cafarov_sahib_fotof.-r.e.n., dos. Cəfərov Sahib Fikrət oğlu

1959-cu ildə Gədəbəy rayonunda anadan olmuşdur.

1977-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti) Fizika-riyaziyyat fakültəsinə fizika ixtisası üzrə daxil olmuşdur.
1981-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1982-1984-cü illərdə Sovet Ordusu sıralarında xidmət etmişdir.

1984-1988-ci illərdə AMEA-nın Radiasiya Tədqiqatları bölməsində çalışmışdır.

 

*
1988-ci ildə BDU-nun aspiranturasına daxil olmuşdur.

1990-cı ildə namizədlik disertasiyasını müdafiə  edərək f-r.elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

1991-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində çalışmışdır.

44 elmi əsəri nəşr edilmişdir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI