BMDM-nin “İqtisadiyyat və idarəetmə” kafedrası 2019

Abbaszadə Orxan Mehman -“Müasir dövrdə maliyyə siyasəti və onun təkmilləşdirilməsi”
Abdullayeva Nuranə Əzim – “Neft strategiyası və xarici investisiyaların milli inkişaf strategiyasında rolu”

Araz Hüseynov Fədail – Rusya-İran İlişkileri
HİKMET ALCAN MUSTAFA – “HİZMET SEKTÖRÜNDE İŞ ANALİZİ VE ELEMAN SEÇME UYGULAMALARI”
Hüseynli Rəsul Rasim – “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın sahibkarlıq sektorunun fəaliyyətinin stimullaşdırılmasında vergi siyasətinin rolu”

Huseynova Farida Raqif – “Participation of Azerbaijan in regional integration as a factor of increasing international competitiveness of its economy”
İBRAHİMLİ İBRAHİM XALİD – “İnvestisiya layihələrinin qiymətləndirilməsi meyarları”
Məmmədli   Sara  Kamran – “SIĞORTA BAZARINDA  MƏSULİYYƏT  SIĞORTASININ  İNKİŞAF   İSTİQAMƏTLƏRİ”
Məmmədov Rəşad Məhbus- Sahibkarlığın qloballaşdığı bir şəraitdə firmaların marketinq konsepsiyasının formalaşması.
MOLLAZADƏ ARZU SABİR –  “AZƏRBAYCANIN MİLLİ İQTİSADİ İNKİŞAFININ XARİCİ İQTİSADİ AMİLLƏRİ”
MÖVLAZADƏ RAQUF RAUF – “MÜASİR İDARƏETMƏ SİSTEMİNDƏ İŞGÜZAR ETİKADAN İSTİFADƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ”
Qələndərov  Pərvin  Novruz – “Müasir qloballaşma şəraitində iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi”

Yusifov Rəşad Sərdar – Marketinq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinin təşkilati – iqtisadi aspektləri

 

 

 

429 3