alxasova_cimnaz_xarici_fotob/m. Alxasova Çimnaz Atxam qızı

21 sentyabr 1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1983-cü ildə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu (indiki Azrəbaycan Dillər Universitetini) bitirib.

1976-1997-ci illərdə Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunda laborant;
1997-2000-ci illərdə Əmtəəşünaslıq İnstitutunun “Xarici dillər” kafedrasında müəllim;
2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında müəllim işləyib.

2000-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Xarici dillər” kafedrasında baş müəllim işləyir.

Tədris etdiyi fənn: Ümumi İngilis dili

*
Elmi əsərləri:

1 dərslik – “English for managers” –İngilis dilinin praktik qrammatikası.  Baki-2007

 

Məqalələr:

  1. “Substantiv Frazeoloji vahidlərin Qrammatik xüsusiyyətləri”, Elmi axtarışlar № IV, Bakı- 2008
  2. “Atalar sözlər və zərb məsəllər”, Elmi axtarışlar № V 2008
  3. “Məcazlar dilin lüğət tərkibini zənginləşdirən vasitə kimi”, Filologiya məsələləri, Bakı- 2013
  4. “İctimai, social tarixi şəraitdə İngilis dilinin emotik, frazelogizmlərinin lengvuistik tədqiqinə dair”, Filologiya məsələləri, № 10, Bakı- 2015
  5. “İngilis və Azərbaycan dillərində qrammatik zaman və modallıq bildirən sözönlərin leksik-sematik təhlili”, Filologiya məsələləri, № 1, Bakı- 2016
  6. “Müasir İngilis ədəbi dillərdə fonetik mövqeyə görə sözlərin mənalarının dəyişilməsi və kombinator variantda fonemlərin bir-birini əvəzlənməsi”, Filologiya məsələləri, № 10, Bakı- 2016