Abbasov Səbuhi Mübariz. “Aqrar-sənaye müəssisələrində korporativ maliyyə nəzarəti”

Abdullazadə Ruslan Eyvaz. “Turizm sferasında maliyyə nəzarətinin metodoloji əsasları”

Ağaverdiyev Malik Quli. “Şəxsi sığortanın nəzəri və metodoloji əsaslarının inkişafı”

Allahverdıyeva Mehrı Aslan.“Müasir dövrdə səmərəlilik auditinin təşkili, tətbiqi imkanları və perspektivləri”

Babayev Bakir Nazim. “Vergi güzəştləri müasir vergi siyasətinin reallaşdırılması aləti kimi”

Beydullayev Rasim Sədulla. “Müəssisələrdə qeyri-maddi aktivlərdən istifadə səmərəliliyi üzrə maliyyə auditi”

Dadaşov Tacir Sədrəddin. Turizm sferasında sığortanın inkişaf perspektivləri 

Əliyev Cavid İlqar .“Azərbaycanda vergi sistemi və onun iqtisadiyyatın inkişafına təsiri”

Əlizadə  Zümrüd   Mürşüd.  ” Gömrük,vergı və  maliyyə nəzarətinin qarşılıxlı əlaqə sisteminin inkişafı”

Əzimova Səbinə Vidadi. «Azərbaycanda sığorta işinin tarixi, müasir vəziyyəti və inkişafı perspektivləri»

Əzizzadə Ülvi Mirzə. “Gömrük nəzarətinin dövlət maliyyə nəzarəti sistemində yeri və rolu”

Hacıyev Nicat Əfqan. “Azərbaycanda təkrar sığortanın yeri və rolu”

Haqverdiyev Ayxan Etibar.  “Yerli büdcələrin vergi mənbələri və onların tənzimlənməsi”

Həsənov Dadaş İlyas. “Kommersiya təşkilatlarının iqtisadi fəaliyyətinin tənzimlənməsində maliyyə nəzarətinin rolu”

Hüseynov Rüfət Oktay. “Parlament maliyyə nəzarətinin təkmilləşdirilməsi prioritetləri”

Hüseynov Toğrul Adil. “Daşınmaz əmlakın vergiyə cəlb edilməsinin təşkili və inkişafı”

İsgəndərov Fuad Fərhad.“Xüsusi kapital və onun sığorta şirkətlərinin maliyyə sabitliyinə təsiri”

İsmayıl Kazımlı Faris. “Qloballaşma Şəraitində Dünya Sığorta Xidmətləri Bazarı və Onun İnkişaf Tendensiyaları”

İsmayılov  Ramiz  Ceyhun. “Sığorta məhsullarının müasir vəziyyəti və onların səmərəliliyinin artırılması yolları”

Mahmudov Orxan Tərif. “Müasir şəraitdə kommersiya risklərinin sığortalanması”

Mehdizadə Ramal Ramiz. «Azərbaycanda bank əməliyyatlarinin siğortalanmasi problemləri»

Məlikzadə Sitarə Mərkəz. “Fiziki şəxslərin gəlir vergisi iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi aləti kimi ”

Məmmədli Məhəmməd Rasim. “Bələdiyyə büdcələrinin formalaşdırılması və istifadəsi üzrə maliyyə nəzarəti və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məmmədova Milyan xanım Pərviz. “Sosial sferada dövlət maliyyə nəzarəti və onun səmərəliliyinin yüksəldilməsi yollari” 

Məmmədzadə Murad Teymur. ” Maliyyə-vergi nəzarətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları”

Murğuzzadə Flora Zöhrab. “Qiymətli kağızlar üzrə maliyyə nəzarəti və auditin təşkili”

Müzəffərli Eşqin Şöhrət. “Dövlət idarəetmə sektorunda daxili maliyyə auditi və onun təşkili”

Qarayev İzzət Hikmət.“ Sığorta şirkətinin maliyyə  strategiyasının hazırlanması”

Qasımov Həmid İlqar.“Azərbaycanda valyuta nəzarətinin institusional-iqtisadi inkişafı”

Qəşəmli Aysel Asif.   “Avropa ölkələrində dövlət maliyyə nəzarəti və onun xüsusiyyətləri”

Quliyev Vasif Mehman. “Azərbaycan Respublikasının dövlət borcu və onun idarə olunması xüsusiyyətləri”

Quliyeva Aytən Vasil. “Vergi münasibətlərinin təkmilləşdirilməsinin vergi sisteminin inkişafında rolu”

Qurbanlı Xəzər Oktay. “Pensiya təminat sisteminin səmərəliliyinin artırılmasında maliyyə nəzarəti fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi” 

Şabanov Ağabala Faiq. “Avropa Hesablama Palatası maliyyə nəzarəti institutu kimi”

Sadiqli Vüsal Natiq. “Dövlət maliyyə nəzarətinin inkişafının  strateji prioritetləri”

Sadıqlı Zəhra Telman. “Vergilər dövlətin iqtisadi gücünün təzahürü kimi”

Səfərli Həbib Qarakişi. “Müasir dövrdə maliyyə nəzarətinin təşkilati-hüquqi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi”

Tahirova Nərgiz Fikrət. “Sığorta təşkilatlarının investisiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi”

Vəliyev Asiman Bəhrəm.“Vergi sistemində əlavə dəyər vergisi və onun tənzimlənməsi”

Vəlizadə Rəvanə Nazim. “Azərbaycan Respublikasının vergi sistemində vergilərin tənzimləyici rolunun gücləndirilməsi istiqamətləri”

Xəlilov Rəsul İslam.“Milli siğorta bazarinda sahibkarliq risklərinin siğortalanmasi perspektivləri”

Yusifov Ramil Kamil. “Vergi sisteminin idarə edilməsinin səmərəliliyi”

Zeynallı  Şəmsurə Elşənxan.“Müasir Azərbaycan iqtisadiyyatında dolayı vergilərin fiskal  xüsusiyyətləri

Гасанова Афсана Рамиз .«Совершенствование бюджетно-финансового контроля в современных условиях»

Касумов Анар Фируз. «Основы формирования системы финансового контроля деятельности хозяйствующих субъектов»

Салимова  Руфана  Азизага.   « Основы финансово-экономических аспектов государственного контроля»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

274 1