Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Amalı yaratmaq, məramı qurmaq, məqsədi xalqına xidmət etmək. Heydər Əliyev Azərbaycan çayı. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan çörəyi. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan neftinin qısa tarixi. Miryusif Mirbabayev Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. A.Musayev, A.Hüseynov, Y.Kəlbiyev Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları. Ə-C.Əhmədov Balıq və balıq məhsullarıının texnologiyası. Qədimova N.S., Axundova N.Ə., Məhərrəmova M.H. 2018 Baliq və baliq məhsullarinin texnologiyasi. N.Ə.Axundova, N.S.Qədimova Bank fəaliyyətinin əsasları. Z.Məmmədov Bank işi. R.A.Bəşirov Bank işi üzrə ilk interaktiv (Dərs vəsaiti). R.Bəşirov Bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi.V.İ.Kuşlini Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. Cəlil Kərimov, Ayaz Orucov, Tahirə Kərimova Beynəlxalq iqtisadiyyat. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov Beynəlxalq maliyyə. Dərs vəsaiti Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartlarına uyğun Konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları (ARDNŞ). 2016 Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. N.Quliyev, M.Mahmudov Beynəlxalq marketinq. Ə.Ələkbərov, A.Əlizadə Beynəlxalq marketinq. M.Allahverdiyeva Beynəlxalq münasibətlər tarixi. A.N.Abbasbəyli, S.Z.Yusifzadə Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları. E.EYVAZOV, N.BALABƏYOVA Beynəlxalq statistika nəyi öyrənir. Dərs vəsaiti Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vavilova, L.P.Borodulina. 2008 Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vavilova, L.P.Borodulina. 2009 Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Z.Məmmədov Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. İ.Rzayev Birja fəaliyyəti. Ə.İ.QASIMOV, V.Ə.HƏZİYEV Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası. Gülnaz Həsənova. 2018 Biznes əlaqələri. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Biznesdə kontrolinq. A.Karminski, N.Olenev və b. Biznesin starteji idarə edilməsi. Hacı Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Biznesin strateji idarə edilməsi. N.Həsənov Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. V.Yaroçkin, Y.Buzanova Büdcə sistemi. Ş.Bədəlov, R.Məhərrəmov, F.Qurbanov Mühasibat uçotu (rus dilində) Y.Hüseynov Crisis in the global econom. Edited by Andrea Fumagalli and Sandro Mezzadra Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları. Y.Beydiyeva Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Dördüncü sənaye inqilabı. Klaus Şvab. Dövlət və bələdiyyə idarəçiliyi.Dərslik Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.A.Əzizova. 2012 Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.Əzizova Dövlətin iqtisadi siyasəti: reallıqlar və perspektivlər. A.Ş.Şəkərəliyev Dünya iqtisadiyyatı. Ə.M.Bədəlov, A.M.Ağayev, S.J.Tağızadə Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri. A.Əliyev, A.Şəkərəliyev, İ.Dadaşov Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixlik və müasirlik (Konfrans materialları)ı Dünya iqtisadiyyatının tarixi. Dərslik Dünya maliyyə böhranları. Ç.Kindlberqer, R.Aliber Dünya təsərrüfatının qloballaşması. Economic crisis and crime. Mathieu Deflem Economic crisis and crime. Mathieu Deflem, Jeffrey T.Ulmer Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Y.A.Kəlbiyev Econophysics of Order-driven Markets. Frederic Abergel-Bikas K.Chakrabarti. Anirban Chakraborti-Manipushpak Mitra Editors Ədviyyələr və tamlı qatmalar. Ə-C.Əhmədov Ekologiya, I hissə. V.İ.Korobkin, L.V.Peredelski. 2013 Elektron biznes. İ.Musayev, M.Əlizadə, A.Mahmudov Əmək və insan resursları üzrə LÜĞƏT-MƏLUMAT kitabçası. E.Əziziva, V.Mustafayeva və b. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları. N.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. I hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. II hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Ətraf mühitin iqtisadiyyatı.R.Ş.Həsənov. 2017 Ətraf mühitin iqtisadiyyatı. Rövşən Həsənov, 2018 Extreme economics Финансы зарубежных стран и международные валютно-кредитные отношения. Э.М.Годжаева Firmanın iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. S.Bayramova, S.Qurbanova Gömrük ekspertizası. C.Nuriyev, A.Şəkərəliyev, A.Əliyev, S.Əhmədov Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş.Şəkərəliyev, C.Q.Nuriyev, A.Ə.Əliyev, Z.A.Şəkərəliyeva. 2018 Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş. Şəkərəliyev, Z.A.Şəkərəliyeva “Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi”. A.Ş. Şəkərəliyev, Z.A.Şəkərəliyeva Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Şəkərəliyev, C.Nuriyev, A.Əliyev Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialları) Heydər Əliyevin dil siyasəti. Vilayət Əliyev Heyətin idarə edilməsi Heyvanat mənşəli ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası. Sabir İsfəndiyarov. 2018 İaşə məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya praktikumu. Dərs vəsaiti İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Ş.Quliyeva. Dərs vəsaiti İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2017 İdarəetmə təhlili. H.A.Cəfərli. 2018 İnformasiya iqtisadiyyatı. Metodik vəsait İnformasiya iqtisadiyyatı. Metodik vəsait İnformasiya təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti İnformasiyanin işlənməsinin kodlaşdirilmasi. Bayram Qasımov, İsa Musayev, Hafiz Bayramov. 2018 İnternet texnologiyalarə əsasında marketinq. T.Burenina İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.İsayev İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Q.Əliyev İqtisadçılar üçün ingilis dili. V.V.Qolovanyov İqtisadi fikir tarixi. Rzayeva Şəhla Məhəmməd, Əliyeva Leyla Zakir. 2018 İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi. Ş.A.Hüseynova. 2018 İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. K.K.Məmtiyev, H.M.Bayramov, H.E.Hüseynov, M.Ə.Rüstəmova, S.F.Abdullayeva. 2018 İqtisadi məsələlər üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Dərs vəsaiti. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi siyasət: Metodologiya və praktika. R.Həsənov İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. R.Əliyev İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. V.Sençaqov İqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasının makroiqtisadi problemləri. S.M.Mikayılova İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Dərslik. İqtisadiyyatda riyaziyyat. V.Malıxin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları. Həsən Allahverdiyev İqtisadiyyatın investisiya potensialı: formalaşması və istifadə mexanizmləri. T.İ.Kərimova İş yerlərinin attestasiyası. T.Yusufova İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov. 2019 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqinin tarixi və metodologiyası. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. Əhmədov Əhməd-Cabir İsmayıl, Osmanov Tofik Ramazan. 2019 İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları. Devid Aleksandr və b. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. A.B.Abbasov Kapital bazarı. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri. Ü.Əliyev Kommersiya danışıqları və yazışmalar. M.Dadaşova Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən MƏSƏLƏLƏR və TESTLƏR. M.Allahverdiyeva, B.Manafov Kommunikasiya prosesində reklam. L.Fedotova Kompyuter şəbəkələrinin əsasları. Bayramov Hafis Məhərrəm, Mənsimov Haqverdi İsgəndər, Məmmədov Əlövsət Suliddin. 2019 Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası. Elsevər Fərzəliyev, Mehriban Məhərrəmova, Günəş Nəsrullayeva, MehribanYusifova. 2019 Elektron kommersiya. M.Əkbərov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. Dərslik Maliyyə bazarlarının terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti. V.Zeynalov Maliyyə. Dərs vəsaiti, 2010 Maliyyə hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. 2018 Maliyyə (Suallar və Cavablar). Dərs vəsaiti Maliyyə təhlili. Müslümоv S.Y., Kazımоv R.N. Dərslik Maliyyə uçotu. V.Terexova Maliyyə və bank statistikası. Dərs vəsaiti Marketinq: ilk addım, 7-ci nəşr. F.Kotler, Q.Armstronq Marketinq tədqiqatları. T.Ş.ŞÜKÜROV, R.Ş.ŞÜKÜROV Marketinqə giriş (Введение в маркетинг). Q.Armstronq, F.Kotler (rus dilində) Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.S. AŞUROV Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsi. Tofiq Bəhrəçi, Validə Mehdiyeva. 2012 İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Q.S.Əlləzov Metroloiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Məmmədov N.R., Aslanov Z.Y., Seydəliyev İ.M. və b. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov, N.Əliyev Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər. Ə-C.Əhmədov Milli iqtisadiyyat. A.Qradov Milli iqtisadiyyatın formalaşması. Nuriyev C.Q. Мировая экономика и международные экономические отношения. Е.С.Батманова, П.С.Томилов Modern ali məktəb məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər. ZAHİD FƏRRUX MƏMMƏDOV Müasir diplomatiyada protokol və etiket. V.Ulaxoviç Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma. Şamil Saleh oğlu Qafarov Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili. M.Ə.Əhmədov. 2004 Müəssisənin iqtisadiyyatı. İ.M.Hüseynova Müəssisənin iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Müəssisənin maliyyə təhlili. Q.Liferenko Mühasibat hesabatı. Sifariz Səbzəliyev. Dərslik Mühasibat (maliyyə) hesabatı. S.Səbzəliyev Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu və audit. Dərslik Mühasibat uçotu və audit. Q.Rzayev Naxçıvan: İqtisadiyyatın prioritetləri. İqtisadi artım, dinamik inkişaf. N.Əhmədov Novruz süfrəsi. Ə-C.Əhmədov Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi. Metodiki dərs vəsaiti Pərakəndə ticarətin təşkili Praktiki audit. R.N.Kаzımov, C.B.Namazova Principles of Economics. Karl E.Case, Ray C.Fair, Sharon M.Oster Pul, kredit, banklar. F.Kaşiyeva Pul, kredit, banklar. O.Sviridov Pul, kredit, banklar. Z.Məmmədov Pul, kredit və banklar (Suallara cavab) Pul nəzəriyyəsi Pulun diktaturası. Şamil Saleh oğlu Qafarov Qənnadı məhsullarının əmtəəşünaslığı. Ə.C.Əhmədov, A.Hüseynov Qeyri-ərzaq mallarının laboratoriya tədqiqatı Qida kimyası. S.Həsənova, X.Həşimov Qiymətin əmələ gəlməsi. X.H.Kazımlı, Q.S.Bayramov, B.C.Sadıqov, İ.Q.Quliyev, S.İ.Hümbətova, İ.N.Məmmədov Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. A.Çudakov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. A.Abbasov Qlobal maliyyə böhranı və antiböhran tədbirlər: təhlil və qiymətləndirmə. V.Zeynalov Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. H.İsrafilov Qurani-Kərimdə qida məhsulları və islamda qidalanma. Hacı Əhməd-Cabir Hacı İsmayıl oğlu Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti. R.A.Bəşirov Biznes-Plan. R.R.Bədirov, M.R.Bədirov, K.M.Məmmədov. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. M.Mahmudov, İ.Mahmudova «Rəqabət və Marketinq». I.M.Abbasov, Z.M.Məmmədova, E.N.Quliyev Sahibkarlıq hüququ. Seyfulla Хalıq oğlu Aslanov Satış şöbəsinin idarə edilməsi Səhmdarlıq işi Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının texnologiyası. Rəhimov N.K., Məhərrəmova M.H., Qurbanova A.A., Kazımova İ.H., Yusifova M.R., Nəsrullayeva G.M. Sertifikatlaşdırmanın əsasları. Aslanov Z.Y., Zeynalova M.S. 2018 Sığorta Sığorta işi. B.X.Ataşov, Ə.Ə.Ələkbərov, N.N.Xudiyev. 2018 Sığorta. N.Xudiyev Şirniyyat. Ə-C.Əhmədov Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələr. N.Quliyeva Siyasi və iqtisadi coğrafiya. Əsgərova Mehriban, Abdullayev Əsədulla. 2018 Sosial-iqtisadi statistika. S.Yaqubov, A.Məmmədov Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Ə.Əlirzayev Sоsiоlоgiyа. H.T.Mustafayeva. 2018 Susuz həyat yoxdur. Əhməd-Cabir Əhmədov Tamlı malların ekspertizası. S.Əhmədova Ekologiya, II hissə. V.İ.Korobkin, L.V.Peredelski. 2013 Texnoloji-terminlər LÜĞƏTİ (Qida mühəndisliyi ixtisası üzrə). Elsevər Fərzəliyev Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. M.Ağamalıyev, T.Şükürov Ticarət, pul, mentalitet. A.Mazaraki Tikinti işlərinin əsasları. C.Q.Abbasov Toxuculuq materiallarının texnologiyası. Hüseynov V.N., Nuriyev M.N. 2018 Vergi hüququ. Dərslik Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi. L.Xodov Vergilər və vergitutma. F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, М.М.Sadıqov, Y.A.Kəlbiyev, Z.H.Rzayev Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi. M.Ə.Məhərrəmov, M.H.Məhərrəmov. a, İ.H.Kazımova, S.İ.Məhərrəmova. 2018 Xarici iqtisadi fəaliyyətin gömrük-tarif tənzimlənməsi. A.Ş.Şəkərəliyev. Z.A.Şəkərəliyeva. Xarici iqtisadi fəaliyyətin uçotu. V.M.Quliyev, S.M.Süleymanov Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri. K.Rudıy Xidmət sahələrinin marketinqi. M.M.Əhmədov Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. Gəray Mirzəyev, Azər Hüseynov. 2018 Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. Gəray Surxay oğlu Mirzəyev. 2019 Zeytun və zeytun yağı. Ə-C.Əhmədov

ÜMUMİ BÖLMƏ

Aqrar-sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatıvə idarə edilməsi. Əbülfəz Qasımov Azərbaycan cümhuriyyəti. M.Ə.Rəsulzadə Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. M.Hacıyeva, T.Əbdülhəsənli Azərbaycan səfəvi dövləti 1501-1736-ci illər. Nizami Süleymanov. 2018 Azərbaycan tarixi. A.Bakıxanov adına tarix institutu Azərbaycan tarixi. A.Bakıxanov adına tarix institutu Azərbaycan tarixi. Nailə Vəlixanlı Azərbaycan tarixi. Oqtay Əfəndiyev Azərbaycan və ATƏT. B.Abdullayev, Z.Bayramov və b. Azərbaycanın qədim dövlətləri. Paşayeva Məhəbbət Tofiq. 2018 Azərbaycanın Xalq Gümhuriyyətinin gömrük siyasəti. F.Əsədov Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır. Ə.Abdullayev Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır. Əsgər Abdullayev Azərbaycann tarixi-siyasi coğrafiyası. Vaqif Piriyev Beynəlxalq nəqliyyat hüququ. E.Ə.Əliyev Biznesmenlər üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti Бухгалтерский учет. Н.А.Лытнева, Л.И.Малявкина, Т.В.Федорова Rus dili üzrə - Деловой русский язык. Наиля Велиева. Rus dili üzrə - Дипломатический русский язык. Н.Т.Велиева Diplomatik yazışma. B.Abdullayev, A.Eyyubov Diplomatiyanın əsasları. A.Eyyubov Dizayn tarixi. B.S.Paşayev Dövlət qulluğu. R.A.Səfərov. Dərs vəsaiti Dövlət qulluğunun hüquqi əsasları. Dərs vəsaiti Dünya xalqları və çoxmədəniyyətlilik. G.R.Əliyeva. 2018 Economics principles and policy. William J.Baumol, Alan S.Blinder Ədviyyələr və tamlı qatmalar. Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu Əhmədov Ekoloji siyasət və diplomatiya. Metodik göstəriş Elektrotexnikanın və elektronikanın əsasları. A.Ə.Hacıyev, R.Q.Məmmədov Emerging topics in macroeconomics. Richard O. Bailly Əməyin mühafizəsi. Dərs vəsaiti. Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası. A.C.Məmmədov, B.Y.Səmədov ENGLISH for ECONOMISTS Extreme economics. Keen J.Babbage Философия.Коробкова Ю.Е Философия. В.В.Крюков Fizika praktikumu. M.M.Tağıyev, A.M.Əhmədova. 2019 Fizika. R.Rzayev Heydər Əliyev siyasəti yaşayır və qalib gəlir. Arif Şəkərəliyev İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları. Nüsrət Heydər oğlu Qurbanov. Elza Mədət qızı Omarova. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları.Nüsrət Heydər oğlu Qurvanov. Elza Mədət qızı Omarova. İaşə müəssisələrində xidmətin təşkili. Nüsrət Qurbanov, Yazgül Hüseynova, Lalə Əmiraslanova İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. Quliyeva Şəfa Tofiq. 2018 İdarəetmə qərarları.K.A.Şahbazov, H.S.Həsənov, M.H.Məmmədov, V.N.Nəsibov İnformasiya təhlükəsizliyi. 2018 İntellektual sistemlər və texnologiyalar.Dərs vəsaiti İntellektual sistemlər və texnologiyalar. R.Balayev, M.Əlizadə, İ.Musayev İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.Z.İsayev İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. Metodik vəsait İqtisadi informatika. M.Əlizadə, İ.Musayev İşgüzar Azərbaycan dili. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova İşgüzar fransız dili. N.Nəbiyev, F.Həsənov İslam. Əvəz Bayramov, Hacı İsmayıl Feyzullabəyli İstehlak bazarının idarə edilməsi. Elşad Məmmədov İstehsal sahələrinin texnologiyası və sənaye ekologiyası. Calal Mahmudov İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İ.İmanov İstehsalın təşkili əsasları. A.S.İsayev Kimya üzrə dərs vəsaiti - Химия Учебное пособие. Р.Ф.Фатизаде, С.А.Гасанова, Х.М.Гашимов, Х.Я.Кулиева, А.Е.Сулейманова. 2019 Конкурентоспособность отраслей сельского хозяйства и потенциал ее повышения. З.Р.Новрузова Konstruksiya materiallarının texnologiyası.H.Ə.Hacıbalayev “Korporativ mülkiyyətin müasir auditi”. Anar Cümşüd oğlu Vəliyev Корпоративные финансы. Д.А.Багиров, М.Х.Гасанлы, Р.Н.Гушхани Logistikanın əsasları. T.İ.İmanov Marketinq strategiyası və rəqabətli mövqeləşdirmə.Qrem Huley, Con Sonders, Naycel Pirsi Marketinq tədqiqatları. T.Ş.Şükürov, R.Ş.Şükürov Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşməsi. Tofiq Bəşərçi, Validə Mehdiyeva Rus dili üzrə - Методические рекомендации по применению кейс-технологии в процессе обучения русскому языку. Н.Велиева Международные маркетинговые исследования. Гасанзаде Мехрибан Мамед кызы Microsoft EXCEL. M.Əlizadə, S.İsmayılova, C.Hacızadə Microsoft Word Mətn redaktoru. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Seyidzadə Mir Mustafa Xan. Firudin Nurullabəyli-Əsədov. 2007 Moda və kostyumun tarixi. B.S.PAŞAYЕV, Y.Ç.AĞAMALIYЕVA, L.H.MƏMMƏDOVA Müasir informasiya sistemlərinin idarə olunması. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Əliyev Müstəqil Azərbaycan və Fransa. Ə.Abdullayev Nadir şah Əfşar. F.Əsədov Nitq mədəniyyəti. Suleyman Hüseynov Основы управления человеческими ресурсами. Учебное пособие Pambığın qurudulması. V.N.Hüseynov, F.Ə.Vəliyev, R.A.Sailov. Patentşünaslıq. İ.M.Seydəliyev Polimer kimyasından praktikum. N.Y.Ləzgiyev Предпринимательство в туризме Азербайджана. Анар Азизов Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma. B.H.Kuzık, V.İ.Kuşlin, B.Yakoveç Psixologiya. S.İ.Seyidov. M.Ə.Həmzəyev Qаrаbаğ хаnlığı. Əmrаhоv M.İ., Çingizоğlu.Ə, Həsənоv H.İ. Qeyri-ərzaq mallarının laboratotiya tədqiqatı. Dərslik Qida məhsullarının müasir tədqiqat üsulları. Fərzəliyev Elsevər Baba oğlu Qiymətləndirmənin əsasları. Xanhüseyn Kazımlı “Qlobal maliyyə böhranı:iqtisadi təhlükəsizliyin Azərbaycan modeli və dünya təcrübəsi”. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları Riyaziyyat 2. Proqram və test nümunələri. M.Qarayev, N.Musayev, T.Quluzadə Rus dili üzrə dərs vəsaiti - Русский язык как иностранный. Г.Н. Рзаева, С.Р.Бабаева, З.Х.Салимова, З.А.Гусейнова. 2019 Rus dili üzrə dərs vəsait - РУССКИЙ ЯЗЫК Учебное пособие для студентов АГЭУ. Н.Т.Велиева. 2018 Рынок труда и занятость населения. Э.Д.Азизова, З.И.Мустафаева, С.Р.Байрамова, А.А.Азизов Sahibkarlığın əsasları. Niftullayev Vaqif Сборник тренировочных упражнений по русскому языку. Cима Гусейнова Sığorta fəaliyyətinin əsasları. Bəybala Xankişiyev Sığorta işinin təşkili. İ.M.Abbassov, İ.C.Həsənov Sığorta. Xudiyev N.N. Sosial-mənəvi tərəqqi və islam (Dərs vəsaiti) Gülbahar Əliyeva Sosiologiya.H.T.Mustafayeva Tamlı malların əmtəəşünaslığı. Ə-C.İ.Əhmədov Tariximizin səhifələrində Makdoniyalı İskəndər. F.Əsədov Теория организации. Айдын Самедов Təşkilati davranış. N.F.Axundova Təşkilatların konfliktologiyası. A.Q.Bolşakov.,N.Y.Nesmelova Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi. O.Şamxalov, Ş.Abdullayeva Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. Qərib Məmmədov Turizmin əsasları. İlqar Hüseynov. Nigar Əfəndiyeva Turizmin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Ə.Q.Əlirzayev Türk xalqlarının tarixi. R.Qurbanov Ümumi menecment. Dərs vəsaiti Управление персоналом. Л.Г.Алиханова Üzvi və fiziki kimya. Rzayev R.M., Ləzgiyev N.Y., Həşimov X.M. 2017 Xalqların sərvəti. Adam Smit. Xarici dil (bütün ixtisaslar üzrə). Aygun Vekilova, Necef Nabiyev. 2017 Xidmət sahələrinin marketinqi. Leyla Arif qızı Hacıyeva. XIX əsrin II yarısı– XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda vеrgi sistеminin tarixindən. Rəsmiyyə Məmmədova Yaddaşdan silinməz xatirələr. Əsgər Abdullayev Yemişan meyvələrindən funksional təyinatlı qida məhsullarının istehsalı. Nüsrət Qurbanov, Lalə Əmiraslanova, Mehriban Məhərrəmova Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. Əhməd-Cabir İsmayıl oğlu Əhmədov