Dizayn kafedrasının 2018-ci il bakalavr buraxılış işləri

“Modern” üslublu tarixi kostyumun əsasında müasir qadın geyimlərinin inkişafının təhlili

“XVI-XVIII əsrlərdə Osmanlı imperiyasında geyim sənətinin tədqiqi

Azərbaycan dekorativ tətbiqi sənət sahələrinin kompozisiya xüsusiyyətlərinin təhlili

Azərbaycanda heykəltəraşlıq sənətinin tarixi aspektlərin analizi

Çin xalq sənətkarlığının bədii xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Dizayn sahələrində bədii-estetik faktorun təhlili

Dizayner peşəsinin mənimsənilməsinin əsası olan “propedevtika kursu”nun təhlili

Dünya miqyaslı «ot-couture» geyimlərinin inkişaf xəttinin analizi

Estetik tədqiqatın predmeti olan modanın təhlili

Geyimin estetik keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üsullarının analizi

Geyimin fərdi layihələndirilməsi üsullarının analizi

Geyimin layihələndirilməsində rəng simvolikası və onun psixoloji təsirinin təhlili

Mədəniyyət ünsürü olan kostyumun inkişaf dinamikasının tədqiqi

Moda sferasında üslub anlayışının təhlili

Modern cərəyanının əsas xüsusiyyətləri və onun dekorda tətbiqinin analizi

Müasir dizayn məkanında reklam anlayışı və onun növlərinin analizi

Müasir dizaynda dekorativ tətbiqi sənətin milli ənənələrinin

Müasir dövr kişi üst geyimlərinin modelləşdirilməsinin analizi

Müasir geyimin layihələndirilməsində yaradıcılıq mənbəyi olan milli

Müasir kostyumun dizaynında rəng simvolikasının istifadə edilməsinin analizi

Müasir sənaye dizaynının formalaşmasında yeni texnologiyaların rolunun təhlili

Müasir sosial-mədəni məkanda dizaynın rolunun analizi

Müxtəlif tikilmə xassəsinə malik materiallardan olan geyimlərin işlənmə xüsusiyyətlərinin analizi

Orta əsr Avropa geyim və moda istiqamətlərinin analizi

Orta əsr Şərq ölkələrində dekorativ-tətbiqi

Orta əsrlərdə Azərbaycan geyimlərinin bədii

Qadın geyiminin layihələndirilməsində rəng həllinin analizi

Qədim Hind geyimlərinin bədii xüsusiyyətlərinin analizi

Renessans dövr Avropa geyim və moda istiqamətlərinin əsas

Romantik üslublu geyim dizaynında bədii obrazın təhlili

Rus xalq geyimlərinin ornamental quruluşunun təhlili

Sənaye məmulatlarının layihələndirilməsində dizaynın estetik prinsiplərinin analizi

Şərq ölkələrində etnik geyimlərin bədii-dekorativ xüsusiyyətləri

Sosial-mədəni sferada kostyumun arxitektonikasının tədqiqi

XIX-XX əsr Avropa geyimlərinin layihələndirilməsində üslubların formalaşmasının analizi

XIX-XX əsr geyim dizaynının konseptual istiqamətlərinin analizi

XVI-XVII əsrlərdə İspan moda və geyiminin analizi

XX əsr geyim dizaynında meydana çıxan estetik problemlərin analizi

XX əsrin mədəni fenomeni olan “Gənclik modası”nın tədqiqi

Yaradıcı dizayn strategiyası olan reklam dizaynının təhlili

Анализ промышленных изделий с точки зрения дизайна

Анализ художественного решения современного дизайна в произведениях керамического искусства

Дизайн, как изобразительный вид искусства

Исследование исторических моментов в процессе

Ландшафтный дизайн и его место в духовной и материальной культуре

Модные тренды и их влияние на дизайн современной одежды

Применение графики как композиционного элемента, проявляющегося в отраслях дизайна

Применение орнамента декоративно-прикладного искусства в дизайне ювелирных изделий

Прогностический анализ современной молодёжной моды

Применения стиля «лофт» как модного тренда в дизайне интерьера

Создание гармоничного образа в композиции женского костюма

Черно-белая графика как применение нового тренда в декоре

Эстетическая значимость стилей экстерьерского дизайна

“Hippi” üslubu və onun moda sferasındakı yerinin təhlili

Применение мозаики как декоративного искусства в дизайне интерьера

 

586 1