adil13Abdullayev Adil Polad oğlu

30.03.1969-cu il tarixində Ağstafa rayonunun Poylu kəndində anadan olmuşdur. Bakı Dövlət Universitetini bitirib. Fizika üzrə elmlər doktoru, dosentdir. Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: “TlS və TlIn 1-x R x S 2 (R=Fe, Ge, Au, Si) bərk məhlulunun polimorf modifikasiyalarının dielektrik xassələrinin və qəfəsin dinamikasının əsas xüsusiyyətləri”

 Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: “Radiasiya təsirinə məruz qalmış А 3 В 6  və А 3 В 3 С 26 qruplu zəncirvari kristallarda dielektrik relaksasiyasının və keçiriciliyin xüsusiyyətləri”

180 qədər çapdan çıxmış elmi əsərlərin müəllifidir. Xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 32 bərabərdir. 12 məqaləsi beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunub.

Əsas elmi nailiyyətləri: Elektrik sahəsi və g-radiasiyanın təsirinə məruz qalmış A3B6 və A3B3C26 qruplu kristallarda elektrik keçiriciliyinin və superion keçiriciliyinin, dielektrik relaksasiyasının, “S”-şəkilli çevirmə və yaddaş hadisəsi mexanizmlərini müəyyənləşdirmişdir.

Elmi əsərləri:

1.Сардарлы Р.М., Абдуллаев А.П., Гусейнов Г.Г., Наджафов А.И., Эюбова Н.А. Полиморфизм и фазовые переходы в TlS. Кристаллография. М. 2000, том.45, №4, с.606-610.

  1. А.И. Наджафов, Г.Г. Гусейнов, О.З. Алекперов, Р.М. Сардарлы, А.П. Абдуллаев,Н.А. Эюбова. Полиморфное превращение в TlSe и электрофизические свойства фаз. Кристаллография. М. 2008, том. 53, № 5, с. 864-868.
  2. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Г.Р. Сафарова. Особенности проводимости γ-облученных кристаллов TlGaTe2 с наноцепочечной структурой. Физика и техника полупроводников, 2010, том 44, вып. 5. с. 610-614.
  3. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Э.М. Годжаев,Ф.Т. Салманов. Суперионная проводимость в кристаллах TlGaTe2 Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 8. с. 1009-1013.
  4. Rauf Sardarly, Oktay Samedov, Adil Abdullayev, Famin Salmanov, Andzej Urbanovic, Fre´de´ ric Garet, Jean-Louis Coutaz. Superionic Conductivity in One-Dimensional Nanofibrous TlGaTe2Crystals Japanese Journal of Applied Physics 50 (2011) 05FC09-1 – 2
  5. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов, О.З. Алекперов, Э.К. Гусейнов, Н.А. Алиева. Суперионная проводимость, эффекты переключения и памяти в кристаллах TlInSe2 иTlInTe2. Физика и техника полупроводников, 2011, том 45, вып. 11, с. 1441-1445.
  6. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Э.К. Гусейнов, Ф.Т. Салманов, Н.А. Алиева, Р.Ш. Агаева. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ – квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, т. 47, в. 5. с. 696-701.
  7. Наджафов А.И., Алекперов О.З., Гусейнов Г.Г., А.П. Абдуллаев. Получение и свойства твердого раствора (TlInSe2)0,96Se0,04. Неорганические материалы. 2012, № 12, т. 48, с. 1309-1313
  8. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Ионная проводимость и диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2 облученных γ–квантами. Физика и техника полупроводников, 2013, том 47, в. 5, с. 696-701.
  9. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Н.А. Алиева, Э.К. Гусейнов, И.С. Гасанов, Ф.Т. Салманов. Поляризация, вызванная объемными зарядами, и ионная проводимость в кристаллах TlInSe2. Физика и техника полупроводников, 2014, т. 48, в. 5, с. 442-447.
  10. Р.М. Сардарлы, О.А. Самедов, А.П. Абдуллаев, Ф.Т. Салманов. Гигантская диэлектрическая релаксация в кристаллах TlGaTe2. Физика твердого тела. 2011. том. 53. вып. 8. с. 1488-1492