“Biznesin idarəedilməsi” (İşletme), “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisasları (Uluslararası İlişkiler) üzrə Magistr dissertasiya mövzuları

İxtisaslaşma: “Biznesin təşkili və idarəedilməsi” (İşletme) Qrup 88T (türk bölməsi, əyani)
Sıra N-si Soyadı, adı və atasının adı Mövzu Elmi rəhbər
1. Bəşirova Xəyalə Kamil Bəşirova Xəyalə Kamil dos. F.S.Əhmədov
2. Əlizadə Turanə İlham Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanabilmesi İçin Yeni Yönetim Tekniklerinin Önemi: Azerbaycan Bankaları üzerine Bir Araştırma dos. F.S.Əhmədov
3. İslamlı İlahə İlham Finansal Okur Yazarlılığının Sosyal Ekonomik Önemi Üzerine Bir Araştırma: Azerbaycan Örneği Dr. N.N.Akbulayev
4. Mərdanlı Tural Rasim Azerbaycan’da Elektronik  Ticaret: Sorunlar ve Çözüm Önerileri i.ü.f.d.O,Q. Quliyev
5. Məmmədov Elsevər Afaqil Azerbaycan Mevduat Bankalarının CAMELS Performans Analizi Dr. N.N. Akbulayev
6. Qasımova Gülən Məzahir Performans Değerleme Çalışmalarının Çalışanlar Üzerindeki Etkileri: Azerbaycan Örneği i.ü.f.d., b.m.  R.X.Qasımov
7. Yunuszadə Nigar Bəxtiyar Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi dos. G.C.Musayev
8. Zeynalova Nəzrin Nizami Bağımsız Denetim Firmalarının Şirketlerin Yolsuzluq Riski Faktörlerini Değerlendirmesi: Azerbaycan Örneği Prof.Dr. V. T.Novruzov
9. Kəngərli Qoşqar Nazim Finansal Türev Ürünlerin Muhasebeleşdirilmesi. Azerbaycan İçin Model Önerisi Dr.N.N. Akbulayev
10. Nuri Kənan Eldəniz İşletmelerin Uluslararası Pazarlama Stratejileri i.ü.f.d. O.Q. Quliyev
11. Xəlilov Məhəmməd Ramazan Bankalarda Hizmet Kalitesi Üzerine Bir araştırma Dr.Ş.Ş.Əkbərov
12. Məmmədova Aynurə Elxan Azerbaycan’da Sigorta İşletmelerinde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Dr. M.A.Abbasbəyli
13. Ömer Atmaca Sebahet Azerbaycan  Dış  Ekonomik İlişkilerinde  Türk  Cumhuriyetlerinin Yeri  ve  Önemi dos. Q.N.Bayramlı
14. Yusuf  Uzun Türkiye’de  Tarım: Mevcut  Durum, Sorunlar  ve  Çözüm  Arayışları dos. Q.N.Bayramlı
İxtisaslaşma: “Beynəlxalq münasibətlər və diplomatiya”(Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi)Qrup BM-14T (türk bölməsi, əyani)
1. AbdullayevaHilalMəzahir OrtaAsyaTürkCumhuriyetlerininEnerjiSorunları dos. Q.N.Bayramlı
2. Aşırlı Ehtiram Elçin Enerji Faktörünün Azerbaycan Dış Politikasında Etkisi Dr., b.m. E.X.Məmmədli
3. Bayramova Zibeydə Niyazi Soğuk Savaş Sonrası Japonya Dış Politikasında Enerji Faktörü Dr., b.m. N.K. Cəfərov
4. Bədəlova Aysel Rasim Ermenistan – Azerbaycan Çatışması ve Uluslararası Örgütler Dr., b.m. E.X.Məmmədli
5. Əhədova Afaq Adgözəl Küresel Ekonomik Krizin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkisi: 2008-2012 Örneği dos. F.S.Əhmədov
6. Əmirova Şəhla Əyyub İranınNukleer Kriz Sorunu Dr., b.m. E.X.Məmmədli
7. İsrafilova Aygün Məsud Soğuk Savaş Sonrası Çin Dış Politikasında Enerji Faktörü: Orta Asya ve Orta Doğu Perspektivinden Dr., b.m. N.K.Cəfərov
8. Rüstəmova Səfurə Vladimir Ortadoğu’da Ermeni Diasporası Dr. H.Q.Cabbarlı
 9. Səfərli Vəfa Qurban Rusya’nın Enerji Stratejisinde Asya Dr., b.m. N.K.Cəfərov
10. Məmmədov Ədalət Sərvan Bağımsızlık Sonrası Ermenistan’ın İç Siyaseti Dr. H.Q.Cabbarlı
11. Zeynalov Elnur Aydın Batı Dünyasıyla Rusya Arasındaki Karşıdurmada Ukrayna Krizi Dr. H.Q.Cabbarlı
2274 2