alxasova_cimnaz_xarici_foto

ст. преп. Алхасова Чимназ Атхам гызы

Родилась 21 сентября 1959 года в городе Баку.

В 1983 году окончила в Азербайджанский педагогический институт языков  (ныне Азербайджанский педагогический университет языков).

В 1976-1997 годах работала лаборантом в Азербайджанском педагогическом институте языков;
В 1997-2000 годах на кафедре «Иностранные языки» Товароведного института;
С 2001 года работала на  кафедре «Иностранные языки» Азербайджанского государственного экономического университета.

С 2000 года работает на кафедре «Иностранные языки» Азербайджанского государственного экономического университета на должности старшего преподавателя.

Преподаваемая дисциплина: Общий английский язык

 

*
Научные труды:

1 dərslik – “English for managers” –İngilis dilinin praktik qrammatikası.  Baki-2007

 

Статьи:

  1. “Substantiv Frazeoloji vahidlərin Qrammatik xüsusiyyətləri”, Elmi axtarışlar № IV, Bakı- 2008
  2. “Atalar sözlər və zərb məsəllər”, Elmi axtarışlar № V 2008
  3. “Məcazlar dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitə kimi”, Filologiya məsələləri, Bakı- 2013
  4. “İctimai, social tarixi şəraitdə İngilis dilinin emotik, frazelogizmlərinin lengvuistik tədqiqinə dair”, Filologiya məsələləri, № 10, Bakı- 2015
  5. “İngilis və Azərbaycan dillərində qrammatik zaman və modallıq bildirən sözönlərin leksik-sematik təhlili”, Filologiya məsələləri, № 1, Bakı- 2016
  6. “Müasir İngilis ədəbi dillərdə fonetik mövqeyə görə sözlərin mənalarının dəyişilməsi və kombinator variantda fonemlərin bir-birini əvəzlənməsi”, Filologiya məsələləri, № 10, Bakı- 2016