Abbasova Laçın Eldar.“Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və proqnozlaşdırılması”

Abdullayev Orxan Natiq. Müasir pul bazarı və onun tənzimlənməsi istiqamətləri

Abdullayev Seyidxan Ilqar. Müəssisələrin maliyyə menecmenti sistemində investisiya portfelinin formalaşmasi və idarə olunmasi

Adışlı Əli Abosət. “Qlobal maliyyə böhranı şəraitində beynəlxalq maliyyə menecmenti”

Alıyev Fərid Fəxrəddin. Bank resursları və onların efektli idarə olunması aspektləri

Aysel Muxtarova Muxtar. “Kiçik və orta müəssisələrdə maliyyə menecmenti və onun səmərəli təşkili”

Bəşirova Aydəniz Xanlar . “Kiçik və orta müəssisələrdə maliyyə resurslarının idarəedilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Cəfərov Cəlal Yasin. Meqatənzimləmə əsasında bank sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi

Əbdülhəsənli Aygün Mütəllim. “Banklararası rəqabət və onun bank xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə təsiri”

Əhmədzadə Kamil Rauf. Kredit təşkilatlarında bank xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi metodları və alətləri

Ələkbərova Günay Mübarız. “Dövlətin daxili və xarici borclarının maliyyə menecmenti”

Əliyev Cavid Rahib. Azərbaycanda ipoteka kreditləşdirilməsinin inkişafının institusional əsasları 

Əliyev Mirzə Famil. Maliyyə bazarının təhlili və proqnozlaşdırılması

Əliyeva Ləman İlqar. “Bank fəaliyyətinin antiböhran tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Əlizadə Elnur Məzahir. “Bank işində risklərin mahiyyəti, təsnifatı və azaldılması yolları”

Əlizadə Nigar İlqar. “Turizm iqtisadiyyatında maliyyə menecmentinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” 

Əmirəliyev Elxan Mehman. Kiçik və orta biznesin bank kreditləşməsinin aktivləşdirilməsinin problemləri

Əsgərli Arslan Mustafa. Maliyyə bazarının dinamikasına təsir göstərən amillər

Gülməmmədova Firuzə Hikmət. Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması və onun inkişafında bankların rolu 

Hacınəbiyeva Ruqiyyə Nazim. Kommersiya banklarının bazar riskləri və onların idarə edilməsi

Hacıyeva Aytən Elşən. “Holdinqlərdə maliyyə axınlarının idarəolunmasının təkmilləşdirilməsi”

Haqverdizadə Nurlan Arzu. “Azərbaycanda bank işinin yaranması və inkişafı tarixi: nəzəri və praktiki baxış”

Hüseynov Natiq Mahir. “Müəssisələrin iflası və maliyyə sağlamlaşdırılması problemləri”

İbrahimli  Müsənbər  Natiq. Bank sferasında risk menecmentinə təsir edən amillərin optimallaşdırılması

İmanlı Günel İnqilab. “Sənaye müəssisələrində antiböhran maliyyə menecmenti”

Mehdiyev Sənan Süleyman. “Dövlət maliyyəsinin idarəolunmasının müasir metod və alətləri”

Mirzəli Şamil Cəmil. “Müəssisələrin maliyyə menecmenti sistemində mənfəətin bölüşdürülməsi və divident siyasəti”

Mustafayev Xəyal Rafayıl. Müəssisələrdə istehsal səmərəliliyinin yüksəldilməsi  sistemində xərclərin maliyyə menecmenti

Mustafayeva Nabat Hamlet. Müasir dünya qiymətli kağızlar bazarının təhlili  və qiymətləndirilməsi

Nəbiyeva Türkan Hamlet. Maliyyə bazarının formalaşması və onun iqtisadiyyatın inkişafının stimullaşdırılmasında rolu

Nəcəfov Vüsal Ələmdar. “Özəl banklarda aktiv və passivlərin idarə olunması”

Qasimova Elnarə Arif. Kənd təsərrüfatı sahələrinin kommersiya bankları tərəfindən   kreditləşdirilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi

 Qürbətli Vüsal Telman. «Azərbaycanda bank sektorunun müasır inkişaf xüsusiyyətləri»

 

 Rəhimov Bəhruz Kamil. Müəssisələrdə debitor və kreditor xərclərinin idaərəedilməsi

 Rzazadə Elcan İlyas. Aktiv və passivlərin idarə edilməsində balanslaşdırılmış bank siyasəti

Qocayev Sahib Elçın.“Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və modernləşdirilməsində  bank vasitəçiliyinin inkişafı problemləri”

Şükürova Şahsənəm Eynulla. “Azərbaycanda ipoteka bazarinin inkişaf perspektivləri”

Süleymanov Ədalət Arif. Bank fəaliyyətinin vergi tənzimlənməsi və onun təkmilləşdirilməsi

Tağıyeva Rübabəxanım Əkbər. İnvestisiya fəaliyyətinin inkişafında maliyyə bazarlarının  rolu

Talıblı Südeyif Natiq . “Kreditləşmə sistemində  girov mexanizminin  inkişafı” 

Talıbova Asya Yaşar. Azərbaycanda maliyyə bazarları və onların inkişaf strategiyası

Бабаева Замина Владимир. «Международный финансовый менеджмент в условиях кризиса глобального финансового рынка»

Гаджизаде Эмин Фазил. Стабилизация механизма деятельности коммерческих банков в условиях финансового кризиса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

406 2