fil.e.n., dos. Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu

Namizədlik dissertasiya işini müdafiə edib. Filologiya elmləri namizədidir.

Hazırda Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Azərbaycan dili” kafedrasının dosentidir.

06 oktyabr 2017–ci ildə uzun müddətli səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyətinə görə
UNEC-in “Fəxri Fərmanı” ilə təltif edilib.

Elmi əsərləri:

“1930-50-ci illər Azərbaycan dramaturgiyasında siyasi-ideoloji proseslərin təcəssümü”

“İrəvan ədəbi mühiti” (1920-1950-ci illər)
Elmi red.: Q.M.Namazov, B.Ə.Xəlilov ; AMEA Folklor İnstitutu. – Bakı, Elm, 2010.

 

 

“İrəvan ədəbi mühiti” əsərində – İrәvanda 1920­-1950-­ci illәr dövrünü әhatә edәn Azәrbaycan әdәbi mühitindәn bәhs olunur. Müәllif İrәvanda Azәrbaycan әdәbi mühitinin formalaşmasında vә inkişafında böyük rol oynamış, milli iradә nümayiş etdirmiş qeyrәtli azәrbaycanlı ziyalılarının fәaliyyәtindәn, ermәni şovinizmi әhatәsindә Azәrbaycan türklәrinin üz-­üzә gәldiyi problemlәrdәn, anadilli mәtbuatın rolundan, maarif vә tәhsil mәsәlәlәrindәn, Azәrbaycan әdәbiyyatı vә teatrından geniş söhbət açır.

 

dos. C.Allahverdiyev UNEC NEWS- da