maarif13f.e.d., prof. Cəfərov Maarif Əli oğlu

Fizika-riyaziyyat elmlər doktoru, BDU,  Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professoru

Fizika Problemləri İnstitutu, Yarımkeçiricilər fizikası şöbəsi, Aparıcı elmi işçisi

 

İş telefonu: +(994)124390693

e-mail: maarif.jafarov@mail.ru

 

Qısa bioqrafik məlumat:

1960, Laçın, Azərbaycan

 

Təhsili və elmi dərəcə və elmi adları:

1982-ci il Azərbaycan Dövlət Universiteti

f.r.e.n. 1989-cu il, „Cd1-хZnx S nazik təbəqələrinin və n və p-tip СdS:Cu monokristallarının fotoelektrik xassələri.”

f.r.e.d,: 2007-ci il.  „АIIBVI tipli bəzi birləşmələrinin monokristallarında və onların bərk məhlullarında kimyəvi çökdürülmüş təbəqələrində elektron prosesləri”

*

Əmək fəaliyyəti:

1982-1986 АМЕА Fizika Institutunun aspirantı
1982-1991 Tətbiqi Fizika İnstitutu mühəndis-elmi işçi
1991-1993 Fotoelektronika ETİ –böyük elmi işçi
1994 -2005 Bərk cisim elektronikası ETL-nin müdiri
2005-ci ildən- Fizika Problemləri İnstitutu, BDU, Aparıcı elmi işçi
2010-cu ildən BDU Yarımkeçiricilər fizikası kafedrasının professoru.

Bərk cisimlər fizikası, Bərk cisim elektronikası və mikroelektronika, Bərk cisim elektronikasınin cihazları, nanoelektronikanın fiziki əsasları, Yarımkeçiricilər fizikası, optoelektronika, optoelektron cihazlar-kursları

250-dən artıq elmi iş, 100 elmi məqalə, 40 konfrans materialı,  80-ə qədər beynəlxalq konfransda məruzə

6 patentin müəllifidir.

 

Beynəlxalq seminar, simpozium və konfranslarda iştirakı

Əsas nəticələr aşağıdakı konfranslarda məruzə və müzakirə edilmişdir: «Yarımkecirici heterokeçidlərdə fiziki proseslər» (Kaluqa, 1990), «Yarımkeçiricilərdə dərin səviyyələr» (Daşkənd, 1991) «Yarımkeçiricilərdə fotoelektrik hadisələri» (Aşqabad, 1991) Ümumittifaq elmi konfransları, «Nazik təbəqələr və səth hadisələri» (Tayvan, 1994), « Yarımkeçiricilərdə və yarımkeçirici strukturlardə dərin səviyyələr» (Ulyanov 1997), « Yarımkeçirici materialların elmi problemləri» (Çernovtsı: 1997, 1999), «Bərk cisim elektronikası və mikroelektronikanın aktual problemləri» (Taqanroq, 2000, 2002, 2004), «Fotoelektronika və gecəgörmə cihazları» (Mockva, 2000, 2002, 2004, 2006), «Qeyri-üzvi Materiallar» ( Santa Barbara, 2000, 2002, Edinburq 2002), «Yüksək enerjilərin fiziki və texniki problemləri» (Bakı-2002, Təbriz -2004, Ankara 2006), «Amorf və mikrokristallik yarımkeciricilər»  (Sankt-peterburq: 2002, 2004), «Yarımkeçiricilər fizikası» (Edinburq-2002), «Nazik təbəqələr və nanostrukturlu fotofoltaik materiallar» (Strasburq, 2003, 2005, 2007), «Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya və mikrosistemlər» (Ulyanov-2004, 2006, 2007, 2008), «Fizikanın aktual problemləri» ( Bakı: 2008) Beynəlxalq elmi konfransları və s.

*

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ