calalb3028cf27d1a56aee6

Candidate of Philological sciences, Associate Professor,
Allakhverdiyev Jalal Vagif 

He defended his dissertation.

He is a candidate of philological sciences.

He is currently an associate professor of the department of “The Azerbaijani language” of  Azerbaijan State University of Economics.

On October 6, 2017, he was awarded the “Honorary Decree” of  UNEC for long-term fruitful scientific and pedagogical activities.

The literary environment of Azerbaijan in Yerevan, covering the period of 1920-1950 is dealt  about in the work “Literary environment of Yerevan”.

The author talks about the activities of zealous Azerbaijani intellectuals who played a great role in the formation and development of the Azerbaijani literary environment in Yerevan and demonstrated the national will  and the problems faced by Azerbaijani Turks in the field of Armenian chauvinism, the role of the native language press, education and training, and Azerbaijani literature and theater.

 

 

LIST OF SCIENTIFIC AND METHODICAL WORKS:

 1. “İrəvan Azərbaycan teatrının 40-cı illər fəaliyyəti”. AMEA-nın Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar. XXVIII toplu. Bakı. “Səda”, 2006;
 2. “1930-1950-ci illərdə Azərbaycan ədəbi mühitində nəsr”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(61) Bakı, 2008;
 3. “İrəvanda maarifçiliyin inkişafı (1920-1950)”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4(58) Bakı, 2007;
 4. “İrəvanda Azərbaycan dilində mətbuat”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, № 8;
 5. “İrəvan Azərbaycan teatr tarixinin ikinci dövrü”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1;
 6. “İrəvan ədəbi mühitində latın əlifbasına keçid”. Gürcüstan Azərbyacanlıları Mədəniyyət Mərkəzi. Aylıq elmi kütləvi nəşr, “Qarapapaqlar”. Mart 2009, № 3;
 7. “İrəvan ədəbi mühiti”. Bakı. Elm, 2010;
 8. “Milli dramaturgiyamızın İrəvan qolu”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 13;
 9. “Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri problemləri”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 11;
 10. “Televiziyanın dili barəsində”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2012, № 5;
 11. “Cənubi Qafqazda latın qrafikalı əlifbaya keçid barədə”. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq Respublika elmi konfransının materialları, 2013;
 12. “Azərbaycan dili” (tədris proqramı). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 13. “Azərbaycan dili” (metodik göstəriş). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 14. “Azərbaycan dili” (dərs vəsaiti). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2014;
 15. “İrəvan pedaqoji məktəbi” (monoqrafiya). ADPU nəşriyyatı. Bakı, 2015;
 16. “İşgüzar yazışmalar” (həmmüəllif, dərs vəsaiti). 2017;
 17. “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” (monoqrafiya). “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2017.