Учебное пособие для студентов АГЭУ. Н.Т.Велиева. 2018 Sosiologiya. Dərslik. Tariximizin səhifələrində Makdoniyalı İskəndər. F.Əsədov Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi. O.Şamxalov, Ş.Abdullayeva Türk xalqlarının tarixi. R.Qurbanov Üzvi və fiziki kimya. Rzayev R.M., Ləzgiyev N.Y., Həşimov X.M. 2017 Xarici dil (bütün ixtisaslar üzrə). Aygun Vekilova, Necef Nabiyev. 2017 XIX əsrin II yarısı–XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda vеrgi sistеminin tarixindən. Rəsmiyyə Məmmədova Yaddaışdan silinməz xatirələr. Ə.Abdullayev