“Bank işi” ixtisası

Abbaslı Təbriz Akif. “Azərbaycanın bank sektorunda müasir bank xidmətlərinin təşkili və inkişaf perspektivləri”

Bağırzadə Səidə Əyyar. “Azərbaycanda bank sektorunun inkişafının iqtisadi artıma təsiri”

Cəfərova Ülviyyə Əli. “Azərbaycan banklarında valyuta riskinin idarə olunması prinsipləri”

Dünyamalıyev Nicat Elsevər. “Nəticəyə əsaslanan büdcə: prinsiplər və beynəlxalq təcrübə”

Əliyev Nicat Müseyib. “Dünya ölkələrində inflyasiyaya qarşi mübarizə metodlari  və Azərbaycanda tətbiqi imkanlari”

Həsənov Ceyhun Rafiq. “Respublikanın maliyyə sabitliyinin qorunub saxlanılmasında pul-kredit siyasətinin rolu”

Heydərli Xəyalə Məhərrəm . “Müasir şəraitdə bankların marketinq siyasəti”

Hüseynov Mirbəhruz Kazım. “Dövriyyə kapitalının idarə edilməsinin müəssisənin mənfəətliliyinə təsiri”

Mahmudova Laçın Nazim. “Azərbaycanda bank olmayan kredit təşkilatlarında korporativ idarəetmə sistemlərinin tətbiqi”

Mehdiyeva Gültəkin Arif. “Azərbaycanda maliyyə sahəsində çalışan işçilərin iş doyum analizi”

Mənsurova Fəxriyyə Fəxrəddin. “Makroiqtisadi göstəricilərin Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin performansına təsiri”

Paşayeva Şəms Qurbanəli.  “Nağd vəsaitlərin idarə olunması: Azərbaycan üzərində tətbiq”

Qasımova Aygün Rüfət. “2008-ci il qlobal maliyyə böhranından sonra Azərbaycanda birbaşa xarici investisiyaların sektoral analizi”

Rüstəmov Rial Yaşa . “Qərar qəbulunun dəstəklənməsində analitik informasiya sistemlərindən istifadə məsələləri”

Rzazadə Müşfiq Zabit. “Azərbaycanın maliyyə bazarlarında qiymətin əmələ gəlməsi məsələləri”

Salamov  Fərid   Niyazi. “Bank fəaliyyətində  risklərin idarə olunması  sistemi. Kapital bank timsalında”

Süleymanova Sevda Bayram. “Azərbaycanda alternativ bankçılıq  kanallarının genişlənməsi: yeni çağırışlar və imkanlar”

İsgəndərli Vəfa Tahir. “Milli gəlirin formalaşmasında və artırılmasında qiymət siyasəti”

Yusifov Rəşad Elman. “Respublikada valyuta dönərliliyi rejiminin təkmilləşdirilməsi yollari”

Zeynalov Teymur Tağı. “Azərbaycanda aqrar sektorda maliyyə-kredit münasibətlərinin təkmilləşdirilməs

 

“İstehsal uçotu” ixtisası

Abdullayev Eldəniz Səid. “Müəssisələrdə işçilər tərəfindən törədilən qanunsuzluq hallarının onların  aşkarlanması və onların qarşısının alınması yolları: Azərbaycan timsalında”

Abdullazadə Aqşin Azad. “İqtisadi qloballaşma şəraitində maliyyə hesabatlarının hazırlanması və bu hesabatların etibarlılığının təkmilləşdirilməsi: Azərbaycanın otelçilik müəssisələri timsalında”

Abdullazadə Lamiyə Nazim. “Daxili auditin təşkili problemləri: Azərbaycan bank sektoru timsalında”

Abdurahmanov Tural Abdurahman. “Azərbaycanda bank əməliyyatlarının vergiyə cəlb edilməsinin təkmilləşdirilməsi yolları”

Babayev İsmayıl Elşən. “Azərbaycanda daxili auditin inkişafının aktual aspektləri və mövcud çətinlikləri”

Əhədova Gülnar Qismət. “Azərbaycan müəssisələrinin fəaliyyətində maliyyə nəticələrinin formalaşması və idarəedilməsi üsulları”

Gəraylı Pünhan Xoşbala. “Bank olmayan maliyyə insititutlarının kənar auditi və onun təkmilləşdirilməsi problemləri”

Hacıyeva Samirə Sabir. “Qaimə xərclərin paylanmasında ortaya çıxan problemlər və həlli yolları”

Hüsüyeva Tünzalə Nadir “Azərbaycanın bank sektorunda müəssisədaxili audit və onun təşkili problemləri”

Mahmudbəyli İlahə Fikrət. “Azərbaycanda rabitə müəssisələrində investisiya qoyuluşunun uçotu və təhlili”

 Mustafazadə Firuzə Fizuli. “Azərbaycanın kommersiya banklarında idarəetmə uçotunun təşkili və təkmilləşdirilməsi yolları”

Qocayev Elnur Maqsud. “Səhmdar cəmiyyətlərdə daxili maliyyə nəzarətinin təşkili və təkmilləşdirilməsi”

Rzalı Zəhra Hikmət. “Azərbaycanda vergi gəlirlərinin planlaşdırılması problemləri və həlli yolları”

Şamilov Şadman Şamil. “Azərbaycanda xidmətlərin göstərilməsi zamanı vergilərin hesablanması və uçotu”

Ибрагимова Гюнай Чингиз. “Организация и проведение аудита в некоммерческих организациях в Азербайджане.”

Солтанова Шахла Ариф. “Оценка роли и эффективность внутреннего аудита в одном из крупных коммерческих банков азербайджанской республики (на примере капитал банка)”

Султанов Сияб Зохраб. “Учёт и аудит внешнеторговых операций в условиях глобализации экономики в Азербайджане”

 

“Maliyyə bazarları” ixtisası

Əliyev Ayaz Ağa. “Azərbaycanda maliyyə bazarlarının inkişafında bankların rolu”

Məmmədov Məmmədağa Museyib. “Müasir dövrdə kommersiya ipoteka kreditləri üzrə əməliyyatların təkmilləşdirilməsi”

Məmmədzadə Fatimə Hicran. “Devalvasiyadan sonra Azərbaycanda bank sektorunun gəlirlilik analizi və makroiqtisadi göstəricilərin təsiri”

Qədirli Murad Mirdamət. “Dövlətin maliyyə siyasəti və müasir dövrdə onun xüsusiyyətləri”

Sadıqlı Sona Balaqardaş. “Azərbaycan maliyyə bazarları və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya problemləri”

Səfərli Gülarə Hüseyn. “Üzən valyuta məzənnələri rejimində xarici valyutaya tələb və təklifin balanslaşdırılması”

Xurşudzadə Fatimə Ağasən. “Azərbaycanda dövlət borcu və fiskal dayanıqlılığın qiymətləndirilməsi”

 

“Maliyyə menecmenti” ixtisası

Aslanov Anar Azad. “The impact of the 2008-2009 financial crisis on Azerbaijan firm-level exports”

Balayeva  Narmin Rufat. “Capital Structure and Companies Financial Performance: Azerbaijan example”

Huseynova Narmin Jeyhun. “Electronic Money: Is there any possibility of a cashless society?”

Karimli Laman Ali. “The impact of m&a on innovation”

Mahmudov Kamal Mustafa .“The main direction of development of the audit system in Azerbaijan”

Mammadova Gulustan Nuraddin. “The role of foreign direct investment in Azerbaijan”

Murad Muradli Zakir. “Analysis of the economic growth, unemployment and foreign direct investment in Turkey”

Musayev Kamal Arif. “The Blockchain System and Application in Finance”

Orujlu Nurlan Vahıd. “The role of islamic banking in economic development”

Qarayev Azad Ilham. “Can bitcoin become a workable alternative to representative money?”

Rasulov Aykhan Arif. “Regulatory response to the financial crisis of 2007-08”

Tanriverdiyeva Narmin Etibar. “Cash management practices of small and medium enterprises in Azerbaijan”

Abaslı Təhminə Azər. “Beynəlxalq valyuta sisteminin müasir vəziyyəti və onun inkişaf perspektivləri”

Cəlilzadə Murad Habil. “Maliyyə böhranı şəraitində mərkəzi bankların monetar siyasəti”

Eyvazov Səxavət Azər. “Azərbaycanda islami maliyyə anlayişinin inkişafinin perspektivləri”

Həsənli Cavid Kərimağa. “Azərbaycan şirkətləri nümunəsində kapitalın strukturunun firmanın maliyyə performansına təsiri”

Həsənov Xəyal Xəqani. “Azərbaycanda maliyyə sektorunun vəziyyəti və maliyyə sabitliyinin təmin olunmasi yollari”

Heydərova Gülşən Mehman. “Azərbaycan banklarında risk menecmentinin təşkili”

Kamilli Nicat Adil. “Azərbaycanda fiskal dayaniqliliğin təmin edilməsinin dövlət mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsinin prioritetləri”

Kərimov Ziya İlqar. “Azərbaycanda bələdiyyə maliyyəsinin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması problemləri”

Mehrəliyev Əvəz Gülhüseyn. “Müasir dövrdə kommersiya banklarında riskli əməliyyatların tənzimlənməsi”

Musazadə Lalə Famil. “Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarliq müəssisələrinin maliyyələşdirilməsi problemləri”

Nəcəfzadə Anar Məhəmmədəli.“Azərbaycanda maliyyə menecmentinin müasir problemləri və həlli yollari”

Ömərov Elvin Devran. “Azərbaycanda istehsal müəssisələrində davamlı inkişafının təmin edilməsində maliyyə resurslarının idarə edilməsi mexanizmi və onun təkmilləşdirilməsi yolları”

Sadıqova Pərvin İmran. “Azərbaycanda davamlı inkişafın təmin edilməsində maliyyə siyasətinin rolu”

Şixkərimli Cərulla Elçin. “Böhran dövründə maliyyə resurslarının idarə edilməsi məsələləri: Azərbaycanın bank sektoru nümunəsi”

Xəlilova Aytən Xanlar. “Müasir şəraitdə azərbaycanda müəssisələrin maliyyə menecmentinin təşkili problemləri”

Гаджиев Турал Рафиг. “Банковские услуги и их совершенствование в Азербайджане”

Гюлюшева Фидан Муса. “Cовершенствование управления доходами государственного бюджета Азербайджана”

Джафарова Айгюн Эльчин. “Финансовый анализ как процедура аудиторской деятельности и пути его совершенствования в Азербайджане”

Исаев Фуад Эльбрус. “Ликвидность банковского сектора Азербайджана: пути устранения проблем и методы повышения ликвидности”

 

“Maliyyə nəzarəti” ixtisası

Abbasova  Ayşən Vilayət.  “Post  neft erası dövründə ölkəmizdə monetar siyasətin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri”

Əhmədov İsa Eldar.  “Dövlət maliyyə nəzarəti: problemlər və prespektivlər”

Əhmədov Şəmsi  Kərəm.  “Müasir dövrdə azərbaycanda audit fəaliyyətinin problemləri və fəaliyyət istiqamətləri”

Əliyeva Xəyalə Asif.  “Neft qiymətinin və devalvasiyanin azərbaycan bank sektoruna təsiri”

İsrəfilzadə Qorqud Məftun. “Azərbaycanın tikinti sektorunda gəlirlərin və xərclərin uçotunun və auditinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”

Məcidov Anar Atəş.  “Milli iqtisadiyyatin dövlət sektorunun idarə olunmasinda maliyyə nəzarəti”

Məmmədov Elnur Rizvan.  “İslam inkişaf  bankının fəaliyyətinin başlıca xüsusiyyətləri”

Məmmədov Yaqub İlqar.  “Respublikamızda sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə tənzimlənməsi problemləri və həlli yolları”

Məmmədova Nərmin Natiq. “Dünya borc kapitali bazari: strukturu və müasir inkişaf meylləri”

Omarova Aysel Barat. “Nağdsiz pul dövriyyəsinə nəzarətin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: azərbaycanin bank sektoru timsalinda”

Quliyev Tural Aydın.  “Azərbaycanın kommersiya banklarının maliyyə bazarındakı əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi”

Salahov Ənvər Xəlil . “Milli  iqtisadiyyatın  strateji  inkişafında maliyyə nəzarəti mexanizminin müasir vəziyyəti və onun təkmilləşdirilməsi”

Salmanlı Osman Babək. “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarəti sisteminin formalaşmasında vergi nəzarəti”

Xəlilova Vüsalə Nazim.  “Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin maliyyə resurslarının formalaşdırılması və onların istifadəsinin effektivliyinin qiymətləndirilməsi”

Алекберзаде Ильгар Мамедулла.  “Аудит внешнеэкономической деятельности коммерческих организаций в Азербайджане”

Джафарова Айгюн Эльчин. “Финансовый анализ как процедура аудиторской деятельности и пути его совершенствования в Азербайджане”

Мамедов Тамерлан Азер. “Стратегическое планирование и его влияние на деятельность предприятия в Азербайджане”

Нагиев Мадад Уджал.  “Cовершенствование методики учета и аудита использования капитала в азербайджане”

 

“Sığorta” ixtisası 

Abbasova Ləman Kamran. “Respublikada daşınmaz əmlakın icbari sığortası problemləri və inkişaf istiqamətləri”

Əliyev Elnur Məhəmmədəli . “İcbari sığortanın tətbiqi mexanizmləri: dünya və Azərbaycan modeli”

Əsədli Asəf Asif. “Sığortada yeni texnologiyaların tətbiqi: Azərbaycan timsalında”

Əsədov Vasif Şiraslan. “Strateji yol xəritəsinin əsas hədəfi kimi milli sığorta bazarının inkişafı”

Həsənzadə Aygün Nazim. “Azərbaycanda sığorta şirkətlərinin rəqabətə davamlılıq prinsipləri”

Hüseynli Nüşabə Malik . “Azərbaycanda dövlət maliyyə nəzarətinin inkişaf etdirilməsi”

İsmayılzadə Mahmud Vüqar. “Azərbaycanda  tibbi  sığortanın  səhiyyə sistemində yeri və rolu”

Məmmədli Fərid Əliabbas. “Həyatın yığım sığortasının perspektivləri. Dünya və Azərbaycan reallığı”

Səfərova Mahizər Səfər. “Bank və kredit təşkilatlarında risklərin sığortasının perspektivləri. Dünya və Azərbaycan reallığı”

 

“Xidmət uçotu” ixtisası

Abdullayeva İradə Aqil. “Azərbaycan Respublikasında mühasibat uçotu sahəsində aparılan islahatların əsas istiqamətləri”

Alıyev Anar Tofiq. “Azərbaycanda milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi problemləri və həlli yolları”

Allahverdiyev Aqil İlham. “Büdcə təşkilatlarinda daxili maliyyə nəzarətinin təşkili”

Bağırlı Aytən Qeyrət. “Azərbaycanda neft və qaz sənayesində idarəetmə uçotunun təşkili və onun təkmilləşdirilməsi”

Eyvazlı Nərmin Ayaz. “Ticarətdə auditin təşkili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri : Azərbaycan timsalında”

Hüseynov Taleh Natiq. “Ölkədə kiçik sahibkarlıq subyektlərində maliyyə hesabatının hazırlanması problemləri”

Kərimov Adil Çingiz . “İqtisadi göstəricilərin proqnozlaşdırılmasında analtik üsulların tətbiqi”

Kərimov Emin Akif.  “Azərbaycanın səhiyyə sferasında xidmətin maliyyə uçotunun təkmilləşdirilməsi”

Mehdiyev Ələkbər Mövlüd. “Tikinti sahəsində gəlir və xərclərin uçotunun təşkili və təkmilləşdirilməsi”

Mustafayev Kənan İlham.  “Mobil rabitə müəssəsində istehsal məsrəflərinin təhlilinin metodiki  məsələləri: Azercell timsalında”

Nəcəfli Tural Firudin. “Daxili auditin müəssisənin idarə edilməsində rolu: Azərbaycanın bank sektoru timsalında”

Nəsibli Təhmasib Araz . “Respublikada bank sisteminin likvidliliyinin tənzimlənməsi mexanizmi”

Süleymanlı Rauf Adil. “Azərbaycanda istehsal sferasında maliyyə və vergi uçotunun təşkilinin təkmilləşdirilməsi”

Süleymanov Abid Əhəd .Azərbaycan qanunvericiliyində uzunmüddətli aktivlərin beynəlxalq standartlara uyğun uçotunun təşkili məsələləri

Süleymanov Tural Rövşən. “Sığorta əməliyyatları zamanı vergilərin hesablanması və uçotu: Azərbaycanın sığorta sektoru timsalında”

Süleymanov Vüsal Şamı. “Azərbaycanın nəqliyyat sferasında maliyyə vəziyyətinin təhlili və təkmilləşdirilməsi”

Алиев Ильхам Ровшан.  “Совершенствование теоретических и методологических аспектов учёта и аудита нематериальных активов в коммерческих организациях Азербайджана”

Рзабейли Карим Фархад . “Влияние информационных технологий на бухгалтерский учет и его автоматизация в Азербайджане”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222 1