Doktoranturada müdafiə edilmiş dissertasiya işləri – 2018 (el.variant)

AZƏRBAYCANDA XİDMƏTLƏR BAZARININ TƏNZİMLƏNMƏSİ

BAZAR İQTİSADİYYATI ŞƏRAİTİNDƏ MALİYYƏ NƏZARƏTİNİN TƏSİRİNİN ARTIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ

KOMMERSİYA BANKLARINDA RİSKLƏRİN İDARƏ OLUNMASININ TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ VƏ DAXİLİ AUDİTİN TRANSFORMASİYASI PROBLEMLƏRİ

MÜASİR ŞƏRAİTDƏ İRAN VƏ AZƏRBAYCAN İQTİSADİ ƏLAQƏLƏRİNİN İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏR

FİSKAL SİYASƏTİN VERGİ YÜKÜNƏ TƏSİRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

İQTİSADİ İNKİŞAFIN RESURS TƏMİNATI VƏ ONDAN İSTİFADƏNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ

AZƏRBAYCANIN MİLLİ STANDARTLAŞDIRMA SİSTEMİNİN BEYNƏLXALQ TƏLƏBLƏRƏ UYĞUNLAŞDIRILMASI 

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

AZƏRBAYCANDA NAĞDSIZ ÖDƏNİŞLƏRİN İQTİSADİ ARTIMA TƏSİRİNİN MODELLƏŞDİRİLMƏSİ

NEFT EMALI MÜƏSSİSƏLƏRİNIN EKOLOJİ TARAZLIĞA TƏSİRİNİN SOSİAL-İQTİSADİ ASPEKTLƏRİ

AQRAR İSTEHSALIN SƏMƏRƏLİLİYİNİN YÜKSƏLDİLMƏSİNDƏ QİYMƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNIN ROLU

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЯХ

 TEXNOLOJİ TRANSFERLƏR YOLU İLƏ İNNOVATİV FƏALİYYƏTİN İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN KOMMERSİYA BANKLARINDA RİSK MODELLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

AZƏRBAYCANIN KOMMERSİYA BANKLARINDA RİSK MODELLƏRİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ 

AZƏRBAYCANDA MİQRASİYA PROSESLƏRİNİN İQTİSADİ – DEMOQRAFİK ASPEKTLƏRİ

KOMMERSİYA TƏŞKİLATLARINDA QEYRİ-MADDİ AKTİVLƏRİN VƏ ONLARA YÖNƏLDİLMİŞ İNVESTİSİYALARIN UÇOTU VƏ TƏHLİLİ 

AZƏRBAYCANDA VERGİ İNZİBATÇILIĞI VƏ VERGİ NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ

AZƏRBAYCANDA VENÇUR SAHİBKARLIĞININ FORMALAŞMASI VƏ İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ

СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

MALİYYƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİNATINDA MONETAR SİYASƏTİNİN PRİORİTET İSTİQAMƏTLƏRİ

AZƏRBAYCANIN ƏRƏB ÖLKƏLƏRİ İLƏ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏRİNİN İNKİŞAF PROBLEMLƏRİ

NİYAZİ ƏLİKRAM oğlu HƏSƏNOV  (Mövzu: İNVESTİSİYA STRATEGİYALARI)

İDXAL-İXRAC ƏMƏLİYYATLARINA VALYUTA NƏZARƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ PROBLEMLƏRİ

SIĞORTA İŞİNİN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ

620 1