calalb3028cf27d1a56aee6

к. фил.н., доц. Аллахвердиев Джалал Вагиф оглы 

Защитил кандидатскую диссертацию. Кандидат филологических наук.

В настоящее время является доцентом кафедры «Азербайджанский язык» Азербайджанского государственного экономического университета.

06 октября  2017 года за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность был награжден «Почетной грамотой»  UNEC.

В произведении «Литературная среда Иравана» рассказывается об азербайджанской литературной среде, охватывающей период  1920-1950 годов в Ираване.

Автор сыграл большую роль в формировании и развитии азербайджанской литературной среды в Ираване. Он широко рассказывает о деятельности мужественной азербайджанской интеллигенции, проявившей национальную волю, проблемах, с которыми сталкиваются азербайджанские турки в окружении армянского шовинизма, просветительских и образовательных вопросах, литературе и театре Азербайджана.

 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

 1. “İrəvan Azərbaycan teatrının 40-cı illər fəaliyyəti”. AMEA-nın Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar. XXVIII toplu. Bakı. “Səda”, 2006;
 2. “1930-1950-ci illərdə Azərbaycan ədəbi mühitində nəsr”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(61) Bakı, 2008;
 3. “İrəvanda maarifçiliyin inkişafı (1920-1950)”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4(58) Bakı, 2007;
 4. “İrəvanda Azərbaycan dilində mətbuat”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, № 8;
 5. “İrəvan Azərbaycan teatr tarixinin ikinci dövrü”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1;
 6. “İrəvan ədəbi mühitində latın əlifbasına keçid”. Gürcüstan Azərbyacanlıları Mədəniyyət Mərkəzi. Aylıq elmi kütləvi nəşr, “Qarapapaqlar”. Mart 2009, № 3;
 7. “İrəvan ədəbi mühiti”. Bakı. Elm, 2010;
 8. “Milli dramaturgiyamızın İrəvan qolu”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 13;
 9. “Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri problemləri”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 11;
 10. “Televiziyanın dili barəsində”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2012, № 5;
 11. “Cənubi Qafqazda latın qrafikalı əlifbaya keçid barədə”. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq Respublika elmi konfransının materialları, 2013;
 12. “Azərbaycan dili” (tədris proqramı). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 13. “Azərbaycan dili” (metodik göstəriş). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 14. “Azərbaycan dili” (dərs vəsaiti). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2014;
 15. “İrəvan pedaqoji məktəbi” (monoqrafiya). ADPU nəşriyyatı. Bakı, 2015;
 16. “İşgüzar yazışmalar” (həmmüəllif, dərs vəsaiti). 2017;
 17. “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” (monoqrafiya). “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2017.