mba555

UNEC BİZNES MƏKTƏBİ 

PROQRAM: BİZNESİN İDARƏEDİLMƏSİ (MBA) 

İXTİSASLAŞMA: BEYNƏLXALQ BİZNES 

İxtisaslaşmanın məqsədi:

Beynəlxalq biznes ixtisaslaşmasıpraktik baxımdan beynəlxalq biznes mühitinin dərin­dən mə­nim­sənil­məsini və qeyri-müəy­yən biznes mühitində strategiyanın forma­laş­dırıl­masını öyrədir.Beynəlxalq biznes ixtisaslaşmasımüxtəlif biznes mədəniy­yəti fonunda şəf­faf biz­nes fəaliy­yə­ti gös­tərməklə yanaşı rəqabət qabiliyyətli ida­rəetmə qərarlarının qəbul edilməsi sirlərini aşı­la­yır. İx­ti­sas üzrə tədris edilən fən­lər müxtəlif regionlarda yeni biz­nes fəaliyyəti göstərən şir­kət­­­lərə vergi yükü və hüquqi iddia arasında (trade-off) düzgün seçim etməyi (Beynəlxalq biz­nes hüququ), coğrafi seqmentlərdə iqtisadi sistemin özəlliklərini öyrənməyi, qlobal təc­hi­zat şəbəkəsinin idarəedilməsini və bey­nəl­xalq maliyyə riskinin idarəedil­məsinin nəzəri və prak­tik həlli yollarınınmüəy­yən­ləşdirilməsini təmin edir.

 

MBA proqramının müddəti və ünvanı:

Beynəlxalq biznes ixtisaslaşması üzrə təhsil Avropa Kredit Transfer Sistemi uyğun olaraq 4 semestr (2 il) ərzində 10 ümumi fənn üzrə 60 kre­dit, 4 seç­mə (ix­ti­sas) fənn üz­­­rə 24 kredit və buraxılış layihəsi üzrə 12 kredit ol­maq­la, cəmi 96  kreditlə tamam­lanır.

Bu ixtisas üzrə kreditlər ABŞ Kredit Sisteminə ekvivalent olaraq hesablandıqda isə təhsil 4 semestr (2 il) ərzində 10 ümumi fənn üzrə 30 kre­dit, 4 seç­mə (ix­ti­sas) fənn üz­­rə 12 kredit və buraxılış layihəsi üzrə 6 kredit ol­maq­la, cəmi 48 kreditlə tamam­lanır.

Dərs­lər payız, yaz və yay semestrlərində həf­tədə iki dəfə olmaqla, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi 6, AZ1001 ünvanında keçirilir. Əlaqə: e-mail: mba@asue.edu.az, tel/fax +99412 4976267

MBA proqramına qəbul şərtləri:

Əsas təhsili iqtisadiyyat sahəsinə aid olan və olmayan ixtisaslar üzrə bakalavr də­rə­cəsi almış namizədlər DIM (Dövlət İmtahan Mərkəzi) qəbul imtaha­nın­dan uğurla keç­mək­lə MBA proqramına qəbul olunurlar.

 

MBA proqramında tədris metodlarının üstünlükləri:

Bu proqram ali təhsilli ixtisaslı mütəxəssislərə öz rəhbərlik keyfiyyətinin yük­səl­dilməsinə, sistemli bilik, bacarıq və işgüzar idarəetmə vərdişlərinin mənim­sə­nil­məsinə və peşəkarlıq sə­viy­yəsinin da­vam­­lı olaraq artırılmasınıa müasir biz­nes informa­si­ya­sı­nın araşdırılmasına, ana­litik dü­şün­mə və qə­rar­­vermə qabi­liy­yə­tinın inkişafına, biznes eti­ka­sı, təqdimat qabiliyyəti, vax­­­tın ida­rə­edil­məsi və sa­­hib­­­karlıq məntiqinin for­ma­laşdırılmasına şərait yaradır. Proqram ma­gistrant­ları cə­miyyət, müəs­­sisə və təşkilat­ların idarə olunmasında məsul vəzifələr tut­ma­ğa hazırlayır. Nəzəri və praktik məlu­mat­larla yanaşı, proqramda nümunə kimi konkret biznes halları (case study) mü­­za­kirə edi­lir, rol oy­na­ma, biznes oyunu, müxtəlif ssena­rialarıntəqdimatları, qrup və la­yi­­hə ça­lış­maları həyata keçirilir və bu zaman müasir tədris me­tod və texnologiyalarından istifadə edilir. Proqram ict­i­mai əhəmiyyətli qeyri-hö­ku­mət, qeyri-dövlət və kommer­siya yönü­m­lü təş­­ki­lat­larda struk­tur və fəaliyyət sahəsinə tə­sir edəcək dəyişikliklərin çe­­vik ida­rə­edil­mə­si, qanun­ve­ri­­cilikdə və biznes mühitində yeni meyillərin öncədən (proaktiv) araşdırıl­ma­sı vər­dişlərini aşı­layır.Magistrantın fənni mənimsəməsi həf­tə­­lik və yarım se­mes­trlik testlər (quiz), dərs­də iştirak səviy­yə­si, ev tap­şı­rıq­ları və kumulativ (semestr imtahanı) imta­han əsasında (test və yazılı forma­da açıq sual­lar­dan ibarət ol­maqla) qiymətlən­dir­ilir.

MBA proqramında tədris kadrları:

Proqram UNEC-nin müəl­limləri ilə yanaşı, digər ali təhsil müəssisələrinin professor-müəllim he­yə­ti, ölkə­də fəaliyyət göstərən yerli və xarici təşkilatlarda məsul vəzifədə çalışan rəhbər şəxslər, peşə­kar menecerlər və müqavilə əsasında dünyanın aparıcı təhsil müəssisələrindən də­vət edilmiş pro­­fessor-müəllim heyətinin elmi bilik və praktik potensialından faydalanır.

 

Diplom:

Təhsilini tamamlamış magis­tr­ öz ixtisası üzrə magistr elmi-ixtisas də­rəcəsi və diplomu ilə təltif olu­nur və ona bu dərəcəyə uyğun olan hüquq və imtiyazlar verilir.

 

Beynəlxalq biznes ixtisası üzrə keçirilən fənlər:

 

Birinci semestr:

 

SMO 652                    Liderlik və təşkilati davranış

MGTSC 501               Biznes statistikası

ECON 503                 Menecment iqtisadiyyatı

ACCTG 503               Maliyyə uçotu(F3)

 

İkinci semestr:

SMO 502                    Strategiya, təşkilat və innovasiya

FIN 502                      Korporativ maliyyə

MARK 502                Marketinq strategiyası

ACCTG 502               İdarəetmə uçotu(F2)

 

Üçüncü semestr:

OM 502                      Əməliyyatlar menecmenti

BLAW 642                 Biznes hüququ(F4)

 

 

Dördüncü semestr – 4 əsas seçmə fənn

BUEC 501                 Qlobal mühitdə biznes

SMO 634                    Texnologiya və qlobal rəqabət

SMO 635                    Beynəlxalq menecment

BUEC 644                 Beynəlxalq biznes mühiti

FIN 644                      Beynəlxalq maliyyə

BUEC 510                 Müqayisəli iqtisadi sistemlər

MARK 614                Beynəlxalq marketinq

BUS 640                    Qlobal təchizat şəbəkəsinin idarə edilməsi

RES 620                     Qərarqəbuletmədə tədqiqat metodları

MIS 521                     İdarəetmənin informasiya sistemləri

HRM 602                   Beynəlxalq biznes etikası və korporativ idarəetmə

BLAW 631                 Menecmentin hüquqi aspektləri

Buraxılış layihəsi (Capstone paper)ixtisas sahəsinə aid olan aktual məsələlər üzrə

8039 8
WordPress SEO - www.mersindugun.com - escort eskisehir - betasus güncel giriş -
betist güncel giriş
-

casinoslot güncel giriş

- sekabet güncel giriş -
dumanbet güncel giriş
- holiganbet yeni giriş -

timebet yeni giriş

-
casinomaxi.click
- klasbahis yeni giriş - Sağlık Personeli