Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

Azərbaycan çayı. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan çörəyi. Ə-C.Əhmədov Azərbaycan Respublikasının vergi xidməti: islahatlar və nəticələr. A.Musayev, A.Hüseynov, Y.Kəlbiyev Azərbaycan üzümündən qidalı ərzaq məhsulları. Ə-C.Əhmədov Bank fəaliyyətinin əsasları. Z.Məmmədov Bank işi üzrə ilk interaktiv (Dərs vəsaiti). R.Bəşirov Beynəlxalq iqtisadiyyat. Ş.Hacıyev, Ə.Bayramov Beynəlxalq maliyyə münasibətləri. N.Quliyev, M.Mahmudov Beynəlxalq marketinq. Ə.Ələkbərov, A.Əlizadə Beynəlxalq marketinq. M.Allahverdiyeva Beynəlxalq statistika nəyi öyrənir. Dərs vəsaiti Beynəlxalq ticarət. Y.V.Vamlova, L.P.Borodulina Beynəlxalq valyuta-kredit münasibətləri və xarici ölkələrin pul-kredit sistemi. Z.Məmmədov Beynəlxalq vergitutmada ofşor mexanizmlərin tətbiqi. İ.Rzayev Biznes əlaqələri. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Biznesdə kontrolinq. A.Karminski, N.Olenev və b. Biznesin starteji idarə edilməsi. Hacı Niyazi Əlikram oğlu Həsənov Biznesin və sahibkarlığın təhlükəsizliyinin əsasları. V.Yaroçkin, Y.Buzanova Büdcə sistemi. Ş.Bədəlov, R.Məhərrəmov, F.Qurbanov Mühasibat uçotu (rus dilində) Y.Hüseynov Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları. Y.Beydiyeva Dayanıqlı inkişafın Heydər Əliyev modeli Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti. G.Əzizova Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri. A.Əliyev, A.Şəkərəliyev, İ.Dadaşov Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixlik və müasirlik (Konfrans materialları)ı Dünya iqtisadiyyatının tarixi. Dərslik Dünya maliyyə böhranları. Ç.Kindlberqer, R.Aliber Vergi siyasətinin konseptual əsasları və praktiki aspektləri. Y.A.Kəlbiyev Ədviyyələr və tamlı qatmalar. Ə-C.Əhmədov Elektron biznes. İ.Musayev, M.Əlizadə, A.Mahmudov Əmək və insan resursları üzrə LÜĞƏT-MƏLUMAT kitabçası. E.Əziziva, V.Mustafayeva və b. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası. Dərs vəsaiti Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov Ərzaq malları əmtəəşünaslığının nəzəri əsasları. N.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. I hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Ərzaq mallarının ekspertizası. II hissə. Ə-C.Əhmədov, M.Musayev Firmanın iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti. S.Bayramova, S.Qurbanova Gömrük ekspertizası. C.Nuriyev, A.Şəkərəliyev, A.Əliyev, S.Əhmədov Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Ş. Şəkərəliyev, Z.A.Şəkərəliyeva Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. A.Şəkərəliyev, C.Nuriyev, A.Əliyev Heydər Əliyev iqtisadi strategiyasının təntənəsi (Konfrans materialları) Heyətin idarə edilməsi İnternet texnologiyalarə əsasında marketinq. T.Burenina İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.İsayev İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Q.Əliyev İqtisadçilar üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti İqtisadi məsələlər üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi siyasət: Metodologiya və praktika. R.Həsənov İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. R.Əliyev İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. V.Sençaqov İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Dərslik. İqtisadiyyatda riyaziyyat. V.Malıxin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. M.Əhmədov, A.Hüseyn İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənmsinin əsasları. H.Allahverdiyev İş yerlərinin attestasiyası. T.Yusufova İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov Maliyyə hesabatının beynəlxalq standartları. Devid Aleksandr və b. Biznesin təşkili və idarə edilməsi. A.B.Abbasov Kapital bazarı. Rəşid Bədirov, Murad Bədirov Keçid dövrünün milli iqtisadi problemləri. Ü.Əliyev Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən MƏSƏLƏLƏR və TESTLƏR. M.Allahverdiyeva, B.Manafov Kommunikasiya prosesində reklam. L.Fedotova Elektron kommersiya. M.Əkbərov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. Dərslik Maliyyə bazarlarının terminlərinin İZAHLI LÜĞƏTİ Maliyyə böhranı və antiböhran idarəetmə siyasəti. V.Zeynalov Maliyyə (Suallar və Cavablar). Dərs vəsaiti Maliyyə uçotu. V.Terexova Maliyyə və bank statistikası Marketinq: ilk addım, 7-ci nəşr. F.Kotler, Q.Armstronq Marketinqə giriş (Введение в маркетинг). Q.Armstronq, F.Kotler (rus dilində) Marketinqin kommunikasiya sistemi. A.Aşurov İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Q.S.Əlləzov Metroloiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. Məmmədov N.R., Aslanov Z.Y., Seydəliyev İ.M. və b. Meyvə və tərəvəzin əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov, N.Əliyev Milli Azərbaycan şərbətləri və spirtsiz içkilər. Ə-C.Əhmədov Milli iqtisadiyyat. A.Qradov Modern ali məktəb: məqsədlər, vəzifələr, problemlər və perspektivlər. Z.Məmmədov Müasir diplomatiyada protokol və etiket. V.Ulaxoviç Müəssisədə məsrəflərin operativ təhlili. M.Əhmədov Müəssisənin iqtisadiyyatı. T.Hüseynov Müəssisənin maliyyə təhlili. Q.Liferenko Mühasibat (maliyyə) hesabatı. S.Səbzəliyev Mühasibat uçotu Mühasibat uçotu və audit. Dərslik Mühasibat uçotu və audit. Q.Rzayev Naxçıvan: İqtisadiyyatın prioritetləri. İqtisadi artım, dinamik inkişaf. N.Əhmədov Novruz süfrəsi. Ə-C.Əhmədov Özəlləşdirilən əmlakın uçotu və auditi. Metodiki dərs vəsaiti Pərakəndə ticarətin təşkili Pul, kredit, banklar. F.Kaşiyeva Pul, kredit, banklar. O.Sviridov Pul, kredit, banklar. Z.Məmmədov Pul, kredit və banklar (Suallara cavab) Pul nəzəriyyəsi Qənnadı məhsullarının əmtəəşünaslığı. Ə.C.Əhmədov, A.Hüseynov Qida kimyası. S.Həsənova, X.Həşimov Qiymətləndirmə fəaliyyətinin qanunvericilik təminatı Qiymətlər və qiymətin əmələ gəlməsi. A.Çudakov Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar. A.Abbasov Qlobal maliyyə böhranı və antiböhran tədbirlər: təhlil və qiymətləndirmə. V.Zeynalov Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. H.İsrafilov Qurani-Kərimdə qida məhsulları və islamda qidalanma. Ə-C.Əhmədov Bank işi fənni üzrə interaktiv dərs vəsaiti. R.A.Bəşirov Biznes-Plan. R.R.Bədirov, M.R.Bədirov, K.M.Məmmədov. Regionların sosial-iqtisadi inkişafının tənzimlənməsi. M.Mahmudov, İ.Mahmudova Satış şöbəsinin idarə edilməsi Səhmdarlıq işi Sığorta. N.Xudiyev Şirniyyat. Ə-C.Əhmədov Sosial-iqtisadi statistika. S.Yaqubov, A.Məmmədov Sosial-mənəvi tərəqqi və islam Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. Ə.Əlirzayev Susuz həyat yoxdur Tamlı malların ekspertizası. S.Əhmədova Tamlı malların əmtəəşünaslığı. Ə-C.Əhmədov Təşkilatların konfliktologiyası. A.Bolşakov, M.Nesmelova Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik. Ticarət iqtisadiyyatı. Dərslik Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı. M.Ağamalıyev, T.Şükürov Ticarət, pul, mentalitet. A.Mazaraki Tikinti işlərinin əsasları. C.Q.Abbasov Turizmin iqtisadiyyatı və idarı edilməsi. Ə.Əlirzayev Ümumi menecment Vergi hüququ. Dərslik Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi. L.Xodov Xarici ölkələrin maliyyə, pul və kredit sistemləri. K.Rudıy Xidmət sahələrinin marketinqi. M.M.Əhmədov Yeyilən bitkilərin müalicəvi xassələri. Ə-C.Əhmədov Zeytun və zeytun yağı. Ə-C.Əhmədov

ÜMUMİ BÖLMƏ

Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. Dərs vəsaiti Azərbaycan dili. M.Hacıyeva, T.Əbdülhəsənli Azərbaycan və ATƏT. B.Abdullayev, Z.Bayramov və b. Azərbaycanın Xalq Gümhuriyyətinin gömrük siyasəti. F.Əsədov Azərbaycanlıların mart soyqırımı unudulmamalıdır. Ə.Abdullayev Biznesmenlər üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti Diplomatik yazışma. B.Abdullayev, A.Eyyubov Diplomatiyanın əsasları. A.Eyyubov Ekoloji siyasət və diplomatiya. Metodik göstəriş Əməyin mühafizəsi. Dərs vəsaiti. ENGLISH for ECONOMISTS Fizika. R.Rzayev İntellektual sistemlər və texnologiyalar. R.Balayev, M.Əlizadə, İ.Musayev İqtisadi informatika. M.Əlizadə, İ.Musayev İşgüzar Azərbaycan dili. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova İşgüzar fransız dili. N.Nəbiyev, F.Həsənov Microsoft EXCEL. M.Əlizadə, S.İsmayılova, C.Hacızadə Microsoft Word Mətn redaktoru. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Seyidzadə Mir Mustafa Xan. F.Əsədov Müasir informasiya sistemlərinin idarə olunması. M.Əlizadə, İ.Musayev, E.Əliyev Müstəqil Azərbaycan və Fransa. Ə.Abdullayev Nadir şah Əfşar. F.Əsədov Riyaziyyat 2. Proqram və test nümunələri. M.Qarayev, N.Musayev, T.Quluzadə Sosiologiya. Dərslik. Tariximizin səhifələrində Makdoniyalı İskəndər. F.Əsədov Tikiş fabriklərinin layihələndirilməsi. O.Şamxalov, Ş.Abdullayeva Türk xalqlarının tarixi. R.Qurbanov Yaddaışdan silinməz xatirələr. Ə.Abdullayev