cog_tofiq_fotoc.e.n., dos. Hüseynov Tofiq Bəhərçi 

20 may 1938-ci ildə Goranboy rayonunun Xanqərvənd kəndində anadan olmuşdur.

1955-ci ildə Xanqərvənd kənd orta məktəbini bitirmişdir.

1957-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin geoloji-coğrafiya fakultəsinə daxil olmuşdur. 1962-ci ildə həmin fakultənin Coğrafiya ixtisasına yiyələnmişdir.

1962-ci ildə Dövlət təyinatı ilə indiki Milli Elmlər Akademiyasının akademik H. Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda əmək faəliyyətinə başlamışdır. Orada laborant, baş laborant, kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışdıqdan sonra əyani aspiranturaya qəbul olunmuşdur. Aspiranturanı bitirdikdən sonra yenidən elmi işçi vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirmişdir.

1969-cu ilə qədər Coğrafiya İnstitutund fəaliyyət göstərdikdən sonra müsabiqə yolu ilə indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində assistent vəzifəsində işə başlamışdır.
Sonralar müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində işləmişdir.

 

 

 

1984-cü ildə coğrafiya elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almaq üçün “Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin təbii şəraiti və təbii ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmasının coğrafi problemləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmişdir.

2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Böyük Elmi Şurasının qərarı ilə professor adı verilmişdir. Hazırda həmin Universitetin “Ətraf mühitin mühafizəsi və iqtisadiyyatı” kafedrasının professoru vəzifəsində çalışır.

215 sayda monoqrafiyanın, dərsliklərin, dəsr vəsaitlərinin, kitabların, elmi və publisistik məqalələrin müəllifidir. Bunlardan “Təbii sərvətlərdən səmərəli istifadənin coğrafi problemləri”, “Ərazi İstehsal Kompleksləri xalq təsərrüfatı kompleksi sistemində”, “Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi”, “Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası”, “Qlobal problemlər və təbii mühit”, “Təbii resurslar və davamlı inkişaf”, “Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları və onların iqtisadi-ekoloji qiymətləndirilməsi”, “Azərbaycan Respublikasının ekoloji-coğrafi problemləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri”, “Dağlıq Qarabağın təbii sərvətləri”, “SSRİ-də məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi”, “Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı”, “Avropada məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi”, “Xəzər dənizi və Abşeronun ekoloji problemləri, onların həlli yolları”, “Azərbaycan Respublikasında elektroenergetikanın inkişafı və yerləşdirilməsi”, “Sosial fəlsəfə”, “Azərbaycan siyasi təxribatçılıq və separatizm əhatəsində”, “Qərb-Şərq” münasibətləri xristian və islam təfəkkürü baxımından”, “Ekologiya” və sair kimi monoqrafiya, dərslik, dərs vəsaitlərinin adını çəkmək mümkündür.