2019-cu ildə UNEC KİM-in fonduna daxil olan kitablar ( Azərbaycan dilində)

1. Kruqman Pol.R. Beynəlxalq iqtisadiyyat (nəzəriyyə və siyasət). B., 2018.

2. Blanşard O. Makroiqtisadiyyat. B., 2017.

3. Karl E. Keys. Mikroiqtisadiyyatın əsasları. B., 2017.

4.  Lüğət: Azərbaycan- ingilis dilində iqtisadi terminlər. B., 2017.

5. İlham Əliyev – On beş illik prezident dövrünün uğur salnaməsi 2013-2018. B., 2018.

6. Çin dili dərs vəsaiti. Bakı, 2014.

7. Ələkbərov Ə. Azərbaycan Dövlətinin sosial –iqtisadi inkişafında vahid büdcə sisteminin rolu. B., 2005.

8. Ələkbərov Ə. Sosial – iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə parametrlərinin tənzimlənməsi. B., 2005.

9. Ataşov B., Ələkbərov Ə. Siğorta işi. B., 2018.

10. Ələkbərov Ə., Kaşıyeva F. Pul və Banklar. B., 2018.

11. Ələkbərov Ə. Həyat Eşqi. B., 2013.

12. Məmmədova R. XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində şimali Azərbaycanda vergi sistemi. Bakı, 2010.

13. Kruqman Pol. R. Beynəlxalq iqtisadiyyat. B., 2018.

14. Blanşard O. Makroiqtisadiyyat. B., 2017.

15. Si Cinpin Dövlət İdarəciliyi haqqında seçilmiş çıxışları. Bakı, 2018.

16. Lüğət : Azərbaycan- ingilis dilində iqtisadi terminlər.

17. Həsənzadə C.Y. Təbiətin sehrli nağılları. B.,2014.

18. Əlillik qüsur deyil. B., 2018.

19. Ələkbərov U. İnklüziv inkişafın idarə edilməsinin əsasları.B., 2018.

20. Məmmədov O.C. Dövlət qulluğu sistemində korrupsiyaya qarşı mübarizənin hüquqi  təminatları.B., 2018.

21. Aslanov Z., Zeynalova M.S. Sertifikatlaşdırmanın əsasları.B., 2018.

22. Fərzəliyev M.H. Boyaq-bəzək istehsalatının texnologiyası və avadanlıqları. B., 2018.

23. Axundova N.Ə., Qədimova V.S. Balıq və  balıq məhsullarının texnologiyası. B., 2018.

24. Həsənov R. Ətraf mühitin iqtisadiyyatı.B., 2018.

25. Bağırov D. Davranış maliyyəsi.B., 2018.

26. Əliyev L. Xocalıya ədalət ( Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model).B., 2018.

27. Fərzəliyev M. Texnolojı maşın və avadanlıqların dinamikası. B., 2019.

28. Hüseyn R. Aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətlı məhsul istehsalı: globallaşmanın  çağırışları və inkışaf imkanları. B., 2018.

29. Bayramov H.M. Kompyuter şəbəkələrinin əsasları. B., 2019.

30. Əhmədov Ə. İstehlak malları istehsalinin ümumi texnologiyası. B., 2018.

31. Fərzəliyev M.N. Texnolojı maşın və avadanlıqların dinamikası. B., 2019.

32. Borodiç S. Ekonometrika Praktikum. B., 2019.

33. Borodiç B.B., Devyatkin V.V.  İstehsal və istehlak tullantılarının  emalı. B., 2000.

34. Xoca Əhməd Yasəvi. B., 2018.

35. Qonaqov R. Xəzər hövzəsi və enerji təhlükəsizliyi. B.,2018.

36. Azərbaycan Respublikasının  konstitusiyası.B., 2017.

37. Hüseynli K., Kərimli N. Marketinq araşdırmaları və bələdçisi. B., 2019.

38. Paşayeva M. Azərbaycanın qədim dövlətləri (t.ə. III minillik –III əsrin əvvəlləri). B., 2018.

39. Ələkbərov Ə., Kasıyeva F. Pul və banklar. B., 2019.

40. Tağıyev M., Əhmədov A. Fizika praktikumu. B., 2018.

41. Hüseynova Ş. İqtisadi fikrin inkişafının müasir mərhələsi. B., 2018.

42. 31 mart tarixımızın faciəli səhifəsi. B., 2019.

43. Aqil Əlirza oğllu  Əliyev. (biblioqrafik göstərici). B., 2018.

44. Mehdiyev R.Tariximizin  xanlıqlar dövrünün siyasi irsi sənədlər işiğinda. B., 2019.

45. Adıgözəl O. Əngəlsiz arzular. B.,2018.

46. Mustafayev Ş. Səlcugilərdən osmanlılara. B., 2010.

47. Əliyev Е. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. B., 2013.

48. Yerli özünü idarə ilə bağlı hüquqi aktlar toplusu. B., 2016.

49. Yolcuyev M. Sığorta hüququnda. B., 2013.

50. Sadıqov Ə. Beynəlxalq enerji hüququ. B., 2013.

51. Fətullayev R. Bələdiyyələrdə maliyyə hesabatlarının tərtibinə dair  məsələlər toplusu. B., 2014.

52. Məmmədov Q. Heydər Əliyev torpaq islahatları regionların sosial- iqtisadi inkişafının əsasıdır. B., 2008.

53. Korrupsiyaya qarşı mübarizəı  qabaqlayıcı tədbirlər, inzibati icraat və cinayət tətbiqi. B., 2018.

54. Məmmədov V. Vergi cinayətlərı. B., 2014.

55. Hüseyn R. Aqrar sahədə rəqabət qabiliyyətlı  məhsul istehsalı: qloballaşmanın coğrafiyası və inkişaf imkanları.B.,2018.

56. Səlimzadə M. Bələdiyyə hüququ. B., 2011.

57. Müdafiə sektorunda  dürüstlüyün  təmin edilməsi və korrupsiyanın  azaldılması.Ən yaxşı təcrübələrin toplusu. B., 2010.

58. Azərbaycan rəqəmlərlə. B., 2016.

59. Məmmədov E. İstehlak bazarının idarə edilməsi. B., 2019.

60. Cəfərova F.M. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlıqın ərazi təşkili.B., 2018.

61. Şərabcılıq və qıcqirtma istehsalının  texnologiyası. B., 2019.

62. Ümummilli lider Hetdər Əliyevin anadan olmasının  94-cü  ildönümünə həsr olunmuş Səmərəli islahatların uğurlu nəticələri: reallıqlar və perspektivlər mövzusunda konfrans materialları. B., 2017.

63. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının  95- ci ildönümünə həsr olumuş  Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti və müasir Azərbaycanın  iqtisadı inkişaf istiqamətləri  Konfrans materialları. B., 2018.

64. Azərbaycan iqtisadiyyatının perspektiv inkişafı üzrə stratejı yol xəritəsi: insan kapitalının  formalarının  prioritet  istiqamətləri. Konfrans materialları.B., 2018.

65. İbrahimov İ., Kərimov R. Sənayedə investisiya və innovasiya  fəaliyyəti. B., 2017.

66. İbrahimov İ., Səfərova V. Sənayenin təşkili və idarə edilməsi. B., 2018.

67. Məmmədova S. İqtisadiyyata giriş. B.,2018.

68. Vəliyev A. Biznes etikası və sosial məsuliyyət. B.,2018.

69. Məmmədova A. İqtisadi informatika. B., 2018.

70. Landşafşünaslıq terminlərinin qısa izahlı lüğəti. B.,  2019.

71. İsmayılov İ.Turizmin iqtisadiyyatı. B., 2019.

72. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursunun tədris proqramı. B., 2019.

73. Subu Surxay.Nadanlar dunyası. B., 2018.

74. Surxay Subu. Nadanlığın üc nöqtəsi. 2019.

75. Nağıyeva – Muxtarova D.A. Hər ömür bir tamaşa ( Bakı gecələri).B., 2018.

76. Həsənov N.Ə. Biznesin strateji  idarə edilməsi. B., 2019.

77. Beynəlxalq (Publik) hüquq kursu. İ, II cild. B., 2018.

78. Qarayev F. Rekllam işinin təşkili.B., 2018.

79. Fərhadı P. Beynəlxalq kommersiya işi. B., 2018.

80. Fərhadı P. Beynəlxalq biznes. B., 2017.

81. Abbasov İ., Əliyev T. Qeyri neft sənayesinin iqtisadiyyatı. B., 2018.

82. Tompson. E. S. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

83. Dünya dramaturgiyası antologiyası I cild. B.,2014.

84. Mann H. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

85. Skott V. Ayvənhəu. B., 2013.

86. Henri O. Seçilmiş əsərləri.B.,2013.

87. Soqan F. Seçilmiş əsərləri. B., 2014.

88. Kavabata Y. Seçilmiş əsərləri. B., 2010.

89. Bekket S. Secilmiş əsərləri. B.,2015.

90. Asturias M. Seçilmiş əsərləri. B.,2014.

91. Qısakürək N. F. Seçilmiş əsərləri. B., 2011.

92. Pinter H. Seçilmiş əsərləri. B., 2010.

93. Qolsuorsi C. Seçilmiş əsərləri. B., 2010.

94. Şou C.B. Seçilmiş əsərləri. B., 2014.

95. Tven M. Seçilmiş əsərləri. B., 2009.

96. Gete Y.V. Seçilmiş əsərləri. B., 2010.

97. Lem S. Seçilmiş əsərləri. B., 2011.

98. Alman ədəbiyyatı antologiyası. B., 2009.

99. Hüqo V. Seçilmiş əsərləri. B., 2009.

100. Antik ədəbiyyat antologiyası. B.,2010.

101. İspan ədəbiyyat antologiyası. B., 2011.

102. Abbasov Q. Mühasibat uçotu. B., 2019.

103. Əhmədov Ə. Susuz həyat yoxdur. B., 2018.

104. Xəlil Rza Ulutürkün tərcüməsində. B., 2018.

105. Səmədzadə Z. Cin qlobal dünya iqtisadiyyatında. B., 2009.

106. Bakı nefti qələbənin acarı. B., 2015.

107. Heydər Əliyev və Çin. B., 2019.

108. Azərbaycan iqtisadiyyatında keçid dövrünün  başa catması: Təhlil və nəticələr. B., 2010.

109. Səmədzadə Z. Biblioqrafiya. B., 2010.

110. Köcərli K. Erməni saxtakarlığı. B., 2002.

111. Əhmədov Ə. Qida məhsullarının tarıxı mənşəyi rəvayətlət və həqiqətlər. B.,2019.

112. Qafarova Z.  Bəhram Mansurov.B., 2017.

113. Həsənova C. Bülbül.B., 2017.

114. Kazimlı G. Bülbülüstan ( Əbdülağa Zülalov).B., 2017.

115. Cabbarlı C. Əsərləri. I cild. B., 2013.

116. Cabbarlı C. Əsərləri. II cild. B., 2013.

117. Cabbarlı C. Əsərləri. III cild. B., 2013.

118. Çəmənlı M. Əbülfət Əliyev. B., 2017.

119. İsrafilov İ. Adil İskəndərov.B., 2017.

120. Çəmənli M. Əhməd Ağdamski. B., 2017.

121. Sabitoğlu E. Əlvida səs və fortopiano ücün mahnılar. B., 2017.

122.Koroçkina S. Fatma Muxtarova. B., 2017.

123. Əmirov F. Şur simfonik muğamı. B., 2017.

124. Əmirov F. Nəsimi haqqında dastan (part). B., 2017.

125. Əmirov F. Sevil. I pərdə. B., 2017.

126. Əmirov F. Sevil. II pərdə. B., 2017.

127. Əmirov F. Min bir gecə. I pərdə. B., 2017.

128. Əmirov F. Sevil. III pərdə. B., 2017.

129. Əmirov F. Violino, fortopiano və orkestr. İkilik konsert. B., 2017.

130. Əmirov F. Azərbaycan kopriççiosu. B., 2017.

131. Əmirov F. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema. B., 2017.

132. Əmirov F. Min bir gecə II pərdə. B., 2017.

133. Əmirov F. Saçlı xor və simfonik orkest ücün poema. Partitura. B., 2017.

134. Əmirov F. Gürcüstan Rustavelli. XII c. B., 2017.

135. Əmirov F. Üzeyir Hacıbəyliyə  ithaf. B., 2017.

136. Əmirov F. Simfonik əsərlər. Uşaq lövhələri. B., 2017.

137. Həsənova S. Hacı Məmmədov. B., 2017.

138. Klassik Azərbaycan Ədəbiyyatında  işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. I cild. B., 2013.

139. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. II cild. B., 2013.

140. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II c.B., 2013.

141. Pasternak B. Seçilmiş əsərləri. B., 2011.

142. Fauls C. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

143. Allan Po E. Seçilmiş əsərləri. B., 2011.

144. Yelinek E. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

145. Kanetti E. Korlaşma B., 2011.

146. Jonson E. Seçilmiş əsərləri.B., 2014.

147. Dürrrenmant F. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

148. Qrass G. Mənim yüzilliyim. B., 2013.

149. Uells H. Seçilmiş əsərləri.B., 2014.

150. Prust M. Svana doğru. B., 2013.

151. Qordimer N. Seçilmiş əsərləri. B., 2011.

152. Flober Q. Madam Bovarı. B., 2013.

153. Stendal. Parma monastrı. B., 2014.

154. Eko U. Qızıl gülün adı. B., 2013.

155. Səhhət A. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

156. Rəhimli İ. Abbasmirzə Şərifzadə. B., 2017.

157. Şaiq Abdulla. I c. B., 2013.

158. Şaiq Abdulla. IIc. B., 2013.

159. Şaiq Abdulla. III c. B., 2013.

160. Rəhimli İ. Ağasadıq Gəraybəyli.B., 2017.

161. Məlikov A. Biblioqrafiya. B.,2017.

162. Məshəti Gəncəvi nəğmələri. B., 2013.

163. Rəhimli İ. Barat Şəkinskaya. B., 2013.

164. Cabbarlı N. Rübabə Muradova. B., 2017.

165. Azərbaycanca ingiliscə lüqət. B., 2013.

166. Şirvani S.Ə. I c. B., 2013.

167. Şirvani S.Ə. II c. B., 2013.

168. Fətullayev – Fiqarov Ş. S. Qacarlar dövründə İranda səhərsalma və memarlıq. B., 2013.

169. Vurqun S. Seçilmiş əsərləri. Ic. B., 2013.

170. Vurqun S. Seçilmiş əsərləri. II c. B., 2013.

171. Vurğun S.Seçilmiş əsərləri. IIIc. B., 2013.

172. Vurğun S. Seçilmiş əsərləri. IV c. B., 2013.

173. Vurğun S. Seçilmiş əsərləri.V c. B., 2013.

174. Xətai Ş.İ. Əsərləri. B., 2013.

175. Hüseynoğlu S. Segah İslam (İ.Abdullayev). B., 2017.

176. Hüseynoğlu S. Şəkili Ələsgər (İ.Abdullayev). B., 2017.

177. Çəmənli M. Şövkət Ələkbərova. B., 2017.

178. Hacıbəyli Ü. (məqalə, oçerk,esse, arxiv materialları) B., 2014.

179. Hacibəyli Ü. Koroğolu. I pərdə. B., 2013.

180. Hacibəyli Ü. Koroğlu. II pərdə. B., 2013.

181. Hacıbəylı Ü. Koroğlu . III pərdə. B., 2013.

182. Hacibəyli Ü. Koroğlu. IV pərdə. B., 2013.

183. Hacıbəyli Ü. Koroğlu. V pərdə. B., 2013.

184. Xalıqzadə F. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B., 2014.

185. Hacıyev T. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B., 2014.

186. Axundov A. Üzeyir Hacibəylinin dili. B., 2014.

187. Əliyev F. Üzeyir Hacıbəyli- Şəxsiyyət və cəmiyyət. B., 2014.

188. Həsənov Hacı Niyazi. Biznesin strateji idarə edilməsi. Bakı, 2019.

189. Çəmənli M. Xan Şuşinskı. B., 2017.

190. Şirvani Xəqanı. Seçilmiş əsərləri. B., 2013.

191. Nəsirli K. Zülfü Adıgözəlov. B., 2017.

192. Qaraca B. Hüseyn Ərəblinski. B., 2017.

193. Nəsimi İ. Seçilmiş əsərləri. I c. B., 2013.

194. Nəsimi İ. Seçilmiş əsərləri. II c. B., 2013.

195. Rəhimli İ. İbrahim Həmzəyev. B., 2017.

196. Səməd M. İslam Rzayev. B., 2017.

197. Hüseyoğlu S. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B., 2017.

198. Həsənova Ş. Lütviyar İmanov. B., 2017.

199. İlham Əliyev qədim xalqların dostluğunun müasir davamçısı. B., 2019.

200. Axundzadə M.F. Əsərləri. I c. B., 2013.

201. Axundzadə M.F. Əsərləri  IIc.B., 2013.

202. Axundzadə M.F. Əsərləri  III c. B., 2013.

203. Bek Asad M. Lenin. B., 2014.

204. Füzuli M. Seçilmiş əsərləri. I c.B., 2013.

205. Füzuli M. Seçilmiş əsərləri. II c. B., 2013.

206. Füzuli M. Seçilmiş əsərləri. III c. B., 2013.

207. Vaqif M.P. Əsərləri.B., 2013.

208. Rəhimli İ. Məmmədrza Şeyxzamanov. B., 2017.

209. Hüseyoğlu S. Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev. B., 2017.

210. Rəhimli. İ. Nəsibə Zeynalova. B., 2017.

211. Gəncəvi Nizami. Əsərləri. I c. B., 2013.

212. Gəncəvi Nizami. Əsərləri II c. B., 2013.

213. Rustavelli Ş. Pələng dərisi geyinmiş qəhrəman. B., 2013.

214. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. I c. B., 2013.

215. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. II c. B., 2013.

216. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. III c. B., 2013.

217. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. IV c. B., 2013.

218. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri.V c. B., 2013.

219. Məshəti Gəncəvi. Nəğmələri. B., 2013.

220. Əhmədov Ə., Qasımov T. İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqin  tarixi və metodologiyası. B., 2019.

221. Əhmədov Ə., Osmanlı T. İstehlak mallarının funksional və erqonomik xassələri. B., 2019.

222. Konserv və qida konsentratlarının texnologiyası. B., 2019.

223. Mirzəyev G. Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. B., 2019.

224. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild 1.2.3.4.5.6.7.8. B., 2009-2012.

225. Heydər Əliyev və Azərbaycanın  hüquq – mühafizə orqanları 1969-2019. B., 2019.

226. Reketty T. Kapital XXI əsrdə. B., 2019.

227. Azərbaycanda ərəb dilinin tədrisi sahəsində mövcud vəziyyət və perspektivlər. Konfrans materialları. B., 2019.

228. Azərbaycan Respublikasının  Konstitusiyası ( fars dilində). B., 2019.

229. Mehdiyev R. Ermənistan Azərbaycan Dağlıq  Qarabağ münaqışəsi: problemin mənbələri və nizamlanma perspektivləri. B., 2019.

230. Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi – 100. B., 2019.

231. Multikulturalizmə giriş. B., 2019.

232. Abdullayev K. Enerji ehtiyatları elektrik  enerjisi istehsalı və ətraf mühit. B., 2005.

233. Qasımov Ə. Aqrar sənaye müəssisələrinin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi. B., 2005.

234. Qasımov E. Naxcıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyatının  ərazi təşkili və inkişafının coğrafiyası. B., 2011.

235. Audit.Qanunvericilik və normativ sənədlər. IV cild. B., 2007.

236. Dövlət maliyyəsi terminlər lüğəti. B., 2011.

237. Abbasov Ə., M.Sadıqov. Azərbaycan Respublikasının regionları: maliyyə və vergi potensialının proqnozlaşdırılması problemləri. B., 2002.

238. Musayev İ. Assosiologiya. B., 2010.

239. Quliyev E., İ.Mehrəliyev. Müasir dövrdə xarici-iqtisadi fəaliyyətin dövlət  tənzimlənməsinin xüsusiyyətləri. B., 2011.

240. Məmmədov M. Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərinin bəzi məsələləri. B., 2005.

241. Məmmədov M., İbadov E. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. B., 2008.

242. Mustafa N. Erməni saxtakarlığı yalan üstündə qurulan tarix. B., 2018.

243. Mahmudov İ.M. İqtisadi təhlil. Dərslik. B., 2003.

244. Audit. Dərs vəsaiti. B., 2011.

245. Vergilər və vergitutma. B., 2006.

246. Azərbaycan Dillər Universitetinin nəzdində konfutsi İnstitutu. Bakı, 2018.

247. Rable F. Qarqantua və pantaqruel. Bakı, 2014.

248. Cəfərov Məmməd Cəfər. Get dolangilən xainsən hələ. Bakı, 2017.

249. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov ədəbiyyat  nəzəriyyəçisi. Bakı, 2019.

250. Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov şəxsiyyəti və yaradıcılığı. Bakı, 2019.

251. Cəfərov Məmməd Cəfər. Füzuli düşünür. Bakı, 2019.

252. Həbibbəyli İsa. Azərbaycan ədəbiyyatı dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri. Bakı, 2019.

253. Hacıyev F., Həsənov V. Müasir şəraitdə milli iqtisadiyyatın təhlili. Bakı, 2018.

254. Həsənov N. Biznesin strateji idarə edilməsi. Bakı, 2019.

776 1