Balayev Elşən Səlim. “Müasir şəraitdə kommersiya fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi problemləri”

Cabbarova Günay Arif.“Kommersiya təşkilatının biznes-proseslərinin idarə edilməsi sisteminin işlənilməsi yolları”

Dadaşoğlu Cahid Dadaş. “Azərbaycanın beynəlxalq ticarət əlaqələrində kreditləşmə və ödəmə sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Əsgərli Aytən Ağabala. “Kommersiya müəssisələrində innovasiya siyasətinin formalaşdırılmasının sosial iqtisadi akseptləri” 

Əzimov Eyvaz Vəfadar. “Azərbaycanda gömrük rejimləri və onların təkmilləşdirilməsi”

İsmayılov Fuad Nazim. “Azərbaycanın iqtisadi inkişafı irosesində izad iqtisadi zonaların rolu”

Kazımov Musa Eyvaz. “İstehsal müəssisələrində satış strategiyasının təşkilinin təkmilləşdirilməsi” 

Məmmədov Fazil Əmirağa. “Kommersiya müəssisələrində marketinq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin  qiymətləndirilməsi”

Məmmədova Aytəkin Şəmistan. “Pərakəndə ticarət sahəsində rəqabət strategiyalarının müqayisəli qiymətləndirilmsəi”

Məmmədrəhimova Ülviyyə Mahir. “Kommersiya fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının tətbiqinin strateji istiqamətləri”

 Mirizadə Ağamir Bağır.  “Kommersiya müəssisələrində insan resurslarının idarə olunmasının təkmilləşməsi”

Muxtarova Rəfiqə Faiq.“Azərbaycan Respublikasında Nəqliyyat xidmətləri bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri” 

Nəbizadə Abbas Nəbi. “Xarici ticarət əlaqələrinin inkişafının  maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsinə təsiri”

Qaçayev Yılmaz Namət. “Kommersiya fəaliyyətində strateji idarəetmənin problemləri”

Şəfizadə Xalsa Hafiz. “Malların gömrük dəyərinin qiymətləndirilməsi və onun təkmilləşdirilməsi”

Seyfullalı Rüxsarə İlqar. “Müasir şəraitdə idxalın dövlət tənzimlənməsinin sosial-iqtisadi inkişaf proseslərinə təsiri”

Tahirli Ayaz Məzahir. « Müasir dövrdə gömrük-tarif tənzimlənməsi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi »

Умудова Тарана Низами. «Эффективность применения  интернет-маркетинга в коммерческой деятельности»

Vəliyev Orx an Etibar. «Xarici ticarətin tənzimlənməsinin qeyri-tarif metodları və onun təkmilləşdirilməsi» 

Xıdırova Gülsara Mübariz.“Azərbaycan Elektron kommersiyanın inkişaf istiqamətləri”

Исмаилова Айсель Фуад. «Особенности внедрения информационных технологий в биржевую торговлю»

Мамедли Эльмар Эльчин. «Вопросы организации оптовой закупки и его государственное регулирование»

 

 

435 1