qafarova_nargizb/m. Qafarova Nərgiz Aydın qızı

01.08.1967-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1974-1984-cü illərdə Binəqədi rayonu, 135 saylı məktəbdə təhsil alıb.

1990-cı ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna (indiki Bakı Slavyan Universiteti) daxil olub, 1995-ci ildə həmin institutun rus dili və ədəbiyyatı ixtisasını bitirib.

1994-1996-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində inspektor;

1996-2001-ci illərdə İqtisad Universitetinin “Rus dili” kafedrasında baş laborant;
2001-2012-ci illərdə “Rus dili” kafedrasında müəllim;
2012-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim işləyir.

2005-ci ildən AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun dissertantı olub.

Mövzu: “Rus poetik nitqində türkizmlər” (rus dilində). Mövzu üzrə məqalə və tezislər AAK-ın təsdiq etdiyi yerli və xarici jurnallarda dərc olunmuşdur.

27 elmi əsərin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

2020-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) 90 illiyi münasibətilə Azərbaycanda təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə və səmərəli fəaliyyətlərinə görə Fəxri Fərmana layiq görülmüşdür.

 

 

 

 

*
Çap olunan məqalələrin siyahısı:

  1. Тюркизмы в поэзии Н.Гулиева. УЗМУ Xəbərləri, № 2, 2011. Вестник Узбекистанского Нацио-нального Университета. Таш-кент, 2011.   стр. 156-158.
  2. Отражение тюрко—славянских связей в русской поэтической речи. AzDİU, Elmi-praktik konfrans, Bakı, 2011. стр. 89-90.
  3. Лексико-семантическое усвоение некоторых тюркизмов в русской поэзии (на материале стихотворений А.С. Пушкина и Я.П. Полонского). Евразийская лингво-культурная парадигма в процессы глаболиза- ции: история и современность: Материалы II международной научной конференции 10-12 ноября 2011 г. Пятигорск: Изд-в Пятигорского государственного лингвистического университета. стр. 13-15.
  4. К лексико–семантическому анализу некоторых тюркизмов в русской поэзии. Tağıyev oxuları – 2011, Bakı, Mütərcim, 2012. стр. 154-158
  5. О роли интернет-технологий в обучении русского языка в экономическом вузе. AMEA Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri. Elm və Təhsil, Bakı-2012 №1. стр. 141-148
  6. Значение лексической работы на современном методе преподавания РКИ. AMEA Əlyazmalar İnstitutu Filologiya məsələləri. Elm və Təhsil, Bakı-2013 №3. стр. 87-90
  7. Тюркизмы в татарских песнях Г.Р.Державина. Türkoloji üzərinə araştırmalar (Тюркологические исследования) Uluslararası Hakemli Dergi, № 6, Afonkarahisar – Kazan, 2013. стр. 70-75
  8. «Азербайджанская лексика в стихотворениях Полонского». Dilçilik İnstitutunun əsərləri. № 1, 2013.cтр. 37-42