2014/2015-ci tədris ilinin yay sessiyasının İMTAHAN TESTLƏRİ (Əyani şöbə, IV kurslar)

 

KOD FƏNN BÖLMƏ BÖLMƏ
  Aqrar sənaye müəs. iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrası    
0119 Xarici dövlətlərin aqrar siyasəti və inkişaf təcrübəsi azərb. rus
  Bank işi kafedrası    
0401 Bank işi azərb. rus
0405 İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi azərb. rus
0421 Azərbaycanın valyuta kredit siyasəti azərb.  
  Beynəlxalq münasibətlər kafedrası    
0530 Müasir inteqrasiya prosesləri azərb. rus
0533 Gender problemləri azərb. rus
  Beynəlxalq ticarət və gömrük işi kafedrası    
0619 Beynəlxalq ticarətin tənzimlənməsi azərb.  
  Beynəlxalq İqtisadi Münaibətlər Kafedrası    
0702 Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər azərb. rus
0719 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya azərb. rus
0731 Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri azərb. rus
  Biznes inzibatçılığı kafedrası    
0821 Biznesin strateji idarə edilməsi azərb. rus
0807 Biznesin təhlükəsizliyi azərb. rus
  Dizayn kafedrası    
0933 Geyimin konstruksiya edilməsi-2 azərb.  
  Əməyin iqtisadiyyatı kafedrası    
1002 Əməyin normalaşdırılmasının əsasları azərb.. rus
  Ərzaq malları əmtəəşünaslığı və ekspertizası kafedrası    
1114 Ət və balıq məhsullarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası azərb. rus
2802A İstehlak mallarının kоdlaşdırılması azərb. rus
  Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı kafedrası    
1236 Ekologiya azərb..  
1228 Tətbiqi ekologiya azərb.  
1240 Qara və əlvan metallurgiya sənayesinin ekologiyası azərb.  
1245 Nəqliyyat vasitələrinin ekoloji prob. və onların həll. əsas ist-ləri azərb.  
  İnformasiya iqtisadiyyatı və texnologiyaları kafedrası    
1511 İntellektual sistemlər azərb. rus
1521 Yeni informasiya texnologiyaları azərb. rus
1523 İnformasiya texnologiyaları və sistemləri – 2 azərb. rus
  İnformatika kafedrası    
1607 İnternet texnologiyaları azərb. rus
  İqtisadi hüquq kafedrası    
1719 Beynəlxalq iqtisadi hüquq azərb. rus
1724 Azərbaycanın gömrük qanunvericiliyi azərb.  
  İqtisadi kibernetika kafedrası    
1805 İqtisadi sistemlərin sintezi azərb. rus
1805 İqtisadi sistemlərin sintezi (davamı) azərb. rus
  İqtisadi nəzəriyyə- 2 kafedrası    
1919 Azərbaycan iqtisadi fikir tarixi azərb.  
  İqtisadi təhlil və audit kafedrası    
2007 Audit (sahələr üzrə) azərb. rus
  İqtisadiyyatın tənzimlənməsi kafedrası    
2102 Dövlətin iqtisadi siyasəti azərb. rus
  Maliyyə kafedrası    
2205 Büdcə təşkilatlarında  uçot və hesabat azərb. rus
  Marketinq kafedrası    
2302 Bazar infrastrukturu azərb. rus
2308 Ehtiyatların idarə edilməsi azərb. rus
  Menecment kafedrası    
2401 Antiböhranlı idarəetmə azərb. rus
2410 İctimaiyyətlə əlaqələrin idarə edilməsi azərb.  
2412 İdarəetmə qərarları azərb. rus
2415 Korporativ idarəetmə azərb. rus
  Müəsisənin iqtisadiyyatı kafedrası    
2524 Elmi-texniki tərəqqinin iqtisadiyyatı azərb. rus
2528 Sənayenin qeyri-neft sahələrinin inkişafı azərb. rus
  Mühasibat uçotu və audit kafedrası    
2606 Nəzarət və təftiş azərb. rus
  Qeyri-ərzaq malları əmtəəşünaslığı və eksp. kafedrası    
2802Q İstehlak mallarının kоdlaşdırılması azərb. rus
2819 Elektrik və mədəni mallar əmtəəşünaslığı və eksp. azərb. rus
  Qida məhsulları kafedrası    
2905 Ət və ət məh.istehsalına tex.kim.nəz azərb.  
2955 Iaşə müəs.xid.təşkili   rus
2956 İaşə müəssis.texnol.layih azərb. rus
2961 Qida konsen.tex azərb.  
2962 ÇMUQM və QK sən.müəs.tex.layihə azərb.  
2967 Ət sənay.müəs.tex.lay azərb.  
2978 Balıq və balıq məhs soyud.tex azərb.  
2979 Balıq emalı müəs.tex lay-si. azərb.  
  Qiymət kafedrası    
3002 Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsi azərb. rus
  Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarəedilməsi kafedrası    
3312 Təhsilin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi azərb.  
3316 Turizm və regional iqtisadiyyat azərb.  
3319 Turizmdə sosial-mədəni xidmətin təşkili və idarə edilməsi azərb.  
3339 Turizm infrastrukturu azərb.  
  Standartlaşdırma və sertifikasiya kafedrası    
3441 Tətbiqi metrologiya-2 azərb. rus
3443 Yüngül sənaye məhsul. standart. və sertif-sı azərb. rus
  Statistika kafedrası    
3505 Əmtəə və xidmətlər bazarı statistikası azərb.  
3506 Ətraf mühitin qorunması statistikası azərb.  
3509 Milli Hesablar Sistemi azərb.  
  Texnoloji maşınlar və sahə avadanlıqları kafedrası    
3418 Sahə maşınlarının layihələndirilməsi azərb.  
3457 Pambığın ilkin emal müəs-nin layihələndirilməsi azərb.  
3666 Texnoloji maşınlar azərb.  
3685 Toxuc.yün.sən.və məiş.x.  maş. təm.və təm.sex-in layihə-si azərb.  
  Ticarət kafedrası    
3701 Kоmmersiya fəaliyyətinin əsasları azərb. rus.
3723 Kommersiya danışıqları və yazışmalar azərb. rus
3732 Münaqişələr xidməti azərb. rus
  Vergilər və vergiqoyma kafedrası    
3804 Vergi sistemi azərb.  
3805 Vergi uçotu,hesabat və audit azərb. rus
  Xarici dil-2 kafedrası    
3917 İşgüzar xarici dili azərb. rus
5975 2