calalb3028cf27d1a56aee6fil.e.n., dos. Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Filologiya elmləri namizədidir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

06 oktyabr 2017–ci ildə uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə
UNEC-in “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilib.

“İrəvan ədəbi mühiti” əsərində – İrәvanda 1920­-1950-­ci illәr dövrünü әhatә edәn Azәrbaycan әdәbi mühitindәn bәhs olunur. Müәllif İrәvanda Azәrbaycan әdәbi mühitinin formalaşmasında vә inkişafında böyük rol oynamış, milli iradә nümayiş etdirmiş qeyrәtli azәrbaycanlı ziyalılarının fәaliyyәtindәn, ermәni şovinizmi әhatәsindә Azәrbaycan türklәrinin üz-­üzә gәldiyi problemlәrdәn, anadilli mәtbuatın rolundan, maarif vә tәhsil mәsәlәlәrindәn, Azәrbaycan әdәbiyyatı vә teatrından geniş söhbət açır.*

dos. C.Allahverdiyev UNEC NEWS-da

 

ELMİ VƏ METODİK ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI 

 1. “İrəvan Azərbaycan teatrının 40-cı illər fəaliyyəti”. AMEA-nın Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar. XXVIII toplu. Bakı. “Səda”, 2006;
 2. “1930-1950-ci illərdə Azərbaycan ədəbi mühitində nəsr”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 1(61) Bakı, 2008;
 3. “İrəvanda maarifçiliyin inkişafı (1920-1950)”. “Dil və ədəbiyyat” Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 4(58) Bakı, 2007;

 

 1. “İrəvanda Azərbaycan dilində mətbuat”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2007, № 8;
 2. “İrəvan Azərbaycan teatr tarixinin ikinci dövrü”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2008, № 1;
 3. “İrəvan ədəbi mühitində latın əlifbasına keçid”. Gürcüstan Azərbyacanlıları Mədəniyyət Mərkəzi. Aylıq elmi kütləvi nəşr, “Qarapapaqlar”. Mart 2009, № 3;
 4. “İrəvan ədəbi mühiti”. Bakı. Elm, 2010;
 5. “Milli dramaturgiyamızın İrəvan qolu”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 13;
 6. “Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığın nəzəri problemləri”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2011, № 11;
 7. “Televiziyanın dili barəsində”. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. Bakı, 2012, № 5;
 8. “Cənubi Qafqazda latın qrafikalı əlifbaya keçid barədə”. Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq Respublika elmi konfransının materialları, 2013;
 9. “Azərbaycan dili” (tədris proqramı). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 10. “Azərbaycan dili” (metodik göstəriş). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2012;
 11. “Azərbaycan dili” (dərs vəsaiti). Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2014;
 12. “İrəvan pedaqoji məktəbi” (monoqrafiya). ADPU nəşriyyatı. Bakı, 2015;
 13. “İşgüzar yazışmalar” (həmmüəllif, dərs vəsaiti). 2017;
 14. “İrəvanda milli maarifçilik mühiti” (monoqrafiya). “Şərq-Qərb” nəşriyyatı, 2017.

 

    2011-ci ildə Təhsil Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir.