İqtisadiyyat ixtisası (proqramı) haqqında 

Bakalavr tədris pilləsində iqtisadiyyat ixtisası üzrə tədris planında nəzərdə tutulan fənləri, cəmiyyətin həyatının əsasını təşkil edən iqtisadi, sosial, biznes, xidmət sferasının fəaliyyəti, inkişafı, tənzimlənməsi, iqtisadi hüquqi əsasları, qiymət mexanizmi, insan resurslarının idarə olunması proseslərin idarə olunmasında iqtisadi riyazi, ekonometrik üsullardan, vasitələrdən istifadənin əsasları haqqında ümumi prinsipləri, qaydaları reallaşdırmanın dövlət və bazar mexanizmi öyrənilməlidir.

İqtisadiyyat ixtisası ilə əlaqədar fənlərin öyrənilməsi nəticəsində bakalavrlar ölkə iqtisadiyyatının fəaliyyəti strukturu, inkişaf dinamikası, sosial-iqtisadi proseslərin tənzimlənməsinin prinsipləri, yolları, hədləri, istiqamətləri və meyarları haqqında kifayət qədər biliklərə malik olacaqlar. Bu ixtisasla bağlı ixtisas fənlərini öyrəndikdən sonra bakalavrlar milli iqtisadiyyatın makro, mezo, mikro səviyyədə strukturu, inkişaf istiqamətləri, kompleks vəzifələri, onlara təsir edən amillərin qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirmənin əsas yollarını bilməlidirlər. Bakalavrlar milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi, onun hüquqi bazası, daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi, insan resurslarının idarəolunması, aqrar sferanın inkişafı, habelə həmin proseslərin təhlilinin iqtisadi riyazi, ekonmetrik üsulları haqqında kifayət qədər biliyə malik olacaqdır.

*

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi, qiymət və qiymətin əmələ gəlməsi, insan resurlarının idarəolunması, aqrar sferanın iqtisadiyyatı, sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, eknometrika ixtisaslaşması üzrə fənlərini öyrənməklə, iqtisadiyyatın inkişafının mövcud vəziyyətini, onun sosial-iqtisadi nəticələrini təhlil etmək, qiymətləndirmək qabiliyyətinə malik olacaqdır. Bunlarla yanaşı bakalavrlar sosial-iqtisadi inkişafa dair statistik materiallardan, normativ-hüquqi, qanunvercilik sənədlərdən müstəqil istifadə etmək və onlar haqqında fikir yürütmək, dəyərləndirmək qabiliyyətin malik olacaqlar.

Bakalavlar iqtisadi-sosial inkişafın tənzimlənməsi və idarə olunmasının prinsipləri, mexanizmləri və vasitələri həmin proseslərin təkmilləşdirilməsinin başlıca yollatı və istiqamətləri haqqında nəzəri bilikləri və əməli təcrübəni məniməsəyə biləcəklər. İqtisadiyyat ixtisası üzrə zəruri bilikləri əldə etdikdən sonra bakalavr milli iqtisadiyyatın dövlət və özəl bölməsində makro, mezo və mikro səviyyədə mövcu olan iqtisadi-sosial münasibətləri idarə etmək və tənzimləmək üçün kifayət dərəcədə nəzəri-metodoloji və praktiki biliklərə malik olacaqlar. Davamlı iqtisadiyyata keçid və post-neft mərhələsində milli iqtisadiyyatın fəaliyyəti, onun tənzimlənməsi, idarə olunması ilə bağlı inkişaf etmiş ölkələrin strategiyası iqtisadi siyasətinin beynəlxalq təcrübəsini öyrənməklə müasir dövrdə hər bir məzun milli reallıqları və qabaqcıl dünya təcrübələrini müqayisə etmək, dəyərləndirməl bacarığına malik olacaqdır ki, bu da ona ölkənin perspektiv inkişaf istiqamətlərini, prioritetlərini, təkmilləşdirmə istiqamətlərini dəyərləndirməyə imkan verəcəkdir.