Исмайлова Сабина Тофиг. «Внешняя среда финансового бизнеса»

Kərimov Rauf Tahir. “Biznesin strategiyasina təsir edən innovativ metodlarin tətbiqi perspektivləri”

Kişizadə Gülşən Azər. “Marketinq xidmətləri sferasinda sahibkarliğin formalaşmasi   xüsusiyyətləri”

Mеджидли Mагомед Фахраддин. «Таможенная экспертиза продовольственных товаров и их совершенствование»

Məmmədov Murad Həsən. «Kimyəvi liflərdən olan parçaların keyfiyyət ekspertizası»

Musayev Turan Fazil. “İnvestisiya layihələrinin biznesin inkişafinda rolu”

Мустафаев Мехраб Яхья. «Проблемы развития отельного бизнеса Азербайджана в современных условиях»

Нагиева Фарида Эльхадовна. «Форфейтинг и факторинг – основа снижения рисков»

Насиров Анар Азад. «Пути совершенствования платежеспособности малого предприятия»

Novruzov Araz İlham. “İşgüzar təşkilatlarin yenidən qurulmasinin mərhələləri”

Nuruşzadə Elvin Natiq. «İdxal olunan döşəmə üçün ağac inşaat materiallarının gömrük ekspertizası»

Qaraxanli Əliş Böyük. “Biznesdə strateji idarəetmə və təşkilati mədəniyyətin reallaşdirilmasi”

Qasimli Cavidan Dəyanət. “Respublika ticarət şəbəkələrinə daxil olan müasir və son model televizorların gömrük ekspertizası”

Гасымов  Иса Муса. «Вопросы  исламской  этики в бизнесе»

Qasımov Qismət Cuma. “Biznesdə korporativ münasibətlərin təşkili problemləri”

Гахраманлы Орхан Рафаил. «Управление рисками в строительном бизнесе»

Quliyeva Səfiyyə Aydın. “Biznes  subyektlərində  strateji  idarəetmə  sisteminin təkmilləşdirilməsi”

Quluzadə Sonarə Məqsəd. “İstehlak bazarına daxil olan qadın xəz geyimlərinin funksional və erqonomik göstəricilərinin ekspertizası”

Qurbanbəyov Tələt Ehtibar. «Üst trikotaj mallarının gigiyenik xassələrinin ekspertizası»

Qurbanov Təhmuraz Etibar. “Biznesin inkişaf strategiyasi və onun reallaşma istiqamətləri”

Rəcəbova Nərmin Elçin. “Kolbasa  məmulatının istehlak dəyərinin qiymətləndirilməsində nitrit və nitroza birləşmələrinin ekspertizası”

Rəşidli Sərxan Cabir. «Biznesdə  maliyyə menecmentinin təşkili məsələləri»

Rəsulova Fatimə Muxtar. “Firmanin ixrac fəaliyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi”

Rüstəmova Günay  Vidadi. ““Azərsun holding”  şirkətlər qrupunun müəssisələrində istehsal olunan  zeytun  məhsullarinin keyfiyyətinin ekspertizasi”

Şıxbalayev Varliq Xaliq. “Biznesdə keyfiyyəti idarə etmə sisteminin tətbiqi perspektivləri”

Şükürov Mübariz Yaqub. «Biznes infrastrukturunun inkişafinin təşkilati iqtisadi mexanizmi»

Süleymanov Məhəmməd Rasim. «Xəz-dəri yarımfabrikatlarının istehlak xassələrinin ekspert qiymətləndirilməsi»

Zeynalov Elxan Fuad. “Maliyyə biznesində risklərin idarə olunmasinin təkmilləşdirilməsi”

Nəzrin Cəbizadə Əli. “Turizm biznesində informasiyaların tətbiqi problemləri”

Huseynli Fuad Firdovsi. “MHS konsepsiyası əsasında əhalinin gəlir və xərclərinin statistik tədqiqi”

Hüseynova Nərgiz Abbas. “Mehmanxana fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi mexanizmləri”

İbrahimli Elnur Akif. “Turizmin maliyyə problemləri”

İmaməliyev Səməndər Sülh. «Müasir şəraitdə turizmin inkişafinin əsas istiqamətləri»

İsmayilov Pərvin Bəhruz. «Turizmin sosial-iqtisadi inkişaf problemlərinin həllində rolu»

Rəşad İsmayilzadə Zahid. “Kənddə əmək ehtiyatlarindan istifadə problemləri”

İsrafilova Ülviyyə Çingiz. «Təhsil sisteminin təkmilləşməsi problemləri»

Kazimov Ayxan Kazim. “Xüsusi maraq turizminin əsas istiqamətləri”

Kərimli Afaq Güloğlan. “Sosial müdafiənin təkmilləşməsi problemləri”

Mirzəli Səidə İlham. “Turizmdə investisiyalarin tətbiqi problemləri”

Musayeva Firuzə Rauf. “Sosial sahələrin inkişaf problemləri”

Osmanova Günay Şaxsoin. “Turizmin inkişafinin konseptual əsaslari”

Quluzadə Tərlan Qismət. “Тurizmin inkişafı və səmərəsinin yüksəldilməsində insan amili problemləri”

Tehranlı Günel Rahib. “Azərbaycanda kiçik sahibkarlığın inkişaf meyli və dinamikasının statistik tədqiqi”

Məmmədzadə Nərgiz. Dissertasiya mövzusu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

480 2