qadimova_naila_xaricib/m. Qədimova Nailə Qəmbər qızı

11.05.1959-cu ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1966-ci ildə 6 nömrəli orta məktəbə daxil olub. Orta təhsilini 1976-cı ildə başa vurduqdan sonra həmin ildə Azərvaycan Dövlət Xarici Dillər universitetinə İngilis-Alman dili  fakultəsinə qəbul olunub.

Ali təhsilini bitirdikən sonra, Şamaxı rayonu 2 saylı orta məktəbdə müəllim vəzifəsində çalişıb.

1988-1990-cı illərdə Azəbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Xaici dillər” kafedrasında İngilis dili müəllimi vəzifəsində işləyib.

1992-ci ildən Azərbaycan Dövlət İqtisad Üniversitetində “Xarici dillər” kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışıb.

Hazırda UNEC-in “Xarici dillər” kafedrasının baş müəllimidir.

*
ELMİ ƏSƏRLƏRİ:

1) Семантика географических названий Англии

2)Новые слова в Английском языке. N7 -Filologiya məsələlərinə dari tematik toplu
Bakı 2001-ci il

3)Çoxdilli termonoloji lügətlərin  tərtibi prinsipləri. N9-Filoloqiya məsələləri-Baki 2009

4) İnqilis dilinin lüğət tərkibində işlənən qərb və şərq mənşəli alnınma sözlərin bızi söesifik xüsusiyyətləri. N10- Filoloqiya məsələləri-Bak 2010

5)Elmi-İqtisadi tərəqqi vəeksik vahidin eksperissivlik xüsusiyyətləri. N4-Filoloqiya məsələləri-Bakı 2010

6)Accountancy-Mühasibat hesablar. Dərs vəsaiti- (Müsabat hesabdarlığı öyrənən tələbələr üçün dərs vəsaiti)

7)Gerund birləşmələri və onların Azərbaycan dilində tərcüməsi prosesi. N2-Filoloqiya məsələləri-Bakı 2012

8)Azərbaycan və Türk dilərində təyini söz birləşmələrinə daxil olmayan ismi birləşmə. (Language and literature) (Язык и литература) (Dil və ədəbiyyat). Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal-Baki 2009

9)Azərbaycan,ingilis və rus dillərində zərfin məna növlərinin müqaisəli təhlili. (Language and literature) (Язык и литература) (Dil və ədəbiyyat). Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal-Bakı 2009

10) İngilisi dilinin fonosistemində sonor tipli ağız və burun samitləri və onların Azərbaycan dilindəki sonor samitlərlə fərgli və oxşar xüsusiyyətləri. N5-Filoloqiya məsələləri-Bakı 2013