Abbasov Emin Ramiz.“Azərbaycanın sənaye potensialı və onun inkişaf prespektivləri”

Abdulhüseynova Aygül Mübariz.“Sənaye müəssisələrinin dayanıqlı innovativ inkişaf problemləri”

Abdullayev Fuad Faiq, “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli müəssisələrdə biznes strategiyasının seçilməsi problemləri“

Abdullayev Kənan Kamran. “Müəssisənin strategiyası və heyətin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi (sənaye müəssisələrinin timsalında)”

Abdullayev Pünhan Rafik.   “İdarəetmə prosesinin informasiya təminatı”

Abdullazadə Ülvü Natiq.MHS-nın göstərıcılərı əsasında ölkə ıqtısadıyyatının ınkışafının əsas meyllərının statıstık tədqıqı

Abışov Seymur Natiq.“Müəssisələrin maliyyə vəziyyətinin statistik tədqiqi və qiymətləndirilməsi” 

Ağayev Orxan  İlham. Müəssisələr  statistikasında seçmə müşahidəsinin təşkili məsələləri

Alıyeva Rəna Niyaz.«Maşınqayırma müəssisələrində material resurslarına qənaət edilməsi yolları»

Allahverdiyev Samir Yəhya.“Azərbaycanda informasiya texnologiyaları sahəsində innovasiya layihələrinin idarə edilməsi”

Allazov Rəvan Heydər. “Azərbaycan Respublikasında turizm fəaliyyətini stimullaşdıran tədbirlər: problemlər və həlli yolları”

Arzu Abbaslı Müqabil. “Bazara məhsulyeridilişinin logistik idarəedilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Axundov Nicat Fərman. «Qeyri-neft sənaye müəssisələrinin rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması yolları»

Rəhimli Aysel Yaşar.“Azərbaycanda kiçik müəssisələrdə innovasiya layihələrinin planlaşdırılması problemləri”

Binyətzadə Eyvaz Muxtar.“Bank sektorunda korporativ sosial məsuliyyət və biznesin  inkişafında rolu  (Azərbaycan timsalinda)”

Cəfərli Vəfa İlqar.  ASC-lərdə insan resurslarinin idarə edilməsində kadr seçiminin iqtisadi aspektləri:problemlər və həlli yollari”

Cəfərli Vüsal Vüqar. “İqtisadiyyatın inkişafına qarşı yaradılan süni əngəllər və onların aradan qaldırılması metodları”

Cəfərov Cahangir Maarif. “Elektron hökumət konsepsiyasi əsasinda vergi və gömrük orqanlarının ticarət şəbəkəsilə inteqrasiyası”

Cümşüdlü Elton Aslan. Əmək kollektivlərinin sosial idarə edilməsi problemləri

Dadaşova Arzu Elxan.“Sığorta sektorunda marketingin təşkili xüsusiyyətləri ”

Əfəndiyev Vüsal Alıkişi. “Azərbaycan məhsullarının xarici ölkələrdə tanıdılmasında dövlət siyasətinin istiqamətləri”

Əhmədova Xalidə Xanlar. “Təhsilin ölkənin qeyri-neft sektorunda yaradılan əlavə dəyərə təsirinin ekonometrik qiymətləndirilməsi”

Əjdərli Elvin İsmayı. “Sənayenin infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması istiqamətləri”

Əkbərov Elvin Akif. “Azərbaycanda qiymətli kağızlar bazarının əsas problemləri və həlli yolları”

Elay İsmayılov Mirzağa.“Müəssisələrin marketinq fəaliyyətində müasir informasiya texnologiyalarından istifadə xüsusiyyətləri”

Əliyev Fərid Elçin. “Azərbaycanda rəqəmsal marketinqin inkişaf perspektivləri”

Əliyev İlknur Şirzad. “Biznesdə davamlı rəqabət strategiyaları: Azərbaycan turizm sektoru timsalında”

Əliyeva Nərmin Aydın. «Təşkilat sistem kimi və onun optimallaşdırılması problemləri»

Əlizadə Elvin Elçin. “Konsaltinq xidməti bazarının marketinq tədqiqi” 

Əsgərzadə Lalə Mayıl.  “Dövlət idarəçiliyində innovasiya prosesinin təkmilləşdirilməsi xüsusiyyətləri”  

Əşrəfli Aynur Vasif. “Strateji təhlilin əsas xüsusiyyətləri (iri diversifikasiyalaşmış şirkətlərin timsalında)”

Əzizli Tural Həzi.“Kiçik və orta sahibkarlıqla məşğul olan müəssisələrdə innovasiyaların səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi: Azərbaycan timsalında” 

Əzimova Fəridə Əyyub. “Motivasiyanin idarə edilməsi prosesi (kredit təşkilatlarinin timsalinda)”

Fidan Abdullayeva Abdulla. “Bank məhsulları bazarının marketinq idarəedilməsi strategiyası”

Firdovsi Ələsgərov Mahir. Azərbaycanda sənayenin inkişafı institutlarının formalaşdırılması istiqamətləri”

Həmzəzadə Həmzə Elşad. “Sənayenin modernləşdirilməsi və strukturunun təkmilləşdırilməsi istiqamətləri”

Həsənli Gültən Rasim. “Müəssisələrin reklam fəaliyyətində marketinq strategiyaları”

Həsənli Sadiq Kamandar.“Azərbaycan Respublikasında ev təsərrüfatı büdcələrinin seçmə metodu ilə öyrənilməsi”

Həsənli Şahmar İlqar. “Layihə idarəçiliyində təşkilati davranış və liderliyin layihə səmərəliliyinə təsiri”

Həsənov  Eşqin  İlham. “Böhran şəraitində müəssisələrin strateji marketinq idarə edilməsi”

Həsənov Asəf   Qasım. “Azərbaycanda reklam bazarının formalaşması və ınişafının marketınq tədqıqı”

Həsənov Pərvin Mahir. “Marketinq yanaşması əsasında mehmanxana turizm müəssisələrinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Həsənova Selcan İlqar. “Azərbaycanda mövcud olan turizm müəssisələrində marketinq analizi”

Həsənova Xanım Əziz. “Azərbaycanda kiçik bizneslə məşğul olan müəssissələrdə keyfiyyətin idarə edilməsi sisteminin tətbiqi və perspektivləri” 

Həsənzadə Günay Rövşən. “İstehsal-kommersiya müəssisələrində logistik fəaliyyətin idarə edilməsi”

Hüseynli Ceyhun Xalıq. “İqtisadiyyatın dövlət idarəçilik metodlarından istifadə məsələləri”

Hüseynov Natiq Elxan. “Azərbaycanda korporativ şirkətlərdə maliyyə təhlükəsizliyinin idarə edilməsi problemləri”

Hüseynzadə Ülkər Misir. “Dövlət qulluğunun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

İbrahimli Gülər Ərəstun. “Heyətin əmək fəaliyyətinin motivləşdirilməsi problemləri”

İsmayıllı Aysel Samir. “Karyera (mənsəb) və onun planlaşdırılması”

İsmayıllı Rəşad Zülfüqar. “Xidmət sferasında brendləşmə strategiyası: Azərbaycan timsalında”

İsmayılova Fəqumə Muqdat. “Birjaların təşkili və idarə edilməsi xüsusiyyətləri”

İsmayılzadə Fərid Rövşən. “Dövlət idarəçiliyində Demokratiyanın təminatı istiqamətləri”

Kərimli Nail Ziyədxan. “Strateji dayanıqlıq və performans üzərində esse: Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin tətbiqi”

Leyla Qaraşova Kərəm. “Asan xidmətin təşkili, tətbiqi və onun inkişaf istiqamətləri”

Mabudova Sevinc Şaban. “Neft sektorunda kadr seçiminin sosial-psixoloji aspektləri: Problemlər və həlli yolları” 

 Mahmudbəyli Murad  Mahmud. Azərbaycanda sənaye və texnologiyalar parklarının yaradılması və inkişaf istiqamətləri”

Mahmudov Nurlan Sehran.  “Yüngül sənaye müəssisələrin restrukturizasiyasının təşkilati-iqtisadi aspektləri”

Mahmudova Ülkər Cabir.“Kiçik innovasiya sahibkarlığının inkişaf istiqamətlərinin analizi: Azərbaycan timsalında”

Mehdizadə Şəms Əzizağa. “Azərbaycanda istehlak bazarında brendləşmə strategiyaları”

Məmmədli Adil Rabid. “Azərbaycan Respublikasında əmək bazarının müasir vəziyyətinin statistik qiymətləndirilməsi” 

Məmmədli Əli Məhəmməd. “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müəssisələrdə yeni məhsul istehsalında layihələrin maliyyələşdirilməsi təhlili”

Məmmədli Nabatxanım Muxtar.“Azərbaycanda kiçik sahibkarlıq və onun inkişaf problemləri”

Məmmədov   Kamran   Ilham. “Müasir  idarəçilik  prinsiplərinin  təşkili  xüsusiyyətləri”

Məmmədov  Samir  Elman. “Heyət və onun səmərəli idarəetmə strukturu ( metallurgiya müəssisələrinin timsalında)” 

Məmmədov Kənan Şəxavət. İdarəetmə kadrlarının hazırlanmasının innovativ metodları”

Məmmədov Sahil Sərvər. Differensasiya strategiyasının reallaşdırılması məsələləri (Socar-ın  timsalında)

Məmmədova Ümidə İbad. “Sənaye müəssisələrində əmtəə siyasətinin formalaşdırılmasının marketinq aspektləri”

Məmmədzadə Anar Qabil.  “Xidmət sferasında fəaliyyət göstərən müəssisələrin marketinq  strategiyasının təkmilləşdirilməsində alıcılıq istəklərinin təhlili)”

Mirzəyev Fuad Faiq. “Dünya Maliyyə bazarları və onların spesifik cəhətlərinin analizi” 

Mövsümov Babək  Zaməddin. “Maşınqayırma müəssisələrində innovasiya prosesinin idarə edilməsi”

Muğanlı Elvin Fəzail. “Maşınqayırma müəssisələrinin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi”

Musayev Azər  Rəjdin. İnnovativ yanaşma əsasında sahibkarlıq subyektlərinin marketinq potensialının qiymətləndirilməsi

Naibov Nurlan Hüseyn.  “İdarəçilik nəzarətinin təşkilinin müasir metodları”

Naibov Rizvan Hüseyn. “İnnovasiya prosesinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları”

Novruzova Nərmin Fərman. “Azərbaycan Universitetlərində strateji idarəetmə özəl və dövlət universitetlərinin analizi” 

Nuriyeva Şəhrəbanı Sədayət. Inzibati idarəçilik sistemində elektron hökümətin tətbiqi xüsusiyyətləri

Nuriyeva Sevinc Qürbət. “Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xidmət müəssisələrində işgüzar adaptasiya və kariyera sisteminin formalaşması”

Nurlan Osmanlı. Dissertasiya mövzusu 

Qafarov Samir Paşa.  “Heyətin formalaşmasinda əmək bazarinin rolu”

Qasımov  Ülvi  Etibar. Azərbaycanın sosial – iqtisadi inkişafının statistik təhlili və proqnozlaşdırılmasında MHS – nin rolu

Qasımova Nərmin Hümmət. “Bazar subyektlərinin iqtisadi davranışlarının marketinq strategiyası”

Qəribli Gülşən Raqif qızı. “Strateji idarəetmə: məqsədləri və həyata keçirilməsi məsələləri (kommersiya təşkilatlarının timsalında)”

Quliyev Rüstəm Elşən. “Müəssisənin investisiya siyasətinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi”

Qurban Sahin.   Qloballaşma şəratində informasiya texnologiyaları bazarında marketinq imkanlarının tədqiqi

Rəhimov Ağami Ağakərim.“Qeyri-neft sənayesinin ixrac potensialının artırılması perspektivləri” 

Rəhimova Zərifə Qədir. “Sahibkarlıq strukturlarının strateji marketinq imkanlarının qiymətləndirilməsi”

 Rüfət Qasımov Babək . “İdarəetmənin informasiya təminatının səmərəliləşdirilməsi”

Rzayev Samir Mübariz. “Azərbaycanda istehsal vasitələri bazarının təhlili: problemlər və həlli yolları”

Sadıqlı Zərifə Faiq.“Böhran şəraitində biznesin idarə edilməsi: Azərbaycan timsalında”

Salamova Fatimə Akif.“Azərbaycanda yeyinti sənayesinin  inkişaf problemləri”

Şəbnəm Axundova Həmid. “Reklam vasitələrindən istifadə strategiyalarının formalaşması”

Seyidgülnar Həmidli Mirasif. “Material axınlarının logistik idarəedilməsi sistemində nəqliyyat logistikasının zəruriliyi və təşkili xüsusiyyələri”

Seyidli Rüfət Azər. “Regionun sosial-iqtisadi inkişafında yeni prioritetlərin formalaşması xüsusiyyətləri”

Şirinli  Bəhruz  Rəfayıl. Regional  turizm  bazarının  marketinq  təminatı  və  onun təkmlləşdirilməsi istiqamətləri” 

Şirinov Pərviz Fariz. “Dövlət təhsil müəssisələrində marketinqin formalaşması və inkışafı xüsusiyyətləri”

Şirinov Ümüdvar  İlham. Mıllı hesablar sıstemının (MHS) məlumatları əsasında ölkənın xarıcı iqtisadi əlaqələrının statıstık tədqıqı

Süleymanov Fərid Bəxtiyar. «Azərbaycanda lizinq bazarının formalaşması  və inkişafı problemləri»

Tağı-zadə Gülüstan Mikayıl. Milli Hesablar Sisteminin 2008-ci il versiyasınınAzərbaycanın milli statistikasında tətbiqi məsələləri

Tarverdiyeva Aydan Xanbala. “Azərbaycanda reklam fəaliyyətinin inkişafında reklam agentliklərinin stratejik rolu: problemlər və həlli yolları”

Vəliyev Fariz  Azad. “Azərbaycan regionlarında sənaye  məhəllələrinin təşkili istiqamətləri”

Vüqar Hüseynli Rövşən.« Heyətin idarə edilməsi strategiyasının reallaşdırılması xüsusiyyətləri və istiqamətləri»

Vüsal Ələkbərov Azad. “Sənaye müəssisələrində müasir menecmentin və korporativ idarəetmə prinsiplərinin tətbiqi

Xasayzadə Kənan Yusub. “Dövlət-biznes tərəfdaşlıq mexanizmi əsasında maşınqayırma kompleksinin innovativ inkişafı”

Aytəkin-Kamal Mübariz. “Sənayedə rəqabət mühitinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri ”

Zeynalov Emin Məhəbbət. “Azərbaycanda lizinq bazarının problemləri və onların aradan qaldırılması yolları”

Zeynalova Ülkər İlham.  “Müəssisələrin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsində strateji  marketinqin tətbiq edilməsi”

Аббасов Парвиз Интигам. «Валютный рынок и факторы, влияющие на курс валюты»

Азимзаде Мурад Мугбиль «Малые предприятия как основа развития ненефтяного сектора Азербайджана»

Валиева Назрин Вугар. «Совершенствование системы государственного регулирования инвестиционной деятельности в промышленности»

Гаджизаде Ханымназ Махир. “Проблемы использования маркетинговых коммуникационных систем на рынке мобильной связи

Керимханов Абдул Лагиджевич. “Маркетинговое исследование рынка услуг и его особенности” (на примере банковской сферы) 

Намазова Хаджар Эльшан. «Влияние франчайзинга на развитие бизнеса в Азербайджане»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

531 1