Elektron Kitabxana

İQTİSADİYYAT BÖLMƏSİ

İnternet texnologiyalarə əsasında marketinq. T.Burenina İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi. S.İsayev İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. Q.Əliyev İqtisadçilar üçün ingilis dili. Dərs vəsaiti İqtisadi məsələlər üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi nəzəriyyə üzrə praktiki məşğələlərin aparılması. Ə.Şükürov İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi. X.Kazımlı, İ.Quliyev İqtisadi siyasət: Metodologiya və praktika. R.Həsənov İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi. R.Əliyev İqtisadi təhlükəsizlik: geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. V.Sençaqov İqtisadiyyat fəlsəfəsi. Dərslik. İqtisadiyyatda riyaziyyat. V.Malıxin İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları. M.Əhmədov, A.Hüseyn İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənmsinin əsasları. H.Allahverdiyev İş yerlərinin attestasiyası. T.Yusufova İslam. Sosial-iqtisadi münasibətlər. H.Feyzullabəyli, Ə.Bayramov İstehsal vasitələri bazarı: problemlər və perspektivlər. T.İmanov İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı. Q.S.Əlləzov

ÜMUMİ BÖLMƏ

İntellektual sistemlər və texnologiyalar. R.Balayev, M.Əlizadə, İ.Musayev İqtisadi informatika. M.Əlizadə, İ.Musayev İşgüzar Azərbaycan dili. T.Əbdülhəsənli, A.Hüseynova İşgüzar fransız dili. N.Nəbiyev, F.Həsənov