Abbasova Ləman Cəlil. “İstehsal müəssisələrində xərclərin məsrəflərin uçotunun təşkili istiqamətləri”

Abuşova  Lalə  Ağamehdi. “Ticarətdə maliyyə nəticələrinin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi ”

Adıgözəlli Umud İlqar. “Sahibkarlıq fəaliyyətində daxili auditin səmərəli təşkili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Alməmmədov Rüstəm Məhəmməd. “Turizm sferasında strateji  uçotun təşkili əsasları”

Alməmmədova Rəna Faxrəddin. “Banklarda hesablaşma və kredit əməliyyatlarının auditinin təkminləşdirilməsi.”

Balikani Fərid Valeh.“İctimai iaşədə kapitalın,dvidendlərin,fondların və ehtiyyatların uçotu və metodikası”

Çinarə Mirzəyeva Çingiz. “ Istehsal resurslarından istifadənin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ”

Davidova Sənəm Vasif. “Kommersiya və inzibati xərclərin uçotu və onların bölüşdürülməsinin müasir metodikası”

Əliyev Teymur Əli. “Turizm  təşkilatlarında maliyyə nəticələrinin uçotu və auditi problemləri”

Əliyeva Ləman Səttar. “Kommersiya təşkilatlarında marketinq fəaliyyətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Əmrahov Ramil Tahir. “Xidmət sferasında mənfəətin uçotu və rentabelliyin təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Əzizov Əziz Abduli. «Tikinti təşkilatlarında kapital qoyuluşlarının uçotu və təhlilin təkmilləşdirilməsi»

Gözəlov Türkeş Füzuli. “ Nəqliyyatda uzunmüddətli aktivlərin uçotu və təhlili metodikasinin təkmilləşdirilməsi”

Həmzəlı İlahə Müseyıb. “Əsas vəsaitlərin uçotu və təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Həşimova Tahirə Heydər.“Əsas növ risklərin təhlilinin metodiki problemləri ”

İbrahimli Sevil Elşən. “Xidmət təşkilatlarında daxili auditin təşkili və təkmilləşdirilməsi problemləri”

İmanov Ərzuman Novruz.«Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin uçotu və auditinin aparılması metodikası»

İsayev Hümbət İbrahim. “Qeyri -neft sənayesi ixrac məhsullarının diversifikasiyasının  və rəqabət qabilliyətinin artırılmasının təhlili”

İsmayılzadə Cahangir Arif. “Mehmanxana xidmətinin mühasibat uçotunun təşkilində beynəlxalq və milli uçot sistemlərinin istifadəsi istiqamətləri”

Könül Məmmədli Hüseynağa.“Bazar münasibətləri şəraitində məhsul (iş və xidmət) satışının beynalxalq standartlara uyğunlaşdırılması”

Məhərrəmli Əkrəm Əbülfət. «Tikinti təşkilatlarında gəlirlərin və xərclərin uçotu metodikası və onun təkmilləşdirilməsi»

Mehrəliyev Anar Nəcməddin.“Kommersiya strukturlarında auditin aparılmasının analitik prosedurları və onların təkmilləşdirilməsi problemləri“ 

Məlikli Pərvanə Əliheybət. “Qeyri-maddi aktivlərə investisiyaların uçotu metodikası, onun təkmilləşdirilməsi”

Məmmədov Rövşən Vaqif. “ Xarici malalan və sifarişçilərlə hesablaşmaların uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi ”

Miriyev Təbriz Elşən. “Bankın mühasibat balansı elementlərinin uçotu və təhlili problemləri ”

Mirzəyeva Kəmalə Şərbət. “Kommersiya təşkilatlarında xərclərinin auditi və təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Murad Qafarlı Şahin.“Əmək bazarının göstəriciləri arasındakı asılılıqların riyazi modelləşdirilməsi”

 Musayev Kamran Ağasəf. “Turizm şirkətlərinin audit yoxlamasında maliyyə təhlilindən istifadənin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Müzəffərzadə Nazlı Fizuli.“Turizm sferasında xərclərin təsnifatı və uçotunun metodiki məsələləri”

Namazov Məhəmməd Məcnun. “Müəssisənin maliyyə sabitliyi və ödəmə qabiliyyətinin təhlilinin metodiki problemləri”

Nigar Həmidova Kərəm. “Rabitə təşkilatlarında xərclərin və gəlirlərin təhlilinin təkmilləşdirilməsi”

Paşayeva Günay Asəf. Xidmət sferasında idarəetmə uçotunun kompüterləşdirilməsi xüsusiyyətləri

Rəhimova Leyla Cəfər. “ Dövriyyə aktivlərinin uçotu və hesabatda əks etdirilməsi metodikası”

Rəhmanova Aysel Elçin. “İctimai iaşə müəssisələrində xərclərin uçotu və təhlili”

Səfərova Aytac İlqar. İstehsal müəssisələrində lizinq əməliyyatlarının uçotunun təkmilləşdirilməsi

Seymur Eminli Etibar. “Müasir şəraitdə innovasiyalı sahibkarlıq fəaliyyətinin təhlili və auditi problemləri”

Süleymanov Bahaddin Rafael. “İnflyasiya şəraitində ehtiyatların qiymətləndirilməsi və uçotunun müasir metodları”

Xankişiyeva Səbinə Elçin. Valyuta əməliyyatlarının uçotu və auditinin təkmilləşdirilməsi

 

 

 

 

 

 

 

335 1